Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentácia bakalárskej práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentácia bakalárskej práce"— Transkript prezentace:

1 Prezentácia bakalárskej práce
Vybrané problémy

2 Čo je potrebné urobiť ešte pred štátnicami?
- skontrolovať v AiS2, či vaša práca bola v poriadku odoslaná do Centrálneho registra záverečných prác a oboznámte sa s výsledkom kontroly originality, skontrolovať v AISe posudok oponenta (týždeň pred štátnicami) Oboznámiť sa s pripomienkami a premyslieť si odpovede na oponentské otázky (odpovede na oponentské otázky si môžete pripraviť aj do prezentácie na posledné slidy), posudky si so sebou vezmite aj na obhajobu,

3 Ako sa mám obliecť na bakalárske štátnice?
Formálne oblečenie

4 Samotná obhajoba bc. práce
na obhajobu jednej bakalárskej práce pred komisiou je vyhradených približne minút. predseda komisie vás najprv privíta, predstaví, hneď potom dostanete priestor (vy už komisiu nevítate, už iba predstavíte názov práce...Vážení členovia komisie, dovoľte mi oboznámiť Vás s výsledkami mojej bakalárskej práce, ktorú som spracoval pod názvom...pod vedením.... čas: max. 10 minút !

5 Samotná obhajoba bc.práce
po obhajobe prečíta posudok oponent (mal by byť členom komisie), v prípade jeho neprítomnosti predseda komisie, následne dostanete priestor vyjadriť sa k pripomienkam (môžete mať odpovede pripravené na posledných slidoch – môžu mať podobu napr. grafov, obrázkov alebo textu) z Vašej reakcie na pripomienky sa potom spravidla plynule prejde do voľnej rozpravy, v ktorej vám môžu klásť otázky všetci prítomní. Voľnou rozpravou končí verejná časť obhajoby. v rámci neverejnej časti obhajoby sa komisia uznesie na hodnotení záverečnej práce (táto časť obhajoby začne až po odprezentovaní všetkých obhajujúcich v ten deň v jednej komisii)

6 5P: Perfektná príprava predchádza planému predstaveniu Perfect preparation prevents poor performance

7 Ako vytvoriť prezentáciu
svetlé, ideálne biele pozadie, tmavé, čierne písmo, opačne to v miestnostiach kde sa konajú obhajoby nie je dobre vidieť, Typ písma: Arial, Courier, Verdana, Tahoma, Arial Black (málo sa používa Times New Roman), na všetkých slidoch – len jeden typ písma! veľkosť písma – základný text 22 – 24 bodov, nadpisy 32 b., podnadpisy b. Vhodná veľkosť písma niekedy zaručuje až 90 % úspechu!

8 Ako vytvoriť prezentáciu
odporúča sa použiť rovnakú farbu na všetky pozadia prezentácie (poslucháča rozptyľuje zmena farebnosti a lepšie sa koncentruje na obsah), vyhnúť sa krikľavým pozadiam s rôznymi obrázkami, vhodné je použiť napr. logo fakulty, a pod., na každej snímke musí byť textu tak akurát,  nie je to určené na zdĺhavé čítanie. Na snímkach majú byť len heslovité poznámky, súvislé vety k tomu budete hovoriť Vy, ·ak na niečo neviete vhodne reagovať, vysvetliť, radšej to do prezentácie neuvádzajte, ale buďte pripravený že sa vás na to môže niekto z komisie opýtať.

9 názov práce autor vedúci bakalárskej práce
Úvodná snímka názov práce autor vedúci bakalárskej práce

10 Názov diplomovej práce: Implementácia konceptu
Názov diplomovej práce: Implementácia konceptu spoločensky zodpovedného podnikania do podniku Meno a priezvisko: Ján Zelenay Vedúci bakalárskej práce: doc. Ing. Helena Čierna, PhD. Študijný odbor: Ekonomika a manažment podniku

11 UPLATŇOVANIE VYBRANÝCH KONCEPTOV SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA Bakalárska práca Vedúci bakalárskej práce: prof. Ing. Viera Marková, PhD. Ján Zelenay Vážení kolegovia, dovoľte mi privítať Vás na prezentácii mojej dizertačnej práce na tému...., ktorú som spracovala pod vedením profesorky Viery Markovej.

