Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kde stojíš?.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kde stojíš?."— Transkript prezentace:

1 Kde stojíš?

2 Potomci Abraháma . Adam Noe Abrahám 1900 př.Kr. Izák Ismaíl Hinduismus
Tóra Mojžíš Judaismus 1300 př.Kr. Budhismus 525 př.Kr. Bible Ježíš Kristus Křesťanství 4 př.Kr. Korán Muhammad Islám 610 2003

3 Růst za posledních 50 let *
Světová Populace Růst za posledních 50 let * (v milionech) roky Náboženství Změna* 2002 2010 2015 Křesťané 1.00% 2100 2274 2390 Muslimové 2.90% 1700 2137 2465 Židé -0.10% 15 Hinduisti 2.10% 820 968 1074 Budhisti 1.20% 370 407 432 Sikhové 2.00% 25 29 32 Konfuciáni -0.25% 320 314 310 Šintoisté 70 83 92 Ostatní** 800 945 1048 Svět 2.30% 6220 7171 7858 **Afričani, komunisté, ateisté, atd. Srovnávací tabulka (za posledních 50 let) Rok Křesťané Muslimové 1900 27% 12% 2000 30% 19% 2005 29% 21% 2010 28% 23% 2015 26% 2020 2025 25% (c) Madina Masjid, Houston, Texas

4 Celková populace muslimů na světě
Islám 2.největší náboženství % Muslimů Německo 3.5% Francie 7% Kanada 2% VB 4% USA 3.7% USA populace (280 mil.) 84% Křesťané (235 m) 3.7% Muslimové (10 m) 2.1% Židé (6 m) 10.2% Ostatní (30 m) Populace muslimů ve světě 18% Arabové 82% Ne-Arabové 20% Afrika 10% Turecko, Írán, Afghánistán 30% Indický poloostrov 10% Rusko & Čína 13% ostatní místa na světě 17% Jihovýchodní Asie . Většina všech muslimů na světě nejsou Arabové

5 Celosvětová muslimská populace - souhrn
Islám je nejrychleji rostoucí náboženství na světě. Každý 4. člověk na světě je MUSLIM. 1/3 zemí na světě (58 z 189) tvoří z 50% populace muslimové. Islám je 2. největší náboženství v USA, VB, Francii, Kanadě a Německu. Dnes je v USA více jak 10 miliónů muslimů. Jen v Kanadě a USA je přes 4000 mešit. V letech budou muslimové na světě tvořit většinu. (c) Madina Masjid, Houston, Texas

6 Společné znaky judaismu, křesťanství a islámu
1. Monoteismus: Tóra (Starý zákon): „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není.“ (Izajáš 44:6); Bible (Nový zákon): „…Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán;” (Marek 12:29); Korán: „Rci: On Bůh je jedinečný,” (112:1). 2. Proroci: muslimové věří ve všechny proroky zmiňované v Tóře, Bibli a Koránu. 3. Zázračné narození Ježíše: kromě křesťanství je islám jediným náboženstvím na Zemi, které uznává zázračné narození Ježíše. Ježíš je v Koránu zmiňován 25 krát. 4. Nejvyšší úcta mezi ženami je věnována Marii, matce Ježíše, v Koránu (súra 19). (c) Madina Masjid, Houston, Texas

7 Společné znaky (pokrač. – 2)
5. Pozdravy: všichni proroci měli ve zvyku zdravit věřící slovy: „Mír s Tebou” (‘Assalamu aleikum’ pro muslimy). 6. Zouvání bot: Bůh přikázal Mojžíšovi, aby si zul boty: „…zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá.“ (Exodus 3:5); „Zuj si z nohou opánky…”(Jozue 5:15). Muslimové si zouvají boty při vstupu do mešity. 7. Očista před modlitbou: „Mojžíš, Áron a jeho synové si z ní omyli ruce a nohy…“ (Exodus 40:31-32). „Nato Pavel vzal ty muže s sebou a na druhý den se s nimi dal zasvětit…“ (Skutky 21:26). Muslimové se očišťují před každou modlitbou, 5krát denně. 8. Půst: Ježíš se postil 40 dní: „Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí…“ (Matouš 4:2). Muslimové se postí každý rok během měsíce Ramadánu. (c) Madina Masjid, Houston, Texas

