Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODNIKOVÉ PROCESY A JEJICH SPOLEHLIVOST

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODNIKOVÉ PROCESY A JEJICH SPOLEHLIVOST"— Transkript prezentace:

1 PODNIKOVÉ PROCESY A JEJICH SPOLEHLIVOST
Ing. Radim Flegl

2 MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI PODNIKOVÝCH PROCESŮ
Spolehlivost je znakem jakosti procesu Přirozená součást zlepšování procesů dle ISO 9001 Ovlivňuje spolehlivost podniku jakožto dodavatele

3 PROČ SPOLEHLIVOST V PODNIKÁNÍ
Je třeba být spolehlivým dodavatelem: Požadavek zákazníků na spolehlivost dodavatelů Dodávat to, co je nasmlouváno, v dohodnutých termínech a dohodnuté kvalitě Pružnost kooperace, minimalizace skladů a zásob Cílem: Just-in-Time – dodávky přesně včas

4 JAK BÝT SPOLEHLIVÝM DODAVATELEM
Pojistné zásoby: vázání oběžného kapitálu, skladovací náklady Spolehlivé fungování podniku = spolehlivé podnikové procesy: věnovat systematické úsilí analýze a zlepšování spolehlivosti podnikových procesů

5 CO JE SPOLEHLIVOST PROCESU
Nelze postupovat striktně analogicky zkoumání spolehlivosti technických systémů Je nutné vyjít z obecné úvahy, co je smyslem existence procesu a jaké jsou základní znaky jeho „funkčnosti“

6 TRANSFORMAČNÍ MODEL PROCESU
VLIV OKOLÍ NA PROCES VSTUPY VÝSTUPY Hmotné vstupy Hmotné výstupy Informace PROCES Práce Informace Energie Finanční zdroje Finanční výstupy VLIV PROCESU NA OKOLÍ

7 SPOLEHLIVOST PROCESU DEFINOVANÁ JAKO DOSAHOVÁNÍ VÝSTUPŮ
Podstatou procesu je transformace vstupů na výstupy Ukazatele spolehlivosti procesu vyjadřují stabilitu této transformace Vyjadřuje pravděpodobnost, že za splnění předem definovaných podmínek k této transformaci v určitém časovém úseku skutečně dojde

8 SPOLEHLIVOST PROCESU DEFINOVANÁ JAKO SPOLEHLIVOST OBSLUHY
„Zákaznický“ pohled na spolehlivost procesu Vycházíme z toho, že proces poskytuje určité „služby“ interním nebo externím zákazníkům Základní charakteristiky: pohotovost procesu, nepřetržitost procesu a integrita procesu

9 POHOTOVOST PROCESU Představuje schopnost poskytnutí služby (provedení určitých činností) v požadované kvalitě za daných podmínek, je-li vyžádána interním či externím zákazníkem resp. dán signál k její realizaci. Tato vlastnost je závislá na vlastnostech objektů, jejichž prostřednictvím se služba/činnost provádí. Vychází z analogie poruch v technické oblasti

10 NEPŘETRŽITOST PROCESU
Představuje schopnost již zahájenou službu/ činnost provádět v daných podmínkách po požadovanou dobu Tj. po dobu realizace procesu nedojde k jeho selhání

11 INTEGRITA PROCESU Vyjadřuje schopnost provádět činnosti bez mimořádných zhoršení tj. ve stálé jakosti Zde se nám objevuje hledisko posuzování, zda výstupy z procesu odpovídají definovaným kritériím

12 JAK MĚŘIT SPOLEHLIVOST PROCESU
Vyjít z analogie měření spolehlivosti technických systémů Zvolit vhodné metody a ukazatele s ohledem na charakter procesu

13 ROZDĚLENÍ PROCESŮ PRO HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI
Procesy kontinuální: technologické procesy např. pece, výrobní linky s třísměnným provozem atp. Procesy opakované: procesy, které jsou opakovaně spouštěny a zastavovány Procesy jednorázové: jedinečné, komplikované procesy typu „projekt“

14 HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI KONTINUÁLNÍ PROCESY
V oblasti kontinuálních procesů je možné s výhodou použít aparát teorie spolehlivosti, jak jej známe z hodnocení spolehlivosti technických systémů K hodnocení spolehlivosti kontinuálního procesu přistupujeme jako k hodnocení spolehlivosti obnovovaných objektů Hodnotíme tedy tzv. proud obnovy - sled úseků, kdy je proces v provozu, poruch a obnov procesu

15 HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI OPAKOVANÉ PROCESY
Rovněž lze využít aparát teorie spolehlivosti, jak jej známe z hodnocení spolehlivosti technických systémů Vzhledem ke střídání provozu procesů a obdobími klidu, jsou nejvhodnější ukazatele pohotovosti a operační pohotovosti Dále jsou vhodné ukazatele bezporuchovosti

16 HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI JEDNORÁZOVÉ PROCESY
Spolehlivost jednorázových procesů má smysl hodnotit, pokud se jedná o procesy složité, mající např. charakter projektu Pro hodnocení spolehlivosti těchto procesů je vhodné rozdělit poruchy na: a) kritické - znamenající ukončení procesu b) méně významné - znamenající určité komplikace v procesu

17 METODY HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI (JEDNORÁZOVÉ PROCESY)
Hodnocení z hlediska kritických poruch : metoda blokových schémat spolehlivosti (Reliability Block Diagram RBD) - pravděpodobnosti selhání dílčích činností 8 pravděpodobnost selhání procesu jako celku Hodnocení z hlediska méně významných poruch: metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique)

18 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ SPOLEHLIVOST PROCESU
Postupy Lidský faktor Prostředí procesu Materiál Informace Stroje a vybavení

19 KROKY KE ZVÝŠENÍ SPOLEHLIVOSTI PROCESŮ - 1
Dekomponovat podnikovou procesní mapu na dílčí podnikové procesy. Kategorizovat tyto dílčí procesy podle jejich funkce: hlavní procesy, podpůrné procesy, řídící procesy. Analyzovat posloupnost a návaznosti těchto procesů z hlediska: vstupů a výstupů procesů, časového sledu (posloupnost, procesy paralelní a sériové).

20 KROKY KE ZVÝŠENÍ SPOLEHLIVOSTI PROCESŮ - 2
Určit kritické procesy z hlediska: významu (např. pomocí metody FMEA), časového (např. pomocí síťové analýzy metodou kritické cesty), nahraditelnosti / zálohovatelnosti.

21 KROKY KE ZVÝŠENÍ SPOLEHLIVOSTI PROCESŮ - 3
Dekomponovat tyto kritické procesy na dílčí složky (např. pomocí Ishikawova diagramu) – například již výše zmíněných 6: spolehlivost strojů, zařízení a vybavení, spolehlivost lidského činitele, kvalita vstupního materiálu, spolehlivost a kvalita informačních vstupů, kvalita výrobních postupů a dokumentace, kvalita okolního prostředí.

22 KROKY KE ZVÝŠENÍ SPOLEHLIVOSTI PROCESŮ – 4
Určit, které z těchto faktorů jsou v daných procesech rozhodující. Zvolit vhodné metody pro analýzu možnosti zvyšování spolehlivosti určených kritických faktorů. Naplánovat a zrealizovat zlepšování. Přezkoumat účinnost.

23 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "PODNIKOVÉ PROCESY A JEJICH SPOLEHLIVOST"

Podobné prezentace


Reklamy Google