Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z"— Transkript prezentace:

1 Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z
Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení NV č. 29/2009 Z. z. , NV č. 598/2009 Z. z. a NV č. 517/2010 Z. z.

2 ZŠ,SŠ,ŠŠ, SPV – všetkých zriaďovateľov
Nariadenie ustanovuje podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo ŠR pre: ZŠ,SŠ,ŠŠ, SPV – všetkých zriaďovateľov MŠ a školské zariadenia - v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠU

3 Súčasti normatívu Mzdový normatív Prevádzkový normatív
- normatív na teplo - normatív na prevádzku okrem tepla - normatív na výchovno-vzdelávací proces - normatív na ďalšie vzdelávanie ped. zam.

4 Kategórie škôl s jednotnými normatívmi
Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom Kategórie škôl s jednotným normatívom na teplo Kategórie škôl s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla Kategórie škôl s jednotným normatívom na výchovno-vzdelávací proces a s jednotným normatívom na ďalšie vzdelávanie ped. zam.

5 Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom
Základné školy Gymnáziá Športové gymnáziá, Konzervatóriá, stredné odborné školy – 1. kategória, stredné odborné školy – 2. kategória, stredné odborné školy – 3. kategória, stredné odborné školy – 4. kategória, stredné odborné školy – 5. kategória, stredné odborné školy – 6. kategória, stredné odborné školy – 7. kategória, stredné odborné školy – 8. kategória, stredné odborné školy – 9. kategória, stredné odborné školy – 10. kategória,

6 Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom
stredné odborné školy – 11. kategória, stredné odborné školy – 12. kategória, stredné odborné školy – 13. kategória, stredné odborné školy – 14. kategória, stredné odborné školy – 15. kategória, stredné odborné školy – 16. kategória, stredné odborné školy – 17. kategória, stredné odborné školy – 18. kategória, stredné odborné školy – 19. kategória, stredné odborné školy – 20. kategória, stredné odborné školy – 21. kategória, stredné odborné školy – 22. kategória, stredné odborné školy – 23. kategória, stredné odborné školy – 24. kategória, stredné odborné školy – 25. kategória, stredné odborné školy – 26. kategória, stredné odborné školy – 27. kategória, strediská praktického vyučovania,

7 Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom
základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a základné školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (ďalej len „špeciálne základné školy“), gymnáziá a konzervatóriá – stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a stredné školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (ďalej len "špeciálne stredné školy"), stredné odborné školy – špeciálne stredné školy, odborné učilištia a praktické školy.

8 Kategórie škôl s jednotným normatívom na teplo
Školy v miestach s teplotným pásmom 1-8

9 Kategórie škôl s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla
Školy so štandardnou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. a), b), e), f), g), p), u) , ac) a af) školy s mierne zvýšenou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. q), w) z), ad), školy so zvýšenou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. h), k), o), r), x), ah) ,ai) a aj), školy s veľmi zvýšenou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. i), l), s), v), y), aa), školy s vysokou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. c), d), j), m), n), t), ab) , ae) a ag).

10 Kategórie škôl s jednotným normatívom na výchovno-vzdelávací proces a s jednotným normatívom na ďalšie vzdelávanie ped. zam. Sú zhodné s kategóriami s jednotným mzdovým normatívom

11 Zoznam číselných kódov študijných a učebných odborov SOŠ - príloha č. 1
názov kategórie školy s jednotným mzdovým normatívom číselný kód študijného odboru alebo učebného odboru podľa § 2 ods. 1 písm. e) až ae) stredná odborná škola – 1. kategória , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , stredná odborná škola – 2. kategória , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , stredná odborná škola – 3. kategória , , , stredná odborná škola – 4. kategória , , , , , , , , , , , , , , , , , , stredná odborná škola – 5. kategória , , , , , , , , , , , , , , , , stredná odborná škola – 6. kategória , , , , stredná odborná škola – 7. kategória , , stredná odborná škola – 8. kategória , , stredná odborná škola – 9. kategória , stredná odborná škola – 10. kategória -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , stredná odborná škola – 11. kategória , , ,

