Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_CJK43560BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze st ř edním školám Č íslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu:Rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_CJK43560BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze st ř edním školám Č íslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu:Rozvoj."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_CJK43560BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze st ř edním školám Č íslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu:Rozvoj vzd ě lanosti Č íslo šablony: III/2 Datum vytvo ř ení:13.2. 2013 Autor:Mgr. Karla Bedrlíková Ur č eno pro p ř edm ě t: Č eský jazyk a literatura Tematická oblast:Sv ě tová literatura po roce 1945 Obor vzd ě lání:Kosmetické slu ž by(69-41-L/01), 4. ro č ník Název výukového materiálu: George Orwell – 1984 Popis vyu ž ití: Výukový materiál s úkoly pro ž áky s vyu ž itím dataprojektoru, notebooku a vlastní č etby díla Č as: 20 minut

2 1984

3  vl. jménem Eric Arthur Blair  narodil se v indické vesnici v rodin ě britského ú ř edníka, s matkou a sestrou odjí ž dí do Londýna, kde pak studuje na st ř ední škole Eton College  nepokra č oval ve studiích na univerzit ě => odchází do Barmy (1922-1927 pracuje u britské policie)  1928-1930 ž ije ve velmi chudých pom ě rech v Pa ř í ž i a Londýn ě  1933 vydává své první dílo pod pseudonymem Orwell ( ř eka v Souffolku, kde ž ili jeho rodi č e)  v t ř iceti p ě ti letech onemocn ě l tuberkulózou  b ě hem II. sv ě tové války pracuje jako redaktor BBC

4  je mistrem „sang-froid“, chladnokrevného odstupu, co ž dodává jeho dílu d ů v ě ryhodnost Úkol č. 1 - V komunistickém Č eskoslovensku byl na seznamu zakázaných autor ů, dokázali byste vysv ě tlit pro č ? Úkol č. 2 - P ř i ř a ď te G. Orwella k literárnímu ž ánru, objasn ě te ho. Obr. č. 1

5  č asopis Time za ř adil román 1984 mezi stovku nejvlivn ě jších knih o roku 1923  román byl publikován 8.6. 1949 v Londýn ě  1954 - televizní verze díla 1956 – filmová verze  popisuje sv ě t, v n ě m ž vládne absolutní totalita  d ě j knihy se odehrává v jednom roce, v zemi, kde neplatí ž ádné psané zákony a není kam utéct  jde o vylí č ení diktatury, která vládne tak efektivn ě, ž e si lidé p ř estávají uv ě domovat jiné mo ž nosti, p ř estávají myslet Úkol č. 3 - Srovnejte román s dílem podobného zam ěř ení.

6  hl. hrdina – Winston Smith, který ž ije roku 1984 v Londýn ě ve fiktivní zemi Oceánii – ta vede st ř ídav ě válku se zem ě mi Eurasií a Eastasií  válka mezi mocnostmi je vedena proto, aby obyvatelé nem ě li č as p ř emýšlet, udr ž uje je ve strachu a odrazuje od emocí  spole č nosti vládne Strana, cokoli proti kolektivnímu myšlení Strany je trestáno, lidská individualita se stává zlo č inem  oficiální ideologie = Angsoc, její úst ř ední hesla zní: Válka je mír. Svoboda je otroctví. Nev ě domost je síla.

7  myšlenky proti stran ě = ideozlo č in, č lov ě ka m ůž e prozradit pouhý výraz tvá ř e nebo mluvení ze spaní (d ě ti udávají rodi č e)  obyvatelstvo Oceánie se rozd ě luje na č leny Vnit ř ní strany (2 % obyvatelstva), č leny Vn ě jší strany, kte ř í pracují pro stát a vykonávají jeho v ů li (13 % obyv., zde pat ř í i Winston), zbytek tvo ř í proléti – jsou pova ž ováni za mén ě cenné Úkol č. 4 - Co vám nástin d ě je p ř ipomíná?

8  Winston pracuje na Ministerstvu pravdy (manipulování minulosti, upravuje stará č ísla novin, vaporizace = vymazání existence)  Winston se nedoká ž e bránit myšlenkám na minulost, za č íná pátrat, jaký byl ž ivot p ř ed nastolením diktatury Strany, za č íná si psát deník  zamiluje se do Julie – láska a sexuální touha je idozlo č in  Winstonovi a Julii se dostává do rukou kniha odp ů rce re ž imu Emanuela Goldsteina – v ní se W. dozví, jak celý systém funguje, ale nedozví se PRO Č – práv ě tak otázka z ů stává nezodpov ě zena v celém románu

9 Obr. č. 2 Obr. č. 3 Obr. č. 4Obr. č. 5

10  Winston a Julie jsou zat č eni a odvedeni do cel Ministerstva lásky – W. po t ěž kém mu č ení prozradí vše – p ř eje si zem ř ít, ale nemá mo ž nost  cílem Strany není jeho poprava, ale jeho úplné poko ř ení => chce po n ě m, aby up ř ímn ě miloval Velkého bratra  Winstona vyslýchá O`Brien (v místnosti 101) – jeho domn ě lý p ř ítel, který mu dal citovanou knihu Úkol č. 5 - Dokázali byste vysv ě tlit, pro č je pro Stranu d ů le ž it ě jší Winston ů v „obrat“ ne ž jeho smrt?

11  poté se v ě ze ň ocitá na svobod ě, je ale jiným č lov ě kem – op ě t je zam ě stnán na Ministerstvu pravdy, ideopolicie se u ž o n ě j nezajímá a jeho by nenapadlo proti n ěč emu protestovat  Winston se setkává s Julií, ale i ona ho zradila a je zcela podrobená, láska zmizela  Winston si uv ě domuje, ž e Velkého bratra miluje a v tom okam ž iku je zabit dozorcem z Ministerstva lásky Úkol č. 6 - Vysv ě tlete pojmy newspeak, doublethink.

12  Orwell, George: 1984. Praha, Slovart 2007, 254 s.  Prokop, Vladimír: P ř ehled sv ě tové literatury 20. století, Sokolov 2006.  www.wikipedie.cz www.wikipedie.cz  Obr č. 1 - http://suite101.com/article/george-orwell-brief-bio-and-works-a48800http://suite101.com/article/george-orwell-brief-bio-and-works-a48800  Obr č. 2 - http://www.newspeakdictionary.com/go-movie.htmlhttp://www.newspeakdictionary.com/go-movie.html  Obr č. 3 - http://thebilzerianreport.com/this-is-1984-2/http://thebilzerianreport.com/this-is-1984-2/  Obr č. 4 - http://www.netcharles.com/orwell/articles/1984-background-info.htmhttp://www.netcharles.com/orwell/articles/1984-background-info.htm  Obr č. 5 - http://www.netcharles.com/orwell/pics/1984/1984partyslogans.htmhttp://www.netcharles.com/orwell/pics/1984/1984partyslogans.htm  Všechny obrázky byly sta ž eny 13.2. 2013


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_CJK43560BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze st ř edním školám Č íslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu:Rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google