12 Štruktúra prezentácie
Cieľ bakalárskej práce Hypotézy – ak ich máme Predmet skúmania Metodika výskumu Výsledky výskumu Overenie hypotéz – ak ich máme v práci Návrhy, resp. prínosy práce Moja prezentácia bude pozostávať z nasledujúcich bodov: V úvode Vás oboznámim z cieľom DP a hypotézami, predmetom a objektom skúmania a metodikou výskumu. Ďalej budem prezentovať výsledky výskumu a spôsob overenia hypotéz. V závere prezentácie Vás oboznámim s teoretickými a praktickými prínosmi dizertačnej práce.

13 Vedecký cieľ Identifikovať úroveň spoločensky zodpovedného podnikania, vymedziť základné indikátory a základné motívy implementácie jednotlivých konceptov do podnikovej praxe a navrhnúť metodiku hodnotenia spoločensky zodpovedného podnikania.

14 Nesprávne: Oblasti SZP Spoločensky zodpovedné podnikanie:
moderný koncept podnikania, ktorý zohľadňuje nielen ekonomické záujmy podniku, ale aj sociálne a ekologické otázky vyžaduje posun pohľadu z úrovne „profit only“ (orientácia výhradne na zisk) na pohľad, ktorý umožňuje vidieť podnikanie podniku v širšom systéme spoločenských a ekologických vzťahov. Oblasti SZP Ekonomická rovina Sociálna rovina Environmen. rovina S rastúcim záujmom o SZP rastie aj počet rozmanitých aktivít, ktoré podniky v tejto oblasti vykonávajú. Spolu s nimi sa rýchlo rozvíjajú aj nástroje, ktoré sa snažia merať, hodnotiť, vylepšovať alebo komunikovať vplyv aktivít podnikov na spoločnosť a životné prostredie. Veľké podniky s dlhodobou tradíciou v uplatňovaní SZP uverejňujú informácie súvisiace so spoločenskou zodpovednosťou formou výročných správ, v ktorých uverejňujú informácie podľa jednotnej štandardizovanej metodiky alebo si vytvoria vlastnú metodiku a zverejnia len informácie o tých aktivitách, ktoré vykonávajú. V MSP často krát nedochádza k formalizácii takéhoto dokumentu. Táto skutočnosť však nevylučuje, že podniky konajú v súlade s princípmi spoločensky zodpovedného podnikania. 14

15 Oblasti spoločensky zodpovedného podnikania
Správne: Oblasti spoločensky zodpovedného podnikania Oblasti SZP Ekonomická rovina Sociálna rovina Environmen. rovina S rastúcim záujmom o SZP rastie aj počet rozmanitých aktivít, ktoré podniky v tejto oblasti vykonávajú. Spolu s nimi sa rýchlo rozvíjajú aj nástroje, ktoré sa snažia merať, hodnotiť, vylepšovať alebo komunikovať vplyv aktivít podnikov na spoločnosť a životné prostredie. Veľké podniky s dlhodobou tradíciou v uplatňovaní SZP uverejňujú informácie súvisiace so spoločenskou zodpovednosťou formou výročných správ, v ktorých uverejňujú informácie podľa jednotnej štandardizovanej metodiky alebo si vytvoria vlastnú metodiku a zverejnia len informácie o tých aktivitách, ktoré vykonávajú. V MSP často krát nedochádza k formalizácii takéhoto dokumentu. Táto skutočnosť však nevylučuje, že podniky konajú v súlade s princípmi spoločensky zodpovedného podnikania. 15

16 Predmet skúmania: Vybrané koncepty SZP:
Trojitá výsledovka (Triple Bottom Line) Podniková filantropia (Corporate Philantropy) Sociálne investovanie (Social Investment) Podnikové občianstvo (Corporate Citizenship ) Etika podnikania (Corporate Ethics) SZP je možné skúmať z rôznych pohľadov. Koncept trojitej výsledovky sme považovali za ťažiskový koncept. Už z jeho názvu je zrejmé, že činnosť podniku by mala byť komunikovaná v rámci troch rovín SZP. V nadväznosti na koncept Trojitej výsledovky sme sa zamerali skúmanie ostatných konceptov SZP. Snažili sme sa zodpovedať na otázku, či jednotlivé koncepty predstavujú samostatné celky, ktoré konkurujú hlavnej koncepcii SZP alebo sú jej súčasťou. Všeobecne môžeme konštatovať, že koncepty SZP predstavujú samostatné celky, ktoré reagujú na konkrétny problém a sú súčasťou hlavnej koncepcie SZP. Spoločensky zodpovedný podnik by mal či už pod konceptom podnikového občianstva, trvalo udržateľného rozvoja alebo ostatných konceptov minimalizovať škody a maximalizovať výhody vo vzťahu k záujmovým skupinám. 16

