Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGRAMY PODPORY VÝSTAVBY ZE STRANY EVROPSKÉ UNIE Autor: Jiří Vaněk Vyučující: Ing. Martin Čásenský, CSc. Management podniku 2013/2014 České vysoké učení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGRAMY PODPORY VÝSTAVBY ZE STRANY EVROPSKÉ UNIE Autor: Jiří Vaněk Vyučující: Ing. Martin Čásenský, CSc. Management podniku 2013/2014 České vysoké učení."— Transkript prezentace:

1 PROGRAMY PODPORY VÝSTAVBY ZE STRANY EVROPSKÉ UNIE Autor: Jiří Vaněk Vyučující: Ing. Martin Čásenský, CSc. Management podniku 2013/2014 České vysoké učení technické v Praze FAKULTA STAVEBNÍ

2 Obsah prezentace  Úvod  Cíl práce  Výzkumné otázky  Metodika práce  Výsledky měření  Diskuze výsledků, závěr

3 Regionální politika EU  Strukturální fondy EU – slouží převážně pro podporu chudších regionů  Fond soudržnosti (kohezní fond) – podporuje rozvoj chudších států, nikoli regionů ________________________  Evropský fond solidarity  Fondy předvstupní pomoci

4 Strukturální fondy  Slouží k financování cílů regionální a strukturální politiky EU, tj. hlavně ke zvyšování hospodářské vyspělosti evropských regionů  Zaměřují se na snižování rozdílů v úrovni rozvoje různých regionů  Peníze ze SF jsou čerpány v rámci několikaletých cyklů, tzv. programových období (v současnosti končí období 2007-2013)  Evropská unie má k dispozici celkem čtyři strukturální fondy

5 Strukturální fondy  Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund)  Evropský sociální fond (European Social Fund) ______________________________________________  Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund)  Finanční nástroj pro podporu rybolovu (Financial Instrument for Fisheries Guidance)

6 Evropský fond pro regionální rozvoj Objemem peněz je největší ze strukturálních fondů a zasahuje do mnoha oblastí:  Zlepšování infrastruktury  Odstraňování ekologických zátěží  Rozvoj a obnova sportovních areálů  Rekonstrukce kulturních památek  Podpora malých a středních podniků  Rozvoj technologií

7 Evropský sociální fond Podporuje aktivity v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů:  Vzdělávací a rekvalifikační kurzy  Zlepšování mobility pracovních sil  Podpora začínajícím OSVČ Z těchto fondů je podpora rozdělována prostřednictvím tzv. operačních programů, které určují zaměření pro daný sektor (TOP) či region (ROP, OP Praha) společně s Evropskou územní spoluprací (např. ESPON 2013).

8 Tematické operační programy Přidělená částka: 21,3 mld. € (79,5 %) Investiční (infrastrukturní) projekty:  OP Doprava  sítě TEN-T, dálnice, rychlostní komunikace, silnice I. třídy  OP Životní prostředí  obnovitelné zdroje energie, ČOV Financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti.

9 Tematické operační programy Investiční (infrastrukturní) projekty:  OP Podnikání a inovace  výstavba zařízení na výrobu a rozvod el. a tepel. energie  OP Výzkum a vývoj pro inovace  výstavba laboratoří, rozšíření kapacit vědy a výzkumu Financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

10 Tematické operační programy Investiční (infrastrukturní) projekty:  Integrovaný OP  podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí  regenerace bytových domů v problémových lokalitách a sanace  opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce budovy  výstavba nemocnic, městských parků Financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

11 Tematické operační programy Neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty:  OP Lidské zdroje a zaměstnanost  profesní vzdělávání Financování z Evropského sociálního fondu. Evropská unie financuje maximálně 85 % výdajů, přípravu ČR na využívání fondů EU koordinuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

12 Regionální operační programy Přidělená částka: 4,7 mld. € (17,6 %)  V ČR funguje celkem 7 ROP: Severozápad, Severovýchod, Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod, Moravskoslezsko, Střední Morava  ROP jsou orientovány do čtyř oblastí:  dopravní dostupnost a obslužnost, rozvoj území, regionální rozvoj podnikání, rozvoj cestovního ruchu

13 Regionální operační programy  Dopravní dostupnost a obslužnost  silnice II. a III. třídy, stezky, železniční stanice  Rozvoj území  revitalizace center měst a památkových zón, výstavba a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas, objektů sociální a vzdělávací infrastruktury, stavební obnova a dostavba veřejných prostranství, náměstí, architektonických prvků, odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží

14 Regionální operační programy  Regionální rozvoj podnikání  rekonstrukce stávajících objektů pro podnikání (brownfields), dopravní a technická infrastruktura průmyslových zón  Rozvoj cestovního ruchu  turistické stezky, cyklostezky, rekonstrukce ubytovacích kapacit, modernizace lázní

15 Operační programy Praha Přidělená částka 372 mil. € (1,4 %)  OP Praha Konkurenceschopnost  podpora investičních projektů zaměřených na veřejnou dopravu, podnikání a zlepšování životního prostředí v Praze  OP Praha Adaptibilita  podpora neinvestičních projektů zaměřených na vzdělávání, podporu zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů

16 Evropská územní spolupráce Přidělená částka 389 mil. € (1,5%)  OP Přeshraniční spolupráce  výstavba a rozvoj hraniční infrastruktury a napojení pohraničí na důležité přeshraniční dopravní osy  podpora efektivního systému přeshraniční protipožární a protipovodňové ochrany a ochrany před katastrofami  budování čistíren odpadních vod  ochrana a obnova památek  rozvoj cyklistických tras a stezek  např. spolupráce ČR - Bavorsko

17 Příprava období 2014 - 2020  Konečná podoba finančních prostředků pro Českou republiku není v současné době ještě definitivně stanovena. Orientačně se však bude jednat o cca 20,5 mld. €, přesná suma však bude ještě upřesněna a to do konce roku 2013.  Není očekáváno mnoho novinek, spíše je trendem pokračovat v nastaveném systému využívání evropských fondů.


Stáhnout ppt "PROGRAMY PODPORY VÝSTAVBY ZE STRANY EVROPSKÉ UNIE Autor: Jiří Vaněk Vyučující: Ing. Martin Čásenský, CSc. Management podniku 2013/2014 České vysoké učení."

Podobné prezentace


Reklamy Google