Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cíl 3-Program přeshraniční spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Ziel 3 –Program zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cíl 3-Program přeshraniční spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Ziel 3 –Program zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat."— Transkript prezentace:

1 Cíl 3-Program přeshraniční spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Ziel 3 –Program zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechischen Republik Plzeň

2 Právní základ Rechtsgrundlage
3 nařízení – Všeobecné (1083/2006), ERDF (1080/2006), ESÚS (1082/ Prováděcí nařízení(1828/2006) 3 Verordnungen- Allgemeine VO (1083/2006), EFRE-VO (1080/2006), EVTZ (1082/2006) + Durchführungsverordnung (1828/2006)

3 Cíl 3 x INTERREG IIIA (1) Ziel 3 versus INTERREG IIIA (1)
Samostatný cíl  větší význam Eigenständiges Ziel  größere Bedeutung Zajištěný právní rámec Gesicherte Rechtsgrundlage Vyšší finanční prostředky pro českou stranu Einen höheren Betrag der EFRE-Mittel für die tschechische Seite Vyšší dotační sazba – max.85% ERDF Höher Fördersatz – max.85% EFRE-Mittel Větší význam propagaci a publicitě programu a projektů Größere Bedeutung der Werbung und der Publizität im Rahmen des Programms und der Projekte

4 Cíl 3 x INTERREG IIIA (2) Ziel 3 versus INTERREG IIIA (2)
Dvojjazyčná žádost (česko-německá) Zweisprachiger Antrag (deutsch -tschechisch) n+3, poté n+2 n+3 Regel, dann n+2 Regel Nové prvky- Lead-partner princip, nové struktury- Auditní orgán, Certifikační orgán Neue Elemente- Lead-Partner Prinzip, neue Strukturen- Prüfbehörde, Bescheinigugnsbehörde Vyšší nároky na kvalitu projektů Höhere Anforderungen an die Projektqualität

5 Co se nemění? Was ändert sich nicht?
Téměř stejné obsahové zaměření- mnohdy i širší Fast gleiche inhaltliche Ausrichtung- manchmal auch breitere Obdobné struktury- přijímání žádostí v regionech Ähnliche Strukturen- Antragstellung (Annahme der Anträge) in den Regionen

6 Lead-partner princip (1) Lead-Partner Prinzip (1)
čl.19 Nařízení ERDF Projekt musí zahrnovat příjemce nejméně ze dvou zemí a musí splnit minimálně 2 ze 4 kritérií: společná příprava, společná realizace, společné financování, společný personál Dále musí mít projekt dle Programového dokumentu významný dopad pro české a bavorské příhraničí. Art.19 der EFRE-VO An dem Projekt müssen Begünstigte aus mindestens zwei Ländern beteiligen, die mindestens 2 von 4 Kriterien erfüllen müssen: gemeinsame Ausarbeitung, gemeinsame Durchführung, gemeinsame Finanzierung, gemeinsames Personal Das Projekt muss weiter gemäß Programmdokument auch signifikante Wirkung für bayerisch-tschechischen Grenzraum haben.

7 Lead-partner princip (2) Lead-Partner Prinzip (2)
Pro každý projekt existuje 1 vedoucí partner, který: Je určen partnery projektu Stanoví podmínky (např.finanční) Je zodpovědný za realizaci projektu „se přesvědčí“ o výdajích a jejich kontrole (jasná spojnice v rámci zodpovědnosti) Převede prostředky ERDF ostatním příjemcům Für jedes Projekt gibt es 1 Lead-partner, der: durch die Projektpartner benannt wird Die Modalitäten (u.a. finanziell) festlegen wird für die Projektdurchführung verantwortlich ist sich über Ausgaben und Prüfung derselben „vergewissert“ (klare Linie im Rahmen der Verantwortung) Die EFRE-Mittel an andere Begünstigte überweisen wird

8 Lead-partner princip (3) Lead-Partner Prinzip (3)
Ostatní příjemci Zodpovědnost za svou část projektu Zodpovědnost v případě nesrovnalosti Andere Begünstigte Verantwortlich für ihren Projektteil Verantwortlich für Unregelmäßigkeiten

9 Lead-partner princip (4) Lead-Partner Prinzip (4)
Z pohledu EK: zajistí tento princip přidanou hodnotu pro přeshraniční spolupráci zabezpečí ryzí společnou realizaci a spolupráci představuje dostatečný finanční bezpečností element Aus Sicht der EK: Dieses Prinzip wird den zusätzlichen Wert für die grenzübergreifende Zusammenarbeit sicherstellen Die echte gemeisame Durchführung und Zusammenarbeit wird dadurch gewährleistet Das Prinzip erhöht die finanzielle Sicherheit der Durchführbarkeit

10 Příprava programu ČR-Bavorsko 07-13 Vorbereitung des Programms Bayern-Tschechien 07-13
Příprava probíhá v rámci: Bilaterální pracovní skupiny Zapojení Monitorovacího výboru 04-06 Vorbereitung läuft im Rahmen: Bilaterale Arbeitsgruppe Einbeziehung des Begleitausschusses 04-06

