Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca"— Transkript prezentace:

1 Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD. DP MPC Košice

2 Kompetencie učiteľa Kompetencia pedagogického zamestnanca – ide o schopnosť vykonávať kvalitne pedagogickú činnosť. Je to preukázaná vedomosť, zručnosť, postoj, komplexná spôsobilosť a ďalšie charakteristiky osobnosti, ktoré sa prejavujú v pracovnom výkone. Kompetenčný profil zamestnanca školy – tvorí súhrn kľúčových kompetencií a preukázateľných spôsobilostí, ktorými je charakterizovaný výkon profesie v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania v škole.

3 Profesifný štandard učiteľa obsahuje kľúčové kompetencie v 3 dimenziách
Žiak Kompetencie súvisiace so schopnosťou identifikovať charakteristiky žiaka vstupujúceho do edukačného procesu Edukačný proces Kompetencie súvisiace s plánovaním, realizáciou a hodnotením edukačných procesov Profesijný sebarozvoj Kompetencie súvisiace s rolou a sebazdokonaľovaním pedagogického zamestnanca

4 Kompetencia je zložená z 3 zložiek – vedomosti, zručnosti, postoje
Samostatný učiteľ Kompetencia identifikovať sociokultúrny kontext rozvoja žiaka Vedomosti: poznať odlišnosti kultúr v multikultúrnom prostredí a ich vplyv na osobnosť žiaka Zručnosť: vedieť zistiť individuálne charakteristiky žiaka... Postoj: akceptovať odlišnosti žiakov bez predsudkov a stereotypov

5 Tvorba kompetenčného profilu učiteľa školy
Kompetenčný profil učiteľa školy: Interakcia s: 1. SkVP 2. Profesijný štandard 3. Rozvojový plán školy

6 Kompetencia Učiteľ má schopnosť pracovať so žiakmi so ŠVVP Nástroj kompetencie - prejav správania -Podľa odporúčania psychológa (špeciálneho pedagóga) vypracoval individuálny vzdelávací plán (program) pre žiaka, -Volí vhodné vyučovacích metódy, učebné úlohy a spôsoby hodnotenia žiaka so SVVP, -Spolupracuje s rodičmi žiaka, -Spolupracuje s ostatnými vyučujúcimi v triede.

7 Indikátor prítomnosti kompetencie
-Vypracovaný individuálny vzdelávací plán (program) -Písomná príprava učiteľa na vyučovanie s vyznačenými úlohami a spôsobom ich hodnotenia pre žiakov so SVVP -Záznamy o hodnotení žiaka -Spätná väzba od rodičov

8 Kompetencia Učiteľ má schopnosť projektovať a plánovať edukačný proces v súlade s kľúčovými kompetenciami žiaka a pedagogickou koncepciou školy Nástroj kkompetencie -Vypracoval projekt učenia sa žiaka v tematickom celku rozpracovaný na vyučovacie jednotky -Vypracoval časovo tematický plán vyučovania predmetu Indikátor prítomnosti kompetencie -Časovo-tematický plán učiva -Projekt učenia sa žiaka v tematickom celku, vo vyučovacej jednotke -Korigovaný projekt učenia sa -Analýza časovo-tematických plánov a projektov učenia sa žiaka so zameraním na kompetencie žiaka.

9 Efektívny kompetenčný profil učiteľa školy
Obsahuje najviac 10 kompetencií Vyjadruje očakávané pozorovateľné prejavy práce a správania učiteľa, nie jeho vlastnosti, či osobnostné rysy Je písaný jasným jazykom, zrozumiteľným pre užívateľov (vedenie školy, pedagogickí zamestnanci, resp. zriaďovateľ) Je akceptovateľný a zdieľaný, t.j. tvorený v spolupráci „zhora aj zdola“ Obsahuje kompetencie definované tak, aby vedenie školy mohlo pomocou nich posudzovať prácu a hodnotiť zamestnanca, či dávať dobrý nástroj na sebahodnotenie zamestnanca.