12 Zoznam číselných kódov študijných a učebných odborov SOŠ - príloha č. 1
názov kategórie školy s jednotným mzdovým normatívom číselný kód študijného odboru alebo učebného odboru podľa § 2 ods. 1 písm. e) až ae) stredná odborná škola – 12. kategória , , , , stredná odborná škola – 13. kategória , , , , , , , , stredná odborná škola – 14. kategória , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , stredná odborná škola – 15. kategória , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , stredná odborná škola – 16. kategória , , , , , , , , , , stredná odborná škola – 17. kategória , , , , , , , , , , , ,  stredná odborná škola – 18. kategória , , , , , , , , , stredná odborná škola – 19. kategória , , , , stredná odborná škola – 20. kategória , , , , , , , , stredná odborná škola – 21. kategória , , , , stredná odborná škola – 22. kategória , stredná odborná škola – 23. kategória , , , , , , , , , , , , , , , , , stredná odborná škola – 24. kategória , , , , stredná odborná škola – 25. kategória , stredná odborná škola – 26. kategória , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , stredná odborná škola – 27. kategória , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

13 §3 - Podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov
Z bežných výdavkov rozpočtovaných na kal. rok v kapitole MŠ SR sa odpočítajú finančné prostriedky : pre ŠMŠ, pre špeciálne školské zariadenia, pre ostatné školské zariadenia, pre školy na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na úhradu nákladov na odchodné, špecifiká , na mimoriadne výsledky žiakov, na riešenie havarijných situácií, na rozvojové projekty a na rezervu určenú na dohodovacie konanie , na úhradu príspevku na výchovu a vzdelávanie detí MŠ a ŠMŠ, na úhradu nákladov na záujmové vzdelávanie . Zostávajúce finančné prostriedky sa použijú na výpočet normatívov a normatívnych príspevkov pre školy

14 Výpočet normatívov a normatívnych príspevkov
Rozdelenie finančných prostriedkov v pomere : Pomer ON ku prevádzkovým nákladom bude určovať ministerstvo s účinnosťou od 1. januára 2012 podľa objemu finančných prostriedkov pridelených MF SR na ON a prevádzkové náklady na príslušný rozpočtový rok. V roku zachovaný pomer 9:2. Normované ročné osobné náklady - cca 82% Normované ročné prevádzkové náklady - cca 18% - náklady na teplo (cca 50%) - náklady na prevádzku okrem tepla - náklady na výchovno-vzdelávací proces (15%) - náklady na ďalšie vzdelávanie ped. Zam. (1,5%z ON)

15 Mzdový a prevádzkový normatív
koeficient kvalifikačnej štruktúry ped. Zam. (väčší mzdový normatív má škola, ktorá má kvalifikovaných učiteľov ) Zmena- zohľadní sa v mzdovom normatíve okrem zaradenia pedagogických zamestnancov do platových tried aj skutočnosť, či pedagogický zamestnanec poberá kreditový príplatok a v akej výške (6 % alebo 12 %). Koeficient personálnej náročnosti Koeficient tepelnej náročnosti Koeficient prevádzkovej náročnosti Koeficient ekonomickej náročnosti

16 KKŠ - Koeficient kvalifikačnej štruktúry ped. Zam.
počíta sa z údajov po EDUZBERE a slúži na výpočet mzdového normatívu školy v celom nasledujúcom kalendárnom roku KKŠ= (0,74*EPP7pt0 + 0,78*EPP7pt6 + 0,83*EPP7pt12 + 0,82*EPP8pt0 + 0,87*EPP8pt6 + 0,92*EPP8pt ,92*EPP9pt0 + 0,98*EPP9pt6 + 1,03*EPP9pt12 + 1*EPP10pt0 + 1,06*EPP10pt6 + 1,12*EPP10pt12 + 1,07*EPP11pt0+1,13*EPP11pt6+1,2*EPP11pt12+ 1,17*EPP12pt0 + 1,24*EPP12pt6 + 1,31*EPP12pt12 +) / EPP všetkých PP *EPP= evidenčný prepočítaný počet ped. zamestnancov

17 §4-Osobitné ustanovenia na určovanie normatívov
Normatív na žiaka ZŠ sa zvyšuje o kompenzačný príspevok, ak súčet počtu žiakov s daným vyučovacím jazykom v pôsobnosti zriaďovateľa na území obce je menší ako 250 Mzdový normatív a normatív na v/v proces na žiaka školy s iným vyučovacím jazykom je 108 % zodpovedajúceho normatívu. Mzdový normatív a normatív na v/v proces na žiaka školy v bilingválnom štúdiu je 125 % zodpovedajúceho normatívu.

