Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Forsche Männer und Frauen Hans-Joachim Lenzwww.geschlechterforschung.net 1 Wenn Männer Opfer werden - über die kulturelle Verleugnung der männlichen Verletzungsoffenheit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Forsche Männer und Frauen Hans-Joachim Lenzwww.geschlechterforschung.net 1 Wenn Männer Opfer werden - über die kulturelle Verleugnung der männlichen Verletzungsoffenheit."— Transkript prezentace:

1 Forsche Männer und Frauen Hans-Joachim Lenzwww.geschlechterforschung.net 1 Wenn Männer Opfer werden - über die kulturelle Verleugnung der männlichen Verletzungsoffenheit (Když se muži stanou oběťmi – o společenské tendenci popírat zranitelnost mužů) Fakulta sociálnich studií Brno Konference Muži jako oběti domácího násilí 9. březen 2011 Hans-Joachim Lenz

2 Forsche Männer und Frauen (Proti)

3 Forsche Männer und Frauen Hans-Joachim Lenzwww.geschlechterforschung.net 3 es fehlt an Empirie (chybí empirická data) Zur Datenlage der Gewalt gegen Männer (K sbírání dat k tématu Násilí proti mužům) es gibt keine adäquate Theoriebildung (neexistuje teoretické zázemí) politisch wird das Thema verleugnet (politicky je téma popíráno) Ausgangslage (východiska) :

4 Forsche Männer und Frauen Hans-Joachim Lenzwww.geschlechterforschung.net 4 Die Pilotstudie Gewalt gegen Männer (Pilotní studie: Násilí na mužích)

5 Forsche Männer und Frauen Hans-Joachim Lenzwww.geschlechterforschung.net 5 Übersicht der Gewaltfelder (přehled oblastí násilí)

6 Forsche Männer und Frauen Hans-Joachim Lenzwww.geschlechterforschung.net 6 Übersicht der Gewaltfelder (přehled oblastí násilí)

7 Forsche Männer und Frauen Hans-Joachim Lenzwww.geschlechterforschung.net 7 Wahrnehmbarkeit von Gewalt ( Vnímání násilí) Mužská normalita (příliš normální, příliš mužný) Vnímatelná oblast násilí proti mužům Nemužné – odchylující se od normy (příliš zženštilé, hodné studu)

8 Forsche Männer und Frauen Hans-Joachim Lenzwww.geschlechterforschung.net 8 Ausgewählte Ergebnisse (Vybrané výsledky) Die Altersstufe mit dem höchsten Viktimisierungsrisiko aller Gewaltarten ist die Phase zwischen 14 und 25. (Období s největším rizikem viktimizace u všech typů násilí je období ve věku 14 až 25 let.) Es kommen alle Arten der Gewalt (körperlich, psychisch und sexualisiert) in allen Altersstufen und Lebenskontexten vor. (Dochází ke všem oblastem násilí /fyzickému, psychickému i sexuálnímu/ ve všech věkových kategoriích i životních kontextech.)

9 Forsche Männer und Frauen Das höchste Risiko Opfer von sexuellen Gewalt- übergriffen zu werden, haben Jungen und junge Männer in der Altersstufe zwischen 12 und 19 Jahren. (Největšímu riziku stát se oběťmi sexuálních útoků jsou vystaveni chlapci a mladí muži ve věku 12 až 19 let.)

10 Forsche Männer und Frauen Häusliche Gewalt als Witz (Domácí násilí jako vtip)

11 Forsche Männer und Frauen Hans-Joachim Lenzwww.geschlechterforschung.net 11 Entgegen den verbreiteten klischeehaften Vorstel- lungen ist der häusliche Bereich für Männer kein Ort, an dem sie vor Gewalt sicher sind. (Oproti rozšířeným klišovitým představám není oblast domova pro muže místem, ve kterém si mohou být jisti před násilím.)

12 Forsche Männer und Frauen Auf das ganze Leben bezogen waren es 9 %. (O útocích v průběhu celého života vypovídá 9 % dotazovaných.) Gut ein Viertel aller Männer (26,8 %) berichtete über körperliche Übergriffe durch die aktuelle oder letzte Partnerin. (Dobrá čtvrtina mužů (26,8 %) vypovídá o tělesných útocích současné nebo poslední partnerky.)

13 Forsche Männer und Frauen Kaum spezifische Hilfsangebote (Téměř žádné specifické nabídky pomoci) Keine polizeiliche oder anderweitige Unterstützung (Žádná policejní nebo jiná podpora)

14 Forsche Männer und Frauen Die Familie ist der Ort, wo Jungen am häufigsten körperlicher Gewalt ausgesetzt sind. (Rodina je místo, kde jsou chlapci nejčastěji vystavováni domácímu násilí.) Nur jeder Siebte berichtete über keinerlei Gewaltwiderfahrnisse in der Kindheits- und Jugendphase. (Jen každý sedmý nereferoval o žádných násilných příhodách v době dětství a dospívání.)

15 Forsche Männer und Frauen Sie reichen von unangenehmen und ungewollten Berührungen bis hin zu schwersten Vorfällen, wie jahrelangem Missbrauch und Vergewaltigungen durch beide Elternteile. (Projevovalo se jako nechtěné dotyky, ale v nejzávažnějších případech i jako letité zněužívání a znásilňování oběma rodiči.) Sexualisierte Gewalt innerhalb der Familie wurde in allen Schweregraden und Varianten wurde berichtet. (Sexuální násilí v rámci rodiny bylo zmiňováno ve všech stupních závažnosti a variantách.)