10 Tvorba kompetenčného profilu učiteľa školy vyplývajúce zo SkVP
Profil absolventa Kľúčové kompetencie žiaka Výchovné vzdelávacie stratégie, preferované vyučovacie metódy, formy a spôsoby hodnotenia žiaka Kompetencie učiteľa potrebné na tvorbu a rozvoj kompetencií žiaka

11 Úloha č. 1 Vygenerujte 3 kľúčové kompetencie učiteľa v interakcii so žiakom, edukačným procesom a sebarozvojom učiteľa so zameraním na ŠkVP Vašej školy (30 minút) Prezentácia (15 minút)

12 Kompetenčný profil I. ŽIAK
Kompetencia identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa Vedomosti Zručnosti Postoje V:poznať zákonitosti psychického a fyzického vývinu dieťaťa Z:vedieť vytvoriť vlastné diagnostické nástroje, diagnostikovať individuálne špecifiká dieťaťa a uplatňovať ich v rámci školy (regiónu) P:akceptovať individualitu každého dieťaťa Indikátory Nástroje I: tvorba diagnostického nástroja detí, využiteľného v rámci školy (regiónu) N: vlastné diagnostické listy, hárky, záznamy využiteľné v rámci školy regiónu

13 kompetencia identifikovať psychologické a sociálne faktory jeho učenia sa žiaka Vedomosti Zručnosti Postoje V: poznať učebné štýly žiakov a iné faktory ovplyvňujúce procesy učenia sa Z: vedieť identifikovať individuálne edukačné potreby žiakov (intaktní, žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) a vytvoriť vlastné diagnostické nástroje učenia sa žiakov P: akceptovať rôzne spôsoby učenia sa žiakov v závislosti od psychických a sociálnych podmienok, viesť kolegov v rozvíjaní diagnostických spôsobilostí v rámci školy (regiónu) Indikátory Nástroje I: tvorba projektu vedenia učiteľov (kolegov) primárneho vzdelávania v rozvoji ich diagnostických spôsobilostí využiteľný v rámci školy (regiónu) N: projekt vedenia kolegov v danej problematike

14 kompetencia Identifikovať sociokultúrny kontext rozvoja žiaka Vedomosti Zručnosti Postoje V:poznať odlišnosti kultúr v multikultúrnom prostredí a ich vplyv na osobnosť žiaka Z:vedieť zisťovať sociálne charakteristiky žiakov z rôzneho sociokultúrneho prostredia P:vedieť spolupracovať s pomocnými pedagogickými profesiami v multikultúrnom prostredí podľa potrieb školy, akceptovať odlišnosti týchto žiakov bez predsudkov a stereotypov, viesť kolegov k multikultúrnej edukácii žiakov v rámci školy (regiónu) Indikátory Nástroje I: tvorba diagnostického nástroja na zisťovanie sociokultúrnych potrieb a perspektív školy (regiónu), tvorba projektu vedenia učiteľov (kolegov) k multikultúrnej edukácii žiakov N: projekt vedenia kolegov v danej problematike

15 II. EDUKAČNÝ PROCES (Riadenie edukačného procesu)
kompetencia ovládať obsah odboru vyučovacích predmetov V:poznať obsah vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov primárneho vzdelávania a sledovať obsahové inovácie v rámci SR a širšom kontexte Z:podieľať sa na tvorbe školských dokumentov a školského vzdelávacieho programu P:vedieť vybrať obsah v súlade s požadovanými a očakávanými edukačnými cieľmi a obohacovať ho o školské a regionálne špecifiká, viesť kolegov pri tvorbe školského vzdelávacieho programu Indikátory Nástroje I: tvorba školského vzdelávacieho programu obohateného o školské a regionálne špecifiká pre: jednotlivé predmety ročníky nadpredmetové programy inovačné projekty N: písomné spracovanie školského edukačného programu

16 kompetencie schopnosť plánovať a projektovať výučbu V:poznať problematiku plánovania a projektovania edukácie na primárnom stupni Z:vedieť plánovať a projektovať edukačný proces v kontexte so štátnym a školským vzdelávacím programom a individuálnymi potrebami žiakov P:realizovať a flexibilne prispôsobiť plán a projekt edukačného procesu v reálnej školskej praxi, vedieť využiť individuálny výchovno-vzdelávací plán pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci s odborníkmi, viesť kolegov v plánovaní a projektovaní výučby v rámci školy a regiónu Indikátory Nástroje I: tvorba koncepcie plánovania a projektovania výučby v rámci školy (regiónu), tvorba projektu vedenia kolegov pre plánovanie a projektovanie N: projekt vedenia kolegov v danej problematike a koncepcia plánovania a projektovania výučby

17 kompetencia schopnosť stanoviť ciele vyučovania orientované na žiaka V:poznať cieľové požiadavky vzdelávania a kritéria tvorby edukačných cieľov Z:vedieť vymedziť edukačné ciele orientované na žiaka (vedomosti, zručnosti, postoje) a formulovať ich v podobe učebných požiadaviek P:viesť kolegov pri tvorbe edukačných cieľov v rámci školy a regiónu Indikátory Nástroje I: tvorba projektu vedenia kolegov preformulovanie edukačných cieľov v rámci školy (regiónu), evalvácia edukačných cieľov N: projekt vedenia kolegov v danej preblematike

