Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kolik opravdu stojí veřejná správa?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kolik opravdu stojí veřejná správa?"— Transkript prezentace:

1 Kolik opravdu stojí veřejná správa?
RNDr. Marika Kopkášová Ministerstvo vnitra

2 Úhrada výkonu přenesené působnosti
obce obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti (§ 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) další transfery ze státního rozpočtu na výkon přenesené působnosti (např. SPOD, zajištění voleb, požární ochrana)

3 Dotazníkové šetření MV od roku 2006 každoročně provádí šetření o počtu pracovních úvazků (v samosprávě, v přenesené působnosti) na úrovni POÚ a ORP sběr dat za rok 2011 rozšířen na kraje a obce I nově byl dotazník předdefinován dle „oblastí veřejné správy“, které spadají do gesce jednotlivých resortů (nastavení vazeb mezi odpovědností resortů za rozsah přenášených agend a poskytované finanční prostředky)

4 Tab.1: Výstupy dotazníkového šetření (2009 – 2011)
územní jednotka příjmy na 1 zaměstnance PP (tis. Kč) výdaje na 1 zaměstnance PP (tis. Kč) krytí výdajů na PP (bez investic) (%) 2009 2010 2011 kraje* - 351 639 55 ORP 454 500 446 521 522 551 88 97 81 POÚ 373 588 444 610 595 571 60 101 78 Zdroj: Dotazníkové šetření počtu pracovních úvazků k a závěrečné účty obcí a krajů za rok 2011, * kraje bez hl. m. Prahy - pro vyčíslení finančních nákladů a příjmů obcí slouží výkazy příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby

5 Nedostatky šetření MV nemá možnost zpětně kontrolovat přesnost získaných dat rozdělení úvazků mezi samostatnou a přenesenou působnost v rámci položek rozpočtové skladby, které jsou zahrnuty do nákladů na výkon veřejné správy mohou být účtovány náklady, které nesouvisí s přímým výkonem veřejné správy

6 Závěry dotazníkového šetření za rok 2011
data vykazují značnou variabilitu (nelze zodpovědně rozdělit příspěvek do rozpočtových kapitol dotčených rezortů) pro šetření v roce 2013 bude zpracována podrobná metodika, která zajistí jednotný sběr dat podnět ze strany ředitelů KÚ pro přípravu této metodiky bude využito výstupů z Katalogu činností krajů a obcí

7 Nedostatky příspěvku (systému)
obce označují výši příspěvku za nízkou, „stát“neví, na jaké účely jsou poskytnuté finanční prostředky v rámci příspěvku obcemi skutečně vynakládány, současná metodika neumožňuje kvantifikovat změny ve výkonu jednotlivých agend, výhodou příspěvku je finanční, personální a časová nenáročnost rozdělení finančních prostředků. Ke stávajícímu způsobu financování přenesené působnosti lze obecně konstatovat, že …

8 Koncepce dokončení reformy veřejné správy
věcně navazuje na Analýzu aktuálního stavu veřejné správy (14. prosince 2011 č. 924) 16 opatření ve třech základních oblastech modernizace a zefektivnění veřejné správy (5) územní veřejná správa (9) financování přenesené působnosti (2) struktura opatření (popis problému, návrh řešení, legislativní dopady, finanční dopady, gestor, návrh časového horizontu realizace opatření) S ohledem na téma zaměření dnešního diskusního fóra na otázku rozpočtů obcí a měst ve světle navrženého státního rozpočtu na rok 2013 se nyní zaměřím na dvě opatření navrhovaná v oblasti financování přenesené působnosti.

9 Navrhovaná opatření v oblasti financování
Opatření 15: Nastavení vazeb mezi odpovědností resortů za rozsah přenášených agend na územní samosprávné celky a poskytované finanční prostředky příspěvek alokován ve VPS poskytován jako jedna částka bez dalšího rozčlenění MF záměr rozpustit příspěvek do rozpočtů jednotlivých resortů Opatření 16: Proplácení přeneseného výkonu prostřednictvím standardů

10 Opatření 16: Proplácení přeneseného výkonu prostřednictvím standardů
= zavedení transparentního systému financování výkonu přenesené působnosti byly by propláceny jen ty činnosti, které územní samosprávy vykonaly pro nastavení standardů budou využity výstupy z projektu procesní modelování agend (PMA) financování přeneseného výkonu státní správy prostřednictvím standardů bude ověřeno na pilotním projektu jedné agendy v působnosti Ministerstva vnitra k (bod II. 1b usnesení vlády č. 924)

11 Kolik opravdu stojí výkon státní správy v přenesené působnosti?


Stáhnout ppt "Kolik opravdu stojí veřejná správa?"

Podobné prezentace


Reklamy Google