8 Společné znaky (pokrač. – 3)
9. Vyjádření pokory při modlitbě skloněním hlavy k zemi: „Tu padl Abram na tvář…“ (Genesis 17:3); „Mojžíš rychle padl na kolena tváří k zemi…“ (Exodus 34:8). „Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se…“ (Matouš 26:39). Muslimové také při modlitbě sklánějí hlavy k zemi. 10. Neuctívání soch/obrazů: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.“ (Exodus 20:4). Muslimové neuctívají sochy, obrazy nebo cokoli jiného kromě Boha. 11. Zdobení stromů: je to zakázáno v Bibli: „Toto praví Hospodin: „Neučte se cestě pronárodů…pouhý přelud, dřevo poražené v lese…krášlí jej stříbrem a zlatem…“ (Jeremiáš 10:2-5). Muslimové nezdobí stromy. 12. Trvalá dohoda: Bůh uzavřel dohodu s Abrahámem a jeho potomky. „Bůh uzavřel s Abrahamem smlouvu, jejímž znamením se stala obřízka…“ (Skutky 7:8) Muslimové tuto dohodu stále dodržují; po narození synům provádějí obřízku. (c) Madina Masjid, Houston, Texas

9 Společné znaky (pokrač. – 4)
13. Abrahámův syn Ismaíl: jméno Ismaíl bylo vybráno samotným Bohem: „…porodíš syna a dáš mu jméno Ismaíl…“ (Genesis 16:11). Muslimové respektují Ismaíla stejně jako Izáka jako syna Abraháma. 14. Zákaz pití vína: „…víno a opojný nápoj nebude pít…“ (Lukáš 1:15). Muslimové nepijí žádný alkohol. 15. Zákaz vepřového: Bůh nařídil Mojžíšovi: „vepře, který sice má rozdělená kopyta tak, že jsou úplně rozpolcená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý“ (Leviticus 11:7). Ježíš nikdy za celý život nejedl vepřové. Muslimové nikdy nejí vepřové. 16. Zákaz lichvy a úroku: „Nebudeš od něho brát lichvářský úrok…” (Leviticus 25:36,37). „nepůjčuje na lichvářský úrok...” (Žalmy 15:5). Úroky jsou v islámu zakázány (riba). (c) Madina Masjid, Houston, Texas

10 Společné znaky (pokrač. – 5)
17. Odmítnutí homosexuality: „Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo“ (Genesis 19:24). Homosexualita je v islámu zakázána. 18. Žádný prvotní hřích: „…syn nebude pykat za nepravost otcovu a otec nebude pykat za nepravost synovu…“ (Ezekiel 18:20). Muslimové věří, že hřích nemůže být přenesen nebo zděděn z osoby na osobu. 19. Odpovědnost za své skutky: „…každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu.” (První list Korintským 3:8). Muslimové věří, že každý člověk je zodpovědný za jeho/její činy a bude podle nich odměněn. Muslimové dodržují mnoho pokynů z Tóry a Bible. (c) Madina Masjid, Houston, Texas

11 Kolik toho lidé znají o Muhammadovi?
Je posledním Prorokem od Boha až do Soudného dne a jeho proroctví je určeno pro celý svět. Je Posel Boží; není žádným způsobem Bůh a proto jej muslimové neuctívají. První zjevení obdržel od anděla Gabriela ve věku 40 let. Strávil 10 let v Mecce a 13 let v Medině učením islámu, zemřel ve věku 63 let. Během těchto 23 let byl zjeven lidstvu Korán. Muhammad byl obyčejný člověk, který měl rodinu a děti; byl vůdcem národa a učitel. (c) Madina Masjid, Houston, Texas