18 §4-Osobitné ustanovenia na určovanie normatívov
Mzdový normatív na žiaka nultého ročníka ZŠ je % normatívu na žiaka príslušnej ZŠ. Normatív na žiaka študujúceho vo večernej forme štúdia je 40 % normatívu na žiaka študujúceho v dennej forme štúdia. Normatív na žiaka študujúceho v inej forme štúdia je 10 % normatívu na žiaka študujúceho v dennej forme štúdia

19 §4-Osobitné ustanovenia na určovanie normatívov
normatív na žiaka detašovanej triedy školy v ústave pre výkon väzby a ústave pre výkon trestu odňatia slobody vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia je 300 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia, normatív na žiaka detašovanej triedy školy v ústave pre výkon väzby a ústave pre výkon trestu odňatia slobody vzdelávajúceho sa formou individuálneho vzdelávania je 30 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia,

20 §4-Osobitné ustanovenia na určovanie normatívov
normatív na začleneného žiaka ZŠ vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia, ktorý nie je žiakom ŠZŠ , sa určí v nadväznosti na skupinu, do ktorej bol zaradený podľa prílohy č. 8 k Nariadeniu vlády (6 skupín) normatív na začleneného žiaka SŠ vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia sa určí v nadväznosti na skupinu, do ktorej bol zaradený podľa prílohy č. 9 k NV (3 skupiny) Normatív na žiaka ZŠ , ktorý navštevuje triedu so športovou prípravou je 108% normatívu na žiaka v dennej forme štúdia

21 Koeficient pre špeciálne základné školy
Príloha č.8 Skupina Koeficient pre špeciálne základné školy Koeficient pre špeciálne triedy v základných školách a pre individuálne začlenených žiakov v triedach základných škôl Zaradenie žiaka do skupiny podľa zdravotného znevýhodnenia a všeobecného intelektového nadania 1. 1,000 1,500 žiak so všeobecným intelektovým nadaním (§ 103 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 245/2008 Z. z.), 2. 1,286 1,930 žiak s vývinovou poruchou učenia (§ 94 ods. 2 písm. i) zákona č. 245/2008 Z. z.), žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa variantu A (§ 94 ods. 2 písm. a) a § 97 ods. 5 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.), žiak s poruchou správania (§ 128 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.), žiak s poruchou aktivity a pozornosti (§ 2 písm. n) zákona č. 245/2008 Z. z.), 3. 2,265 žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa variantu B (§ 94 ods. 2 písm. a) a § 97 ods. 5 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.), žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou (§ 94 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z.), slabozraký žiak, žiak so zvyškami zraku a žiak s poruchou binokulárneho videnia (§ 3 ods. 2 písm. a), b) a d) vyhlášky č. 322/2008 Z. z.), nedoslýchavý žiak, žiak s kochleárnym implantátom (§ 94 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z., § 3 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 322/2008 Z. z.), žiak s telesným postihnutím okrem nechodiacich žiakov (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.), 4. 1,800 2,710 nepočujúci žiak (§ 94 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z., § 3 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 322/2008 Z. z.), nevidiaci žiak (§ 3 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 322/2008 Z. z.), žiak s telesným postihnutím - nechodiaci žiak (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.), 5. 2,250 3,390 žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa variantu C (§ 94 ods. 2 písm. a) a § 97 ods. 5 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.), žiak s viacnásobným postihnutím vzdelávaný podľa variantu A (§ 94 ods. 2 písm. a) a k) a § 97 ods. 5 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.), žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia (§ 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z.), 6. 4,500 6,790  žiak s viacnásobným postihnutím vzdelávaný podľa variantu B alebo variantu C (§ 94 ods. 2 písm. a) a k) a § 97 ods. 5 písm. b) a c) zákona č. 245/2008 Z. z.), žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (§ 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z.), hluchoslepý žiak (§ 94 ods. 2 písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z.).

22 Príloha č. 9 - Klasifikácia žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním v SŠ

23 §4-Osobitné ustanovenia na určovanie normatívov
Normatív na žiaka SOŠ vykonávajúceho praktické vyučovanie v SPV je 60% normatívu na žiaka príslušnej kategórie SOŠ Normatív na žiaka SOŠ vykonávajúceho praktické vyučovanie v SOP alebo v ŠH vzdelávajúceho sa a) - v odboroch vzdelávania zaradených do kategórií SOŠ1– SOŠ26 je 60 % normatívu na žiaka tejto kategórie školy, b) - v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie škôl SOŠ27 je 80 % normatívu na žiaka tejto kategórie školy

