Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce a zvolený způsob práce s využitím canisterapie vychází ze zkušeností, kdy vlastní prožitek je jeden z nejúčinnějších způsobů výchovy a vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce a zvolený způsob práce s využitím canisterapie vychází ze zkušeností, kdy vlastní prožitek je jeden z nejúčinnějších způsobů výchovy a vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Koncepce a zvolený způsob práce s využitím canisterapie vychází ze zkušeností, kdy vlastní prožitek je jeden z nejúčinnějších způsobů výchovy a vzdělávání. Metoda canisterapie je založena na interakci, vlastním prožitku a na posilování intrapersonálních dovedností žáků. V oblasti prevence pak tato práce spočívá v záměrném vytváření situací, v nichž lze předpokládat intenzivní prožívání, a v následné práci s těmito prožitky. Přítomnost psa zajišťuje nepřeberné množství zajímavých a neohrožujících témat k rozproudění komunikace zejména tam, kde děti nejsou zvyklé na diskusi a sdělování svých názorů. Pes je také vynikajícím mediátorem při posilování koheze a spolupráce ve skupině, při komunikaci mezi dětmi a mezi dětmi a učitelem. Pes zrcadlí – odráží aktuální situaci ve skupině (napětí, neklid, strach, agresi, pohodu, přátelskost, otevřenost, bezpečí) pojem H.Gardnera týkající se úspěšné schopnosti a dovednosti introspekce,sebereflexe,sebepoznání i autoregulace, sebeřízení a sebevýchovy

2 Konkrétní zakázky s využitím metody canisterapie
Oblast podpory koheze třídy upevnění pocitu sounáležitosti se třídou u dětí ohrožených vyloučením ze skupiny, posila koheze, soudržnosti třídy, navození pozitivních vztahů mezi dětmi, rozvoj spolupráce ve skupině. Oblast podpory žádoucích hodnot ve třídě stanovení hodnot dané třídy, stanovení pravidel – norem dané třídy. Oblast prevence sociálně patologických jevů eliminace vulgarity, vzdoru, prevence nebo eliminace agresivity, prevence šikany.

3 Míra efektu jakékoli práce se školní třídou přímo ovlivňuje:
systémový přístup, komplexnost, včasnost, vytrvalost, důslednost, pružnost.

4 Standardy dobré canisterapeutické praxe
Odbornost, profesionalita (orientace v legislativě, v oboru kde je CT realizována, v nových trendech. Příslušné vzdělání, zachovávání mlčenlivosti.) Uzavření Dohody o spolupráci s organizací/zařízením, kde je CT realizována, stanovení harmonogramu návštěv, podrobných podmínek realizace Zajištění součinnosti – pracovník vždy spolupracuje s personálem zařízení, nikdy neponechá psa o samotě s klientem ani s personálem Doložení příslušných certifikátů – vzdělání psovoda, zkoušky psa, potvrzení o zdravotní způsobilosti, odčervení a očkování psa Péče o psa – čistota, hygiena, eliminace pachů, welfare (dobrá psychická i fyzická kondice) Používání viditelného označení – pracovník i pes Psychohygiena pracovníka a dobrý zdravotní stav Příprava na každé setkání – promýšlení přístupů, práce s individuálními cíli klienta

5 Podmínky pro použití psa v canisterapii
Poskytovatel AP používá pouze vhodné zvíře, tím zajišťuje bezpečnost jak psa tak i klientů/uživatelů služeb. Dbá, aby nebyly porušovány obecné zásady v souladu se zněním Zákona o ochraně zvířat proti týrání a zákona o veterinární péči. pouze pes + proškolený psovod, kteří společně úspěšně složili speciální zkoušky a mají pověření/certifikát k výkonu AP. pracovník, který se věnuje přímé práci se psem získal základní vědomosti o etologii a psychologii, výchově a výcviku psa.

