Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava na vyučovací hodinu a její vyhodnocení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava na vyučovací hodinu a její vyhodnocení"— Transkript prezentace:

1 Příprava na vyučovací hodinu a její vyhodnocení
Jiří Tesař

2 Příprava na hodinu - východiska
RVP, ŠVP è kompetence, očekávané výstupy, průřezová témata, …. Učební plán (tabulka s předměty a počty hodin v jednotlivých ročnících) Obsahová náplň ç z ŠVP – rozepsání učiva do hodin, včetně časové dotace a ostatních atributů Zvážit časovou reálnost (max. 35 vyučovacích týdnů/rok). Nejproduktivnější období: říjen-listopad; březen-duben

3 Příprava na hodinu - přípravná fáze
Na co navazuji? Jak budu motivovat? Co budu učit a s jakým cílem? Jak dosáhnu vytčených cílů? Jak provedu upevnění probraného učiva? Jaké bude pokračování učiva (dm. cv., co bude příště,…)

4 Příprava na hodinu - analýza
Obsahová učebnice – porovnat různé přístupy, formulace,.. odborné publikace – vysvětlení nejnovějších poznatků či obtížných statí informace z internetu technické prostředky – jejich dostupnost, funkčnost, přesvědčivost, ….

5 Příprava na hodinu - analýza
Didaktická struktura hodiny – časová náročnost experimenty – vyzkoušet je předem!!! fyzikální úlohy – vypočítat předem zkoušení – připravit (rámcově x detailně) domácí cvičení zápis do sešitu (počítačová prezentace)

6 Příprava na hodinu - stanovení cílů
Po obsahové a didaktické analýze následuje stanovení cílů: poznávací činnostní hodnotové

7 Příprava na hodinu úvodní organizační opatření
pozdrav, zápis do TK, omluvy, datum a nadpis na tabuli, kontrola domácího cvičení, …

8 Písemná příprava na hodinu
je výsledkem předchozí analýzy jejím prostřednictvím bude naplňován cíl hodiny je podpůrný prostředek pro učitele je důkaz pro nadřízené orgány, že se učitel na hodinu připravoval není dogma – učitel se může odchýlit od přípravy podle konkrétní situace

9 Písemná příprava na hodinu
je možno využívat jednu přípravu pro více paralelních tříd je možno využívat přípravu i v následujících letech (udělat si do ní didaktické poznámky, náměty úloh, parametry pokusů,…) forma je věcí učitele, není předepsaná!!! je pouze prostředkem nikoli cílem!!!

10 Písemná příprava na hodinu doporučená forma
strukturovaný zápis (heslovitě, podtrhávat,…) nechat si místo na poznámky zaznamenat časový rozpis přiložit písemné materiály, které budeme rozdávat žákům nejlépe na volné listy (ve fóliích) do pořadače – možno upravit, doplnit, předělat a nedojde ke zboření struktury

11 Písemná příprava na hodinu
Měla by obsahovat: téma hodiny cíle hodiny (hlavní + specifické) metody výuky a organizační formy pomůcky, didaktickou a výpočetní techniku strukturu hodiny včetně časové rozvahy

12 Písemná příprava na hodinu konkretizace
Opakování: individuální zkoušení x frontální opakování rámcové otázky, fyz. úlohy, experimenty… počet žáků (případně i jména) zaměřit se na propedeutiku nové látky promyslet hodnocení

13 Písemná příprava na hodinu konkretizace
Nová látka: metoda (rozhovor, výklad, experiment, problémové vyuč., videofilm, počítačové modelování, řešení úlohy, práce s učebnicí, samostatná práce,…. organizační forma (individuálně, skupinově, frontálně, labor. práce, exkurze)

14 Písemná příprava na hodinu konkretizace
Experiment: schéma – náčrtek x obrázek potřebné pomůcky vhodné parametry příčiny špatného provedení (nepřesvědčivost) časová náročnost náhradní materiál (žárovky, pojistky, špejle,…)

15 Písemná příprava na hodinu konkretizace
Procvičení: zopakování, následný experiment,… aplikace (kvalitativní, kvantitativní, časová resp. místní aktualizace,…) zařazení nové látky do předchozí poznatkové struktury rozvoj hodnotové orientace

16 Písemná příprava na hodinu konkretizace
Zápis do sešitu: připravený (na tabuli, zpětný projektor, počítačová prezentace) tvořený v hodině (reaguje na průběh hodiny) diktovat (na tabuli význačné termíny) celý na tabuli – náročné (i na čas)

17 Písemná příprava na hodinu konkretizace
Závěr hodiny = shrnutí často splývá s procvičením propojení s jinou částí fyziky propojení s jiným předmětem daná problematika a její užití v praxi naznačení příští hodiny,….

18 Vyhodnocení vyučovací hodiny
Didaktické aspekty Splnění cílů hodiny časová reálnost přípravy na hodinu náročnost opakování a zkoušení správnost zvolené struktury hodiny didaktický přínos experimentu úplnost či rozvláčnost zápisu doplnění o další aplikace (aktualizace)

19 Vyhodnocení vyučovací hodiny
Učitelova pedagogická erudice: přesvědčivost experimentu vhodnost dané části videofilmu vhodnost dané počítačového modelování, prezentace přesnost vyjadřování vyučujícího aktivní vedení dialogu zvládnutí odborné problematiky (záludných otázek od žáků,….)

20 Vyhodnocení vyučovací hodiny
Podmínky a přístup žáků hygiena třídy (osvětlení, ovzduší, teplota,….) znalosti žáků z předchozích hodin aktivita x pasivita žáků přesnost a správnost vyjadřování žáků pozornost a zájem žáků kázeňské problémy ç z struktury hodiny


Stáhnout ppt "Příprava na vyučovací hodinu a její vyhodnocení"

Podobné prezentace


Reklamy Google