18 kompetencia schopnosť psychodidaktickej analýzy učiva V:ovládať zákonitosti psychodidaktickej analýzy učiva Z:vedieť uskutočniť didaktickú analýzu učiva – rozložiť obsah učiva na základné prvky (fakty, pojmy, vzťahy, postupy), vedieť vybrať základné a rozvíjajúce učivo v kontexte s edukačnými cieľmi a individuálnymi potrebami žiakov a zvoliť úlohy a činnosti pre žiakov P:vedieť vytvoriť individuálny výchovno-vzdelávací plán pre žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami žiakov, viesť kolegov pri tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu v rámci školy (regiónu) Indikátory Nástroje I: vedenie kolegov pri tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov pre žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami, tvorba projektu vedenia kolegov v danej problematike, evalvácia individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov N: projekt vedenia kolegov v danej problematike

19 kompetencia schopnosť výberu a realizácie vyučovacích foriem a metód V:poznať metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka mladšieho školského veku vrátane možných inovácií Z:vedieť vybrať metódy a formy vzhľadom na edukačné ciele a individuálne edukačné potreby žiakov, vedieť využívať inovačné metódy a formy P:využívať aktivitu a tvorivosť žiakov pri realizácii vyučovacej hodiny, viesť kolegov pri zavádzaní inovačných metód a foriem do pedagogickej práce v rámci školy (regiónu) Indikátory Nástroje I: tvorba projektu vedenia kolegov pri zavádzaní inovačných metód a foriem v rámci školy (regiónu), evalvácia uplatňovania inovačných metód a foriem v rámci školy (regiónu) N: projekt vedenia kolegov v danej problematike

20 kompetencia schopnosť hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka V:poznať spôsoby hodnotenia žiaka a ich psychodidaktické aspekty Z:vedieť stanoviť kritériá hodnotenia úspešnosti žiaka P:vedieť hodnotiť žiakov vzhľadom na ich vývinové a individuálne charakteristiky, vedieť výsledky hodnotenia využiť v projektovaní ďalšieho edukačného procesu, vedieť rozvíjať sebahodnotenie detí a ich hodnotiace úsudky, viesť kolegov v rámci školy (regiónu) k inováciám systémov hodnotenia žiakov Indikátory Nástroje I: tvorba projektu vedenia kolegov v inovácii systémov hodnotenia, evalvácia uplatňovania inovačných hodnotiacich metód v rámci školy (regiónu) N: projekt vedenia kolegov v danej problematike

21 Vytváranie podmienok edukácie
kompetencia schopnosť vytvárať pozitívnu klímu triedy V:poznať faktory utvárania klímy v triede Z:vedieť využívať metódy diagnostikovania klímy v triede P:vedieť efektívne komunikovať so žiakmi, vytvárať pozitívnu klímu v triede a prostredie podporujúce rozvoj osobnosti žiaka, vedieť efektívne komunikovať s najbližším sociálnym prostredím (rodičia, zamestnanci školy, odborníci a i.), ovládať sebareflexívne a autodiagnostické metódy Indikátory Nástroje I: tvorba projektu vedenia kolegov v diagnostikovaní a evalvácii klímy a sociálnych vzťahov v triede, tvorba projektu vedenia kolegov vo formulovaní a zavádzaní pravidiel života v triede N: projekty vedenia kolegov v danej problematike

22 kompetencia schopnosť vytvárať a využívať materiálne a technologické zázemie vyučovania V:poznať moderné materiálne a technologické zázemie školy Z:vedieť vybrať, vytvárať a používať vhodné didaktické prostriedky P:využívať IKT ako prostriedok vyučovania, viesť kolegov k využívaniu IKT a moderných didaktických prostriedkov vo vyučovaní žiakov, vedieť zaujať odborné stanovisko k novým učebniciam a iným didaktickým prostriedkom Indikátory Nástroje I: tvorba projektu vedenia kolegov pri využívaní IKT a didaktických prostriedkov v edukačnom procese, evalvácia využitia IKT a iných didaktických prostriedkov v edukačnom procese N: projekty vedenia kolegov v danej problematike, evalvačné nástroje