6 Je dovoleno používat mladého psa, který nemá složené zkoušky k výkonu CT, pouze za účelem výchovy a výcviku k této práci. K použití takto mladého psa smí přistoupit pouze v případě, že zvíře je mladší 18 ti měsíců a poskytovatel posoudil, že pes nijak nepříznivě neovlivní průběh terapie. Použití takového psa je dovoleno pouze pod dozorem zkušeného psovoda, který absolvoval úspěšně zkoušky nejméně se dvěma různými psy. Při terapii je dovoleno mít pouze jednoho takového psa. Poskytovatel CT zajišťuje vhodné podmínky pro práci i přepravu zvířat tak, aby nebyla porušována obecně závazná pravidla dle zákona o ochraně zvířat proti týrání. Respektuje individualitu zvířat a přizpůsobuje tak délku a způsob zatížení psa.

7 Poskytovatel CT zajišťuje bezpečnost jak zvířete, tak i uživatele služby. Je povinen sledovat zdravotní stav a schopnosti psa pro práci v CT. V případě zjištění jakýchkoliv změn nebo projevů (háraní feny, únava psa, odmítání spolupráce, nervozita…), které mohou nepříznivě ovlivnit průběh terapie, je poskytovatel povinen takovéto zvíře z terapie okamžitě (dočasně či trvale- dle okolností) vyřadit. informuje uživatele o vhodném chování ke zvířeti. Následně uzavírá  klientem/uživatelem dohodu. V případě porušení dohody je poskytovatel CT oprávněn ukončit poskytování služby. Pokud klient/uživatel není schopen posoudit či chápat plně tyto informace, poskytovatel sám nebo společně s odborníky či rodinou klienta/uživatele, posoudí vhodnost CT u tohoto klienta/uživatele.

8 V případě ohrožení zvířete ze strany klienta je poskytovatel vždy oprávněn ukončit poskytování služby. Pes používaný v CT musí být pod stálým veterinárním dohledem, je pravidelně očkován, srst zvířete je preventivně chráněna před napadením parazity (je ošetřována přípravkem dle doporučení veterinárního lékaře), nejméně 4x ročně je proveden kontrolní rozbor stolice. Poskytovatel CT může místo rozboru stolice použít odčervení přičemž nejméně dva kontrolní rozbory stolice musí zachovat. Zvíře je v dobré fyzické i psychické kondici, jeho srst je čistá, bez parazitů a upravená. Zvíře je chováno v souladu se zákonem o veterinární péči. Poskytovatel CT je povinen seznámit veterinárního lékaře s využitím psa pro CT.

9 Poskytovatel AP je povinen, na požádání předložit písemné veterinární potvrzení o zdravotním stavu zvířete a potvrzení o provedení výše jmenované veterinární péči. Pokud poskytovatel CT není majitelem zvířete, které používá pro CT, je mezi majitelem a poskytovatelem sepsána smlouva o výpůjčce psa. Poskytovatel CT (pracovník, který se věnuje přímé práci se psem), je proškolen, jak postupovat při zranění zvířete nebo při zranění uživatele zvířetem. Poskytovatel AP má sjednané pojištění proti škodám způsobených zvířetem v průběhu poskytování služby. Poskytovatel AP nese veškerou zodpovědnost za dodržování výše uvedených pravidel.

10 Zdroje použitých fotografií:
Literatura: Rájová, D. Zooterapie. Výukový materiál . Brno: Střední škola sociálně zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. ,2011 Rájová, D. Metoda canisterapie při práci se třídou. In Prevence, ročník 8, číslo 3. Praha: Send ,2011 Rájová, D. Metodika aktivit se psem – canisterapie, základní postupy a principy. Vyškov: Sdružení „Piafa“ ve Vyškově, 2004 Zdroje použitých fotografií: Rájová, D. Zooterapie. Výukový materiál . Brno: Střední škola sociálně zdravotnických služeb Vesna, o.p.s., 2011 (elektronická verze, interní materiál SŠSZS Vesna o.p.s.) Bc. Darina Rájová - Sociálně pedagogická prevence Občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám – Úsměvy. MŠ Opatovice ZŠ Morávkova Vyškov ZŠ Tyršova Vyškov

11 Děkuji za pozornost Bc. Darina Rájová – sociálně pedagogická prevence tel.:


Stáhnout ppt "Koncepce a zvolený způsob práce s využitím canisterapie vychází ze zkušeností, kdy vlastní prožitek je jeden z nejúčinnějších způsobů výchovy a vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google