17 Metodika výskumu a výskumná vzorka
1. fáza výskumu: 236 najväčších podnikov z vybraných odvetví na Slovensku 2. fáza výskumu: 104 malých a stredných podnikov drevospracujúceho priemyslu Vo výskumnej časti práce sme sa zamerali na uplatňovanie SZP vo vybraných odvetviach na Slovensku, pričom sme vychádzali z konceptu Trojitej výsledovky a nami navrhnutej metodiky. Vo výskume sme pokračovali navrhnutím čiastkových metodík hodnotenia vybraných konceptov SZP, ktoré sme zostavili podľa metodiky hlavnej koncepcie. Pre potreby zistenia súčasného stavu uplatňovania SZP a jeho vybraných konceptov sme vybrali najväčšie podniky v odvetví, aby sme zistili zastúpenie jednotlivých konceptov. Dalšou nosnou častou výskumu je analýza a hodnotenie významnosti motívov pôsobiacich na podniky pri implementácii SZP do podnikovej praxe. Pre potreby zistenia významnosti motívov sme vybrali priemysel, v rámci ktorého je možné skúmať nielen ekonomickú a sociálnu, ale aj environmentálnu oblasť SZP. Uvedené V rámci výskumu sme sa zamerali na 3 ťažiskové oblasti – na uplatňovanie SZP vo vybraných odvetviach národného hospodárstva na Slovensku, pričom sme vychádzali z nami navrhnutej metodiky základnej koncepcie. Dizertačná práca je zameraná na preskúmanie uplatňovania SZP v najväčších podnikoch vo vybraných odvetviach národného hospodárstva na Slovensku v rámci vybraných konceptov súvisiacich so spoločensky zodpovedným podnikaním a na analýzu významnosti motívov pôsobiacich na podniky pri implementácii SZP do praxe. v prostredí malých a stredných podnikov v papierenskom, celulózovom a drevospracujúcom priemysle. Práca poukazuje na spoluprácu podnikov a jednotlivých zainteresovaných skupín v súlade s princípmi zodpovedného podnikania.

18 Rozdelenie výskumnej vzorky (1)
Vybrané kritérium Veľkosť Kapitál spolu Vybraný sektor malé stredné veľké zahranič. domáci Bankový sektor 2 12 15 25 4 29 Poisťovne 5 14 23 Telekomunikácie 6 8 Textilný priemysel 21 10 19 31 Energetický priem. 17 36 Vodohosp. podniky 13 Hutnícky priemysel 3 Strojársky priem. Chemický priem. 11 Drevospracujúci p. 16 Maloobchodné siete 1 9 Spolu 18 114 104 139 97 236

19 1. Uplatňovanie SZP vo vybraných odvetviach na Slovensku
Hodnotenie na základe trojitej výsledovky: - navrhnutá metodika s 54 indikátormi: ekonomika (19) sociálna oblasť (21) životné prostredie (14) Pridelenie hodnoty indikátorom: podnik nerieši SZP – 0 rieši čiastočne – 0,5 rieši systematicky – 1 systematicky v rámci SZP – 1,5 SZP s reportovaním – 2 Úroveň SZP a realizácia aktivít bola zhodnotená nasledovne. V prípade, že podnik vykonával aktivity v rámci sledovaného indikátora náhodne, prípadne okrajovo, získal podnik 0,5 bodu. Ak dochádzalo v podniku k systematickému vykonávaniu aktivít, ale nie v rámci konceptu SZP, získal podnik v rámci indikátora hodnotu 1. Podniky, ktoré vykonávali aktivity v rámci SZP, mali indikátory hodnotené bodom 1,5. Najprogresívnejšie podniky s dlhodobou tradíciou v tejto oblasti, ktoré sa systematicky venovali aktivitám SZP a vykonávali každoročné reportovanie týchto aktivít, boli hodnotené bodom 2. Následne boli hodnoty za jednotlivé zainteresované skupiny pri každom podniku spriemerované. Priemerná hodnota udávala následne úroveň SZP v oblasti a zainteresovanej skupine. Objem vykonávaných aktivít bol stanovený percentuálnym rozdielom od plného počtu bodov v hodnotení. Podrobné hodnotenie indikátorov v jednotlivých zainteresovaných skupinách bolo následne spriemerované do agregovanej veličiny.

