Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rukoväť na písanie slohovej práce – slávnostný prejav

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rukoväť na písanie slohovej práce – slávnostný prejav"— Transkript prezentace:

1 Rukoväť na písanie slohovej práce – slávnostný prejav
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Učebný materiál vznikol v projekte Moderná škola – základ úspechu v rámci inovácie obsahu, metód a foriem vzdelávania Rukoväť na písanie slohovej práce – slávnostný prejav Mgr. Peter Beňo Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín Trenčín 2014

2 SLÁVNOSTNÝ PREJAV Rečnícky štýl Znaky rečníckeho štýlu
Využitie slohových postupov v rečníckom štýle Výrazové prostriedky rečníckych prejavov Žánre rečníckeho štýlu Slávnostný prejav Kompozícia slávnostného prejavu Ukážka č. 1 Ukážka č. 2 Témy z minulých rokov Hodnotenie Použitá literatúra

3 1. REČNÍCKY ŠTÝL Slávnostný prejav patrí do rečníckeho štýlu.
Preto si najprv zopakujme, čo je rečnícky štýl, aké ma funkcie a aké má žánre. Komunikačná sféra (inými slovami sféra, kde sa môžeme stretnúť s rečníckym štýlom): verejná: slávnostné zhromaždenia, oficiálne oslavy výročí, moderovanie v masmédiách. pracovná: pracovné zhromaždenia, vedecké konferencie súkromná: rodinné slávnostné príležitosti Komunikanti: rečník – publikum Funkcia: presviedčať, informovať, prezentovať, komentovať, agitovať, sprevádzať slávnostnou atmosférou, zapôsobiť na city poslucháča, zabávať.

4 2. ZNAKY REČNÍCKEHO ŠTÝLU
Verejnosť – je to štýl verejnej komunikácie, ale realizuje sa aj v súkromí; autor využíva výhradne prostriedky zo spisovnej formy jazyka; pre širokú verejnosť volí cudzie slová, ktoré sú všeobecne známe, napr. sympatia. Ústnosť/písomnosť – väčšina prejavov sa vopred písomne pripravuje a následne prednesie; autor cieľavedome využíva zvukové prostriedky reči (dôraz, melódia vety a pod.), prispôsobuje lexiku a skladbu vety publiku. Sugestívnosť – rečník sa usiluje zapôsobiť na city poslucháča, získať ho, presvedčiť, ovplyvniť. Hovorí nadnesene s pátosom, opakuje slová, vety, viackrát oslovuje poslucháča, robí dramatické pauzy, v závere vysloví výzvu a pod.

5 Adresnosť – reč. prejavy majú kolektívneho príjemcu (Milí naši hostia
Adresnosť – reč. prejavy majú kolektívneho príjemcu (Milí naši hostia!), len niektoré sú venované napr. oslave jedného človeka (Drahý náš dedko!). Názornosť – využíva sa na prednáške, prezentácii. Používame rôzne modely, prezentácie, portréty, videonahrávky a pod.

6 3. VYUŽITIE SLOHOVÝCH POSTUPOV V REČNÍCKOM ŠTÝLE
Výkladový: býva dominantným výstavbovým princípom v zostavovaní prejavu (prvky výkladu: prednáška, prezentácia, vedecký, diskusný alebo polemický príspevok; prvky úvahy: slávnostný prejav, príhovor, politická reč, diskusný príspevok a pod.) Opisný + rozprávací: sa používa iba v istých častiach textu (výpočet dobrých vlastností a činov jubilanta, prerozprávanie príhody zo života významnej osobnosti v spomienkovom prejave). Informačný: sa využíva v prezentácii, vo vedeckom referáte, v súdnej reči a pod.

7 4. VÝRAZOVÉ PROSTRIEDKY REČNÍCKYCH PREJAVOV
Výrazové prostriedky rečníckych prejavov sú veľmi bohaté a rôznorodé, pretože majú slúžiť na presviedčanie a získavanie adresáta (publika) na svoju stranu. Používajú sa v ňom síce aj neutrálne, štylisticky bezpríznakové slová, ale častejšie sa vyskytujú slová príznakové, štylisticky zafarbené, emocionálne. Väčšina slov využívaných v rečníckych prejavoch patrí medzi spisovné slová.

8 Rečnícke prejavy využívajú homonymá (napr. roh: 1. zvieraťa, 2
Rečnícke prejavy využívajú homonymá (napr. roh: 1. zvieraťa, 2. budovy, 3. hudobný nástroj), synonymá (napr. vyhrávať: víťaziť, pole - roľa), všetky druhy obrazných pomenovaní (napr. potoky sĺz, smädná dúha, černejší v černi noci). Veľmi často sú v rečníckom prejave prítomné antonymá (napr. príchody – odchody, živý – mŕtvy, plusy – mínusy), ktoré zdôrazňovaním protikladných vlastností predmetov, dejov, myšlienok alebo javov vytvárajú kontrast. Kontrast zdôrazňuje myšlienky a nabáda poslucháča, aby sa zamyslel. K základným prostriedkom rečníckeho štýlu patrí hromadenie, opakovanie výrazov, čím sa význam myšlienky, slova znásobuje, obsah sa vo vedomí adresáta upevňuje. V rečníckom štýle sa na opakovanie výrazu využívajú rečnícke figúry, ktoré sú na ňom založené: Anafora – opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na začiatku za sebou idúcich viet, napr: My s láskou prijímame vaše priateľstvo, váš cit, vašu oddanosť. Epanastrofa – opakovanie toho istého slova alebo skupiny slov na konci jednej vety a na začiatku druhej vety, napr.: Záleží nám na vašom šťastí. Na šťastí, ktoré bude sprevádzať vašu lásku.