12 (c) Madina Masjid, Houston, Texas
Proroctví svatých Knih/Tóra Zmínky o Muhammadovi ve Starém Zákoně (před 2000 lety) 1. Bůh požehnal Abrahámovi: Muhammad pocházel z potomstva Abraháma přes Ismaíla (slib od Boha). 2. Odmítnutý kámen: Ježíš mluvil o Božím království, které bude svrženo…dáno odmítnutému kameni…(Genesis 21:13-18). Odmítnutý kámen znamená národ Ismaíla, národ Muhammada. 3. První zjevení: „I bude kniha předána tomu, kdo neumí číst, se slovy: „Přečti to.“ A on odpoví: „Neumím číst.“ (Izajáš 29:12). Historická fakta: anděl Gabriel doručil první zjevení: „Přednášej ve jménu Pána svého, který stvořil“ (Korán 96:1). Muhammad odpověděl: „Neumím číst.“ (c) Madina Masjid, Houston, Texas

13 Proroctví svatých Knih/Tóra (pokrač.-2)
4. Prorok z Arábie: „Tvými překupníky byli Arabové a všichni kédarští předáci;...“ (Ezekiel 27:21) Historická fakta: mnoho konvertitů se přesunulo do Mediny; Muhammad v roce 622. Další rok 1,000 mekkanských pochodovalo proti muslimům. 5. Prorok jako Mojžíš: Bůh řekl Mojžíši: „Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži.“ (Deuteronomium 18:18) Historická fakta: anděl Gabriel přinášel poselství od Boha Muhammadovi, tedy Bůh vložil svá slova do jeho úst; „Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám za sebe, ale bude mluvit, co uslyší…“(Jan 16:13; Izajáš 28:10). „ani nehovoří z vlastního popudu svého, je to vnuknutí pouze, jež mu bylo vnuknuto“ (Korán 53:3-4). (c) Madina Masjid, Houston, Texas

14 Proroctví svatých Knih/Tóra (pokrač.-3)
6. Prorok ustanovil zákony: „...neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon.“ (Izajáš 42:1-4). Muhammad přišel s kompletní sestavou zákonů. Navzdory pronásledování a fyzickým útokům se nikdy nenechal zastrašit nebo nepropadl beznaději. 7. Prorok s 10,000 svatými: „Pravil: Hospodin přišel ze Sínaje, jako slunce jim vzešel ze Seíru, zaskvěl se z hory Páranu, přišel s desetitisíci svatými, po jeho pravici jim z ohně vzešel Zákon“ (Deuteronomium 33:2) Historická fakta: Muhammad se vrátil do Mekky s 10,000 oddanými následovníky a zavedl tam právo. 8. Dokud nepřijde Šiloh: Jakub řekl svým dětem: :Juda nikdy nebude zbaven žezla ani palcátu, jenž u nohou mu leží, dokud nepřijde ten, který z něho vzejde*;toho budou poslouchat lidská pokolení“ (Genesis 49:10). *v tomto verši je v hebrejštině uvedeno slovo Šiloh, což znamená „mír” (Islám). (c) Madina Masjid, Houston, Texas

15 (c) Madina Masjid, Houston, Texas
Abrahámovy činy (c) Madina Masjid, Houston, Texas

16 Proroctví svatých Knih/Tóra (pokrač.-4)
9. Poutníci údolí Bakka*: „když Dolinou balzámovníků se ubírají, učiní ji prameništěm, včasný déšť ji halí požehnáním“ (*v angl.verzi „the valley of Bacca“ – údolí Bakka) (Žalmy 84:7). Mekka je považována za Bakku (Korán 3:96). Zde se nachází pramen vody ZamZam. Mekka bývala zatopená. 10. Zjeven po částech: „Koho vyučit poznání? … trošku sem, trošku tam“ (Izajáš 28:9,10) Korán byl zjeven po částech po dobu 23 let. 11. Proroctví podle jména: Muhammad byl zmíněn jménem: „Cheeko mane tah kim, vechulo Mohamadim“ : jeho jazyk je přesladký a on je Muhammad„ (Píseň písní 5:16) (c) Madina Masjid, Houston, Texas

