Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi"— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

2 Řeší situace, kdy osoba/společně posuzované osoby nemá/nemají dostatečné příjmy a její/jejich celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb. Současně si tyto příjmy nemůže/nemohou z objektivních důvodů zvýšit. 

3 Každá osoba má nárok na  (základní) sociální poradenství, které vede nejenom k řešení její situace hmotné nouze, ale i k předcházení jejího vzniku. jjjjj

4 Dávky pomoci v hmotné nouzi
- příspěvek na živobytí - doplatek na bydlení - mimořádná okamžitá pomoc

5 Zákon o pomoci v hmotné nouzi rozeznává sedm situací, v nichž se osoba (společně posuzované osoby) nacházejí ve stavu hmotné nouze Tyto situace směřují k poskytnutí dávek v systému pomoci v hmotné nouzi

6 Přehled situací, v nichž se osoba nachází ve stavu hmotné nouze
Nedostatečný příjem k zabezpečení základních životních podmínek Nedostatečný příjem k úhradě odůvodněných nákladů na bydlení Z nedostatku finančních prostředků hrozí vážná újma na zdraví Ohrožení vážnou mimořádnou událostí Nedostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje Nedostatečné prostředky k úhradě nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, na základní vybavení domácnosti, na odůvodněné náklady spojené se vzděláním a zájmovou činností nezaopatřeného dítěte Ohrožení sociálním vyloučením

7 Situace 1. Nedostatečná příjmová situace, kdy osoba nemá po úhradě přiměřených nákladů spojených s bydlením dostatek prostředků k uspokojení svého živobytí. Nemožnost zvýšení příjmu (vlastní prací, řádným uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo jiným využitím majetku – výjimky, u kterých se nezkoumá) - příspěvek na živobytí

8 Příspěvek na živobytí - Nárok - pokud příjem osoby /SPO/ nedosahuje částky živobytí. - Částka živobytí se odvíjí od výše existenčního a životního minima a stanoví se individuálně pro každou osobu na základě zhodnocení její snahy, možností a potřeb. Výše PnŽ: rozdíl mezi živobytím osoby/SPO/ a příjmem osoby /SPO/, který je snížený o přiměřené náklady na bydlení.

9 Situace 2. Nedostatečná příjmová situace, která neumožňuje osobě úhradu odůvodnitelných nákladů na bydlení. - doplatek na bydlení

10 Doplatek na bydlení Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který byt užívá, a jehož příjem /SPO/ je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než jeho /SPO/ částka živobytí. Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí a nárok na příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory.

11 V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi rozhodnout, že za nájemce považuje pro účely doplatku na bydlení i osobu dlouhodobě užívající jinou než nájemní formu bydlení. Výše DnB: Od částky odůvodněných nákladů na bydlení připadajících na kalendářní měsíc (snížené o příspěvek na bydlení náležející za předchozí kalendářní měsíc) se odečte částka, o kterou příjem osoby/SPO/ (včetně vyplaceného příspěvku na živobytí) převyšuje částku živobytí osoby/SPO/.

12 Situace 3. Osoba, která nesplňuje podmínky
situací pod č. 1 a 2, ale s ohledem na nedostatek finančních prostředků ji hrozí vážná újma na zdraví. Výše MOP: doplní příjem osoby do existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima).

13 Situace 4. Osoba, kterou postihne vážná
mimořádná událost a její celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že ji neumožňují překonat situaci vlastními silami. Výše MOP: maximální výše dávky činí 15násobek částky životního minima jednotlivce ( Kč).

14 Situace 5. Osoba, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním
a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje. Výše MOP: stanoví se s ohledem na konkrétní výdaj

15 Situace 6. Osoba nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby a odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním či zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. Výše MOP: stanoví se až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce ( Kč).

16 Situace 7 Osoba, která s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí
a nedostatek finančních prostředků je ohrožena sociálním vyloučením. Výše MOP: 1. 000 Kč, ale součet dávek poskytnutých v kalendářním roce nesmí přesáhnout 4násobek částky životního minima jednotlivce ( Kč). Tuto dávku poskytuje obecní úřad obce s rozšířenou působností

17 Zákon o pomoci v hmotné nouzi rozeznává devět situací, kdy se osoba (SPO) nepovažuje za osobu ve stavu hmotné nouze

18 1. Není v pracovním ani obdobném vztahu není OSVČ, není v evidenci uchazečů o zaměstnání (výjimky) 2. Odmítnutí veřejně prospěšných prací, krátkodobého zaměstnání 3. Prokazatelně neprojevuje snahu o zvýšení příjmu vlastním přičiněním 4. OSVČ, která se nepřihlásila k nemocenskému pojištění 5. Neplní povinnosti zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky 6. Nástup výkonu trestu odnětí svobody, vzetí do vazby 7. Umístění k celoročnímu pobytu v ÚSP nebo v obdobném zařízení 8. Umístění ve zdravotnickém zařízení ústavní péče, nebo obdobném zařízení, kde je poskytována sociální péče po celý kalendářní měsíc 9. Celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že mohou i po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení, zaručit dostatečné zajištění základních potřeb POZOR : VÝJIMKY (1-5)

19 Orgány pomoci v hmotné nouzi
Pověřené obecní úřady Obecní úřady s rozšířenou působností (Úřady vojenských újezdů) - jako pověřené obecní úřady Krajské úřady Ministerstvo práce a sociálních věcí


Stáhnout ppt "Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi"

Podobné prezentace


Reklamy Google