Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bilaterální spolupráce a možnosti na ruském trhu Praha, 26. dubna 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bilaterální spolupráce a možnosti na ruském trhu Praha, 26. dubna 2012."— Transkript prezentace:

1 Bilaterální spolupráce a možnosti na ruském trhu Praha, 26. dubna 2012

2 Ruská federace základní údaje Rozloha: 17 075 400 km2 Počet obyvatel: 141 mil. Regionální rozdělení: 83 subjektů

3 Krátká charakteristika ekonomické situace v RF  prakticky plné zotavení po krizového poklesu v letech 2008 až 2009  růst většiny makroekonomických ukazatelů  růst HDP v roce 2011 – 4,3%  index růstu průmyslové výroby v roce 2011 – 4,7%  v prvním čtvrtletí 2012 je tendence růstu v obdobném měřítku zachována  předpoklad RF - v roce 2012 ekonomický růst cca 4,2% HDP  na ruské poměry rekordně nízká inflace – 6,1%  trh táhne obnovená zahraniční poptávka (surovinové artikly ruského exportu) a i obnovená poptávka na vnitřním trhu (investice a realizace odložené poptávky)  program modernizace  jednoznačným úkolem je podpora a přilákání zahraničních investic  pro další rozvoj nutná diverzifikace a restrukturalizace ekonomiky a zvýšení konkurenceschopnosti produkce  Výzvou pro Rusko bude po ukončení ratifikačních procedur v létě tohoto roku vstup do WTO.

4 WTO a celní unie  Potenciál  Možnosti  Rizika

5

6

7

8

9

10

11 Vývoj zahraničního obchodu za rok 2011 – krátké shrnutí  naše bilance je vzhledem k výrazné převaze palivo- energetických surovin ve struktuře českého dovozu dlouhodobě pasivní  výsledky zahraničního obchodu za rok 2011 jsou rekordní (údaje v Kč)  vývoz 92,6 mld. Kč, narůst oproti roku 2010 o 37,5%  dovoz 142,7 mld. Kč, nárůst oproti roku 2010 o 9,7%  obrat 235,3 mld. Kč, nárůst oproti roku 2010 o 19,2%  Podíl RF v celkovém zahraničně obchodním obratu v roce 2011 činil 4,2 % ( v roce 2010 – 4%), z toho v českém vývozu 3,2% (v roce 2010 – 2,7%), v dovozu 5,4% (v roce 2010 – 5,3%).  Hlavním pozitivem je zvýšení podílu exportu do RF v celkovém vývozu ČR o 0,5%

12 Bilaterální vztahy v ekonomické oblasti  současný stav dvoustranných vztahů lze charakterizovat jako období příležitosti k vytvoření nového partnerství založeném na vzájemném respektu a transparentnosti  vrcholem současné etapy česko-ruské relace byla státní návštěva prezidenta D. Medvěděva v ČR spojená s reprezentativní výstavou Muzea Kremlu na Pražském Hradě na začátku prosince loňského roku.  Význam RF pro ČR v ekonomické oblasti  strategický dodavatel surovin – energetická bezpečnost  objektivně i do budoucna zřejmě deficitní bilance vzájemného zahraničního obchodu  potenciálně rostoucí a osvojitelný trh  tradiční odbytiště českých výrobků  jedna z priorit státní proexportní politiky  bilaterální partnerství pro modernizaci – příležitost pro české firmy, prioritnímu budou  dodávky moderních technologických celků  dodávky výrobků a technologií s vysokou přidanou hodnotou Významnou příležitostí je i práce v regionech

13 Nové možnosti pro český vývoz nebo jinou ekonomickou spolupráci Interní faktory (hodnoceno z pohledu ČR jako vývozce) Silné stránky  zájem na rozvoji vzájemných hospodářských vztahů a tomu odpovídající tvorba, využívání a zdokonalování souboru finančních a nefinančních nástrojů na podporu vývozu;  výhodná výchozí pozice opírající se o dlouholetou tradici vývozu, znalost ruského trhu (včetně schopnosti komunikace v ruském jazyce) a znalost potřeb ruských partnerů;  dobré renomé ČR v očích ruské veřejnosti a dobrá reputace českého zboží z tradičních odvětví mezi ruskými spotřebiteli;  v relativním pojetí moderní a efektivní průmyslová výroba, schopná technologicky reagovat na požadavky ruského trhu;  existence nabídky výrobků s optimálním poměrem ceny ke kvalitě;  schopnost kombinovat vývoz s vyššími formami spolupráce, včetně výrobní a technologické kooperace a zakládání společných podniků;  schopnost předávat a využívat zkušenosti z restrukturalizace českého průmyslu a zkušenosti ze získávání zahraničních investorů;  dobrá pozice ve vybraných regionech Ruska (kromě regionů Centrálního a Severozápadního federálního okruhu zejména Sverdlovská, Uljanovská a Čeljabinská oblast, Republika Tatarstán a Baškortostán a další).