17 Proroctví svatých Knih/Tóra (pokrač.-5)
12. Uskutečnění proroctví: „…promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin…“(Deuteronomium 18:22). Bůh informoval Muhammada o porážce Peršanů Římany. (Korán 30:3). Súra Byzantinci(Rúm) byla zjevena v této době (r. 615) na podporu Křesťanů. Římané bitvu vyhráli v r. 627. Muhammad tvrdil, že si Muslimové brzy podrobí Perskou a Byzantskou říši. V bitvě u Jarmuku v r.634 porazili byzantskou armádu a v bitvě u Madain r.637 vyhráli nad Peršany. Muhammad předpověděl mnoho budoucích událostí: porážku Perské říše a konfiskaci bohatství vládce Choserose; obdarování Suraqa, jednoho z Prorokových společníků, náramky Césara. Toto se stalo. (c) Madina Masjid, Houston, Texas

18 Zmínky o Muhammadovi v hinduistických spisech
1. Verš 5 z Bhavishya Puran: „…jeho jméno bude Mahamad… Mahadev Arab… ‚Ó ten! Pýcha lidstva, obyvatel Arábie…“ (Prati Sarg Parv III). 2. Sama Veda, II, 6, 8: „Ahmad obdržel náboženské právo od jeho Pána. Toto právo je plné moudrosti“. (c) Madina Masjid, Houston, Texas

19 Zmínky o Muhammadovi ve Svaté Bibli
1. Ježíš předpověděl příchod Muhammada: „…a on vám dá jiného přímluvce…“ (Jan 14:15-16) 2. Ježíš řekl: „…bude zvěstovat, co přijme ode mne“ (Jan 16:14). Ježíšovo poselství nebylo úplné. Bylo potřeba dalšího proroka, který bude vést lidstvo. Evangelium Barnabáše: „…Muhammad je jeho požehnané jméno“ (Ch ) Všechny Svaté Knihy vedou k víře v Muhammada a Korán (c) Madina Masjid, Houston, Texas

20 (c) Madina Masjid, Houston, Texas
Svatý Korán 1. Korán je sbírkou všech zjevených poselství od Boha Muhammadovi. I dnes jej znají nazpaměť miliony lidí. 2. Originální kopie stále existují; jedna v Taškentu, Uzbekistánu; další v Istanbulu, Turecku. 3. Sir William Muir, napsal: „Na světě pravděpodobně neexistuje žádná další kniha, která by si uchovala po 12 (nyní 14) století takto čistý text…“ (Life of Muhammad - Život Muhammada). 4. Dr. Maurice Bucaille, francouzský křesťan, lékař, srovnával vědecké poznatky Bible a Koránu. Nalezl mnoho vědeckých veršů v Koránu; každý z nich je správný. Napsal: „V Koránu jsem nemohl najít jedinou chybu.” (c) Madina Masjid, Houston, Texas

21 Svatý Korán (pokrač. – 2) 5. Mnoho vědeckých fakt, neznámých lidem před 1400 lety, bylo uvedeno v Koránu. U každého z nich je vědecky dokázaná platnost. (několik příkladů:) Teorie „Velkého třesku“ jako stvoření vesmíru Planety a zákonitosti jejich oběhu Oplození a fáze embryonálního vývoje (‘The Developing Human’, Prof. Keith Moore, Uni. of Toronto) Zmínky o otiscích prstů Jak bylo možné, aby negramotný člověk objasnil vědecká tajemství před 1000 lety, kdy o nich žádný člověk na Zemi neměl ani ponětí ? (c) Madina Masjid, Houston, Texas

