Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz RENOMIA, a. s., A Member of Worldwide Broker Network Penzijní připojištění se státním příspěvkem duben 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz RENOMIA, a. s., A Member of Worldwide Broker Network Penzijní připojištění se státním příspěvkem duben 2008."— Transkript prezentace:

1 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz RENOMIA, a. s., A Member of Worldwide Broker Network Penzijní připojištění se státním příspěvkem duben 2008

2 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz Úvod  Penzijní připojištění  státem podporovaná forma spoření  pro mladší klienty možnost vytvořit si dodatečné příjmy v postproduktivním věku  pro starší klienty velice zajímavá možnost spoření a zhodnocování prostředků  upraveno speciálním zákonem č. 42/1994 Sb.

3 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz Základní pojmy I.  Penzijní fond  akciová společnost mající v obchodním názvu „penzijní fond“ (§ 3)  Účastník  osoba, která s penzijním fondem uzavřela smlouvu  Penzijní připojištění se státním příspěvkem  vkládání peněžních prostředků účastníkem do správy PF, zhodnocování těchto prostředků PF, výplata dávek PF účastníkovi  Dohled ČNB  dodržování zákona, dodržování penzijního plánu, statutu  Dozor MF ČR  nakládání se státním příspěvkem

4 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz Základní pojmy II.  Penzijní plán  dokument zachycující podmínky smlouvy – aktuální zákonný stav + úpravu daného PF: nabízené penze, podmínky jejich čerpání atd.,  změna penzijního plánu, kterým se smlouva řídí je možná jenom pokud se na tom PF a účastník výslovně dohodli (§ 16)  je nedílnou součástí smlouvy  Statut  dokument obsahující rozsah činnosti PF,  investiční politiku PF  zásady hospodaření PF,  identifikace depozitáře  způsob rozdělení zisku  musí být každému přístupný

5 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz Základní pojmy III.  Příspěvek účastníka  na smlouvu se uvádí měsíční výše příspěvku  je možné ho zaplatit na libovolné období dopředu  frekvenci placení volí účastník (1/12, ¼, ½, 1/1)  řádně zaplacený měsíční příspěvek je připsán na účet PF do konce daného měsíce, hradí-li účastník příspěvek na delší období, musí být příspěvek uhrazen do konce prvního měsíce tohoto období  minimální výše 100 Kč  horní hranice není stanovena  za účastníka může příspěvek nebo jeho část hradit zaměstnavatel  Pojištěná doba (§21 odst. (2))  řádné placení příspěvků na penzijní připojištění po určitou dobu

6 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz Základní pojmy IV.  Státní příspěvek  poskytuje se pouze k vlastnímu příspěvku účastníka, nebo k příspěvku třetí osoby, která není zaměstnavatelem  neposkytuje se k příspěvkům zaměstnavatele (§ 27 odst. (5))  PF nárokují státní příspěvky ze státního rozpočtu čtvrtletně  Daňové výhody  možnost snížení daňového základu až o 12 000 Kč ročně (příspěvky nad 6 000 Kč ročně)  možnost čerpání příspěvku zaměstnavatele: do 24 000 Kč ročně (v součtu PP a ŽP) bez odvodů na soc. a zdrav. pojištění a bez vlivu na DPFO

7 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz Státní příspěvek Měsíční příspěvek účastníka Měsíční státní příspěvek 100 - 199 Kč50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč 200 - 299 Kč90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč 300 - 399 Kč120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč 400 - 499 Kč140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč 500 Kč a více150 Kč Pozn.: státní příspěvek je vyplácen pouze na vlastní příspěvek účastníka nebo příspěvek třetí osoby

8 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz Základní pojmy V.  Dávka  výplata prostředků z PP (penze, jednorázové vyrovnání, odbytné),  o dávku je třeba žádat, není vyplacena automaticky (§ 20, odst. (3))  PF na vznik nároku na dávku účastníky neupozorňují  způsob čerpání volí účastník až v okamžiku žádosti o dávku  Penze  pravidelně se opakující výplata dávky  Jednorázové vyrovnání  jednorázová výplata všech prostředků evidovaných ve prospěch účastníka místo penze  Odbytné  dávka vyplácená při nedodržení podmínek smlouvy  odbytné je bez nároku na výplatu státních příspěvků a výnosů z nich

9 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz Druhy penzí a podmínky vzniku nároku na čerpání  Starobní penze  dosažení 60 let věku  doba spoření min. 60 měsíců (5 let)  Výsluhová penze  doba spoření min. 180 měsíců (15 let)  možnost čerpat maximálně 50 % naspořených prostředků  Invalidní penze  doba spoření alespoň 36 měsíců  přiznán plný invalidní důchod  Pozůstalostní penze  doba spoření alespoň 36 měsíců  úmrtí účastníka

