Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Imricha Karvaša Bratislava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Imricha Karvaša Bratislava"— Transkript prezentace:

1 Imricha Karvaša Bratislava
Názov projektu Program rozvoja Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj Opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj Kód výzvy OPV-2008/4.1/01-SORO Financované zo zdrojov operačného programu Vzdelávanie Financované zo zdrojov operačného programu Vzdelávanie

2 1. Ciele projektu Strategický cieľ Špecifické ciele
Tvorba a implementácia rozvojového programu školy Špecifické ciele Inovácia obsahu, foriem, metód a prostriedkov vzdelávania Vytvorenie technických podmienok pre odbornú výučbu v priestoroch školy Financované zo zdrojov operačného programu Vzdelávanie

3 2. prípravná fáza Podrobný projektový plán Tvorba autorských tímov
Časový harmonogram realizácie aktivít 1. etapa: február – august /2009 2. etapa: september 2009 – august 2010 Tvorba autorských tímov Autorský tím pre VVP Autorský tím pre OP Podrobný projektový plán tvorba obsahovej náplne Financované zo zdrojov operačného programu Vzdelávanie

4 Aktivity A2, A3 2. etapa realizácie projektu
3. Popis aktivít Aktivita A1 1. etapa realizácie projektu Zameraná na tvorbu ŠkVP pre študijné zameranie BANKOVNÍCTVO Aktivity A2, A3 2. etapa realizácie projektu Zameraná na inovácie obsahu, metód, foriem, didaktických prostriedkov a organizácie vyučovania Financované zo zdrojov operačného programu Vzdelávanie

5 Aktivita A1 Inovovaný profil absolventa
Katalóg požiadaviek na absolventa Kritériá pre inovačné aspekty vzdelávania Analýza požiadaviek trhu práce Monitoring požiadaviek žiakov Definovanie východísk pre tvorbu programu rozvoja OA Analýza súčasného stavu vzdelávania na OA Financované zo zdrojov operačného programu Vzdelávanie

6 Aktivita A2, A3 BANKOVNÍCTVO PROGRAM ROZVOJA OA V ODBORE
materiálno-technické zabezpečenie implementácia a validácia didaktické pomôcky na praktické cvičenia metodické materiály pre učiteľa učebné texty pre žiaka inovovaný UP a UO Financované zo zdrojov operačného programu Vzdelávanie

7 Financované zo zdrojov operačného programu Vzdelávanie
Výstupy projektu Aktivita A1 AKTIVITA A2 AKTIVITA A3 Financované zo zdrojov operačného programu Vzdelávanie

8 Slovenský jazyk a literatúra
aktivita A2 Výstupy za všeobecno-vzdelávacie predmety Učebné osnovy Predmet Materiály na VVP Anglický jazyk Nemecký jazyk Ekológia Chémia Telesná výchova Náboženská výchova Informatika Občianska náuka Slovenský jazyk a literatúra Financované zo zdrojov operačného programu Vzdelávanie

9 Anglický jazyk Výstupy za všeobecno-vzdelávacie predmety 1
aktivita A2 Výstupy za všeobecno-vzdelávacie predmety 1 Anglický jazyk Inovácie v obsahu, v metódach I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Financované zo zdrojov operačného programu Vzdelávanie

10 Nemecký jazyk Výstupy za všeobecno-vzdelávacie predmety 2 Tiere
aktivita A2 Výstupy za všeobecno-vzdelávacie predmety 2 Nemecký jazyk Tiere Učenie na stanovištiach Metodické pokyny k práci na stanovištiach Leute Klassenfahrt Salzburg Financované zo zdrojov operačného programu Vzdelávanie

11 Ekológia Výstupy za všeobecno-vzdelávacie predmety 3
aktivita A2 Výstupy za všeobecno-vzdelávacie predmety 3 Ekológia Predstavy o vzniku života Fotosyntéza Bunky a ich stavba Životné prostredie Využívanie prírodných zdrojov Financované zo zdrojov operačného programu Vzdelávanie

12 Telesná výchova Výstupy za všeobecno-vzdelávacie predmety 5
aktivita A2 Výstupy za všeobecno-vzdelávacie predmety 5 Telesná výchova Pilates Testy, pracovné listy Financované zo zdrojov operačného programu Vzdelávanie

13 Výstupy za Odborné predmety 1
aktivita A3 Výstupy za Odborné predmety 1 Ukážka Predmet Materiály za OP Účtovníctvo Tovaroznalectvo Bankovníctvo Hospodárske výpočty a štatistika Ekonomické cvičenia Aplikovaná informatika Podniková ekonomika Administratíva a korešpondencia Hospodárska geografia Spoločenská komunikácia Financované zo zdrojov operačného programu Vzdelávanie

14 Bankovníctvo - Kremnica
Keď pracujú učitelia Pracovné workshopy Ekológia - žiaci Bankovníctvo - Kremnica TVZ a NEJ medzipredmetové vzťahy Financované zo zdrojov operačného programu Vzdelávanie

15 Ďakujeme za pozornosť Financované zo zdrojov operačného programu Vzdelávanie


Stáhnout ppt "Imricha Karvaša Bratislava"

Podobné prezentace


Reklamy Google