24 §4-Osobitné ustanovenia na určovanie normatívov
normatív na žiaka SOŠ experimentálne overovaného odboru vzdelávania na podnet ministerstva, povoleného v novom školskom roku, je 100 % normatívu na žiaka školy v kategórii SOŠ – 1. Kategória Normatívny príspevok pre ZŠ s 2 vyučovacími jazykmi sa určí ako súčet normatívneho príspevku pre dve ZŠ osobitne Pri spojených školách a vtedy, keď škola pozostáva z org. zložiek, ktoré spadajú do rôznych kategórií, sa normatívny príspevok určí ako súčet normatívneho príspevku pre jednotlivé kategórie

25 §4-Osobitné ustanovenia na určovanie normatívov
Od sa rušia odseky 12 a 13 v §4 : finančný príspevok pre ZŠ a ŠZŠ na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia Normatív na žiaka zo SZP

26 Financovanie nákladov na žiaka ZŠ a špeciálnej ZŠ pri zdravotníckom zariadení
Normatív na žiaka ZŠ alebo ŠZŠ pri zdravotníckom zariadení vrátane tried základných škôl , alebo tried ŠZŠ pri zdravotníckom zariadení, ktorý navštevuje triedu takej školy pri a) psychiatrickom, neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom a infekčnom oddelení je 85 % normatívu na žiaka špeciálnej základnej školy zaradeného do 1. skupiny podľa prílohy č. 8; pri výpočte tohto normatívu sa žiak započítava s koeficientom 0,85, b) oddeleniach zdravotníckych zariadení okrem oddelení podľa písmena a) je 65 % normatívu na žiaka špeciálnej základnej školy zaradeného do 1. skupiny podľa prílohy č. 8; pri výpočte tohto normatívu sa žiak započítava s koeficientom 0,65, c) zdravotníckom zariadení s lôžkovým oddelením, kde vyučovanie žiaka sa uskutočňuje na lôžku je 110 % normatívu na žiaka špeciálnej základnej školy zaradeného do 1. skupiny podľa prílohy č. 8; pri výpočte tohto normatívu sa žiak započítava s koeficientom 1,10.

27 §5-Hodnoty percentuálnych podielov
Zriaďovateľ je povinný prideliť škole a špeciálnej škole : - zo mzdového normatívu %, - z prevádzkového normatívu 80%,

28 §6- ŠMŠ a školské internáty
Pri výpočte normatívov sa postupuje rovnako ako pri školách normatív na dieťa ŠMŠ a žiaka ŠŠ ubytovaného v školskom internáte je 500 % normatívu na žiaka školy, ktorý nie je žiakom špeciálnej školy, ubytovaného v školskom internáte. normatív na dvojročné dieťa ŠMŠ a dieťa s autizmom alebo s inou pervazívnou poruchou, hluchoslepé a s viacnásobným postihnutím v ŠMŠ je 200 % normatívu na dieťa ŠMŠ vo veku od troch do šiestich rokov.

29 Financovanie nákladov na dieťa MŠ a ŠMŠ pri zdravotníckom zariadení
Normatív na dieťa MŠ pri zdravotníckom zariadení vrátane tried MŠ pri zdravotníckom zariadení, ktoré navštevuje triedu takej školy, je 90 % normatívu na dieťa špeciálnej MŠ. To znamená, že náklady na deti MŠ pri zdravotníckom zariadení sa budú financovať v rovnakej výške na každé dieťa prijaté do materskej školy pri zdravotníckom zariadení. 

30 §7- ZŠS,ŠKD,CPPP,ŠH,SOP,ŠSZČ
zariadenia školského stravovania (ZŠS) školské kluby detí (ŠKD), centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP), školské hospodárstva a strediská odbornej praxe (ŠH a SOP), školské strediská záujmovej činnosti (ŠSZČ), Centrá voľného času (CVČ)

31 Finančný príspevok pre zariadenie školského stravovania
Finančný príspevok pre zariadenie školského stravovania = prepočítaný počet detí ŠMŠ a žiakov škôl * normatív na stravovanie. Normatív na stravovanie = podiel objemu finančných prostriedkov určených pre ZŠS a prepočítaného počtu detí ŠMŠ a žiakov škôl. Prepočítaný počet detí ŠMŠ a žiakov škôl = súčin počtu všetkých detí ŠMŠ a všetkých žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠU a príslušného koeficientu . Koeficienty používané pri prepočítavaní : žiak školy sa započítava s koeficientom 1, dieťa ŠMŠ sa započítava s koeficientom 1,5 žiak internátnej školy a dieťa ŠMŠ internátnej sa započítava s koeficientom 3.

