Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Literatura: F. Bělohlávek, 15 typů lidí… S.R.Covej, 7 návyků skutečně úspěšných lidí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Literatura: F. Bělohlávek, 15 typů lidí… S.R.Covej, 7 návyků skutečně úspěšných lidí."— Transkript prezentace:

1 Literatura: F. Bělohlávek, 15 typů lidí… S.R.Covej, 7 návyků skutečně úspěšných lidí

2  Schopnosti  Znalosti  Dovednosti  Zkušenosti  Vlastnosti  Motivy  Postoje  Principy

3 Centrum Bezpečí a jistota Životní orientace Životní síla Moudrost

4  V pocitu bezpečí a jistoty se odráží pocit vlastního významu, identity, emociálního zakotvení, hrdosti, osobní síly nebo slabosti.  Životní orientace dává našemu životu směr, má vliv na naše rozhodování a jednání.  Moudrost představuje smysl pro rovnováhu, zahrnuje úsudek, soudnost porozumění.  Životní síla je schopnost nebo potenciál jednat, schopnost něčeho dosáhnout.

5  Partner/ka/  Rodina  Peníze  Práce  Vlastnictví  Zábava a příjemné trávení času  Přátelé  Protivníci  Církev  My sami

6  Extroversion, Introversion, Sensing, iNtuition, Thinking, Feeling, Judging, Perceiving Aktivizace, reagování – introverze I - extroverze E Získávání informací – smysly S - intuice N Rozhodování – myšlení T - cítění F Životní styl – usuzování J - vnímání P

7 Specialista Nepostradatelný Přátelský Plachý Arogantní Pohodový Intrikán Impulsivní Perfekcionista Lehkomyslný Nepružný (byrokrat) Fantasta (snílek) Neschopný a snaživý Schopný a náročný Hochštapler

8  Hluboce oddán svému oboru  Vyjadřuje se specifickým odborným jazykem  Má velké odborné znalosti  Je ostatními odborníky uznáván  Má schopnost poradit s komplikovanými problémy  Je připraven poradit spolupracovníkům  Uzavírá se do své odborné oblasti  Má obtíže při komunikaci s laiky  Rezignuje na řešení komplexních problémů

9  Jako odborníka je třeba ho respektovat  Vést ho k tomu, aby se snažil svým vyjadřováním přizpůsobit laikům  Zařadit ho do víceoborového týmu, kde bude nucen s ostatními se domluvit  Rozšířením jeho znalostí o problematiku práce s lidmi, týmové spolupráce  Pověřit ho vzděláváním ostatních pracovníků, kterým předá své odborné znalosti

10  Je velmi pracovitý a usilovný, pracuje přesčas, má problémy s vybíráním dovolené  Ochotně na sebe bere další úkoly zároveň roli mučedníka nebo hrdiny  Nerad deleguje a podřízené k ničemu nepustí  Demotivuje své spolupracovníky  Soustřeďuje moc ve svých rukou omezením přístupu ostatních k know-how  Ztrácí čas operativními činnostmi a podceňuje koncepci

11  Přesvědčovat jej, že se ničí a nemůže takové tempo dlouho vydržet  Pomoci mu v hledání cesty k vyšší efektivnosti a produktivitě práce  Hledat možnost delegování a zastupování jiným pracovníkem  Důsledně trvat na čerpání dovolené  Vyslat jej na kurz time managementu  Zabezpečit profesionálního trenéra v oblasti řízení času a organizace práce

12  Vytváří pozitivní atmosféru na pracovišti  Pomáhá ostatním, umí se vcítit do jejich problémů  Pozitivně motivuje ostatní, využívá své komunikační dovednosti  Neumí říci ne, přejímá úkoly od ostatních  Ustupuje jiným útvarům a tím přidává úkoly vlastnímu  Nerad kritizuje, má slabý tlak na výsledky  Omlouvá neúspěchy, neplnění úkolů, podřízenými

13  Je vhodné si s ním chvilku povídat na neformální téma, ale včas přejít k věci  Nejúčinnějším argumentem při přesvědčování, že daná záležitost je ve prospěch lidí a ne na jejich úkor  Motivovat ho lze dobře tím, že v případě neúspěchu budou postiženi spolupracovníci  Je dobré jej více úkolovat a kontrolovat  Může mu pomoci kurz asertivního chování, nebo také kurz vedení spolupracovníků

14  Je nenápadný a drží se stranou od ostatních  Nemá rád činnosti spojené se zásadním rozhodnutí, chybí mu sebejistota, je nekonfliktní  Může skrývat svůj odborný potenciál  Je spolehlivý v samostatné práci, ale nezvládá úkoly, které vyžadují spolupráci  má problémy přesvědčit ostatní o vlastních názorech  Při jednání s jinými útvary ustupuje, případně není schopen vyjádřit požadavky