16 Forsche Männer und Frauen Hans-Joachim Lenzwww.geschlechterforschung.net 16 Frauen, insbesondere Mütter (aber auch Großmütter, Tanten…) sind in fast gleich hohem Maße wie Männer die Täter. (Ženy, zejména matky – ale také babičky, tety – jsou pachatelkami téměř tak často jako mužští pachatelé.) Gewalt durch Geschwister (Schwester, Bruder) (Násilí prostřednictvím sourozenců – bratr, sestra)

17 Forsche Männer und Frauen Hans-Joachim Lenzwww.geschlechterforschung.net 17 Reflexionen - Thesen – Reflexe - tvrzení -

18 Forsche Männer und Frauen Hans-Joachim Lenzwww.geschlechterforschung.net 18 These 1 (tvrzení 1) Gewalt im Geschlechterverhältnis ist in einem hochpolitisierten Feld angesiedelt. Mit der männlichen Verletzungsoffenheit lässt sich Politik machen – und sie wird gemacht. Pojem Násilí ve vztahu dvou opačných pohlaví je založen na vyhraněně politické rétorice. Díky mužské zranitelnosti se dá politika dělat – a je dělána.

19 Forsche Männer und Frauen Hans-Joachim Lenzwww.geschlechterforschung.net 19 Der Mythos des starken Mannes ist die Grundlage. (Mýtus silného muže je pro tuto politiku základním východiskem.) These 2 (tvrzení 2)

20 Forsche Männer und Frauen Hans-Joachim Lenzwww.geschlechterforschung.net 20 These 3 (tvrzení 3) Im bisherigen Diskurs um häusliche Gewalt wird mit der biologistischen Unterstellung operiert, dass weibliche und männliche Gewaltopfer unterschiedliche Schutzbe- dürfnisse hätten. (V dosavadním diskurzu v oblasti domácího násilí se počítá s biologickou podřízeností, s tím, že ženské a mužské oběti násilí mají jiné potřeby ochrany.)

21 Forsche Männer und Frauen These 4 (tvrzení 4) Männliche Opfer werden (Mužské oběti bývají ) dienen zur Aufrechterhaltung hegemonialer Männlichkeit in Politik, Wissenschaft, … (Slouží k udržení nadvlády mužnosti v politice, vědě atd.) eingespannt zur Bekämpfung der männlichen Täterschaft gegen Frauen (používány k potírání násilí mužských pachatelů na ženách)

22 Forsche Männer und Frauen These 5 (tvrzení 5) Die Viktimisierung von Männern befindet sich im toten Winkel des Diskurses um Gleichstellung, Gewalt und Geschlecht. Sie stößt weder auf ein gesellschaftliches, noch auf ein politisches und noch kaum ein forscherisches Interesse. (Viktimizace mužů se nachází v mrtvém úhlu diskurzu rovnosti, násilí a pohlaví. Nenaráží ani na společenský, ani na politický a už vůbec ne na vědecký zájem.)

23 Forsche Männer und Frauen These 6 (tvrzení 6) Betroffene haben eine größere Chance in ein Gefängnis eingewiesen zu werden, als in einer Einrichtung des Gesundheitswesens angemessene Hilfe zu erhalten. (Postižení mají větší šanci být odkázáni do vězení, než získat ve zdravotnickém zařízení odpovídající péči.)

24 Forsche Männer und Frauen Hans-Joachim Lenzwww.geschlechterforschung.net 24 Hans-Joachim Lenzwww.geschlechterforschung.net 24 These 7 (tvrzení 7) Unterschiedliche Zuschreibungen der Bedeutung von Gewalt für ein Männerleben und ein Frauenleben. (Rozdíly v připisování významu násilí v mužském a ženském životě.)

25 Forsche Männer und Frauen Immer, wenn die US-Army im Auslandeinsatz war, stieg die Zahl der häuslichen Gewaltkonflikte an. Und in Deutschland? (Vždy, když americká armáda zasahovala v zahraničí, vzrostl počet násilných konfliktů v domácnostech. A v Německu?) These 8 (tvrzení 8)

26 Forsche Männer und Frauen Hans-Joachim Lenzwww.geschlechterforschung.net 26 These 9 (tvrzení 9) Männer reagieren auf Widerfahrnisse von Ohnmacht und Kränkungen in einer spezifi- schen Weise. (Muži reagují na situace, ve kterých jsou bezmocní nebo jim je ubližováno, specifickým způsobem.)

27 Forsche Männer und Frauen These 10 (tvrzení 10) Menschenrechte und der Schutz vor ihrer Missachtung sind unteilbar und gleich gültig – für beide Geschlechter! (Lidská práva a ochrana před jejich zneužíváním jsou nedílná a stejná pro obě pohlaví.)

28 Forsche Männer und Frauen Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! (Díky za Vaši pozornost!) Hans-Joachim Lenzwww.geschlechterforschung.net 28


Stáhnout ppt "Forsche Männer und Frauen Hans-Joachim Lenzwww.geschlechterforschung.net 1 Wenn Männer Opfer werden - über die kulturelle Verleugnung der männlichen Verletzungsoffenheit."

Podobné prezentace


Reklamy Google