22 (c) Madina Masjid, Houston, Texas
Evangelium Barnabáše 1. Barnabáš byl velmi blízkým společníkem Ježíše. Bible se o něm zmiňuje jako o „apoštolovi“ (Skutky 14:14), „byl to muž dobrý, plný Svatého Ducha a víry…“ (Skutky 11:24). 2. V r.325 získali následovníci Sv.Pavla kontrolu nad koncilem v Nicea a provedli několik změn: kanonizace 4 řeckých evangelií, která jsou platná dodnes. všechna další evangelia včetně evangelia Barnabáše byla určena k odstranění. jediné evangelium psané v aramejštině, jazyce, kterým mluvil Ježíš, bylo také zničeno. (c) Madina Masjid, Houston, Texas

23 Verše z Evangelia Barnabáše…
Ježíš řekl: „Bůh je jediný nemá sobě rovného…nemá otce ani matku; nemá syny, bratry ani společníky…“ Ježíš řekl: „… já jsem muž, zrozený ze smrtelné ženy, budu souzen Bohem, snáším bídu jídla a spaní, zimy a tepla, jako ostatní lidé. Když nastane Boží zúčtování, moje slova probodnou jako meč každého, kdo tvrdí, že jsem více než člověk.“ Kněz se zeptal Ježíše: „Jsi Mesiáš Spasitel Boží…?“ Ježíš odpověděl: „…vskutku nejsem on…a on přijde po mně…a Bůh sám mu dal jméno… Muhammad je jeho požehnané jméno“ Evagelium Barnabáše je pravda od Ježíše (c) Madina Masjid, Houston, Texas

24 Islám: konečné náboženství
Islám je univerzálním náboženstvím pro celé lidstvo. „Islám“ znamená podrobení se vůli a zákonu Božímu. Dalším významem slova je mír (skrze Boha). Muslim se s radostí a ochotně podřizuje Boží vůli a Jeho zákonům. 5 Pilířů islámu Víra Modlitba Půst Almužna Pouť (c) Madina Masjid, Houston, Texas

25 (c) Madina Masjid, Houston, Texas
Pět pilířů islámu Víra: v existenci jediného Boha: jediného Stvořitele vesmíru. On je Věčně Trvající, Všemocný, Vševědoucí, Soběstačný, Samostatný. Víra ve všechny proroky v minulosti a víra v Muhammada jako posledního Proroka. Víra ve všechny zjevené, nezměněné Svaté Knihy Boží. Víra v anděli. Víra v posmrtný život a Soudný Den. Víra v osud. Modlitba: během modlitby věřící hledá odpuštění, pomoc a vedení přímo od Boha. (c) Madina Masjid, Houston, Texas

26 Pět pilířů islámu (pokrač. - 2)
Půst: půst v měsíci Ramadánu je povinný; je to zdržování se jídla, pití, tělesných kontaktů od východu po západ Slunce. Zakát (almužna): každoroční poplatek 2½% z úspor a majetku (např.zlato, stříbro atd.) chudým nebo potřebným lidem. Pouť: pouť do Mekky, uctívání Boha u Káby a Arafatu jako připomínka doby, kdy Abraham měl obětovat svého syna Ismaíla. (Genesis 22:2). Povinnost je vykonat alespoň jednu pouť za život, pokud je to finančně a fyzicky pro člověka možné. Během poutě muži oblékají dvoudílné bílé nešité plátno, které zakrývá celé tělo. Ženy nosí běžné oblečení. (c) Madina Masjid, Houston, Texas