15  V jednání s ním je třeba být trpělivý  Hovor začínat na téma, které je mu blízké, což ho uklidní  Často jej chválit a to i před ostatními  Nenásilně ho zapojovat do diskuze v tématech, která perfektně ovládá  Rozvíjet u něj prezentační dovednosti a zvyšovat náročnost  Zapojit do týmu, který ho „vezme“  Přesvědčit ho k účasti na kurzech, které mu pomohou k sebeprosazení

16  Na pracovištích je trpěn většinou z důvodu nenahraditelné odbornosti, kontaktů anebo proto, že to vyhovuje vedení organizace  Jsou pro něj typické hlučnost, zloba, ironie a urážky  Nezvládá týmovou práci pro nechuť spolupracovat  Narušuje mezilidské vztahy a demotivuje spolupracovníky  Při styku s externími partnery přispívá k zhoršení image organizace

17  Nereagovat na jeho invektivy stejně arogantním způsobem, ovšem na místě není ani vlídnost a vstřícnost  Použít asertivní techniku selektivního ignorování  Přeřadit na samostatnou práci mimo kolektiv  Doplnit kolektiv silnou osobností s neformální autoritou  Důsledné upozorňování na nevhodné chování  Podpora těch pracovníků, které si vyhlédne jako oběť

18  Vyvolává atmosféru neadekvátní pohody - všechno nějak dopadne  Má nadhled, je klidný, pomalý, vše zlehčuje a je obtížné rozlišit co myslí vážně a co je ironie  Často neplní úkoly, nebo je odbývá, podceňuje termíny  Demotivuje ostatní v přístupu k práci  Odmítá a změny, není ochotný měnit své návyky

19  Nepřistupovat v komunikaci s ním na jeho zlehčující a familiérní tón  Obtížně se s ním pracuje, protože je svým způsobem nemotivatelný  Ohrozit jeho pohodu, přemístit tam, kde pohodu nepřipouští charakter pracoviště  Přidat mu takovou práci, kde bude neustále pod tlakem jiných lidí  Nekompromisně jej postihnout za každé nesplnění úkolů

20  Je to člověk, který dokáže svou taktikou dosáhnout mimořádných výhod, vysokého postavení, případně vlivu na dění v organizaci  Má dobré komunikační dovednosti a umí jednat  Nenápadně nabourává mezilidské vztahy a klima na pracovišti, donášením a pomlouváním ostatních s cílem dosáhnout osobních výhod  Ohrožuje spolupracovníky, kteří mu překážejí v jeho záměrech

21  Počítat s jeho triky – podlézání, pomlouvání ostatních, zprostředkování kontaktů, vyhrůžek s odvoláním na známosti  Problém těchto lidí je absence morálky, která se těžko napravuje  Nejlepší je ho přistihnout při činu, důrazně vytknout a varovat před dalšími intriky  Otevřeně jej konfrontovat v případě pomlouvání  Zatížit jej prací tak, aby neměl na intriky čas

22  Tento člověk je v určité míře obětí svých emocí  Má většinou rychlý projev, řekne právě to, co si myslí  Někdy v sobě impulzivní jednání po určitou dobu potlačuje, ale o to silněji potom vybuchuje  Je otevřený a přímý, což mu může způsobit problémy  Vytváří neklid a nervózní atmosféru na pracovišti, může se vyloučit z kolektivu

23  Zbytečně jej neprovokovat věcmi, na které je přecitlivělý  Zachovat klid a snažit se utlumit emoce, vhodnými otázkami se dostat k rozumným postojům  Doporučit mu známé techniky – počítat do deseti, rozdýchat, rozchodit to  Uchránit ho před situacemi, které ho nejvíce provokují  Zkusit absolvování kurzu zvládání stresu a relaxačních technik

24  Je soustředěný a ponořený do své práce  Jeho výstupy jsou promyšlené, propracované do mnoha detailů  Pracuje kvalitně, bez chyb, problémy analyzuje do hloubky  Může zdržovat práci, věnováním velké pozornosti dílčím aspektům úkolu  Má poněkud ztíženou komunikaci s ostatními, protože ti se ztrácejí v přílišné podrobnosti faktů

25  Důsledná kontrola termínů, trasování  Trénování ze strany nadřízeného, pomoc při stanovení priorit, poukazování na podstatné věci  Držet ho u tématu a nedovolit odbíhání do dalších podrobností  Přesně ji stanovit rozsah zpracovaných materiálů  Materiály, které bude prezentovat na poradě vyžádat ke kontrole předem

26  Jeho uvažování se řídí nejbližšími okamžiky a proto nepřemýšlejí nad dlouhodobými důsledky svých akcí  Rychle pracuje a rozhoduje se, silná orientace na výsledek  Chyby v rozhodování dané nekoncepčností a unáhleností  Příliš se soustřeďuje na operativu, zanedbává prevenci, často hasí požáry  Zvládá velký objem problémů v krátkém čase