32 Finančný príspevok na stravovanie
Pri výpočte normatívu na stravovanie sa do počtu detí ŠMŠ a žiakov škôl započítavajú: všetky deti ŠMŠ, vrátane ŠMŠ internátnych, ktoré majú zabezpečené stravovanie v ZŠS, ktorých zriaďovateľom je obec, VUC, cirkevný, alebo súkromný zriaďovateľ, všetci žiaci ZŠ a ŠZŠ, vrátane internátnych škôl, ktorí majú zabezpečené stravovanie v ZŠS, ktorých zriaďovateľom je VUC, všetci žiaci SŠ a špeciálnych SŠ, vrátane internátnych škôl, ktorí majú zabezpečené stravovanie v ZŠS, ktorých zriaďovateľom je obec, cirkevný, alebo súkromný zriaďovateľ. Na všetky tieto deti a žiakov dostane finančný príspevok na stravovanie od ministerstva KŠU, ktorý ho poskytne škole a tá z neho refunduje náklady na prípravu stravy tej ŠJ iného zriaďovateľa, ktorá zabezpečuje stravovanie žiakov.

33 ŠKD a ŠŠKD ŠKD pri zdrav. zariadení
Normatívny príspevok na žiaka ŠŠKD = 250% normatívneho príspevku na ŠKD ŠKD pri zdrav. zariadení Normatívny príspevok na žiaka ŠKD pri zdravotníckom zariadení vrátane oddelení ŠKD pri zdravotníckom zariadení, ktorý navštevuje také školské zariadenie pri : a) psychiatrickom, neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom a infekčnom oddelení je 165 % normatívneho príspevku na žiaka ŠKD; b) oddeleniach zdravotníckych zariadení okrem oddelení podľa písmena a) je % normatívneho príspevku na žiaka ŠKD; c) zdravotníckom zariadení s lôžkovým oddelením, kde výchova a vzdelávanie žiaka sa uskutočňuje na lôžku, je 220 % normatívneho príspevku na žiaka ŠKD

34 Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Finančný príspevok pre CPPPP = súčet paušálneho príspevku a výkonového príspevku. Paušálny príspevok = súčin počtu detí MŠ a žiakov ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti školského zariadenia a normatívu pre paušálny príspevok. - Na paušálny príspevok sa použije 60% finančných prostriedkov určených pre CPPPP na kalendárny rok. Výkonový príspevok = súčin prepočítaného počtu výkonov vykonaných v školskom zariadení za uplynulý školský rok a normatívu pre výkonový príspevok. Prepočítaný počet výkonov vykonaných v školskom zariadení za uplynulý školský rok = súčin počtu výkonov uvedených v prílohe č. 10 a koeficientu podľa prílohy č. 10 k nariadeniu vlády. - Na výkonový príspevok sa použije 40% finančných prostriedkov určených pre centrá CPPPP na kalendárny rok.

35 §8 - špeciálne školské zariadenia
centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), špeciálne výchovné zariadenia : (DC,RC a LVS). Finančný príspevok pre CŠPP = súčet paušálneho príspevku a výkonového príspevku. Paušálny príspevok = súčin počtu detí od narodenia do ukončenia prvej prípravy na povolanie v územnej pôsobnosti školského zariadenia prijatých do školského zariadenia a normatívu pre paušálny príspevok. - na paušálny príspevok sa použije 60% finančných prostriedkov Výkonový príspevok = súčin prepočítaného počtu výkonov vykonaných v školskom zariadení za uplynulý školský rok a normatívu pre výkonový príspevok. Prepočítaný počet výkonov vykonaných v školskom zariadení za uplynulý školský rok sa vypočíta = súčin počtu výkonov uvedených v prílohe č. 11 a koeficientu podľa prílohy č. 11 k nariadeniu vlády. - na výkonový príspevok sa použije 40% finančných prostriedkov

36 DC,RC,LVS Objem finančných prostriedkov pre DC,RC, LVS sa určí na bežný kalendárny rok v závislosti od : dvoch tretín priemerného denného počtu detí v predchádzajúcom školskom roku, jednej tretiny priemerného denného počtu detí v novom školskom roku, ktorý začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, a zodpovedajúceho normatívneho príspevku.

