Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA"— Transkript prezentace:

1 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA
Začiatok a rozvoj podnikania - možnosti financovania Vašich podnikateľských zámerov Hokovce, 8.decembra 2006 Ing. Martin Poláček

2 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA
Poslanie SZRB Ako špecializovaná banková inštitúcia Slovenská záručná a rozvojová banka zabezpečuje podporu malého a stredného podnikania (MSP).

3 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA
Sieť regionálnych zastúpení Banská Bystrica Bratislava Komárno Košice Liptovský Mikuláš Nitra Prešov Rimavská Sobota Trenčín Trnava Žilina

4 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA
Produkty SZRB Bankové záruky Úvery priame úvery nepriame úvery

5 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA
Bankové záruky Predmetom týchto programov je poskytovanie bankových záruk na finančné úvery tých podnikateľov, ktorí nedisponujú potrebnými zabezpečovacími prostriedkami na zaručenie úveru, alebo sú pre komerčné banky rizikové. Základný princíp poskytovania záruky na úvery spočíva v rozložení rizika medzi SZRB, komerčnú banku a podnikateľa.

6

7 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA
Priame úvery Priame úvery (všeobecné) MIKROúver Úver PODNIKATEĽKA Úver PODNIKANIE MLADÝCH Úver Rozvoj III - VIDIEK POĽNOúver Úver pre poľnohospodárskych prvovýrobcov s možnosťou opätovného poskytnutia Úver Rozvoj III - OBCE Rozvoj III – BYTY Financovanie environmentálnych projektov zo zdrojov EIB Financovanie environmentálnych a iných projektov zo zdrojov NIB

8 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA
MIKROúver

9 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA
Ciele MIKROúveru podpora rozvoja malých podnikateľov v Slovenskej republike, umožniť a zjednodušiť prístup k úverovým zdrojom existujúcim i začínajúcim podnikateľom, skrátenie času potrebného na spracovanie žiadosti a skrátenie času potrebného na vybavenie žiadosti.

10 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA
Príjemca úveru Podnikatelia, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť v zmysle § 2 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov, a spĺňajú ďalšie kritéria malého podnikateľa MIKROúver

11 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA
Príjemca úveru dosahujú ročný obrat najviac v prepočte 7 mil. EUR alebo vykazujú v účtovnej závierke hospodársky výsledok najviac v prepočte 5 mil. EUR, sú ekonomicky nezávislí, majú kladné vlastné imanie, u novozačínajúcich podnikateľov preukázanie odbornej spôsobilosti / skúsenosti v začínajúcej oblasti podnikania z predchádzajúcej pracovnej činnosti, preukázanie „životaschopnosti - reálnosti“ podnikateľského zámeru, nemajú záväzky po lehote splatnosti voči vybraným veriteľom (daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne) - podnikateľ to potvrdí čestným vyhlásením v žiadosti , pričom banka nevyžaduje písomné potvrdenie od týchto veriteľov MIKROúver

12 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA
Príjemca MIKROúveru Ekonomicky nezávislý – je podnikateľ, u ktorého: na jeho základnom imaní alebo na hlasovacích právach nemá podiel štát, obec alebo vyšší územný celok, ani nimi zriadené podnikateľské subjekty, v ktorých majú podiel vyšší ako 25 %, podiel iných ako malých podnikateľov (stredných a veľkých podnikateľov) na jeho základnom imaní alebo hlasovacích právach je nižší ako 25%, podiel na jeho základnom imaní alebo na hlasovacích právach takých malých podnikateľov, ktorých zakladateľmi sú strední a veľkí podnikatelia, je menší ako 25 %, sú preukázateľne zistené vlastnícke vzťahy na účely overenia splnenia podmienok podľa predchádzajúcich písmen. MIKROúver

13 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA poskytnutia MIKROúveru
Účel poskytnutia MIKROúveru financovanie krátkodobých a strednodobých bežných podnikateľských potrieb klientov, spravidla na pokrytie financovania prevádzkového kapitálu (zásoby, tovar, atď.), súvisiaceho s rozvojom podnikania, financovanie nákupu hmotného a nehmotného investičného majetku, rekonštrukcia a modernizácia hmotného majetku, pričom je možné financovať investičné náklady vyfakturované najneskôr 6 mesiacov pred podaním žiadosti o MIKROúver, možnosť financovania investičného projektu do výšky % projektových nákladov, pre podnikateľské zámery realizované na území SR.

14 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA Výška úveru a úroková sadzba
minimálna výška ,- Sk maximálna výška ,- Sk Úroková sadzba: fixná od 6,7 % p. a. poplatok za spracovanie a poskytnutie úveru 1 % z objemu úveru MIKROúver

15 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA
Doba splatnosti maximálna doba splatnosti MIKROúveru je pri investičnom úvere 5 rokov, a pri prevádzkovom úvere 2 roky, splácanie úveru je postupné, v mesačných alebo štvrťročných splátkach, s možnosťou odkladu splátok istiny maximálne po dobu 6 mesiacov, pri prevádzkovom úvere max. 3 mesiace, úroky sú splatné mesačne. MIKROúver

16 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA
Zabezpečenie úveru rozsah a formy zabezpečenia MIKROúveru závisia od miery zistených rizík z hľadiska preukázania bonity a primeranej tvorby cash-flow vo väzbe na splácanie úveru (blankozmenka, ručitelia príp. iné formy zabezpečenia ako je vinkulácia životnej poistky, záložné právo k nehnuteľnému a hnuteľnému majetku), pri úvere MIKROúvere banka vyžaduje poistenie založeného majetku a vinkuláciu výplaty poistného plnenia v prospech SZRB. MIKROúver

17 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA
Podávanie žiadostí formulár žiadosti je k dispozícii v centrále SZRB, jej regionálnych zastúpeniach a na internetovej stránke SZRB podávanie žiadostí na regionálnych zastúpeniach alebo poštou MIKROúver

18 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA
Rozvoj III - VIDIEK financovaný s podporou EÚ, Kreditanstalt für Wiederaufbau a Rozvojovej banky Rady Európy

19 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA
Podmienky úveru Rozvoj III - VIDIEK malý alebo stredný podnikateľ zamestnávajúci do 250 zamestnancov (a spĺňa ostatné kritéria MSP) sídlo firmy musí byť vo vidieckej oblasti, tj. obce alebo mestá do 25 tisíc obyvateľov účel: predovšetkým investičný výška úveru od 150 tisíc do 9 mil. Sk maximálna doba splatnosti úveru je do s možnosťou odkladu splátok istiny na 2 roky ! z oprávnených inv.nákladov min. 15 % vlastné zdroje

20 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA
Sieť regionálnych zastúpení SZRB Banská Bystrica, Kuzmányho 16, t.č.: 048/ Bratislava, Štefánikova 27, t.č.: 02/ Komárno, Eötvösova 12, t.č.: 035/ Košice, Rooseveltova 10, t.č.: 055/ Liptovský Mikuláš, Ul.1. mája 12, t.č.: 044/  Nitra, Párovská 2, t.č.: 037/ Prešov, Slovenská 15, t.č.: 051/ Rimavská Sobota, Ul. SNP 25, t.č.: 047/ Trenčín, Nám. Sv. Anny 9, t.č.: 032/ Trnava, Ul. A. Žarnova č. 5, t.č.: 033/ Žilina, Sládkovičova 9, t.č.: 041/

21 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA
Štefánikova 27 P.O.Box 154 Bratislava 1 tel.: 02/ fax: 02/

22 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA Ďakujem za pozornosť


Stáhnout ppt "SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google