14 Nové možnosti pro český vývoz nebo jinou ekonomickou spolupráci interní faktory (hodnoceno z pohledu ČR jako vývozce) Slabé stránky  nedostatečná kapitálová vybavenost českých podniků;  nedostatečné povědomí o možnostech a realitách ruského trhu (důraz na potřebu zkvalitnění a rozšíření spektra poskytovaných informačních služeb);  přetrvávající předsudky při zpracovávání trhu, v některých případech spojené s dřívějšími negativními zkušenostmi;  nižší inovační úroveň v některých oborech související s absencí aplikovaného výzkumu a vývoje;  stále ještě nedostatečná spolupráce při seskupování firem pro účely pronikání na vzdálenější teritoria RF;  rezervy ve využití potenciálu upevňování vztahů v politické oblasti;  nevyvážený obraz Ruska v médiích.

15 Externí faktory (z pohledu ruského trhu): Příležitosti  dynamický růst ekonomiky a zlepšený stav veřejných financí po roce 2000 (s výjimkou krizového roku 2009);  podpora procesu strukturálních reforem a nejvyššími místy;  postupné otevírání trhu;  modernizace zastaralé výrobní základny a zavádění nových technologií v celé řadě průmyslových odvětví (energetika, těžba surovin, hutnictví a kovovýroba, těžké strojírenství, chemický průmysl, zemědělství a výroba potravin);  postupný rozvoj dopravní a telekomunikační infrastruktury;  nenasycenost trhu (zejména v některých vzdálenějších regionech) a s tím související významný podíl importovaného zboží;  růst reálných příjmů obyvatelstva a tomu odpovídající zvyšování výdajů na spotřebu – vznik nové spotřebitelské poptávky po dováženém zboží;  zlepšená platební a investiční schopnost ruských partnerů.

16 Externí faktory (z pohledu ruského trhu) Rizika  kolísání dynamiky růstu ekonomiky v důsledku doznívající globální ekonomické krize;  vysoká míra zasahování státu do ekonomiky, četné administrativní překážky v podnikání a zahraničně obchodních operacích, včetně veterinárních a fytosanitárních omezení;  monopolní struktury a vysoká koncentrace trhu v řadě sektorů ekonomiky;  strukturální nerovnováhy plynoucí z nedostatečné diverzifikace ekonomiky, silné závislosti na surovinách a poddimenzované dopravní, telekomunikační, distribuční, logistické a energetické infrastruktury;  rizika neočekávaných prostojů a nemožnosti včas plnit požadavky partnera vzhledem k obrovským vzdálenostem v rámci teritoria RF a zastaralé a nepružné infrastruktuře;  zvýšené riziko technogenních katastrof zejména kvůli všeobecnému podceňování bezpečnostních pravidel;  zdlouhavé, ne vždy dostatečně transparentní, zato poměrně finančně nákladné procedury v obchodě;  nedodržování principu národního zacházení v některých sektorech služeb (dvojí ceny energie, dvojí ceny v železniční dopravě apod.);  regionální odlišnosti v legislativě, nedostatečné exekutivní mechanismy a s tím související problémy s vymahatelností práva;

17 Proč do regionů?  Autonomie v rozhodování  Vlastní rozpočet a jeho priority  Vyšší míra uplatnění pro malý a střední business  Jednodušší přístup k mocenským strukturám  Některé psychologicko-politické aspekty

18 Obchodní specifika v regionech  Menší zkušenosti se zahraničním obchodem  Regionální ochranářská „opatření“  Menší objem nákupu  Celní problematika  Logistika (vzdálenost = vysoké náklady)  Dodací podmínky  Zájem o zavedené zboží, značku, reference  Výstavy  Výroba/kooperace  Financování  Centra rozhodování

