Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní pozemková úprava Mirotice Plán společných zařízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní pozemková úprava Mirotice Plán společných zařízení"— Transkript prezentace:

1 Komplexní pozemková úprava Mirotice Plán společných zařízení
Čechova 395/59 České Budějovice

2 průzkum řešeného území. duben 2012 přípravné geodetické práce
průzkum řešeného území duben přípravné geodetické práce červenec zaměření skutečného stavu v celém řešeném území - stanovení a vyšetření obvodu KPÚ - vytyčení pozemků neřešených dle §2

3 Plán společných opatření respektuje a navazuje na podklady územního plánování
Územní plán sídelního útvaru Mirotice, Ing. arch. Jaroslav Daněk – Projektový ateliér AD, České Budějovice, 1997 Změna č. 1 ÚPN SÚ Mirotice, Projektový ateliér AD, České Budějovice, 1999 Změna č. 2 ÚPN SÚ Mirotice, Projektový ateliér AD, České Budějovice, 2004 Návrh územního plánu Mirotice, Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., Atelier M.A.A.T, 2011 a respektuje a zapracovává dokumentaci -R4 – Mirotice, rozšíření, záborový elaborát, Pragoprojekt, a.s., 2011, a zábor výstavby R4 – Čimelice-Mirotice, Valbek, spol. s r.o., 2012

4 výměra katastrálního území 821 ha
výměra území v KPÚ ha z toho neřešená dle §2 (lesy) ha počet parcel vstupujících do KPÚ počet listů vlastnictví vstupujících do KPÚ počet oprávněných osob vstupujících do KPÚ

5 Plán společných zařízení Návrh řešení hlavních územních systémů
Systém ekologické stability území Vodohospodářský systém řešeného území Dopravní systém

6 Systém ekologické stability území
V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území, evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. Památný strom – Dub na židovském hřbitově. Návrh plánu lokálního ÚSES Mirotice, Mgr. Václav Novák, Protivín 2011, schvalovaném ÚP – Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., Atelier M.A.A.T, 2011 V návrhu KPÚ převzetí a upřesnění ekologických prvků. Celková výměra biocenter v řešeném území 43 ha, délka biokoridorů 10 km.

7 Vodohospodářský systém
Významný vodní tok Lomnice, ve správě Povodí Vltavy rozloha 11 ha Další drobné vodní toky a meliorační odpady o celkové rozloze 0,8 ha V řešeném území - 9 rybníků (6,5 ha) – zůstanou ve vlastnictví stávajících vlastníků (většina ve vlastnictví Města Mirotice). Vyhodnocení ohrožení půdy vodní erozí – části území jsou ohroženy vodní erozí - protierozní osevní postup, průměrný erozní smyv v území G= 2,8 t /ha/ rok V rámci návrhu KPÚ se pokusíme o vlastnické vypořádání pozemků o rozměrech 20 x 20 m (hranice I. ochranného pásma), na kterých jsou umístěny stávající funkční a využívané vrty v lokalitě Hořejší mlýn a jejich převedení do vlastnictví Města Mirotice – LV 1. V rámci KPÚ Mirotice byl vypracován vzorový projekt obnovy vrtu pro jeho další využitelnost.

8 Dopravní systém Hlavní dopravní tepna = silnice I/4 – Praha – Strakonice silnice II/121 - do Milevska K.ú. Mirotice je dotčeno výstavbou rychlostní silnice R4 – Čimelice-Mirotice. V řešeném území se jedná o výstavbu silnice II/604, která bude napojena na silnici II/121. Plocha záboru je 0,53 ha - záborový elaborát pro ŘSD zpracovává firma Valbek, spol. s.r.o., středisko Plzeň. Řešené území je dále dotčeno výstavbou R4 - Mirotice, rozšíření. Záborový elaborát pro ŘSD zpracovala firma PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, Plocha trvalého záboru je 25 ha a plocha dočasného záboru 4 ha. V návrhu KPÚ budou části původních vlastnických parcel ponechány v záboru, stabilizovány a připraveny k výkupu.

9 Další silnice: 5 silnic III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje s právem hospodaření pro Správu a údržbu silnic 4 místní komunikace – část ve vlastnictví obce Ostatní komunikace: celkem 43 ostatních komunikací, z toho 26 nově navržených a určených k rekonstrukci celková délka všech ostatních komunikací: 20 km z toho délka nově navržených komunikací: 9,3 km  k rekonstrukci: 4,5 km 3 komunikace budou realizovány v rámci výstavby –R4-rozšíření. V návrhu KPÚ převod ostatních komunikací do vlastnictví Města Mirotice

10

11

12

13 Termíny zhotovení KPÚ Mirotice:
Analýza současného stavu Zaměření zájmového území a stanovení obvodu KPÚ Plán společných zařízení Soupisy nároků vlastníků Návrh komplexní pozemkové úpravy Zpracování mapového díla, DKM do 3 měsíců od schválení KPÚ


Stáhnout ppt "Komplexní pozemková úprava Mirotice Plán společných zařízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google