Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"— Transkript prezentace:

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
2013/2014 ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná

2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Domovská stránka: www.zsblazkova.cz
Ředitel školy: Mgr.Petr Kapounek sekretářka: p. Lenka Garili Školu navštěvuje 513 žáků a působí na ní 34 pedagogů. Výuka na naší škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro Základní vzdělávání "Škola pro život". Ve výuce jsou uplatňovány moderní výukové metody, jako je využívání výpočetní techniky, skupinová práce, dramatická výchova apod. Školní metodik prevence Mgr.Marcela Keberlová Výchovný poradce: Mgr. Karin Koláčková ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná

3 Charakteristika budovy – školu tvoří tři pavilony spojené pergolou.
V letošním roce je plánovaná rekonstrukce. Jedná se o městskou, úplnou sídlištní školu Škola je umístěna v pěkném prostředí lesoparku na Lesné. Charakteristika materiálně-technického vybavení – škola nabízí žákům kvalitní využití volného času prostřednictvím rozsáhlé nabídky volnočasových aktivit 5. Rizikové prostředí ve škole - toalety, šatny, chodba, pergola, rokle. 6. Sociokulturní a národnostní charakteristika žáků – školu navštěvují žáci různých národností – vietnamské, ukrajinské, kurdské, židovské…., žádné národnostní ani etnické problémy se ve škole nevyskytly. 7. MPP je součástí ŠVP 8. Školní řád podrobně seznamuje žáky s jejich právy a povinnostmi. Žáci jsou s jeho ustanoveními seznámeni na začátku školního roku v rámci třídnických hodin. 9. Vnitřní informační zdroje - knihovnička obsahující odbornou a metodickou literaturu, odborné časopisy ,videotéka, webové stránky školy, ová adresa ŠMP, školní časopis, nástěnky … ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná

4 Analýza minimálního preventivního programu ve školním roce 2012/2013
Minimální preventivní program navazoval na MPP 2012/2013 definoval hlavní směry působení , prostředky k dosažení cílů a úkoly pedagogických pracovníků v oblasti prevence nežádoucích forem jednání. Je každoročně součástí ŠVP zahrnuje oblasti :  Zdravého životního stylu Komunikaci, sociální dovednosti, duševní hygiena, výživa a pohyb. aktivity Sociálně právní Minimální preventivní program byl orientován na žáka, respektoval jeho individuální potřeby a osobní zvláštnosti. Pro zajištění klidného prostředí jsme snažili vytvořit ve škole příznivé sociální klima. Usilovali jsme o to, aby v naší škole byli žáci, učitelé, zaměstnanci a rodiče partneři, aby školní prostředí bylo pro všechny příjemné, estetické, aby efektivně fungovalo Cíle, které jsme se s různým úspěchem snažili naplnit : zvýšit informovanost žáků v oblastech jako jsou drogy, kouření, kriminalita mládeže, zdravý životní styl atd. pomáhat třídním učitelům stmelovat a utužovat kolektivy žáků, posilovat přátelství, vzájemnou pomoc a spolupráci mezi žáky a předcházet tak ponižování, šikaně a jiným nežádoucím jevům. dětem jsme se snažili nabídnout širokou paletu kroužků a vyplnit tak smysluplně a zajímavě jejich volný čas. žáky jsme vedli ke správnému sebehodnocení, zvládání stresu, ke schopnostem řešit problémy bez pomoci návykových látek. snažili jsme se zlepšit chování žáků o přestávkách MPP byl realizován v průběhu celého školního roku, stejně tak v průběhu celého školního roku byly získávány podklady pro jeho vyhodnocení. šesté třídy absolvovaly program EU Unplugged zaměřený na prevenci užívání návykových látek  Věnovali jsme zvýšenou pozornost problémovým žákům a vztahům ve třídních kolektivech (jedná se vyloučení dětí z kolektivu třídy, urážky atd.) Návštěva PPP- mapování vztahů Během měsíce června jsme provedli sociometrické šetření s jehož výsledky budou pedagogové seznámeni v přípravném týdnu. Nedaří se nám zvládnout– agresivitu některých žáků vůči spolužákům, arogantní a vulgární vyjadřování, lži, šikanu– urážky a zesměšňování spolužáků, Problémy o přestávkách a volných hodinách- ničení školního majetku, problémy s kouřením v rokli, krádeže peněz a mobilů ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná

5 Realizace minimálního preventivního programu v roce203/2014
Odpovídá metodik prevence Seznámení ředitele školy s MPP – přípravný týden Seznámení pedagogického sboru s cílem a úkoly vyplývající z MPP Vypracování individuálních MPP třídními učiteli pro jednotlivé třídy Seznámení rodičů na třídních schůzkách s MPP Seznámení žáků s MPP a rozšíření dle jejich návrhů na hodinách výchovy ke zdraví Spolupráce s výchovným poradcem podle potřeby Navržení aktivit od mimoškolních subjektů Aktualizace ukotvení prevence ve ŠVP Zpracování návrhů projektových dnů Zmapování stavu interpersonálních vztahů ve třídách Zajištění materiálů k osvětové činnosti Příprava konference Spolupráce s odborníky (PPP.PČR,MP,SVP) průběžně Evaluace ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná

6 Legislativa Přehled platných předpisů pro oblast prevence rizikového chování Strategie - Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012 - Národní strategie protidrogové politiky na období - Strategie prevence kriminality na léta Zákony - Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) - Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č. 563/2004 Sb. Vyhlášky - Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb. dle Školského zákona č. 561/2004 Sb - Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků č. 317/2005Sb. Metodické pokyny - Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č.j.: 20006/2007 – 51 - Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14423/99-22 - Č.j. MSMT /2013-1  -Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Č.j. MSMT /2013-1 - Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j.: 10194/2002 –14 - související normy: Zákon o sociální potřebnosti č. 422/2003 Sb. (novela zákona č. 482/1991 Sb.) – ohlašovací povinnost školy při neomluvených hodinách; Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. – více o ohlašovací povinnosti školy - Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j.: 25884/ - související norma: Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb. - Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT Č.j.: / ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná

7 Legislativní východiska – cíle primární prevence
Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným s rizikovými formami chování, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření Legislativní východiska – cíle primární prevence Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012 Cílem působení v oblasti prevence rizikových projevů chování je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům schopné dělat samostatná ( a pokud možno správná) rozhodnutí při vědomí všech alternativ přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek otevřené a pozitivně nastavené k sociálním vztahům aktivně přijímat zdravý životní styl ( životospráva, sportovní a kulturní aktivity) Primární prevence rizikových projevů chování u žáků je zaměřena na: a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: záškoláctví, šikana, násilí, divácké násilí, kriminalita, delikvence, vandalismus, závislost na politickém a náboženském extremismu , rasismus, xenofobie, užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „UNL“), onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou, poruchy příjmu potravy, virtuální drogy a patologické hráčství   b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - domácího násilí, - týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, - ohrožování výchovy mládeže, - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná

8 Metody prevence ve škole
Primární prevence:) předcházení rizikovým jevům v chování žáků: pro každého žáka školy základní metody - přednášky, výklad, nácvik dovedností, pozitivní sebehodnocení, techniky zvládání stresu, relaxační techniky, sociální učení, využití internetu, školy v přírodě, hraní rolí , skupinová diskuse, projekty samostatné práce – referáty, slohové práce, informace z tisku, výtvarné soutěže videoprogramy (Řekni drogám ne…)soutěže – Vánoční kapr, … preventivní programy s peer principem (žáci 8 a 9 tříd) Sekundární stupeň: pro vybrané žáky metody - pozorování, anamnestické rozhovory, sociometrické měření, počáteční sociálně pedagogická diagnostika, často ústící do intervence, vyžaduje úzkou spolupráci s učiteli, rodiči a speciálními odborníky PPP Terciární stupeň: kontakt na odborné pracoviště - pomoc v integraci všech aktérů sociálně patologického jevu zejména obětem, ale neméně důležitá je i resocializace pachatele, svědků vystavených patologickým situacím, formy propojené s individuálním poradenstvím Výchova žáků v rámci výuky konkrétních předmětů Zdravý životní styl – zodpovědnost za vlastní zdraví, zdravá výživa, osobní a duševní hygiena, pohybové aktivity, návykové látky (občanská nauka, chemie , základy přírodních věd, tělesná výchova a výchova ke zdraví) Sociálně psychologické dovednosti – posilování schopnosti komunikace, řešení problémů a konfliktů, adekvátní reakce na stres, neúspěch a kritiku, tolerance k individuálním odlišnostem (občanská nauka, tělesná výchova, výchova ke zdraví, , Mravní a právní vědomí – morální hodnoty, humanistické postoje, právní aspekty rizikových forem jednání, lidská práva, práva dítěte, (občanská nauka) ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná

9 Co chceme - jednotlivé body jsou rozpracované v třídních preventivních programech
Cílem naší školy je snížit četnost výskytu rizikových forem chování našich žáků. Preventivní prací, dalším vzděláváním a důsledností se budeme snažit, aby se na naší škole nevyskytovaly problémy s drogami nebo šikanou. Být školou ,která věnuje pozornost výchově ke zdravému životnímu stylu Aby každá třída měla vypracovaný svůj minimální preventivní program, který se třídou „půjde“ od první třídy až do deváté, tak, aby každý třídní učitel měl informace jaké aktivity třída absolvovala, jaké problémy byly v rámci třídního kolektivu řešeny a s jakým výsledkem (podle „Návrhu doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy“) Usilujeme o to , aby v naší škole byli žáci, učitelé, zaměstnanci a rodiče partneři. Chceme, aby školní prostředí bylo pro všechny příjemné, estetické, aby efektivně fungovalo Zvýraznit význam výchovy ve volném čase jako výraznou preventivní alternativu k drogám. Žákům umožnit tvůrčí využívání volného času.  Podat základní informace o druzích drog, jejich účincích, původu, rozšíření, vzniku závislostí a jejich dopadu na život jedince, rodiny a širší společnosti. Naučit žáky rozlišovat mezi experimentálním užíváním drogy, nadměrným užíváním a závislostí.      Seznámit žáky se strategiemi jak žít ve společnosti ohrožené drogami a přitom se jí vyhnout (nácvik chování) Chceme podpořit diskusi o nevhodných formách chování, aktivní učení, rozvíjet hodnotové postoje (zejména na hodinách výchovy ke zdraví, občanské výchovy, dramatické výchovy). Věnovat se nácviku komunikačních dovedností a asertivních technik. Zlepšit spolupráci s rodiči Očekáváme že: Aktivity napomohou dětem osvojit si zdravý životní styl, pomohou prohloubit právní vědomí dětí a uvádět ho do praxe, pomohou odstraňovat sociálně-rizikové jevy na škole- jako problémové a agresivní chování a šikanu. Naučí žáky asertivnímu chování, reálnému hodnocení sebe a jiných Naší snahou je ochránit prostředí školy od kouření a požívání a především chránit zdraví dětí. Naučí je odpovědnosti za svá rozhodnutí - „Každý svého štěstí strůjcem“. Naučí je odpovědnosti za vlastní zdraví. ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná

10 Obsah třídních MMP je zpracován na základě :
„Návrhu doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy“ 1. část: Rámec tvořený souborem pravidel bezpečné školy 2. část: Dovednosti pro život (celkem 30 hodin) 3. část: Komponenty specifické pro jednotlivé typy rizikového chování (celkem 56 hodin) Ročník I,II III, IV V,VI VII,VIII, X záškoláctví 1 3 Šikana/ agrese 4 12 Doprava, rizikové sporty 2 8 sekty Sex, rizikové formy chování 7 adiktologie Týrání, zneužívání Poruchy příjmu potravy Rasismus ,xenofobie Počet hodin celkem 56 ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná

11 Úkoly pro pracovníky školy
1. vedení školy: Zapracuje problematiku prevence drogových závislostí do plánu práce školy , Přijme opatření proti šíření legálních i nelegálních drog a o těchto opatřeních informuje rodiče žáků školy, Připravuje cílené preventivní aktivity a zajistit účast školy na preventivních protidrogových aktivitách - projektový den Informuje rodiče o preventivních aktivitách školy prostřednictvím internetové stránky školy, Vytvoří podmínky pro mimoškolní činnost studentů - předmětové olympiády, zájmové kroužky, různé akce - registrační, vánoční volejbalový turnaj ... Umožní další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence drogových závislostí a jiných rizikových forem chování... Vytváří ve škole atmosféru bezpečí, realizovat účinná opatření k předcházení a zamezení šikany a záškoláctví. Seznámí koordinátora s pracovní náplní a kompetencemi 2. předmětové komise: zapracují tematiku protidrogové prevence do tematických plánů pro jednotlivé komise, orientují výchovné působení v procesu vyučování i na problém drogových závislostí 3. třídní učitelé: Vypracují třídní MPP v souladu s metodickým pokynem Vytvoří harmonogram aktivit třídního kolektivu Mapují sociální atmosféru ve třídě a vytvářet atmosféru pocitu bezpečí, Vytváří na škole atmosféru vzájemné důvěry a spolupráce, Na třídnických schůzích informují rodiče o aktivitách školy v této oblasti Jakékoli podezření na užívání, šíření drog, šikanu a porušení lidských práv neprodleně oznámí vedení školy ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná

12 Školní metodik prevence kompetence
1. Metodické a koordinační činnosti Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.). Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření 2. Informační činnosti Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci). 3. Poradenské činnosti Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli). Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními. (MŠMT, Vyhláška 72/2005 Sb., MŠMT, Věstník 2005) ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná

13 Spolupráce s rodinou Cílem je aktivní zapojení rodiny do prevence rizikových projevů chování, a to prostřednictvím dostatečného informování a aktivitami specificky zaměřenými na tuto cílovou skupinu. Budeme se snažit: O navázání spolupráce s rodiči v rámci úvodních třídních schůzek, kde je jim vysvětlena strategie primární prevence na škole, Zvyšovat informovanost rodičů o možnosti a rizicích zneužívání drog a výskytu jevů sociální patologie Zvyšovat informovanost rodičů o trestní odpovědnosti dětí Informovat rodiče resp. zákonné zástupce o preventivních aktivitách školy (kdo, kde, jakou formou, časový horizont) Informovat zákonné zástupce žáků s opatřeními ve školním řádu a možnostech pomoci ohroženým dětem Informovat o preventivních a poradenských zařízeních v oblasti působnosti školy resp. školského zařízení Zapojit rodiče do programu formou aktivit prováděných s dětmi Informace rodičům budou podávány na třídních schůzkách, na individuálních pohovorech s třídním učitelem a ŠMP, prostřednictvím zápisů v elektronické žákovské knížce a telefonicky, rodiče jsou informováni o MPP také na webových stránkách školy Součásti MPP je také stránka pro rodiče co dělat když….. Rodičům budou rovněž předány kontakty na odborná zařízení, v odůvodněných případech jim bude konzultace s odborníky školou doporučena., Den otevřených dveří Projekt „Pohádková škola“ Akademie Od rodičů směrem ke škole jejich aktivní zájem o problematiku prevence, spolupráci pomoc při odhalování sociálně rizikových jevů s jejich pomocí chceme nežádoucí formy chování co nejvíce omezit i v mimoškolním prostředí. očekáváme, že rodiče nebudou zakrývat zjištěné skutečnosti, v zájmu svého dítěte nebudou k problematice lhostejní a budou přístupní radám odborníků ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná

14 Rady odborníků pro rodiče
Rodiče, kteří pozorně naslouchají svému dítěti, znají jeho zájmy a pocity, ale i starosti, problémy či trápení. "Pokud dítě s rodiči komunikuje bez zábran, je vyšší pravděpodobnost, že nebude brát drogy." Pokud chtějí rodiče vychovávat nezávislého mladého člověka, měli by dodržovat tyto zásady:  získat důvěru dítěte a umět mu naslouchat  vědět s dítětem o návykových látkách hovořit  předcházet nudě  pomáhat dítěti přijímat hodnoty, které mu pomohou odmítat návykové látky  vytvořit zdravá rodinná pravidla  pomoci dítěti bránit se nevhodné společnosti  posílit sebevědomí dítěte  spolupracovat s dalšími dospělými Zastrašování, citové apely, či jednoduché informování se při účinnosti strategie prevence škod způsobených návykovými látkami ukázaly jako málo účinné až neúčinné. Sebedůvěra vzniká již v dětském věku a právě rodina zde hraje důležitou roli. Dítě se s ní nerodí, vzniká výlučně v interakcí v rodičovském domě. "Sebedůvěra se buduje od malička - od té doby, kdy dítě je schopno rozlišit pochvalu a pokárání." Tak jako rodina může pozitivně posilovat sebevědomí či sebedůvěru dítěte, může ji také negativně, destruktivní podlamovat. Rodiče řeší řadu obtížných situací spjatých s výchovou nebo vzděláváním svých dětí. Kdy je vhodné obrátit se na poradnu? Potřebujete-li pomoci s: posouzením povahy a závažnosti obtíží Vašeho dítěte již delší dobu máte pocit (příp. opakovanou zkušenost), že se Vaše dítě svými schopnostmi, dovednostmi, citovým prožíváním nebo chováním zřetelně odlišuje od svých vrstevníků u Vašeho dítěte došlo k významné změně v oblasti schopností, dovedností, citového prožívání nebo chování učitel, pediatr, sourozenec dítěte, širší rodina, přátelé rodiny (nebo kamarádi dítěte) upozorňují (nezřídka opakovaně) na problémy dítěte (a příp. Vám přímo doporučí návštěvu poradny) objasněním příčiny obtíží Vašeho dítěte jste si vědomi problémů dítěte, ale neznáte příčinu těchto obtíží nalezením a uskutečním nejvhodnějšího řešení vyčerpali jste své vlastní možnosti řešení, přesto problém přetrvává nebo se dokonce stupňuje nejste si jisti svým postupem nebo si na některá řešení netroufáte dítě subjektivně vnímá dosavadní pomoc jako nedostatečnou, neuspokojivou ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná

15 http://www. pppbrno. cz/index
Jak zažádat o vyšetření Kdo podává žádost? Nezletilé dítě objednává k návštěvě poradny zákonný zástupce. Jak (a kde) se mohu objednat? Telefonicky, písemně nebo osobně . Telefon: Web: poradenskecentrum.cz oddělení prevence (poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, šikanu…) Adresa: Sládkova 45, Brno Pracovní doba poradenského centra: Pondělí - čtvrtek: Pátek: Žádost o vyšetření přijímají sociální pracovnice poradny. Co je potřeba sdělit ? základní údaje (jméno, kontaktní adresu…) zda už bylo dítě v poradně vyšetřeno (a ve kterém roce) zda má za sebou nějaké jiné psychologické, speciálně pedagogické nebo další odborné vyšetření jaký je důvod žádosti o vyšetření Nebojte se popsat problém vlastními slovy (takový popis bývá často výstižnější než snaha o odborné pojmenování problému), nebudete-li si s formulací vědět rady, naše zkušené sociální pracovnice Vám pomohou. K objednání do poradny není potřeba doporučení lékaře nebo školy. V případě obtíží ve školním prostředí je užitečné požádat školu, aby do poradny zaslala vyplněný školní dotazník. ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná

16 Poradenské centrum nabízí : péče o žáky ZŠ
Dětem mladšího i staršího školního věku (a jejich rodičům) nabízí pomoc při zvládání nejrůznějších obtíží spojených se vzděláváním a výchovou.  •    Pomoc při řešení výukových obtíží (na podkladě nerovnoměrného vývoje rozumových předpokladů, snížené úrovně rozumových předpokladů,  specifických poruch učení, specifických poruch chování, osobnostních zvláštností  a jiných odlišností ve vývoji dětí)   •    Pomoc při zvládání výchovných obtíží (na podkladě poruch chování nebo souvisejících s aktuálně či dlouhodobě nepříznivou situací v rodině ).  •    Pomoc při volbě další vzdělávací cesty (kariérové poradenství před ukončením základní nebo střední školy,  posouzení předpokladů ke studiu na víceletém gymnáziu, zvážení vhodnosti typu studia, příp. přestupu na jinou školu). •    Pomoc při řešení adaptačních a vztahových problémů v třídních kolektivech (mapování vztahů mezi žáky ve třídě, následné programy na podporu zdravého sociálního klimatu ve třídě a prevence šikany).  •    Péče o mimořádně nadané žáky (identifikace nadání, poradenství pro rodiče, konzultace individuálních vzdělávacích plánů)  ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná

17 Evaluace výsledku preventivního programu 2013/2014
Evaluace bude zaměřena především na to, zda bylo skutečně dosaženo zamýšlených cílů a zda příslušná intervence má své oprávněné místo v systému prevence. Během celého roku bude probíhat sběr dat a jejich průběžné vyhodnocování pomocí metod pozorování, rozhovorů, dotazníků , testů Zaměříme se na : Psychosociální klima ve škole, kázeň, prospěch Oblast vědomostí Pokusíme se o zhodnocení posunu v postojích a hodnotových systémech Zhodnocení chování vztahujících se k výskytu sociálně rizikových jevů Kritéria: kvantitativní údaje - počet akci a jejich přínos pro prevenci počet účastníků na jednotlivých akcích počet a závažnost řešených intervencí kvalitativní údaje - klasifikační pohledy (snížení, či zvýšení negativních projevů- udělení NTU, DTU, ŘD, snížené stupně chování , počty neomluvených hodin, školní úspěšnost (prospěch) projevy šikany , změny v chování - ústup problémů v sociální interakci, snížení asociálních tendencí, zvýšení odolnosti vůči zátěži, tlumení projevů impulzivity a agresivity apod. postoje a hodnoty (pozitivní seberealizace, životní perspektivy…), postoje cílové skupiny k hodnocenému ipreventivnímu programu, ZŠ Blažkova 9, Brno Lesná


Stáhnout ppt "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Podobné prezentace


Reklamy Google