37 LVS Rozdielne sa bude vypočítavať normatív
Rozdielne sa bude vypočítavať normatív na žiaka denného LVS (5 dní v týždni) a LVS s celoročnou prevádzkou (7dní v týždni). Pre výpočet objemu finančných prostriedkov pre internátne liečebno-výchovné sanatórium s celoročnou prevádzkou sa dieťa započítava s koeficientom 1,0 a pre denné liečebno-výchovné sanatórium sa dieťa započítava s koeficientom 0,7. LVS Rozdielne sa bude vypočítavať normatív - na žiaka denného LVS (5 dní v týždni) a - LVS s celoročnou prevádzkou (7dní v týždni). Pre výpočet objemu finančných prostriedkov - pre internátne liečebno-výchovné sanatórium s celoročnou prevádzkou sa dieťa započítava s koeficientom 1,0 a - pre denné liečebno-výchovné sanatórium sa dieťa započítava s koeficientom 0,7.

38 § 9 - Využitie vzdelávacích poukazov
Záujmové vzdelávanie sa uskutočňuje v školách a školských zariadeniach – financuje sa prostredníctvom VP. Záujmové vzdelávanie = pravidelná záujmová činnosť organizovaná pre žiakov škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku evidovaná v predpísanej pedagogickej dokumentácii školy alebo ŠZ Finančné prostriedky prostredníctvom VP sa poskytujú na celý kalendárny rok. Za každý získaný vzdelávací poukaz poskytovateľ dostane prostredníctvom zriaďovateľa z kapitoly ministerstva finančný príspevok . Objem takto získaných finančných prostriedkov pre poskytovateľa na kalendárny rok sa skladá z príspevku na záujmové vzdelávanie na bežný školský rok a z príspevku na záujmové vzdelávanie na nový školský rok.

39 § 9 - Využitie vzdelávacích poukazov
Príspevok na záujmové vzdelávanie na bežný školský rok = súčin počtu prijatých VP v školskom roku, ktorý začal v predchádzajúcom kalendárnom roku a šesť desatín objemu finančných príspevkov pripadajúcich na jeden VP. Príspevok na záujmové vzdelávanie na nový školský rok = súčin počtu prijatých VP v školskom roku, ktorý začal v bežnom kalendárnom roku a štyroch desatín objemu finančných príspevkov pripadajúcich na jeden VP Objem finančných prostriedkov pre poskytovateľa sa každoročne zníži o objem finančných prostriedkov zodpovedajúci súčinu počtu prijatých VP od žiakov, ktorým nebolo poskytnuté záujmové vzdelávanie v uplynulom školskom roku v rozsahu najmenej 60 hodín a objemu finančných prostriedkov pripadajúcich na jeden VP

40 § 9a - podrobnosti rozpisu finan
§ 9a - podrobnosti rozpisu finan. prostriedkov na AU pre žiakov so zdrav. znevýhodnením alebo s nadaním. Finančné prostriedky na ZAU = počet schválených úväzkov AU pre zriaďovateľa * normatív na AU Normatív na AU podiel disponibilných zdrojov na tento účel a počtu úväzkov asistentov učiteľa schválených ministerstvom na príslušný kalendárny rok zahŕňa len mzdové výdavky a povinné príspevky na poistenie.

41 §10- Určovanie garantovaného minima
Určuje sa len pre zriaďovateľov štátnych škôl Zabezpečuje, aby objem finančných prostriedkov pripadajúcich na 1 žiaka neklesol pod 95% objemu finančných prostriedkov pripadajúcich na 1 žiaka v predchádzajúcom kalendárnom roku Za predchádzajúci kalendárny rok sa neberú pri výpočte do úvahy finančné prostriedky, ktoré dostal zriaďovateľ v dohodovacom konaní

42 § 12 - prechodné ustanovenie
V  školských rokoch 2008/2009 až 2011/2012 normatív na žiaka základnej školy , ktorý navštevuje triedu s rozšíreným vyučovaním: informatiky a cudzích jazykov – tento je 108 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia, ostatných predmetov – tento je 104 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia. Financovanie nákladov na žiakov, ktorí sú vzdelávaní v triedach s rozšíreným vyučovaním predmetov ide postupne do útlmu, lebo v školskom vzdelávacom programe možno zabezpečiť vyučovanie týchto hodín v rámci disponibilných hodín.

43 Ďakujem za pozornosť.


Stáhnout ppt "Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z"

Podobné prezentace


Reklamy Google