9 5. ŽÁNRE REČNÍCKEHO ŠTÝLU
V syntaktickej rovine sa v rečníckom štýle najviac využíva rečnícka otázka a rečnícka odpoveď. Treba toto všetko ešte dôraznejšie podčiarkovať? Treba, pretože aj zrejmé pravdy niektorí ľudia nechcú počuť. 5. ŽÁNRE REČNÍCKEHO ŠTÝLU Agitačné – hlavnou funkciou je agitovať, presvedčiť. Patrí tam: agitačný prejav, obžaloba, obhajoba, diplomatická reč, politická reč, súdna reč. Náučné – hlavnou funkciou je naučiť, prezentovať, informovať, vzdelávať. Patrí tam: prednáška, referát, diskusia, polemika, kázeň. Príležitostné – hlavnou funkciou je vytvoriť atmosféru, vzbudzovať emócie, sprevádzať počas akcie. Patrí tam: privítací prejav, otvárací prejav, pozdravný prejav, slávnostný prejav, sobášny prejav, pohrebný prejav, prípitok a pod.

10 6. SLÁVNOSTNÝ PREJAV Je jeden z najpôsobivejších jazykových prejavov (spolu so smútočným prejavom). Dáva rečníkovi priestor, aby ukázal svoj talent a rečnícke schopnosti. Je hovorenou hodnotiacou úvahou. Napriek tomu, že slávnostný prejav môže mať spoločné znaky aj s výkladom (napr. v jubilejnom prejave o spisovateľovi sa vymenúvajú jeho diela, hodnotí sa jeho tvorba; rečník sa venuje zvolenej téme dôkladnejšie atď.), úvahové znaky tu aj tak prevládajú. Jazyk slávnostného prejavu ozvláštňujú výrazové prostriedky umeleckého štýlu – metafory, prirovnania, opakovacie figúry, ale aj rečnícka otázka, zvolanie, citát, séria, jednočlenných viet atď.

11 7. Kompozícia slávnostného prejavu
Slávnostný prejav má trojčlenné členenie: úvod, jadro, záver. V krátkych príležitostných prejavoch je zvyčajne prvá veta úvodom a posledná záverom. Úvod : Oslovenie: Pri oslovení dávame prednosť ženám, ak sú všetci ostatní „funkčne“ na rovnakej úrovni. Pri „funkčne“ zmiešanej spoločnosti oslovujeme ako prvého najvyššie postaveného človeka (Vážený pán minister, vážená pani riaditeľka, vážený profesorský zbor, milí spolužiaci!). Typ oslovenia, ktoré vymenúva viac ľudí, sa nazýva enumeratívny. V školských podmienkach píšeme oslovenie ako osobitný odsek odsadený od ľavej zvislice a nasleduje za ním výkričník alebo čiarka. Oslovenie môžeme v rečníckom prejave zopakovať, no nesmieme ho používať nefunkčne. Ak je uprostred vety, nezabudnime ho vyčleniť z vety ľavou a pravou čiarkou.

12 Pomenovanie príležitosti – vo všetkých rečníckych útvaroch musíme po oslovení objasniť príležitosť, pri ktorej sa slávnosť koná (...stretli sme sa dnes na slávnosti, na ktorú sme čakali...) Jadro: a) objasnenie pojmov (Stužková slávnosť je slávnosťou študentov už od 16. storočia...) b) analýza – rozoberanie témy, vysvetľovanie jednotlivých zložiek, hodnotenie obdobia atď. (Štyri roky, ktoré sme prežili...) c) porovnanie; zovšeobecnenie, podloženie tvrdenia citátom (najväčšia vďaka patrí...; ako by sme dnes mohli nespomenúť...; stojíme tu pred vami ako tisíce iných...; pred desiatkami rokov ste aj vy, naši drahí rodičia,...; po dnešnom slávnostnom dni precítime slová básnika: „Postoj, chvíľa, si krásna!“) d) predpoklad – vyslovenie predpokladu, viery, presvedčenia, hypotézy autora (som presvedčený, že všetci z nás...). Záver : Zhrnutie, návody, príkazy, výzvy, želanie príjemného večera, zopakovanie poďakovania, vyjadrenie úcty atď.

