Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj vesmíru z hlediska fyziky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj vesmíru z hlediska fyziky"— Transkript prezentace:

1 Vývoj vesmíru z hlediska fyziky
Monika Klapková

2 I. Dějiny vesmíru Jak vznikl svět? Mýty - pojetí různých kultur.
Poznatky prvních filosofů a vědců Nástup objevů fyzikálních zákonů Z čeho vznikl vesmír? Má vesmír počátek? Co je to čas? Pojem absolutní čas a prostoročas Modely vesmíru a jak se k nim dospělo Teorie velkého třesku, vznik hvězd a galaxií, vznik sluneční soustavy Z čeho je vesmír, temná hmota ve vesmíru Budoucnost vesmíru Bonusy

3 Počátky kosmologie První popisy představ o světě pocházejí z Číny z 3. tisíciletí př. n. l. (Kniha proměn), z Babylónu (Enúma Elíš) a z Řecka (Hesiodos).. Rané kosmologie měly především mytický charakter, ale už předsokratičtí filosofové začali vznik světa zkoumat kriticky (Thales z Miletu, Anaximandros, Démokritos, Anaxagoras). Důležitého posunu dějiny kosmologie nabraly s prvním doloženým systémem, který nestavěl Zemi do středu vesmíru a který jí dával kulový tvar – ten pochází od Filolaa, žáka Pythagorova, z 5. nebo 4. stol př. n. l.

4 Jak vznikl svět? Mýty a pojetí různých kultur
Hesiodos Hesiodos ve své básni Zrození bohů uvádí: „Zajisté, první vznikl Chaos, ale po něm Země…“. Tím začíná řetěz plození a zrození. Nejprve spontánně vznikl Chaos, po něm temná noc Nyx a věčná tma Erebos, z Ereba a Nykty vzniklo věčné světlo Aithér a světlý den Hémerá. Poté se zrodila země Gaia a všeoživující láska Erós. Gaia zrodila nebe Urana a moře Ponta. S Úranem měla 12 synů a dcer, obrovských Titánů. Úranos se zmocnil vlády nad světem, později ji musel přenechat svému synu Kronos a ten zas svému synu Diovi. Podle smyslu a významu slova je Chaos pro Hésioda prázdný prostor, v němž se může rozšiřovat vše později vzniklé.

5 Jak vznikl svět? Mýty a pojetí různých kultur
Podle židovské, křesťanské a islámské tradice byl vesmír stvořen v nepříliš vzdálené minulosti, např. sv. Augustin předpokládal počátek stvoření světa asi let před Kristem Bůh architekt Ilustrace k francouzskému vydání Bible z roku 1250

6 Jak vznikl svět? Mýty a pojetí různých kultur
V hindském pojetí vesmíru spočívá Země na hřbetech šesti slonů, peklo pak nese želva ležící na hadovi.

7 Jak vznikl svět? Mýty a pojetí různých kultur
Severská kosmologie rozeznává devět světů. Jejich názvy jsou zakončeny na - heimr (-heim; říše, svět) nebo -garðr (-gard; sídlo, země). Midgard byl Mannheim, svět lidí, a Asgard měl název Godheim, svět bohů). Mimo Midgard („středozem“) se dá zbývajících osm světů rozdělit do protikladných dvojic: Oheň a horko × Led a chlad Nebe x podsvětí Tvoření × Ničení Světlo × Temnota Všechny světy spojuje Yggdrasil, strom světa.

8 Jak vznikl svět? Mýty a pojetí různých kultur
Středověké znázornění raně řecké představy ploché Země, která plave na vodě

9 Poznatky prvních filosofů a vědců
Proč je Země kulatá a jaký je její poloměr? Jak daleko je Slunce, Měsíc, planety a hvězdy?

10 Poznatky prvních filosofů a vědců
Ptolemaios rozvinul Aristotelovy myšlenky a vytvořil úplný kosmologický model sluneční soustavy, kde Zemi umístil do středu Sluneční soustavy

11 Poznatky prvních filosofů a vědců
Mikuláš Koperník navrhl roku 1514 model vesmíru, kde do středu umístil Slunce, ale až do roku 1609 nebyl brán vážně, přestože jej podpořili J. Kepler, G. Galilei a další.