27 (c) Madina Masjid, Houston, Texas
Co říká islám o … Lidská práva: soukromí, svoboda, důstojnost, rovnost jsou v Islámu zaručeny. Bůh říká: „Nebudiž žádného donucování v náboženství…“ (Korán 2:256). Všestrannost Islámu: Bůh říká: „A neposlali jsme tě (Muhammade) leč jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré“ (Korán 21:107). „Kdokoli utlačuje nemuslima, já budu jeho žalobce u Soudného Dne.“ (Muhammad). Džihád: znamená jakoukoli snahu na stezce Boží. Stálá snaha odolávat zlým touhám v sobě je džihád. Pokud dojde k napadení islámského státu, je povinností všech Muslimů se bránit před tímto útokem. Toto je také džihád. Džihád nikdy neznamená nutit někoho přijmout určité náboženství. Neopodstatněné snahy nebo války nemohou být nazývány džihádem. (c) Madina Masjid, Houston, Texas

28 (c) Madina Masjid, Houston, Texas
Práva žen Práva žen a úcta k ženám nejsou vždy dodržovány – znásilnění, vraždy, časté rozvody, nízké morální a rodinné hodnoty, domácí násilí, neúplné rodiny, potraty, prostituce, drogy, ztráta poklidu ve společnosti, atd. stále existuje. Ženy se často samy neodvažují vyjít na neosvětlenou ulici nebo dokonce přejít prázdné parkoviště. 95% obětí domácího násilí jsou ženy (DOJ) Každých 9 sekund dojde k napadení nějaké ženy. Každý den jsou zavražděny 4 ženy, a to jejich manželem nebo přítelem. 4,000,000 žen za rok je napadeno jejich partnery. Domácí násilí zabije za 5 let tolik žen, jako je celkový počet Američanů, kteří zemřeli ve válce ve Vietnamu. (c) Madina Masjid, Houston, Texas

29 (c) Madina Masjid, Houston, Texas
Postavení žen v islámu Islám nařizuje mravnost v chování a vzhledu. Módu, která omezuje ženy pouze na objekty touhy, nelze přijmout. Islám dal ženám právo dědit a mít samostatný majetek. Ženy si mohou hledat zaměstnání a pracovat. První žena proroka Muhammada byla úspěšnou obchodnicí. Ochrana ženské cti: „Ty, kdo vrhají podezření na počestné ženy a pak nepřivedou čtyři svědky…“ (Korán 24:4). Muhammad řekl: „…starejte se o svoje ženy dobře a buďte k nim vlídní, protože ony jsou vašimi partnery a oddanými pomocníky.“ „Nejlepšími z vás jsou ti, kteří jsou nejlepší ke svým ženám“ „….štědrý, kdo je dobrý k ženám, a … hříšný kdo je uráží“. (c) Madina Masjid, Houston, Texas

30 Postavení žen v islámu (pokrač. - 2)
Postavení matky: „Jeden muž se zeptal Muhammada: „Koho bych si měl vážit nejvíce?“ Prorok odpověděl: „Tvojí matky“. „A koho potom?“ zeptal se muž. Prorok odpověděl: „Tvojí matky“. „A koho potom?“ zeptal se muž. Prorok odpověděl: „Tvojí matky!“ „A koho potom?“ zeptal se muž znova. Prorok odpověděl: „Tvého otce.” Manželství: „A patří k jeho znamením, že vám z vás samých manželky stvořil, abyste u nich klid nalezli. A vložil mezi vás lásku a dobro…“ (Korán 30:21). Nezávislost: vdaná žena v Islámu je nadále samostatnou nezávislou osobností a ponechává si své rodné jméno. Není žádným způsobem majetkem svého manžela! (c) Madina Masjid, Houston, Texas

31 Postavení žen v islámu (pokrač. - 3)
Majetek: od 7.století byla zrušena povinnost ženy dávat dary pro získání potencionálního manžela. Ženich musí věnovat nevěstě svatební dar. Nevěsta si tento dar ponechává i v případě pozdějšího rozvodu. Žena se nemusí podílet na financování domácnosti, pouze pokud sama chce. Rozvod: Islám nepodporuje rozvod, avšak zabezpečuje právo obou manželů ukončit manželství. „…zacházejte s nimi podle zvyklostí uznaných…“ (Korán 4:19). „Věřící muž nesmí nenávidět věřící ženu. Jestli se mu nelíbí jedna z jejích vlastností, bude potěšen jinou.“ (Muhammad). (c) Madina Masjid, Houston, Texas

