Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plánovanie a príprava hodiny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plánovanie a príprava hodiny"— Transkript prezentace:

1 Plánovanie a príprava hodiny

2 Účel a funkcia prípravy
Umožňuje : jasne a konkrétne si premyslieť, aký typ učenia sa žiakov chce učiteľ navodiť a uviesť ciele do súladu s vedomosťami učiteľa o žiakoch a o mieste a význame hodiny vo všeobecnom pláne vyučovania

3 Účel a funkcia prípravy
jasne a konkrétne si premyslieť obsah a štruktúru hodiny, čo znamená rozmyslieť si, koľko času bude potrebné venovať jednotlivým aktivitám. (Voľba času a vhodného tempa patrí k najdôležitejším pedagogickým zručnostiam). Príprava obsahu a štruktúry hodiny vedie k príprave všetkých materiálov, pomôcok a vybavení, napr. doplnková práca pre žiakov, ktorí ukončia zadanie skôr, súhrn kľúčových bodov, ktoré chce učiteľ v priebehu alebo na konci zrekapitulovať. Umožní to plynulý a efektívny priebeh hodiny.

4 Účel a funkcia prípravy
jasne a konkrétne si premyslieť mnoho vecí vopred, takže sa im netreba venovať v priebehu hodiny poskytuje základ pre prípravu ďalších podobných hodín v budúcnosti písomná príprava slúži ako pomôcka pre „osvieženie“ pamäti na hodine

5 Požiadavky na prípravu
plán hodiny musí obsahovať jasné a vhodné zámery a ciele obsah, metódy, formy a štruktúra musia zodpovedať špecifickým cieľom hodina má byť naplánovaná tak, aby nadväzovala na predchádzajúcu hodinu a umožnila nadviazať na ďalšiu hodinu učebné materiály a pomôcky majú byť včas pripravené a skontrolované pri každom rozhodovaní je potrebné v procese plánovania brať do úvahy situáciu žiakov a širší kontext hodina má byť usporiadaná tak, aby vyučovanie zaujalo a udržalo pozornosť žiakov a aktívnu účasť na vyučovaní

6 Prvky plánovania a prípravy
Výber vyučovacích cieľov a učiva, ktorým bude hodina venovaná Ciele - vymedziť a formulovať špecifické ciele s dôrazom na požiadavku primeranosti, jednoznačnosti , kontrolovateľnosti, konzistentnosti Učivo –vybrať podstatné, rozdeliť tému na menšie časti, prvky, aspekty a logicky usporiadať. To vyžaduje dobré poznanie predmetu a žiakov

7 Prvky plánovania a prípravy
B. Výber činností a štruktúra hodiny (výber typu a charakteru činností, ktoré budú použité (napr. výklad, práca v skupinách, samostatná práca -metódy a formy), poradie a časový rozvrh jednotlivých činností

8 Prvky plánovania a prípravy
Výber učebných činností má zodpovedať : cieľom a charakteru učiva potrebám žiakov, ich schopnostiam a motivácii času, v ktorom sa hodina uskutoční dostupnosti učebných pomôcok, ktoré sú k dispozícii času na prípravu Pestrosť a rôznorodosť činností má udržať aktivitu žiakov poskytovať príležitosť žiakom s rôznymi učebnými štýlmi a schopnosťami

9 Prvky plánovania a prípravy
C. Príprava pomôcok, ktoré učiteľ hodlá využiť (napr. príprava rôznych materiálov, vzorových príkladov, kontrola funkčnosti didaktickej techniky, usporiadanie učebne, prípadne nácvik (pokusu, experimentu, inštruktáže, ukážky apod.) D. Kontrola splnenia cieľov, rozhodnutie o spôsobe sledovania a hodnotenia priebehu a výsledkov vyučovania - verbálna a neverbálna spätná väzba- otázky, testy, sledovanie práce žiakov a pomoc


Stáhnout ppt "Plánovanie a príprava hodiny"

Podobné prezentace


Reklamy Google