Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Agenturní zaměstnávání v české republice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Agenturní zaměstnávání v české republice"— Transkript prezentace:

1 Agenturní zaměstnávání v české republice
Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Agenturní zaměstnávání v české republice

2 Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva
Vymezení pojmu, právní úprava agenturního zaměstnávání Rozbor veřejnoprávní úpravy agenturního zaměstnávání Rozbor soukromoprávní úpravy agenturního zaměstnávání Řešení problémů v právní úpravě agenturního zaměstnávání

3 Obecná charakteristika pracovního práva
Pracovní právo je samostatným právním odvětvím českého právního řádu a je tvořeno těmito subsystémy: individuální pracovní právo (historicky nejstarší) kolektivní pracovní právo právní úprava zaměstnanosti

4 Individuální pracovní právo
Upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a řeší je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Kolektivní pracovní právo Upravuje pracovněprávní vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli a řeší je zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů Právní úprava zaměstnanosti Upravuje vztahy mezi občany, zaměstnavateli a příslušnými státními orgány např. podporou zvyšování kvalifikace a jsou ukotveny v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

5 Předmětem pracovního práva je:
lidská činnost prováděná za účelem dosažení výdělku prodej práce vykonávané pod vedením na účet jiného subjektu subjektem se rozumí fyzická či právnická osoba, která má právní subjektivitu a nazývá se zaměstnavatel - který práci organizuje a řídí , vytváří pracovní podmínky, odebírá výsledky práce, má z ní užitek a nese hospodářské riziko spojené s výkonem práce práci, kterou dle pokynů zaměstnavatele a za kterou je odměňován vykonává zaměstnanec

6 Závislá práce: je práce, která může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu, na základě: Pracovní smlouvy Dohodou o pracovní činnosti Dohodou o provedení práce

7 Vymezení pojmu, právní úprava agenturního zaměstnávání
Agenturní zaměstnávání bylo do právního řádu zavedeno zákonem č. 436/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. ledna 2007 Agenturní zaměstnávání je: pronájem pracovní síly, nebo-li zprostředkování zaměstnání, kdy se vytváří trojstranný vztah mezi agenturou práce, zaměstnancem a uživatelem

8 Zprostředkování zaměstnání se rozumí:
vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí

9 Mezinárodní úprava agenturního zaměstnávání
Mezinárodním pramenem práva v oblasti agenturního zaměstnávání je Úmluva MOP č. 181 o soukromých agenturách práce, byla přijata Mezinárodní konferencí práce dne 3. června 1997 V ČR byla vyhlášena sdělením Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy č. 181 o soukromých agenturách práce pod č. 38/2003 Sb., a závaznou pro ČR se stala od 9. října 2001

10 Evropská úprava agenturního zaměstnávání
Evropskou úpravou se zabývá Smlouva o založení Evropských Společenství, která provádí formou směrnic a nařízení odstranění překážek volného pohybu služeb na vnitřním trhu Evropského Společenství

11 Mezi směrnice dotýkající se agenturního zaměstnávání patří:
Směrnice č. 96/71/ES ze dne o vysílání pracovníků v souvislosti s poskytováním služeb Směrnice č. 91/383/ES ze dne , kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru Směrnice č. 2006/123/ES ze dne o službách na vnitřním trhu Směrnice č. 200/104/ES ze dne o agenturním zaměstnávání

12 Rozbor veřejnoprávní úpravy agenturního zaměstnávání
Zřizování Agentur práce zprostředkování zaměstnávání mohou legálně vykonávat fyzické i právnické osoby zprostředkovatelská činnost se provádí na základě POVOLENÍ, které vydává v ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) formou správního rozhodnutí, po provedeném správním řízení vykonávání zprostředkování zaměstnání lze až ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení MPSV a to na dobu 3 let ode dne nabytí právní moci

13 Dle správního rozhodnutí vydává MPSV:
povolení ke zprostředkování zaměstnání na území ČR povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území ČR, nebo povolení ke zprostředkování do zahraničí Výše správních poplatků MPSV za zprostředkování zaměstnání dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, činí: Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území ČR a vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí – ,- Kč Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání na území ČR – 5.000,- Kč

14 Podstatné náležitosti právnické osoby k žádosti o povolení
identifikační údaje právnické osoby předmět podnikání formu zprostředkování pro niž žádá druhy prací územní obvod ve kterém bude zprostředkování provádět, adresu pracovišť výpis z Obchodního rejstříku výpis z Rejstříku trestů doklady o odborné způsobilosti popř. prohlášení odpovědného zástupce o jeho souhlasu s ustanovením do funkce odpovědného zástupce

15 Podstatné náležitosti fyzické osoby k žádosti o povolení
identifikační údaje fyzické osoby místo a předmět podnikání formu zprostředkování pro niž žádá druhy prací územní obvod ve kterém bude zprostředkování provádět, adresu pracovišť výpis z Rejstříku trestů doklady o odborné způsobilosti

16 Za odborně způsobilou se považuje
fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, má způsobilost k právním úkonům, je bezúhonná, má bydliště na území ČR a která má: ukončené vysokoškolské vzdělání + dvouletou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru pro níž se žádá povolení střední vzdělání s maturitní zkouškou + pětiletou praxi

17 Rozbor soukromoprávní úpravy agenturního zaměstnávání
agentura práce pracovní smlouva dohoda o dočasném nebo dohoda přidělení zaměstnance o pracovní činnosti agentury práce k výkonu práce u uživatele zaměstnanec uživatel

18 Vztah agentury práce a zaměstnance
Agentura práce vystupuje jako zaměstnavatel a uzavírá se zaměstnancem pracovní poměr na základě pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti. Mezi podstatné náležitosti pracovní smlouvy patří: druhové vymezení práce místo výkonu práce den nástupu do práce Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně !

19 Nezbytným předpokladem pro to, aby mohla agentura práce jako zaměstnavatel přidělit svého zaměstnance k výkonu práce u uživatele, je vždy PÍSEMNÝ POKYN, který: je jednostranným právním úkonem agentury práce je v pořadí druhým právním úkonem po uzavření pracovní smlouvy jednoznačně vypovídá ke kterému uživateli je zaměstnanec přidělen

20 Náležitostmi písemného pokynu dle § 309 odst.2 zákoníku práce jsou:
název a sídlo agentury práce osobní údaje zaměstnance název a sídlo uživatele místo výkonu práce u uživatele doba trvání dočasného přidělení určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat zaměstnanci práci a kontrolovat ji Informace o pracovních a mzdových nebo platebních podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele

21 Vztah mezi agenturou práce a uživatelem
Podmínkou pro dočasné přidělení zaměstnance k výkonu práce u uživatele je písemné uzavření Dohody o dočasném přidělení zaměstnance (dále jen „Dohoda“) mezi agenturou práce a uživatelem. Dohoda má povahu obchodněprávní a pracovněprávní

22 Obsahové náležitosti Dohody jsou vymezeny v § 308, odst
Obsahové náležitosti Dohody jsou vymezeny v § 308, odst. 1 zákoníku práce Osobní údaje zaměstnance Druh práce Určení doby pro kterou bude vykonávat práci u uživatele Místo výkonu práce Den nástupu k uživateli Informace o pracovních a mzdových podmínkách Podmínky za jakých může být dočasné přidělení ukončeno Číslo a datum vydání povolení MPSV agentuře práce

23 Ukončení dočasného přidělení končí:
uplynutím doby dohodou jednostranným prohlášením uživatele jednostranným prohlášením zaměstnance, nebo v případě zániku povolení agentury práce k výkonu činnosti

24 Ochrana zaměstnance v agenturním zaměstnávání
Ochranným prvkem je zásada nediskriminace Pracovní a mzdové podmínky nesmí být horší než u kmenového srovnatelného zaměstnance uživatele Omezená doba výkonu práce zaměstnance u uživatele je stanovená na období 12 po sobě jdoucích měsíců

25 Vztah mezi uživatelem a zaměstnancem
bezesmluvní vztah Uživatel je po dobu dočasného přidělení oprávněn : ukládat zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jeho práci, udělovat zaměstnanci závazné pokyny k výkonu práce, vytvářet příznivé pracovní podmínky Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví pří práci Uživatel však není oprávněn vůči zaměstnanci činit právní úkony jménem agentury práce !!!

26 Kontrola agenturního zaměstnávání
Kontrolními orgány na úseku agenturního zaměstnávání jsou: Úřady práce Inspektoráty práce : - státní úřad inspekce práce - oblastní inspektorát

27 Úřady práce kontrolují:
pracovněprávní předpisy související s trhem práce dle zákona o zaměstnanosti zda agentura práce provádí zprostředkování na základě vydaného povolení uděleného MPSV zda plní evidenční a oznamovací povinnost dle zákona o zaměstnanosti

28 Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce kontrolují:
pracovněprávní předpisy předpisy BOZP kolektivní smlouvy vnitřní předpisy zaměstnavatele dodržování povinností § 308 a 309 zákoníku práce

29 Za nesplnění povinností stanovené zákonem o zaměstnanosti
Úřad práce uloží pokutu až do výše 2mil. Kč Za neposkytnutí oznamovací či evidenční povinnosti až do výše 500tis. Kč Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty uloží pokutu až do výše 1mil. Kč

30 Případy porušování zákonných norem při agenturním zaměstnávání
V praxi Agentury práce podnikají na základě uzavírání: Dohod o provedení práce, či Smlouvy o dílo, kdy na základě těchto dohod neplatí agentura práce pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění

31 Řešení problémů v právní úpravě agenturního zaměstnávání
Určité problémy týkající se agenturního zaměstnávání a problémy praxe byly odstraněny novelou zákona o zaměstnanosti účinnou od 1. ledna 2009.

32 Souhrnně tato novela vnesla do právní úpravy tyto podstatné změny:
oznamovací povinnost zaměstnavatele ohledně volných pracovních míst zavedení evidenční povinnosti agentur práce o jejich činnosti souhlas s vydáním povolení Ministerstva vnitra zároveň odejmutí povolení odejmutí povolení za nesplnění povinností stanovených v § 308 a § 309 zákoníku práce zavedení přestupků a správních deliktů na úseku agenturního zaměstnávání do zákona o inspekci práce

33 Klady agenturního zaměstnávání
zvyšuje pružnost reakce na okamžité potřeby zaměstnavatelů podporuje trend přesouvání zaměstnanců za prací do větších vzdáleností pomáhá řešit závažné problémy v obsazování pracovních pozic Pro zaměstnavatele – uživatele: administrativně nenáročné zaměstnávání bez pracovně právních úkonů při vzniku a ukončení pracovního poměru snížení nákladů na vedení personální agendy nezatížeností úhrad odvodů na zdravotní pojištění, sociální pojištění a na státní politiku zaměstnanosti snadnější plánování lidských zdrojů a větší flexibilita, bez nutnosti navýšení kmenového stavu zaměstnanců

34 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Agenturní zaměstnávání v české republice"

Podobné prezentace


Reklamy Google