12 Nástup objevů fyzikálních zákonů
Newtonova teorie pohybu a teorie gravitace1687! Myšlenka nekonečného a neměnného vesmíru Olbersův paradox 1823 Pokud je vesmír nekonečný, v každém směru bychom viděli nějakou hvězdu, celá obloha by tedy měla stále zářit, což Olbers zdůvodňoval nesprávně. Jediným vysvětlením je, že hvězdy nesvítí odjakživa, nýbrž vznikaly postupem času

13 Nástup objevů fyzikálních zákonů
Skládání rychlostí v klasické fyzice Speciální teorie relativity Rychlost světla je v daném prostředí konstantní, dosahuje hodnoty m/s ve vakuu Relativistické skládání rychlostí

14 Nástup objevů fyzikálních zákonů
Einsteinova teorie gravitace – obecná teorie relativity, zakřivený prostoročas Max Planck – kvantová teorie

15 Nástup objevů fyzikálních zákonů
Důsledek OTR – gravitační ohyb světla Hmota Slunce zakřivuje prostoročas v jeho okolí, poloha hvězdy se nám tedy jeví trochu v jiné poloze Princip gravitačních čoček-později

16 Nástup objevů fyzikálních zákonů
Z OTR vyplývá, že čas v blízkosti hmotných těles probíhá pomaleji V teorii relativity neexistuje žádný jednoznačně daný absolutní čas, každý jednotlivec má svou vlastní míru času, závislou na tom, kde se nachází a jak se pohybuje V OTR se prostor a čas staly dynamizujícími veličinami, pohybující se objekt či působící síla ovlivňují křivost prostoročasu

17 Dopplerův jev – rudý posuv

18 Spektrální analýza Emisní spektra Absorpční spektra
Dávají informace o fyzikálních podmínkách (teplota) a o složení vesmírné hmoty

19

20 Z čeho je vesmír? Aristoteles pokládal hmotu za spojitou
Démokritos zavedl pojem atom Dalton pochopil, že atomy se spojují v molekuly Thomson objevil elektron Rutherford objevil jádro a domníval, se, že se skládá z protonů Chadwick pojmenoval další částice v jádře neutrony Gell-Mann zjistil, že protony jsou složeny z kvarků Podle současných poznatků je všechna hmota vytvořena ze 6 druhů leptonů a 6 druhů kvarků. Leptony jsou elektrony, miony a tauony a 3 neutrína a kvarky up, down, strange, charmed, bottom, top.

21 Interakce ve vesmíru Čtyři druhy interakcí: silná, slabá , gravitační a elektromagnetická Vzájemné působení dvou částic lze znázornit jako výměnu částic, zprostředkujících sílu

22 Anihilace hmoty Ke každé částici existuje i antičástice: elektron a pozitron, proton a antiproton atd. Při setkání částice a antičástice obě částice zmizí a jejich energie se objeví ve formě 2 fotonů gama záření Soubor částic – hmota, soubor antičástic - antihmota Falešné vakuum

23 Jaká je velikost vesmíru?

24 Rozpínání vesmíru Teoreticky rozpracoval rozpínání vesmíru Alexandr Fridman a využil k tomu Einsteinovy rovnice obecné teorie relativity. Podle těchto rovnic není možné aby byl vesmír stacionární (aby se nerozpínal nebo nesmršťoval). Pozorovat lze toto rozpínání nepřímo na velmi vzdálených objektech (kvasary) a jejich světelných spektrech (spektrální čáry) – viz rudý posuv. Čím jsou galaxie vzdálenější, tím věší je jejich rudý posuv a tím rychleji se od nás také vzdalují. Tato závislost je téměř lineární a je vyjádřena Hubbleovou konst.

25 Kosmické reliktní záření
V roce 1965 ho objevili Penzias a Wilson, pátrali po něm Dicke a Peebles Jeví se ze všech směrů prakticky stejné Je to záření z velmi vzdálených oblastí vesmíru, vypovídá o raném vesmíru Je to mikrovlnné záření o vlnové délce 1,1 mm a „teplotě“ 2,7 K, díky obrovskému rudému posuvu

26 Velký třesk a vznik galaxií

27 Velký třesk Teorie Velkého třesku je v současnosti nejpopulárnější vědeckou teorií vzniku vesmíru, často je přitom uváděna jako teorie odpovídající stvoření. Předpověděla velké množství experimentálních výsledků, zahrnujíce měření anizotropie (závislost fyzikálních vlastností prostředí na směru, ve kterém se měří) záření kosmického pozadí, které nemohlo být známo v době, kdy byla teorie poprvé navržena.

