Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Václav Valentin, TOTAL Bitumen

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Václav Valentin, TOTAL Bitumen"— Transkript prezentace:

1 Ing. Václav Valentin, TOTAL Bitumen
Téma II: Výstavba, údržba, opravy, životnost vozovek a ekonomika – 1. část Generální zpráva Ing. Václav Valentin, TOTAL Bitumen Listopad 2009, České Budějovice

2 Opravy a údržba vozovek

3 Opravy a údržba vozovek
Úvod Stav silniční sítě v České republice; Vliv údržby a oprav na životnost vozovek, na objem vynakládaných finančních prostředků; Dopad na bezpečnost dopravy, vliv na další vynakládané celospolečenské náklady; Vliv na životní prostředí. Prezentované příspěvky Celkem zasláno 5 příspěvků; Další 4 příspěvky avízovány, ale následně nezaslány; Převážná část příspěvků (vč. avízovaných) se zabývá možnostmi systému hospodaření s vozovkou, diagnostikou a povrchovými vlastnostmi ve spojení s nehodovostí; T2-Opravy a údržba

4 Opravy a údržba vozovek
Stranou zájmu zůstávají technologická témata pro oblast oprav a údržby; Některé společné průsečíky v tématech T1 a T4; K otevřené diskusi jsou témata nezmíněná – financování, využívání systému hospodaření s vozovkou ve státní správě, účinnost údržby a oprav apod. T2-Opravy a údržba

5 Diagnostika vozovek – proč ?
Součást systému hospodaření s vozovkou; Systémový sled úkonů, které slouží pro zjištění stavu konstrukce v daném místě a pro provedení optimálního návrhu způsobu opravy; Výčet úkonů – součást TP 87, resp. 91. Základní diagnostické kroky Vizuální prohlídka ( grafický záznam poruch konstrukce ); Mechanická účinnost konstrukce ( zatěžovací zkoušky ); Zjištění materiálové skladby ( provádění a vyhodnocení sond ); Povrchové vlastnosti ( rovnost, drsnost ); Laboratorní zkoušky materiálů T2-9a

6 Diagnostika vozovek – proč ?
Výstupy Stanovení degradace vozovky (opakovaným diagnostikováním a hodnocením byly odvozeny modely degradace). Modely lze využívat pro plánování oprav a obnovy; Obnova funkční způsobilosti (návrh na základě hodnocení provozní způsobilosti a provozní výkonnosti); Návrh způsobu a technologie oprav (7 faktorů, které návrh ovlivňují) Závěr Systém hospodaření má značný dopad na životní cyklus staveb; Včasná a efektivní diagnostika pomáhá prodloužit životnost staveb a zefektivnit údržbu, opravy a obnovu. Šetření zde není správné; Diagnostiku by měla provádět pouze organizace s certifikovaným systémem managementu jakosti a akreditovaná laboratoř. T2-9b

7 Využití georadaru GPR a deflektometru FWD k identifikaci mokrých míst ve vozovce
Popis problému Rok po rekonstrukci vozovky dálnice (Remix Plus jako ložní vrstva tl. 7 cm a obrusná vrstva ACO tl. 5 cm) výskyt mokrých míst s vyvěrající vodou; Důvod – zřejmě nestejnorodost recyklované vrstvy, nefunkční odvodnění; Po dalších 3 letech provozu výtluky a stripping; Návrh řešení – zesílení konstrukce vozovky v tl. 11 cm s předchozí identifikací a opravou poškozených míst podkladu. Výzkumný program Identifikace míst pomocí GPR a vytvoření 3D mapy plochy; Upřesnění měření v problematických místech pomocí FWD. T2-10a

8 Využití georadaru GPR a deflektometru FWD k identifikaci mokrých míst ve vozovce
Měření a analýzy Měření GPR při rychlosti 50 kmh-1 s využitím dvou antén (1,0 GHz pro měření do hl. 0,75 m, 2,2 GHz do hl. 0,30 m); Celkem 10 přejezdů vždy ca 1 m od sebe (pokrytí celé šíře); Synchronizace s videozáznamy; Výpočet dielektrické konstanty εr (mokrý ACO ca 9 – 12), S použitím software Road Doctor vytvořena mapa s cílem lokalizace mokrých míst a proudění vody; Doba měření 2 dny, vyhodnocení pak 3 – 4 týdny (úsek dl. 48 km) Názorná interpretace výsledků – viz originál příspěvku T2-10b

9 Využití georadaru GPR a deflektometru FWD k identifikaci mokrých míst ve vozovce
Měření a analýzy Měření průhybu pomocí FWD po 5 m v místech vysoké konstanty εr a v místech se silnou reflexí amplitudy GPR signálu; Kriterium pro provedení zesílení – stanovení zakřivení průběhu křivky FWD – index SCI; Názorná interpretace výsledků – viz originál příspěvku; Místa s SCI > 40, resp. 50 identifikována jako poškozená. Následně toto prokázáno i vývrty. Závěry Kombinované využití GPR a FWD - nedestruktivní cesta řešení; Úspora nákladů i času ve srovnání s konvečními metodami, které v tomto případě byly téměř nemožné. T2-10c