20 Výsledky výskumu (1) - priemerná hodnota v ekonomickej oblasti za všetky odvetvia: 42,2 %
Výsledky 1. fázy výskumu budeme prezentovať v rámci 3 oblastí SZP, priemerná hodnota v ekonomickej oblasti za všetky odvetvia je 42,2 %. Najvyššiu úroveň v ekonomickej oblasti dosiahli obchodné reťazce, telekomunikácie a hutnícky priemysel. Vnútorný graf zobrazuje priemerné hodnoty za celé odvetvie v rámci všetkých 3 rovín SZP.

21 Výsledky výskumu (1) - priemerná hodnota v sociálnej oblasti za všetky odvetvia: 32,2 %
V oblasti „spoločnosť“ boli najvyššie hodnoty dosahované pri telekomunikačných podnikoch. Hodnota dosiahla 50,8 %, čo presiahlo priemernú hodnotu v skupine. Druhé najvyššie planenie bolo zaznamenané v skupine obchodných reťazcov. Textilný priemysel v tejto oblasti plnil indikátory len na 20,5 %. Podobne nízke plnenie bolo dosiahnuté v skupine Chemického priemyslu (22,3 %).

22 Výsledky výskumu (1) - priemerná hodnota v environmentálnej oblasti za všetky odvetvia: 30 %
V oblasti životného prostredia boli najnižšie hodnoty dosahované pri službotvorných podnikoch – poisťovne a bankový sektor. Najviac aktivít podniky realizujú v hutníckom priemysle – 45,2 %, automobilovom priemysle – 45,8 %. Pri väčšine podnikov však aktivity súvisia len so zákonom stanovenými opatreniami a smernicami EÚ ohľadne znižovania dopadov ich výroby. Plnenie indikátorov v oblasti ochrany životného prostredia sú vo väčšine prípadov výrazne pod priemernou hodnotou.

23 2. Uplatňovanie vybraných konceptov SZP vo vybraných odvetviach na Slovensku
Podniková filantropia (6 indikátorov) – 25,62 % Sociálne investovanie (19 indikátorov) – 34,5 % Podnikové občianstvo (25 indikátorov) – 32,37 % Etika podnikania (32 indikátorov) – 33,04 %

24 Uplatňovanie podnikovej filantropie vo vybraných odvetviach na Slovensku (25,62 %)

25 Uplatňovanie konceptu sociálnych investícií vo vybraných odvetviach (34,5 %)
uplatňovanie indikátorov zakotvených v zákonných ustanoveniach > uplatňovanie indikátorov nad rámec zákona

26 Praktické prínosy Komplexne zostavená metodika hodnotenia SZP pre odvetvia medzi sebou, pre podniky v rámci odvetví, podľa veľkosti podniku, zahraničnej účasti Návod na zostavenie výročnej správy o SZP komplexne hodnotiacej aktivity podľa oblastí a zainteresovaných skupín podniku Navrhnutie čiastkových metodík na hodnotenie vybraných konceptov SZP a zostavenie výročnej správy o uplatňovaní vybraných konceptov Možnosť implementácie metodiky aj v prostredí malých a stredných podnikov

27 Záver Doplnenie metodiky o dynamický aspekt za účelom porovnania výročných správ v čase Zabezpečenia kompatibility z ostatnými finančnými správami podniku za účelom zistenia ekonomickej efektívnosti koncepcie SZP Zistenie kauzality medzi motívmi a ekonomickou situáciou podniku

28 Ďakujem za pozornosť

29 Ďalšie snímky prezentácie
Pri 10 minútovej prezentácií sa odporúča najviac 3 – 6 obrázkov, videozáznam 3 – 6 sekúnd. Na vizuálne spracovanie jedného snímku v powerpointe potrebujú poslucháči 20 – 60 sekúnd vzhľadom na množstvo textu, teda počas obhajoby trvajúcej 10 minút je maximálny doporučený počet snímkou 12 – 14. Na jednom snímku sa odporúča 5 – 7 riadkov textu, v jednom riadku najviac 6 – 7 slov. Správny snímok powerpointu je jasný, stručný a dobre čitateľný.

30 Ďakujem za pozornosť!


Stáhnout ppt "Prezentácia bakalárskej práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google