10 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz Schéma principu penzijního připojištění INDIVIDUÁLNÍ ÚČET KLIENTA PENZE Starobní Výsluhová Pozůstalostní Invalidní JEDNORÁZOVÉ VYROVNÁNÍ ODBYTNÉ VÝNOSY ZE STÁTNÍCH PŘÍSPĚVKŮ STÁTNÍ PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKY KLIENTA A ZAMĚSTNAVETELE VÝNOSY Z PŘÍSPĚVKU KLIENTA A ZAMĚSTNAVATELE Zákon č. 42/1994 Sb. Dozor depozitáře Dohled ČNB

11 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz Základní pojmy VI.  Přerušení penzijního připojištění (§ 19 odstavec (2) zákona)  účastník může svoje PP u daného PF přerušit (zakonzervovat, zmrazit) pomocí písemného oznámení;  přerušit PP je možné pouze od 1. dne následujícího měsíce po doručení oznámení;  podmínkou je placení příspěvků po dobu alespoň 36 měsíců v případě prvního přerušení u daného PF a 12 měsíců v případě dalšího přerušení u téhož PF  během přerušení PP je možné uzavřít novou smlouvu o PP, ovšem pouze s jiným PF  účastník má po dobu přerušení nárok na podíl na výnosech hospodaření PF

12 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz Základní pojmy VII.  Odklad a přerušení placení příspěvku (§ 27 odstavec (6) zákona)  doba odkladu se po doplacení započítává do pojištěné doby  k doplaceným příspěvkům za dobu odkladu nenáleží státní příspěvek  za dobu přerušení se příspěvky nedoplácí, doba přerušení se nepočítá do pojištěné doby  během odkladu a přerušení placení příspěvků je smlouva stále aktivní, není možné uzavřít smlouvu s jiným PF

13 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz Základní pojmy VIII.  Převod PP k jinému PF  výpověď stávající smlouvy •výpovědní doba trvá 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po měsíci doručení výpovědi do původního PF •zpravidla na formuláři nového PF, kam účastník chce převést své prostředky •podpis musí být úředně ověřen (matrika, notář) •některé PF zajišťují zaslání výpovědi k původnímu PF samy, u jiných si toto zaslání musí zajistit účastník  souhlas nového PF •zpravidla je součástí formuláře výpovědi  sepsání smlouvy s novým PF •Pozor na stanovení počátku účinnosti nově sjednávané smlouvy! Nesmí předcházet zániku PP u původního PF!

14 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz Základní pojmy IX.  Ověřování podpisu  makléř •sepsání smlouvy •dodatek – osobní údaje, výše příspěvku  pracovník PF •změna oprávněné osoby •žádost o dávku  matrika, notář •výpověď smlouvy

15 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz Základní pojmy X.  Podúčty účtu účastníka  Vlastní příspěvky •Výnosy z vlastních příspěvků  Příspěvky zaměstnavatele •Výnosy z nich  Státní příspěvky •Výnosy z nich  Prostředky určené na starobní penzi  Prostředky určené na výsluhovou penzi  Podúčet předplatného

16 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz  Zhodnocování vložených příspěvků fondem  Čerpání příspěvku zaměstnavatele  Možnost příspěvku 3. osoby, která není zaměstnavatelem  Státní příspěvek  Daňové úlevy  Bez poplatků  Vysoká stabilita systému – nízké investiční riziko Penzijní připojištění a jeho výhody I.

17 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz  Obrana proti důsledkům nepříznivého demografického vývoje, kdy ubývá pracujících a přibývá důchodců  Kompenzace poklesu reálné hodnoty penze vyplácené státem  Zajištění příjmů pro období po odchodu do starobního důchodu  Možnost zabránit poklesu životní úrovně v postproduktivním věku  Způsob čerpání naspořených prostředků si klient volí a v okamžiku žádosti o výplatu dávky Penzijní připojištění a jeho výhody II.

18 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz Srážková daň při výplatě dávky*) *) Srážku provede PF dle ustanovení zákona 586/1992 Sb. § 36 odst. 2 až v okamžiku skutečné výplaty, průběžně se tedy v penzijním připojištění zhodnocuje celý objem prostředků na účtu účastníka **) Při výplatě odbytného je třeba dodanit uplatněná snížení daňového základu ***) Při výplatě odbytného se státní příspěvky nevyplácí. Státní příspěvky a výnosy z nich vrací penzijní fond zpět do státního rozpočtu.

19 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz Ekonomické ukazatele trhu  Objem aktiv (k 31.12.2006)  Prostředky účastníků (za 4. Q 2007)  Hospodářský výsledek (k 31.12.2006)  Rentabilita aktiv (ROA) (k 31.12.2006)  Počet účastníků (za 4. Q 2007)  Zhodnocení (k 31.12.2006)

20 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz Zhodnocení prostředků v %

21 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz Objem aktiv (v tis. Kč)

22 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz Prostředky účastníků (v mil. Kč)

23 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz Hospodářský výsledek (v mil. Kč)

24 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz Rentabilita aktiv (ROA)

25 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz Počet účastníků

26 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz Zhodnocení


Stáhnout ppt "Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz RENOMIA, a. s., A Member of Worldwide Broker Network Penzijní připojištění se státním příspěvkem duben 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google