Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola, rodina, komunita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola, rodina, komunita."— Transkript prezentace:

1 Škola, rodina, komunita

2 vztah rodina – škola – místní komunita
sociální organismus fungující podle zavedených pravidel s organicky a funkčně propojenými soubory utvářejícími relativně uzavřený systém sociálních interakcí; vztah rodina – škola – místní komunita

3 škola – významné socializační prostředí
střetávání dvou základních systémů systém světa dospělých – vede k scholarizaci, začlenění do systému institucionálního vzdělávání systém světa vrstevníků – přirozeně proudící socializace role žáka spolužáka

4 škola – prostor pro naplnění příležitostí
základní podmínky, aby se školní prostředí stalo prostorem pro další rozvoj sebepojetí dítěte: prožívání pocitu sounáležitosti; reálné šance na dosažení úspěchu;

5 školské instituce: mají definovatelnou, relativně stabilní populaci;
utvářejí a formují funkční společenské struktury limitované vymezenými a povolenými formami interakcí; tvoří si vnitřní řády; utváří ucelené sítě sociálních vztahů; ovlivňují city, postoje, myšlení; formují svébytnou kulturu jednání, návyky a rituály; jsou diferencované podle stupně a zaměření;

6 funkce školy výchovná – formování kulturních vzorců chování a hodnot, kulturní transmise na generaci; vzdělávací – osvojení obsahů kultury; jazyk, věda, umění; kvalifikační – získání potřebné míry znalostí, rozvíjení schopností a dovedností požadovaných pro výkon v zaměstnání; socializační, integrační – podpora tvorby postojů a dovedností umožňujících sociální styk a komunikaci;

7 funkce školy tvorby životního prostředí – mikroklima;
selektivní – provádí alokaci – základní situování do systému společenské stratifikace; ochranná – sociální kontrola, ochrana před rizikovým chováním; resocilizační – jen některá školská zařízení, v případě rizikového chování;

8 formy spolupráce školy a rodiny
třídní schůzky – podání klasických informací; individuální pohovor s rodiči – respektuje rozdílnou úroveň výchovy v rodinách a soukromí; konzultace s učitelem – pozvání či vlastní iniciativa rodičů, konzultační hodiny; konzultace s výchovným poradcem, např. o volbě povolání; účast na akcích pořádaných školou, např. akademie;

9 komunikace učitele s rodiči
rodiče jsou citliví na kritiku dítěte, často je považují za kritiku sebe sama, učitel by měl od rodičů očekávat: ochotu řešit společné problémy; péči o práci svých dětí a jejich kontrolu (domácí úkoly, pomůcky); zájem o děti a jejich volný čas; zájem o setkávání rodičů s učitelem;

10 komunikace učitele s rodiči
v případě problému: uvést vážné nedostatky, ale i dobré vlastnosti žáka; hluboké přesvědčení z obou stran o možné nápravě; vyhnout se tvrdším výrazům, používat asertivní chování;

11 práva žáků a) na vzdělávání a školské služby podle Školského zákona,
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,

12 práva žáků d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

13 práva žáků f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle Školského zákona.

14 práva zákonných zástupců nezletilých žáků
b) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání, v případě zletilých žáků mají toto právo i rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost. c) volit a být voleni do školské rady, e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající, f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle Školského zákona.

15 povinnosti žáků a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

16 povinnosti zletilých žáků (navíc)
a) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, c) oznamovat škole a školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích.

17 povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

18 vliv rodiny, komunity a společnosti na výchovnou práci ve škole
škola komunita společnost rodina

19 vliv rodiny, komunity a společnosti na výchovnou práci ve škole
společnost – klima vzdělávání, prestiž vzdělávání, společenské uznání práce učitele, demokratizace a autonomie komunita – klima školy, prestiž školy, vztah k regionu, konkrétní podpora aktivit školy a jejího rozvoje rodina – sociální vztahy, podpora výchovného působení na žáka, blízká zpětná vazba


Stáhnout ppt "Škola, rodina, komunita."

Podobné prezentace


Reklamy Google