13 Ukážka č. 1

14 Ukážka č. 2 Slávnostný prejav – 50. narodeniny
Drahá oslávenkyňa, milí hostia! Keď otváram svoj kalendár a listujem v ňom, vidím v ňom mnoho koloniek s menami a číslami dní, mnoho mojich poznámok, mnoho sviatočných dní vyznačených osobitne červeným písmom. Zastavím sa na augustovej strane. Vyzerá to ako ďalšia nudná strana plná všedných dní a každodenných povinností. No odrazu mi do očí padne deň označený krikľavým výkričníkom, ktorý v mojom kalendáriku označuje niečo výnimočné a nezvyčajné. Hneď zbystrím pozornosť. V kolonke „Sobota 20. august 2008“ mi výraznou farbou svieti nápis „Maminka – 50-tka“. Tak ako som ja pred dvomi týždňami listovala vo svojom kalendári, tak aj čas listuje v knihách našich životov, kde každá strana znamená 1 rok, a každý deň do nich svojim perom vpisuje slová minulosti. Dnes sa však čas akoby nachvíľu zastavil a dovolil mi, milá mamička, nazrieť do tvojej knihy života a prečítať z nej pár riadkov.

15 Prvýkrát si svetlo tohto sveta uzrela v krásny slnečný augustový deň
Prvýkrát si svetlo tohto sveta uzrela v krásny slnečný augustový deň. Hoci si sa narodila ako štvrté dieťa, vždy si bola zahŕňaná rovnakou rodičovskou láskou ako tvoji súrodenci. Roky sa však míňali a s nimi aj dni plné šťastného detského smiechu, no aj sĺz vyplakaných nad rozbitými kolenami. Prišiel čas dospelosti, čas mnohých nových povinností, ale aj radostí, priateľov a lások. Láska do tvojho života priviedla i muža, ktorého si si zvolila za svojho jediného. Z vášho spoločného citu ste darovali život dvom novým bytostiam. Mne a môjmu bratovi. Odo dňa, kedy som prišla na svet, pevne stojíš pri mne, keď zablúdim, vždy mi veríš, keď ma odsudzujú a si jediná, ktorá ma miluje, keď ma ostatní nenávidia. Si pre mňa najlepšou kamarátkou, spoľahlivou osobou a milujúcou matkou, rovnako, ako si pre ostatných vernou priateľkou Dnes presne o polnoci čas v tvojej knihe života obráti ďalšiu stranu. Od tejto chvíle pero času začne písať svoje riadky na päťdesiatu stranu, čo je pre nás znakom zastaviť sa aspoň na moment vo víre všednosti a neodkladných povinností a dopriať peru čas napísať na úvod tejto strany krasopisným písmom slová: „Všetko najlepšie“. Dnes je ten čas, kedy aj ja môžem tu pred tebou vysloviť tieto slová spolu so slovami vďaky a obdivu za to, akou si skvelou matkou, manželkou a priateľkou. Tak, milí priatelia, pozdvihnime poháre a pripime na zdravie tejto jedinečnej osoby a týmto gestom jej ešte raz poďakujme a do ďalšieho života poprajme len to najlepšie! Zdroj:

16 9. TÉMY Z MINULÝCH ROKOV Slávnostný prejav pri príležitosti 100. výročia založenia knižnice žáner nebol vylosovaný

17 10. Hodnotenie 1. Vonkajšia forma body celková úprava prepísanie práce z konceptu do čistopisu čitateľnosť (zreteľné rozlíšenie veľkých a malých písmen, dôsledné dodržiavanie diakritických znamienok) zreteľné grafické členenie odsekov čistota textu – bez škrtania dodržiavanie okrajov dodržanie rozsahu 2. Vnútorná forma bodov obsah body dodržanie témy vlastné hodnotenie aktuálnych javov (subjektívno-objektívny prístup)

18 kompozícia body uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu (dodržanie žánrovej formy) nadväznosť a logickosť textu členenie textu (oslovenie, úvod, jadro, záver) jazyk body správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup, resp. žánrovú formu (slohový útvar) syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov pestrá modalita viet vo vyjadrovaní pravopis body 0 – 2 chyby body 3 – 6 chýb body 7 – 10 chýb body 11 – 14 chýb bod 15 a viac chýb....0 bodov

19 štýl body využitie emocionálne pôsobiacich prvkov parafrázovanie a citovanie, využitie okrídlených výrazov, exempiel, aforizmov, bonmotov a pod. tvorivé využitie lexiky subjektívnosť pohľadu originálnosť vo vyjadrovaní, nie frázovitosť 3. Celkový dojem body celkové vyznenie práce práca by nemala obsahovať: nelogické názory, protispoločenské postoje, antihumánne a neetické názory, názory propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia, iné.

20 11. Použitá literatúra CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský jazyk 4 pre stredné školy. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana 2009, 64 s. ISBN HINCOVÁ, K – HÚSKOVÁ, A.: Slovenský jazyk pre ročník stredných škôl. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2008, ISBN Ukážka č.2: Slávnostný prejav – príhovor 50. narodeninám. Dostupné na internete: prace/2417-slavnostny-prejav-50-narodeniny/ ( , 11:05:23)


Stáhnout ppt "Rukoväť na písanie slohovej práce – slávnostný prejav"

Podobné prezentace


Reklamy Google