23 Ovplyvňovanie osobnostného rozvoja žiakov
kompetencia schopnosť ovplyvňovať personálny rozvoj žiaka V:poznať metódy a stratégie personálneho rozvoja žiaka mladšieho školského veku (sebapoznania, sebauvedomenia, sebaúcty, sebadôvery, sebaregulácie, sebarealizácie) Z:aplikovať metódy a stratégie podľa individuálnych potrieb žiaka P:oceňovať personálne spôsobilosti žiaka, rozvíjať sebareflexiu, sebahodnotenie žiakov a pomáhať im pri modelovaní pozitívnych vzorov Indikátory Nástroje I: tvorba projektu vedenia kolegov pri realizácií personálneho rozvoja žiaka s použitím sebahodnotiacich techník N: projekty vedenia kolegov v danej problematike

24 kompetencia schopnosť rozvíjať sociálne zručnosti a postoje žiaka V:poznať metódy a stratégie sociálneho rozvoja žiakov (komunikácie, empatie, asertivity, vzájomnej pomoci, darovania, delenia sa, spolupráce) Z:vedieť používať sociometrické metódy a metódy diagnostikovania sociálnych charakteristík triedy ako sociálnej skupiny P:aplikovať metódy a stratégie sociálneho rozvoja podľa individuálnych potrieb žiakov a na základe uskutočnenej diagnostiky, oceňovať sociálne spôsobilosti žiakov Indikátory Nástroje I: tvorba projektu vedenia kolegov pri realizácií sociálneho rozvoja žiaka N: projekty vedenia kolegov v danej problematike

25 kompetencia schopnosť prevencie a nápravy sociálno-patologických javov a porúch správania sa žiaka V:poznať riziká sociálno-patologických javov Z:vedieť rozpoznať sociálno-patologické prejavy správania sa žiakov P:oceňovať pozitívne vzory správania, dokázať intervenovať v zložitých výchovných situáciách, viesť kolegov k prevencii sociálne patologických javov Indikátory Nástroje I: tvorba projektu vedenia kolegov pri spolupráci s odborníkmi, koordinácia intervencií v zložitých výchovných situáciách podľa potreby N: projekty vedenia kolegov v danej problematike

26 III. SEBAROZVOJ UČITEĽA
schopnosť profesijného rastu a sebarozvoj V:poznať svoje osobné dispozície, hodnoty, silné a slabé stránky a dokázať ich využiť v pedagogickej práci, poznať trendy vývoja spoločnosti a trendy v oblasti výchovy a vzdelávania, poznať vývojové trendy v pedagogickej metodológii so zameraním na metódy akčného výskumu v triede a škole Z:vedieť reflektovať, diagnostikovať a hodnotiť vlastnú pedagogickú činnosť v tímovej spolupráci, vedieť stanoviť ciele profesijného rozvoja na základe vlastných vzdelávacích potrieb školy a využívať možnosti kontinuálneho vzdelávania, vedieť stanoviť smerovanie svojej profesijnej špecializácie s využitím pedagogického výskumu na úrovni triedy, školy a regiónu, využívať informačno-komunikačné technológie v profesijnom rozvoji, využívať cudzí jazyk v profesijnom rozvoji P:reflektovať, diagnostikovať a hodnotiť vlastnú pedagogickú činnosť na základe autodiagnostiky, využívať poznatky a zručnosti získané v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov, participovať v kontinuálnom vzdelávaní v škole (regióne) Indikátory Nástroje I: tvorba projektu vedenia kolegov pri realizácii akčného výskumu, koordinácia pri realizácii výskumných zámerov v spolupráci s vedeckými, výskumnými a pedagogickými inštitúciami, účasť na kontinuálnom vzdelávaní N: spolupráca na výskumných projektoch, plán profesijného sebarozvoja

27 kompetencia schopnosť identifikovať sa s profesijnou rolou a školou V:poznať poslanie a ciele školy Z:stotožniť sa s rolou facilitátora, vystupovať ako reprezentant profesie, dokázať viesť pracovné tímy, efektívne komunikovať so sociálnymi partnermi P:zosúladiť profesijný sebarozvoj s potrebami a cieľmi školy, regiónu, SR a EÚ, svoje skúsenosti prezentovať v odborných publikáciách a stavovských organizáciách Indikátory Nástroje I: výber školou preferovaných vzdelávacích aktivít, tvorba projektov a participácia v projektoch na úrovni školy, regiónu, SR a EÚ N: účasť v projektoch na úrovni školy, regiónu, SR a EÚ, prípadne ich recenzie

28 Úloha č. 2 Pokúste sa prostredníctvom indikátorov resp. nástrojov (prejavy) vymedziť kompetenciu vo vzťahu k žiakovi, edukačnému procesu i sebarozvoju učiteľa v interakcii s Vašou školou Čas: 45 minút (vypracovanie) Čas: 15 minút (prezentácia)


Stáhnout ppt "Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca"

Podobné prezentace


Reklamy Google