Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2014/15

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2014/15"— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2014/15
Vzhledem k odevzdání přihlášek do neplatí uváděné termíny pro obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 Umění a užité umění a obor K/41 Gymnázium se sportovní přípravou ) a umělecké obory v konzervatořích

2 Úvodem Ani se nenadějete a vaše děti, které letos navštěvují poslední ročník základní školy, budou podávat přihlášky na střední školy a určovat si tím, kterým směrem se bude ubírat jejich další život. Co můžete však udělat vy jako rodiče?

3 Co je důležité? Nesnažte se skrze děti plnit si své sny. Nesoutěžte.
Nepřeceňujte. Přemýšlejte nad budoucím uplatnění. Komunikujte.

4 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon)
novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., (podrobnosti o organizaci přijímacího řízení) novelizována vyhláškou č. 86/2012 Sb. Zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád)

5 Průběh přijímacího řízení
Za řádný průběh přijímacího řízení (vyplnění přihlášky, včasné podání a další náležitosti) odpovídá uchazeč a jeho zákonní zástupci (rodiče nebo jiná pověřená osoba). V základních školách lze využít pomoc výchovného poradce pro volbu povolání (Mgr. Alena Zlámalová(A) a Mgr. Jiří Čapek(B) - konzultace po předchozí domluvě na tel ) a třídního učitele.

6 Průběh přijímacího řízení
1. Získávání informací 2. Vyplnění a odevzdání přihlášek 3. Přijímací zkoušky 4. Potvrzení nástupu na střední školu

7 1. Získávání informací Informační letáky škol (výchovný poradce, nástěnka) Přehlídky středních škol (Trutnov, Hradec Králové) Webové stránky středních škol Dny otevřených dveří na středních školách (říjen–leden)

8 1. Získávání informací www.infoabsolvent.cz/
informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (přehledy škol, oborů, uplatnění absolventů, profitest, filmové ukázky) – krajský úřad – školství – přijímací řízení na střední školy : přehled oborů vzdělání SŠ v KHK aktuální stav přijímacího řízení na SŠ (www.sipkhk.cz/podpora-rizeni/ )

9 1. Získávání informací Konkrétní podmínky přijetí ke studiu (včetně podrobného popisu přijímací zkoušky a jejího hodnocení) zveřejní střední škola do 31. ledna 2014 na svých webových stránkách. V Královéhradeckém kraji a ve většině dalších krajů se konají písemné přijímací zkoušky na všechny obory ukončené maturitní zkouškou (většinou z českého jazyka,matematiky, všeobecně studijních předpokladů)

10 2. Vyplnění a odevzdání přihlášek
V prvním kole může žák základní školy podat dvě přihlášky ke studiu, např. na dvě různé školy nebo na dva různé obory jedné školy. Částečně vyplněné formuláře dvou přihlášek (identifikační údaje, potvrzený prospěch za 3 pololetí) získá žák od výchovného poradce začátkem února 2014.

11 2. Vyplnění a odevzdání přihlášek
Přihlášky s dalšími požadovanými doklady (např. vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče, potvrzení školy nebo jiných organizací o dosažených úspěších v soutěžích) musí žák nebo jeho zákonný zástupce podat osobně nebo poštou řediteli vybrané střední školy nejpozději do 15. března 2014.

12 3. Přijímací zkoušky Přijímací zkoušky na střední školy pro první kolo přijímacího řízení se budou konat v pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna 2014 ( škola vypíše minimálně 2 termíny). Na přihlášce je nutné uvést datum přijímací zkoušky(stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělávání nebo jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky.)

13 3. Přijímací zkoušky Písemné pozvání na přijímací zkoušku pro první kolo přijímacího řízení obdrží žák nejpozději 14 dnů před jejím konáním (zároveň získá i kód, pod kterým budou uváděny výsledky přijímacího řízení). Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů zúčastnit přijímací zkoušky, omluví se písemnou formou řediteli školy nejpozději do 3 dnů od termínu přijímací zkoušky. Ředitel stanoví náhradní termín vykonání přijímací zkoušky.

14 3. Přijímací zkoušky Hodnocení přijímacího řízení musí být zveřejněno ve škole a na webových stránkách školy do 3 pracovních dnů po druhém termínu přijímacích zkoušek. Rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (ve škole a na webových stránkách po dobu minimálně 15 dnů) a nepřijatým uchazečům se zašle rozhodnutí o nepřijetí. V případě nekonání přijímací zkoušky (obory vzdělání s výučním listem) budou výsledky zveřejněny nejdříve 22. dubna 2014.

15 4. Potvrzení nástupu na střední školu
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, na kterou byl přijat, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Pokud se uchazeč touto formou ke studiu nezapíše, vzdává se svého práva stát se žákem dané školy. Dostane se tak do situace nepřijatého.

16 4. Potvrzení nástupu na střední školu
Zapsaný uchazeč již nemůže změnit své rozhodnutí. Výjimkou je skutečnost, že byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání.

17 4. Potvrzení nástupu na střední školu
Žák obdrží jeden zápisový lístek od výchovné poradkyně začátkem února společně s přihláškami. Převzetí zápisového lístku potvrdí svým podpisem zákonný zástupce žáka v evidenčním listu žáka. Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození je nutné písemně požádat o vydání duplikátu instituci, od které žadatel obdržel originál.

18 4. Potvrzení nástupu na střední školu
V případě, že žák uspěl u přijímací zkoušky a přesto nebyl přijat, může zákonný zástupce do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat písemné odvolání proti nepřijetí řediteli střední školy. Pokud uchazeč nebude přijat ani na odvolání, nebo odvolání nepodal, bude sledovat nabídky volných míst pro další kola přijímacího řízení (neomezený počet přihlášek).

19 Novinky Podpora řemesel v odborném školství Zařazeny obory s výučním listem (převážně stavební, strojírenské a elektro obory). Žáci obdrží finanční příspěvek (při splnění stanovených podmínek) z rozpočtu kraje. Prospěchová stipendia pro vybrané obory s maturitou nebo výučním listem (při splnění stanovených podmínek) z rozpočtu školy.


Stáhnout ppt "Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2014/15"

Podobné prezentace


Reklamy Google