19 Perspektivy a nové možnosti výchozí podmínky  nabízet zboží a služby, které mají komparativní výhodu - nejsou na místním trhu dostupné nebo vůbec k dispozici, mají nějaké specifické vlastnosti, případně na jsou ně něj vhodné reference  být schopen (samozřejmě dle možností) akceptovat výrobní kooperace,  umět nabídnout zajímavé financování,  umět si poradit s kurzovými riziky (nabídnout partnerům rozumná řešení),

20 Perspektivní odvětví  Kovoobráběcí stroje a zařízení  Stroje a zařízení pro metalurgický průmysl  Energetika  Vodohospodářství a čištění odpadních vod  Potravinářství a zemědělství  Dřevoobráběcí stroje

21 Specifika ruského trhu  Administrativní bariéry  Složitá vymahatelnost práva  Provázání mezi businessem a mocí na všech úrovních  Výrazný rozpor mezi zákonnou regulací a aplikací legislativy a norem v praxi X  Nelegální praktiky z podnikání začínají ustupovat

22 Některé postřehy a doporučení  složitost a problémy s celním řízením (nejlépe se jako český subjekt vyhnout),  otázka stanovení cen a dalších poněkud méně logických požadavků místní celnice,  otázka výstav, zejména při ukázkách vlastních exponátů (režim dočasného dovozu je zde velmi složitý),  otázka kurzových rozdílů a kontraktační měny,  otázky technické certifikace,  rozličný přístup ke spolupráci se zahraničím, pozitivní přístup ze strany vedení regionů, lhostejný až negativní ze strany federálních orgánů delegovaných na úrovni regiónů,  specifický přístup u mnoha výkonných orgánů státní moci k zahraničnímu subjektům např. daňové úřady, migrační policie, dopravní policie apod. (často přecházející do „a priory“ negativních postojů)

23 Některé poznámky ke kontraktu  Subjekty  Definice zboží  Dodací podmínky (ne DDP)  Měna kontraktu  Platební podmínky  Rozhodčí doložka

24 Cesta k úspěchu  nebát se vycestovat i do regionu  akceptovat některá každodenní specifika (cestování, ubytování, směna valut, kreditní karty)  znalost ruštiny  využít informační servis poskytovaný CzechTrade, MPO, MZV, komorou SNS  pochopit některé zvláštnosti v komunikaci (osobní kontakt, telefony, faxy, e-maily, časová pásma)  nedělat nic „vlastníma rukama“ – zejména zpočátku  trpělivost – rychlé úspěchy nejsou v RF pravidlem Co je nejdůležitější – najít dobrého partnera na ruské straně

25 Nezapomeňte!  Ruský trh na nás nečeká, ale je na něm pro nás místo  Trh je rostoucí, ale nikoliv prázdný a už vůbec ne nenáročný  Rusové jsou výborní vyjednavači  Rusko je velké a logistické problémy také  V Rusku se mluví rusky!  „Nejen se připravit, ale být stále připraven!“

26 Informační zdroje (inet)  MZV www.mzv.cz, ZÚ Moskva www.mzv.cz/moscowwww.mzv.czwww.mzv.cz/moscow  MPO ČR www.mpo.cz a www.businessinfo.czwww.mpo.czwww.businessinfo.cz  Czech Trade www.czechtrade.cz, www.czechtrade.ruwww.czechtrade.czwww.czechtrade.ru  ČCentra www.export.cz (STI, poptávky, aktuality, nabídky- poptávky…)www.export.cz  SPaD ČR www.spcr.cz  ústřední orgány RF www.gov.ruwww.gov.ru  ekonomická politika a programy RF www.economy.gov.ruwww.economy.gov.ru  ruské regiony www.regions.ruwww.regions.ru  investiční klima v RF www.expert.ruwww.expert.ru  celní normy RF www.customs.ruwww.customs.ru  daně a registrace společnosti v RF www.nalog.ruwww.nalog.ru  akreditace zastoupení v RF www.palata.ruwww.palata.ru  hospodářská a průmyslová komora RF www.tpprf.ruwww.tpprf.ru  veletrhy v RF www.allexpo.ruwww.allexpo.ru

27 EÚ ZÚ ČR v RF - kontakty  Velvyslanectví ČR v RF, ekonomický úsek vedoucí, Jan Krs  tel.: +7 495 276 0720  fax: +7 499 251 2527  e-mail: commerce_moscow@mzv.cz

28 Děkuji za pozornost Praha, 26.4. 2012


Stáhnout ppt "Bilaterální spolupráce a možnosti na ruském trhu Praha, 26. dubna 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google