10 Údržba asfaltových a cementobetonových vozovek
Popis problematiky Obecné dělení údržby (běžná a souvislá, preventivní vs. běžná vs. operativní); Příspěvek se zabývá zejména vlivem zimní údržby na životní prostředí a alternativními způsoby zimní údržby. Letní údržba Sledování stavebně – technického a provozního stavu a zajištění údržby, příp. oprav nebo rekonstrukcí; Zajištění čištění a vybavení dle potřeb dopravy T2-11a

11 Údržba asfaltových a cementobetonových vozovek
Zimní údržba Preventivní ochrana, snižování kluzkosti, odstraňování sněhu; Vliv zimní údržby na životní prostředí – souvislosti s používáním soli (poškození zeleně, znečištění vodních zdrojů, infiltrace do zeminy); Alternativní možnosti (protinámrazové kryty, stacionární postřikovací zařízení). Úspěšné využívání báze MgCl2 - Solmag. Rehabilitace CB vozovek pomocí asfaltových směsí Možnost využití širokého spektra asfaltových technologií. Závěr Financování nedostatečné, vliv legislativy. T2-11b

12 Vliv klimatických podmínek na obnovu povrchových vlastností vozovek
Klimatické podmínky Změny počasí působí nepříznivě na stavební objekty; Změna klimatu v posledních 10 – 15 letech; Růst průměrné teploty, změny v ročních obdobích; Spolu s růstem dopravního zatížení dochází k nadměrnému opotřebení obrusných vrstev. Vliv na údržbu a obnova povrchových vlastností Časté střídání cyklů vyžaduje obnovu povrchových vlastností po 7 – 8 letech; Možnosti nabízejí emulzní technologie (v systému hospodaření s vozovkou jsou v oblasti oprav do tl. 30 mm nejekonomičtější). T2-12a

13 T2-12b Vliv klimatických podmínek na obnovu povrchových vlastností vozovek
Technologie Běžné zálivky, v praxi i asfaltové emulze s posypem; Trysková metoda (rozšířená, ale nedoceňované riziko správné volby materiálů a dávkování obsluhou); Regenerační postřiky (v ČR bohužel nepoužívány); Nátěry (problematika technologické drti); Kalové vrstvy (kalové zákryty, mikrokoberce vč. oprav podélných kolejí). Shrnutí V souvislosti s růstem dopravy a změnou klimatu je nutná změna filosofie hospodaření s vozovkou; Emulzní technologie mají svůj význam při prodlužování životnosti vozovky. T2-12b

14 Plán údržby a oprav nehodových úseků a jeho vyhodnocení
Výběr nehodových úseků a návrh opatření Realizace údržby vybraných úseků silnic I. tříd v Jihomoravském kraji (celkem 10 úseků); Využití metody „benefit/cost“ s použitím databáze nehod Policie ČR v roce 2005 a výsledků měření protismykových vlastností; Zvoleny „krátké úseky“ jak v rozlehlých křižovatkách, tak v nepřehledných místech přechodů pro chodce. Dále zvoleny „dlouhé úseky“ na silnicích s několika nehodovými místy. Použité technologie : nátěr Rocbinda, mikrokoberce. Zhodnocení jednotlivých úseků Nátěr Rocbinda se osvědčil. Porucha vznikla pouze v místech, kde podklad vyspraven tryskovou metodou; T2-13a

15 Plán údržby a oprav nehodových úseků a jeho vyhodnocení
Mikrokoberce – v některých úsecích poškození údajně z důvodu příliš rychlého uvedení do provozu, což mělo za následek zhoršení protismykových vlastností; Policie z následných statistik dokladuje na úsecích bez technologických problémů snížení nehodovosti; Shrnutí Úseky s delší dobou sledování než 1 rok ukazují, že na 1 Kč vynaloženou na opravu dochází k úspoře sociální a materiální z důvodu snížení následků nehody až do 20 Kč; Ukazuje se i psychologický vliv (na barevném povrchu se jezdí pomaleji); T2-13b

16 Plán údržby a oprav nehodových úseků a jeho vyhodnocení
Zpracován program identifikace nehodových úseků jako pomůcka pro správce; Realizace ukázala nutnost maximální kvality prováděné práce. V opačném případě hrozí riziko dalšího zhoršení situace v nehodovém úseku. T2-13c

17 Co je konečně třeba opustit a změnit ?
Několik ukázek stavu, který není ke cti silničářům a nepřispívá ani k lepší bezpečnosti či k ochraně životního prostředí. T2-Opravy a údržba

18 Toto vše lze běžně bohužel spatřit !
Stav několika silnic II. a III. třídy ve středních Čechách. T2-Opravy a údržba

19 Kam bychom měli směřovat ?
Dvojvrstvý mikrokoberec na dálnici D 11 ( rehabilitace CB vozovky ). Stav po 7 letech provozu. T2- Opravy a údržba


Stáhnout ppt "Ing. Václav Valentin, TOTAL Bitumen"

Podobné prezentace


Reklamy Google