Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozícia triedneho učiteľa v materskej škole

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozícia triedneho učiteľa v materskej škole"— Transkript prezentace:

1 Pozícia triedneho učiteľa v materskej škole
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Pozícia triedneho učiteľa v materskej škole Valéria Petričková ZŠ s MŠ Veľké Lovce

2 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Zaradenie materskej školy do sústavy škôl – zmena postavenia, cieľov, zodpovednosti za kvalitu a úroveň predprimárneho vzdelávania § 27 ods.1,2 zákona č.245/2008 Z.z – školský zákon, vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení vyhl. 308/2009 Z.z. Kariérová pozícia - triedny učiteľ – pedagogický zamestnanec špecialista § 33 ods. 4 zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch Príplatok za činnosť triedneho učiteľa § 13 zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov

3 Zákonným zástupcom poskytuje pedagogické poradenstvo
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej dokumentácie a ďalšej týkajúcej sa detí alebo triedy Spolupracuje so zákonným zástupcom dieťaťa, ostatnými pedagogickými a odbornými zamestnancami Triedny učiteľ Zodpovedá za utváranie podmienok pre rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb Utvára podmienky pre dieťa so ŠVVP v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa, ostatnými zamestnancami MŠ, všeobecným lekárom pre deti a dorast a príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie Zákonným zástupcom poskytuje pedagogické poradenstvo

4 Práca triednej učiteľky v triede materskej školy Špecifiká:
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Práca triednej učiteľky v triede materskej školy Špecifiká: striedanie dvoch pedagogických zamestnankýň v rovnakej triede detí požiadavka kooperácie oboch učiteliek v triede vzhľadom k potrebám detí mnohé činnosti sa neviažu iba na jednu z učiteliek (informovanie rodičov, diagnostikovanie detí...) - zabezpečovanie požiadaviek zákonných zástupcov detí v čase dopoludnia i popoludnia

5 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Cieľ: Návrh pracovnej náplne - kompetencií triednej učiteľky v súlade s legislatívnymi predpismi a podmienkami v triede materskej školy : - typické, konkretizované, vyhodnotiteľné, ktoré budú súčasťou ° kompetenčného profilu triednej učiteľky ° hodnotiaceho listu SWOT analýza na zistenie silných, slabých stránok pozície triednej učiteľky v MŠ a z nich vyplývajúce ďalšie možnosti.

6 Riziká: predimenzovanie povinností triednej učiteľky
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Silné stránky: triedna učiteľka zabezpečuje kvalitné riadenie výchovno – vzdel. procesu vrátane pg. dokumentácie. Jej kvalitná práca vplýva na spokojnosť detí a rodičov. Povinnosti a zodpovednosť sú vymedzené legislatívou. Slabé stránky: dve pedagogické zamestnankyne zabezpečujúce chod triedy. Možnosť presunu kompetencií pri ich nejednoznačnom vymedzení. Očakávanie informácií rodičov od oboch učiteliek v triede. Striedanie sa triednej učiteľky so zástupkyňou riad., ktorá zodpovedá za triednu učiteľku. Možnosti: zohľadnenie potrieb detí, zabezpečenie požiadaviek rodičov. Zefektívnenie práce kolegýň v triede, jej bezproblémové fungovanie a spolupráca s rodičmi v zmysle vytvorenej pozície triedneho učiteľa. Riziká: predimenzovanie povinností triednej učiteľky

7 Návrh pracovnej náplne triednej učiteľky:
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Návrh pracovnej náplne triednej učiteľky: * Včasné a správne vyplnenie titulnej strany triednej knihy, knihy dochádzky detí. Mesačné vyhodnotenie edukačnej činnosti v rámci obsahového celku a ním sprostredkovávaného obsahu. Polročné vyhodnotenie edukačnej činnosti a hodnotenie v závere školského roka. Zaznamenávanie adaptačného procesu novoprijatých detí do adaptačných hárkov. Kompletizovanie a vyhodnocovanie portfólií detí v triede.

8 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Vypĺňa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (§ 18 ods. 2 písm. a/ zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) pri ukončení predprimárneho vzdelávania a predkladá zástupkyni riaditeľa pre MŠ k podpisu riaditeľovi ZŠ s MŠ. Zaznamenáva údaje do hárku pedagogickej diagnostiky dvakrát ročne, vrátane váhy a výšky dieťaťa (filipínska miera školskej zrelosti). Zakladá súčasti osobného spisu dieťaťa na začiatku a v priebehu školského roka, zodpovedá za mlčanlivosť o údajoch v osobnom spise a ich zabezpečenie pred neoprávnenými osobami.

9 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Spolupracuje so zákonným zástupcom pri príprave adaptačného plánu dieťaťa. Pripravuje dokumentáciu spojenú so školským výletom a exkurziou v rámci triedy. Zodpovedá, aby každý zákonný zástupca bol preukázateľne oboznámený ( i dodatočne) so školským poriadkom materskej školy. V prípade riešenia neodkladného problému súvisiaceho s dieťaťom (výchovného, vzdelávacieho, zdravotného) požiada zákonných zástupcov o stretnutie ( osobne, telefonicky, písomne). Vyhotoví písomný záznam zo stretnutia a odovzdá ho zástupkyni riad. pre MŠ.

10 Zabezpečuje estetizáciu prostredia triedy, chodby a šatne.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Zabezpečuje estetizáciu prostredia triedy, chodby a šatne. Pravidelne kontroluje a udržuje hračky a pomôcky triedy v poriadku, hlási nedostatky v rámci triedy zástupkyni riaditeľa pre MŠ. Zodpovedá za uplatnenie pravidiel a symbolov triedy.

11 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Vypracováva individuálny vzdelávací plán pre dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími požiadavkami v spolupráci so špeciálno – výchovným pedagógom. Zodpovedá za vypracovanie individuálneho vzdelávacieho programu pre dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V spolupráci so zástupkyňou riaditeľa pre MŠ vytvára podmienky ( materiálne, priestorové) pre úspešnú edukáciu dieťaťa.

12 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Poskytuje informácie rodičom k plánovaným aktivitám triedy, MŠ, prostredníctvom oznamov na nástenke. Pripravuje referáty na rodičovské združenie ( informácie o deťoch, triednych aktivitách, z oblasti poradenstva, prevencie...). Poskytuje zákonným zástupcom poradenstvo, informuje o možnostiach a zariadeniach prevencie výchovno – vzdelávacích problémov.

13 - prehľadnosť pracovných povinností
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Výsledky a zistenia: ak má triedna učiteľka efektívne plniť svoje úlohy v rámci triedy, musí dôkladne poznať svoje kompetencie. Vyčlenením povinností a zodpovednosti v jej náplni práce zabezpečím: - prehľadnosť pracovných povinností predchádzanie presunom zodpovednosti kolegýň v rámci triedy navzájom zefektívnenie práce učiteliek v rovnakej triede detí - informačný systém: škola - rodina bezproblémové fungovanie triedy v zmysle vytvorenia pozície triedny učiteľ

14 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Záver: Konkretizovanie pracovných činností v náplni práce triednej učiteľky zlepší: - funkčnosť vedenia pedagogickej dokumentácie - skvalitnenie spolupráce s rodinou a zariadením poradenstva a prevencie - akceptujúce vzťahy medzi učiteľkami v rovnakej triede detí Vedúcemu pg. zamestnancovi zjednoduší každoročné hodnotenie a prispeje ku kvalite úrovne vých . – vzdel. práce.

15 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ďakujem za pozornosť.


Stáhnout ppt "Pozícia triedneho učiteľa v materskej škole"

Podobné prezentace


Reklamy Google