Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk."— Transkript prezentace:

1 PaedDr. Jozef Beňuška

2 Pri prenose elektrickej energie sú nevyhnutné zariade-
nia, ktoré v rozvodnej sieti umožňujú zvyšovať alebo znižovať elektrické napätie.

3 Transformátory: - sú zariadenia, ktorými sa premieňajú striedavé prúdy a napätia na iné hodnoty napätia a prúdu s rovnakou frekvenciou. premieňajú = transformujú

4 Jednofázový transformátor:
primárna cievka sekundárna cievka spoločné jadro z mäkkej ocele - sa skladá z dvoch cievok (primárnej a sekundárnej) na spoločnom uzavretom feromagnetickom jadre z mäkkej ocele, ktorá sa ľahko premagnetuje.

5 ~U1 Princíp činnosti transformátora:
Primárna cievka po pripojení na striedavý zdroj vytvára periodicky premenné magnetické pole... Jadro sa premagnetizováva a sekundárnou cievkou pre- chádza rovnako premenlivý indukčný tok...

6 ~U1 ~U2 Princíp činnosti transformátora:
...sekundárnou cievkou prechádza premenlivý indukčný tok, na jej závitoch sa indukuje striedavé napätie. Princíp transformátora je založený na elektromagne- tickej indukcii.

7 ~U1 ~U2 Základná rovnica transformátora:
U1 - efektívne napätie na primárnej cievke U2 - efektívne napätie na sekundárnej cievke

8 Základná rovnica transformátora:
~U1 ~U2

9 ~U1 ~U2 Základná rovnica transformátora:
k - transformačný pomer transformátora Pomer napätí na sekundárnej a primárnej cievke je rovna- ký, ako pomer počtu závitov týchto cievok.

10 Základná rovnica transformátora:
Transformácia nahor: - ak N2 > N1 ,potom k >1, napätie na sekundárnej cievke je väčšie ako napätie na primárnej cievke. Transformácia nadol: - ak N2 < N1 ,potom k <1, napätie na sekundárnej cievke je menšie ako napätie na primárnej cievke.

11 ~U1 ~U2 Zákon zachovania energie pri transformácii
Pri zanedbateľne malých stratách sa príkon P1 transfor- mátora musí rovnať jeho výkonu P2 v sekundárnej časti.

12 ~U1 ~U2 Zákon zachovania energie pri transformácii
Prúdy sa transformujú v obrátenom pomere počtu závi- tov. Pri vyššom sekundárnom napätí môžeme z trans- formátora odoberať menší prúd a naopak.

13 V reálnych transformátoroch vznikajú straty pri pre-
mene elektrickej energie na vnútornú energiu vinutia cievok a vnútornú energiu jadra transformátora. Straty vznikajú: - zahrievaním vodičov cievok, - vírivými prúdmi. - periodickým premagnetovávaním jadra. Účinnosť transformátorov preto býva 90% - 98%.

14 Využitie jednofázových transformátorov:
- v rozhlasových prijímačoch a televízoroch, - meracích prístrojoch a pod.

15 Trojfázový transformátor
Každá fáza má osobitné jadro a primárne a sekundárne vinutie. Cievky primárneho resp. sekundárneho vinutia sú spojené do hviezdy alebo do trojuholníka.

16 Riešte úlohu: Transformátor má primárnu cievku so 660 závitmi
a sekundárnu cievku s 30 závitmi. Primárna cievka je zapojená na zdroj striedavého napätia 220V. Určte sekundárne napätie nezaťaženého transformá- tora. U = 10V

17 Riešte úlohu: Príkon transformátora je 800W, účinnosť 96%.
Aký je prúd prechádzajúci sekundárnym vinutím, ak sekundárne napätie je 100 kV? I = 7,7mA

18 Fyzikálny princíp činnosti transformátora je založe- ný na:
Test Fyzikálny princíp činnosti transformátora je založe- ný na: a) elektromagnetickej indukcii, b) usmernení striedavého napätia, c) zosilnení napätia. 1

19 Pomer napätí na sekundárnej a primárnej cievke
Test Pomer napätí na sekundárnej a primárnej cievke transformátora je rovný: a) transformačnému pomeru, b) pomeru počtu závitov primárnej a sekundárnej cievky, c) pomeru počtu závitov sekundárnej a primárnej d) prevrátenej hodnote transformačného pomeru. 2

20 Základná rovnica transformátora je:
Test Základná rovnica transformátora je: 3

21 Pri transformácii nahor pre počet závitov na sekun-
Test Pri transformácii nahor pre počet závitov na sekun- dárnej a primárnej cievke a transformačný pomer platí: a) N2 > N1 , k > 1 b) N2 < N1 , k < 1 c) N2 = N1 , k > 0 d) N2 > N1 , k > 0 4

22 Pri transformácii nadol pre počet závitov na sekun-
Test Pri transformácii nadol pre počet závitov na sekun- dárnej a primárnej cievke a transformačný pomer platí: a) N2 > N1 , k > 1 b) N2 < N1 , k < 1 c) N2 = N1 , k > 0 d) N2 > N1 , k > 0 5

23 Pre transformáciu prúdov v porovnaní s napätiami platí:
Test Pre transformáciu prúdov v porovnaní s napätiami platí: 6


Stáhnout ppt "PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk."

Podobné prezentace


Reklamy Google