32 Postavení žen v islámu (pokrač. - 4)
Závoj: „Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy…“(Korán 33:59). Islámský závoj je ochranou proti nechtěné pozornosti. (c) Madina Masjid, Houston, Texas

33 Polygamie Téměř 4 z 5 lidí, kteří přijali Islám v USA jsou ženy.
Polygamie na Západě: mnohonásobná polygamie: manželství, rozvod, manželství, rozvod, atd.; ženatý muž má jednu nebo více přítelkyň; svobodný muž má řadu přítelkyň… Billy Graham, evangelista, řekl: „Islám povolil polygamii jako řešení zla ve společnosti… Křesťanské státy se prezentují jako monogamní, ve skutečnosti však praktikují polygamii… Islám je v zásadě čestné náboženství…“ V mnoha nemuslimských a muslimských zemích je polygamie nezákonná. Avšak nevěra nebo zneužívání žen bez následné zodpovědnosti jsou běžným jevem. Je zákon navržený k tomu, aby odměňoval podvod a trestal poctivost? Téměř 4 z 5 lidí, kteří přijali Islám v USA jsou ženy. (c) Madina Masjid, Houston, Texas

34 Několik slavných výroků o Proroku Muhammadovi
Bernard Shaw (britský filozof): „…ochránce lidskosti… kdyby se muž jako on ujal vedení moderního světa, uspěl by v řešení jeho problémů…“ (The Genuine Islam-Pravý islám). Gandhi: „…to nebyl meč, který v oněch dnech v oné společnosti vyhrál místo islámu.. Byla to ta přísná jednoduchost…jeho naprostá důvěra v Boha a v jeho vlastní poselství…(Young India-Mladá Indie) Michael Hart: „Moje volba Muhammada jako člověka, který měl největší vliv…byl natolik úspěšný, úspěšný jak na náboženské tak světské úrovni…“ (The 100: A Ranking Of The Most Influential Persons In History – 100 nejvýznamnějších osobností v historii). (c) Madina Masjid, Houston, Texas

35 (c) Madina Masjid, Houston, Texas
Inteligentní volba Studuj rozdílná náboženství, srovnávej je a potom učiň rozumnou volbu. Islám je konečným náboženstvím pro lidstvo až do posledního dne tohoto světa. Bůh říká: „A neposlali jsme tě leč jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré.“ (Korán 21:107). „…dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství…a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství…“ (Korán 5:3). Lidé často tvrdí, že islám se rozšířil „mečem“. Toto není pravda. V Koránu není jediná zmínka o „meči“. Jen několik kazatelů odešlo do Indonésie. Dnes je to největší muslimská země. (c) Madina Masjid, Houston, Texas

36 (c) Madina Masjid, Houston, Texas
Inteligentní volba…2 V USA neexistuje jediná TV, rádiová stanice nebo národní noviny, které by patřili nebo byli kontrolovány muslimy. Islám je stále nejrychleji rostoucím náboženstvím v USA a Evropě. Mezi těmi, kdo přijímají Islám jsou kněží, biskupové, lékaři, inženýři, obchodníci, spisovatelé, vědci, slavné osobnosti a obyčejní lidé, z nichž velké procento tvoří ženy. Muslimské komunity se zvětšují v každém městě; v USA a Kanadě je už více než 4000 mešit. Kde stojíš ty? (c) Madina Masjid, Houston, Texas

37 Pro více informací… Madina Masjid, Inc. P.O. Box 890071
Houston, TX 77289 Abdul Hye, Ph.D Překlad do češtiny Hagar. (c) Madina Masjid, Houston, Texas


Stáhnout ppt "Kde stojíš?."

Podobné prezentace


Reklamy Google