11 Finanční rámec programu Finanzrahmen des Programms
Cíl 3 program ČR-Bavorsko Ziel 3-Programm Bayern-Tschechien Alokace v Eur ERDF EFRE-Mittel in Eur Česká republika Tschechische Republik 55  Svobodný stát Bavorsko Freistaat Bayern 60  Celkem 07-13 Gesamt 07-13 115 

12 Územní vymezení programu Fördergebiet des Programms
česká strana: kraje Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský bavorská strana: nezměněna tschechisches Fördergebiet: Bezirk Karlsbad, Pilsen, Südböhmen bayerisches Fördergebiet: keine Anderungen

13 Vhodní žadatelé Endbegünstigte
česká strana:právnické osoby veřejnoprávní nebo ovládané veřejnoprávními právnickými osobami nebo založené nikoli k dosažení zisku bavorská strana: nezměněna tschechische Seite: juristische Personen des öffentlichen Rechts, durch juristische Personen des öffentlichen Rechts gesteuerte juristische Personen, juristische Personen ohne Gewinnerzielungsabsicht bayerische Seite: keine Änderungen

14 Obsahové zaměření Inhaltliche Ausrichtung
Prioritní osy Prioritäten Oblasti podpory Handlungsfelder Prioritní osa 1- Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě Priorität 1 –Wirtschaftliche Entwicklung, Humanresourcen und Netzwerke Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru (Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung des Wirtschaftsraumes) Cestovní ruch, volný čas a rekreace (Tourismus, Freizeit und Erholung) Profesní vzdělávání a trh práce (Berufliche Bildung und Arbeitsmarkt) Výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami (Erziehung und allgemeine Bildung, Wissenschaft,Forschung, Entwicklung und Technologie) Sítě, včetně Dispozičního fondu (Netzwerke einch.Dispositionsfond) Prioritní osa 2- Rozvoj území a životního prostředí Priorität 2 – Raum-und Umweltentwicklung Životní prostředí a ochrana přírody (Umwelt-und Naturschutz) Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru (Raumplanung und Entwicklung des ländlichen Raumes) Doprava (Verkehr) Informační a komunikační systémy a technologie (Informations-und Kommunikationsystemen und Technologien)

15 Finanční alokace dle prioritních os Aufteilung der Finanzmittel auf der Prioritätenebene
Prioritní osy Prioritäten Česká republika Tschechische Republik Svobodný stát Bavorsko Freistaat Bayern Celkem Gesamt Prioritní osa 1 (Priorität 1) 72  Prioritní osa 2 (Priorität 2) Celkem (Gesamt) 55  60  115 

16 Aktuální stav přípravy programu Aktueller Stand der Programmvorbereitung
Programový dokument byl poprvé předložen EK Nebyl však shledán přijatelným. Das Programmdokument wurde am zum erstenmal bei der EK vorgelegt. Es wurde aber seitens EK für nicht zulässig erklärt. Dne byl Programový dokument předložen podruhé. Am wurde das Programmdokument neu vorgelegt. Dne obdržel Řídící orgán em dopis od EK, že programový dokument byl shledán přijatelným. Zároveň ale byla EK přerušena 4 měsíční lhůta pro přijetí programu. Am erhielt die Verwaltungsbehorde per den Brief von EK, dass das Programmdokument als zulässig erklärt wurde. Gleichzeitig aber wurde seitens EK die viermonatige Frist für die Annahme des Programms unterbrochen.

17 Očekávané zahájení programu Erwartete Einleitung des Programms
Zahájení programu lze očekávat na konci června 2007. Einleitung des Programms ist am Ende Juni 2007 zu erwarten. První Monitorovací výbor by se poté mohl uskutečnit na podzim roku 2007. Erste Begleitausschuss könnte dann im Herbst 2007 stattfinden.

18 Doporučení Empfehlung
Vyšší požadavky na žadatele (Lead partnera) jsou očekávány větší projekty Höhere Anforderungen an Antragsteller (Lead-Partner) größer Projekte sind zu erwarten Doporučujeme zpočátku přípravu větších investičních projektů Am Anfang empfehlen wir Vorbereitung der größeren Investitionsprojekte

19 Jak se již můžeme připravit na spuštění programu
Jak se již můžeme připravit na spuštění programu? Was können wir schon machen? Vzájemně intenzivně diskutovat záměr projektu Das Projektvorhaben gegenseitig schon intensiv besprechen Najít vhodného partnera Geeigneter Projektpartner zu finden Promyslet si důkladně zajištění financování projektu Die Sicherung der Projektfinanzierung gründlich überlegen Kvalitně připravit popis projektu Die Projektbeschreibung sehr gut (qualitativ) vorbereiten Sledovat aktuální informace na internetu ( Die aktuelle Informationen im Internet verfolgen (

20 Kontakt Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
odbor regionální přeshraniční spolupráce Ministerium für Regionalentwicklung der Tschechischen Republik Abteilung der regionalen grenzübergreifenden Zusammenarbeit Ing. Lenka Nováková tel.:

21 Danke für Aufmerksamkeit!
Děkuji za pozornost! Danke für Aufmerksamkeit!


Stáhnout ppt "Cíl 3-Program přeshraniční spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Ziel 3 –Program zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat."

Podobné prezentace


Reklamy Google