27  Zařadit k činnostem, kde je požadován vysoký výkon, nikoliv však pečlivost, kde je vyžadována rozhodnost a operativní rychlost  Zesílená kontrola práce spojená s případnými postihy  Důkladný rozbor chyb, upřednostnění dlouhodobého řešení problémů místo hašení požárů  Trénování k větší plánovanosti a koncepčnosti v myšlení

28  Perfektně zná zákony a předpisy a umí se v nich orientovat  Je ukázněný a důsledně dodržuje všechny normy, které jsou pro něho kriteriem objektivnosti a spravedlnosti  Má nedostatek flexibility a malé pochopení pro reálný život  Někdy neochota vykonávat aktivity mimo svůj popis práce  Obava ze změn v daných normách

29  Podporujeme ho v tom, aby činnost a předpisy organizace byly v souladu s legislativou  Zařazujeme jej do týmové práce, nebo mu umožníme poznat činnosti jiných oddělení k pochopení, že nelze vždy mít vše na papíře  Pověřujeme jej aktualizací vnitřních předpisů – pracovní, organizační řád  Umožníme mu účast na semináři k týmové práci

30  Často uvažuje jinak než ostatní, neustále přicházejí s novými nápady na změny ve svém okolí  Svými nápady může přispívat k posunu a zlepšení činností  Své nápady často opouští ve fázi rozpracování, nechává tento problém jiným a zase uvažuje o něčem novém  Je citlivý na kritiku své osoby a svých nápadů, má pocit, že ho ostatní nechápou

31  Jeho nápady a návrhy si se zájmem vyslechneme, ale vhodnými otázkami se ho pokusíme vrátit do reality  Zařazujeme jej do týmů jako vizionáře, který je schopen dohlédnout dál než ostatní  Pravidelně kontrolovat jeho rutinní práci, aby ho jeho fantazírování neodvedlo od plnění úkolů  V pracovním zařazení je dobré, když je ve spojení s praktikem

32  Pracuje s mimořádným nasazením, kterým se snaží zakrýt svoji neschopnost  Neustále chce někde vyniknout a proto na sebe bere ochotně další úkoly, které ovšem většinou nezvládá  Je málo samostatný, dělá chyby a je třeba ho neustále kontrolovat  U spolupracovníků je často neoblíbený vzhledem k rozporu mezi jeho ambicemi a schopnostmi

33  Nekritizovat jej jako osobu, ale výsledky jeho práce  Je třeba využít jeho pracovitosti, ale kontrolovat, aby řešil jen tolik a takové úkoly, které je schopen zvládnout  Poskytovat mu postupy k zadanému úkolu – vzor, metodiku, tabulku apod.  Pokud je příčina problémů v nedostatečné odbornosti, tak jej vyslat do kurzu  Nepřipustit, aby si nabíral další úkoly

34  Práce není jeho doménou a více o ní mluví, než koná  Má dobré komunikační a prezentační schopnosti, které využívá k zvýraznění své osoby  Neustále vyhledává a rozvíjí kontakty s lidmi z různých sfér společnosti  Má malé výsledky práce u které lze měřit výsledky  Skrývá problémy obratnou manipulací a slibováním jejich brzké nápravy

35  Ověřovat si referencemi, zda je skutečně tak dobrý, jak uvádí  Zařazení do činností, kde půjde především o dobrou komunikaci, prezentaci a kontakty  Stanovit konkrétní, měřitelné cíle  Důsledně ho kontrolovat a vyžadovat dotažení rozpracovaných projektů do konce  Testování jeho velkolepých nápadů u menší organizační jednotky a teprve potom přistoupit k realizaci

36  Je schopný v jakékoliv činnosti, zvládá úkoly rychleji než většina ostatních, ambice  Má logické uvažování, pocity a osobní vztahy jsou pro něj vedlejší  Náročný k sobě, ale i k ostatním, kde vyžaduje vysoký výkon  Při méně náročných činnostech ztrácí motivaci  Příliš tvrdý vůči ostatním, netoleruje chyby  Není schopen ocenit dobrý výkon

37  Jednáme s ním na rovinu, vítá zpětnou vazbu, dáváme mu náročné úkoly  Připomínáme mu neustále, že všichni nemohou být tak schopní jako on a je třeba to pochopit  Vedeme ho k osvojení pravidel efektivní komunikace s lidmi, trénujeme s ním empatii  Umožníme mu vzdělávání v oblasti sociální a emoční inteligence  Zařazujeme ho tam, kde nebude přímo řídit lidi


Stáhnout ppt "Literatura: F. Bělohlávek, 15 typů lidí… S.R.Covej, 7 návyků skutečně úspěšných lidí."

Podobné prezentace


Reklamy Google