28 Proč Big Bang? Pro teorii Velkého třesku hovoří :
Rozpínání vesmíru – Hubbleův zákon Reliktní záření Stav hmoty ve vesmíru Podle teorie Velkého třesku vznikl vesmír z nekonečně malého bodu o velké hustotě. Tato singularita byla jak počátkem hmoty a prostoru tak i počátkem času. Vznikl první okamžik a od něho se začal odvíjet vývoj vesmíru. Ten probíhal zpočátku velmi rychle a měl (nebo mohl) mít podobu nesmírné exploze (v podstatě se rozepnul ve velmi malém čase na ohromný objem a to ještě daleko rychleji než probíhá rozpínání vesmíru v dnešní době - to je nazýváno inflace). I když slovo třesk navozuje představu zvuku, jakési rány, je v tomto případě ekvivalentem slova výbuch

29 Teorie stacionárního vesmíru
Vypracovali ji Bondi a Hoyle. Vesmír je podle této teorie homogenní a izotropní (kosmologický princip) a to nejen v prostoru, ale i v čase. Bez ustání se rozpíná a stálou homogenitu zaručuje nově vznikající hmota. Proti této teorii mluví pozorovatelné rozdíly mezi blízkým a vzdáleným (tedy i starým) vesmírem. K tomuto stacionárnímu popisu se zpočátku klonil i sám Einstein, přestože jeho OTR takový stav vylučovala. Vypořádal se s tím tak, že do rovnic přidal pomocnou konstantu (kosmologická konstanta), kterou následně nazval svým největším omylem. Dnes se ale kosmologická konstanta opět přehodnocuje.

30 Vznik a vývoj hvězd Hvězdy vznikají z molekulových mračen plynu a prachu zhuštěním vlivem gravitace nebo např. výbuchem blízké supernovy Bílý nebo hnědý trpaslík, rudý obr, veleobr, neutronová hvězda, černá díra, supernova jsou poslední stadia hvězd

31 Vznik a vývoj hvězd

32 Budoucnost vesmíru Existují 3 druhy modelů, jak se bude ubírat vývoj vesmíru: Otevřený vesmír Plochý vesmír Uzavřený vesmír

33 Budoucnost vesmíru Bude se vesmír neustále rozšiřovat, anebo se expanze jednou zastaví a začne smršťování? Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, potřebujeme znát současnou rychlost expanze vesmíru a jeho průměrnou hustotu. Přesahuje-li hustota tzv. kritickou hustotu, gravitace časem expanzi zabrzdí a začne smršťování.

34 Shrnutí Každý přírůstek v poznání vesmíru přináší uspokojení zvídavým lidem, fyzikům a astronomům, ale zároveň ukazuje jasněji naši relativní bezvýznamnost v celkové struktuře vesmíru. Lidstvo muselo dojít k poznání, že: Naše Země je kulatá. Naše Země není středem sluneční soustavy. Naše Slunce je jenom jedna z mnoha hvězd. Naše galaxie je jen jedna z mnoha a Slunce je bezvýznamná hvězda při jejím vnějším okraji. Naše Země existuje po zhruba třetinu stáří vesmíru a zcela jistě zanikne, když naše Slunce spálí své zásoby paliva a stane se rudým obrem. Lidstvo obývá Zemi v kosmologických měřítcích nepatrný okamžik. Neutrony a protony, ze kterých jsme stvořeni, nejsou převládající formou hmoty ve vesmíru.

35 Obrovský disk chladného plynu a prachu je „potravou“ černé díry v jádru NGC

36 Oblaka plynu odvržená „umírající“ hvězdou

37 Obraz vzdálených galaxií v inverzních barvách pořízený Hubbleovým teleskopem

38 Spirální galaxie M100

39 Pozůstatek po supernově z roku 1987, rozpínající se obálka z materiálu odfouknutého při výbuchu kolem nově vzniklé neutronové hvězdy ve středu snímku

40 Šňůra kosmických perel obklopující explodující hvězdu

41 „Kanibalismus“ galaxií

42 Disk prachu okolo černé díry

43 Gravitační čočka zvětšuje jasnost vzdálených galaxií

44 Snímek z ledna 1996 galaxie v souhvězdí Panny, diskovitý útvar prachu a plynu padá do černé díry, jejíž hmotnost je milardkrát větší než sluneční soustava

45 Nové hvězdy rodící se uvnitř prachu a plynu

46 Červený veleobr

47 Květen Září Říjen 2004


Stáhnout ppt "Vývoj vesmíru z hlediska fyziky"

Podobné prezentace


Reklamy Google