Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA VII

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA VII"— Transkript prezentace:

1 Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA VII. 17.5.2008
Mgr.Vladimír Matička

2 Plánovaný obsah sezení:
I. VAZBY SLOVES, PODST. A PŘÍD. JMEN (REKTION DER VERBEN, SUBSTANTIVE UND ADJEKTIVE) předložkové vazby sloves, podstatných a přídavných jmen zájmenná příslovce lokální příslovce II. PŘÍČESTÍ PŘÍTOMNÉ A MINULÉ (PARTIZIP I UND II) tvoření příčestí přítomného a minulého trpný rod (Passiv) průběhové pasívum stavové pasívum III. Vybrané kapitoly z gramatiky - přehled nepravidelných sloves - VII.část IV. Test – kjc_varianta_nj4.pdf

3 I. VAZBY SLOVES, PODST. A PŘÍD
I. VAZBY SLOVES, PODST. A PŘÍD. JMEN (REKTION DER VERBEN, SUBSTANTIVE UND ADJEKTIVE) předložkové vazby sloves, podstatných a přídavných jmen zájmenná příslovce lokální příslovce

4 předložkové vazby sloves
předložkové vazby sloves Některá slovesa v němčině mají odlišnou vazbu v porovnání s češtinou, takže při překladu si musíte dobře rozmyslet, kdy použijete předložku a kdy bezpředložkový pád.

5 anknüpfen an etwas navázat na co sich anschließen j-m, etwas připojit se ke komu, čemu apellieren an j-n, etwas apelovat na koho, co arbeiten an etwas (3.p.) pracovat na čem sich ärgern über j-n, etwas zlobit se na koho, co sich aufregen über j-n, etwas rozčilovat se na koho, co  ausgehen von etwas vycházet z čeho aussehen nach etwas vypadat jako co 1/10

6 beglückwünschen j-n blahopřát komu bemerken etw. zu j-m / etwas poznamenat něco k ně­komu / něčemu sich beklagen bei j-m über etwas stěžovat si komu na co beneiden j-n um/wegen etwas závidět komu co kvůli čemu berichten über j-n, etwas referovat, podat zprávu o kom, čem sich beruhigen mit etwas uklidnit se něčím bestehen etw. (4. p.) vykonat něco, obstát při něčem 2/10

7 bestehen aus etwas skládat se z čeho bestehen in etwas (3. p.) spočívat v něčem bestehen auf etw. (3. p.) trvat na něčem sich beschweren über j-n, etwas stěžovat si na koho, co beurteilen nach j-m, etwas soudit podle koho, čeho  denken etw. über j-n / etwas / von j-m / etwas myslet si něco o někom / něčem diskutieren über j-n, etwas diskutovat o kom, čem  3/10

8 duften nach etwas vonět čím sich einsetzen für j-n, etwas zasadit se o koho, co sich erholen von j-m / etwas odpočinout si od někoho / něčeho erkennen an etwas (4.p.) poznat podle čeho erklären j-n, etwas zu j-m, etwas prohlásit koho, co kým, čím erwischen j-n bei j-m / etwas přistihnout někoho u někoho / při něčem fragen nach j-m, etwas zeptat se na koho, co sich fürchten vor j-m, etwas obávat se koho, čeho 4/10

9 gehören zu j-m / etwas patřit k někomu / něčemu gelten für j-n; von j-m, etwas platit pro někoho; o kom, čem sich gewöhnen an j-n / etwas zvyknout si na někoho / něco glauben an j-n, etwas věřit v koho, co halten etwas von j-m / etwas myslet si něco o někom, něčem heilen j-n von etwas (vy)léčit někoho z něčeho hoffen auf etw. (4. p.) doufat v něco sich isolieren von j-m / etwas izolovat se od někoho / něčeho 5/10

10 kämpfen für j-n, etwas bojovat za koho, co kommen auf etwas (4. p.) přijít na něco lachen über j-n, etwas smát se komu, čemu leben von etwas žít z čeho lesen etw. von j-m / etwas, über j-n / etwas číst něco o někom / něčem liefern an j-n dodávat komu es liegt an j-m, etwas záleží, závisí to na kom, čem 6/10

11 sich machen an etwas (4. p.)
pustit se, dát se do čeho sich melden bei j-m (při)hlásit se u někoho sich melden zu etwas (při)hlásit se k něčemu, na něco passen zu j-m / etwas hodit se k někomu / něčemu protestieren gegen j-n / etwas protestovat proti někomu / něčemu rennen nach etwas shánět co riechen an etwas (3. p.) přivonět si k něčemu 7/10

12 riechen nach etwas vonět, páchnout, být cítit čím sagen etwas zu j-m, etwas říkat co komu, čemu schimpfen über j-n, etwas nadávat na koho, něco schmecken nach etwas chutnat po něčem spielen um etwas hrát o něco sterben an etwas umřít nač streben nach etwas usilovat, snažit se oč 8/10 stinken nach etwas páchnout něčím

13 suchen j-n, etwas n. nach j-m, etwas
hledat koho, co taugen für etwas (4.p) n. zu etwas (3.p) hodit se k čemu, být schopný k čemu sich umdrehen nach j-m, etwas otočit se po kom, čem sich unterscheiden durch etwas lišit se čím urteilen über j-n, etwas, nach j-m, etwas soudit o kom,čem podle koho, čeho verfügen über j-n, etwas mít k dispozici koho, co verhandeln über j-n, etwas vyjednávat o kom, čem vorbeigehen an j-m / etwas jít okolo někoho / něčeho 9/10

14 vorbeigehen bei j-m zastavit se u někoho, navštívit někoho vorschlagen j-n für etwas navrhnout někoho na něco vorziehen etw. (4. p.) einer Sache dávat přednost něče­mu před něčím werben für j-n, etwas dělat propagaci, reklamu komu, čemu, wissen etwas von j-m / etwas, über j-n / etwas vědět něco o někom / něčem sich wundern über j-n, etwas divit se komu, čemu sich trennen von j-m, etwas rozejít se s kým, rozloučit se s kým, čím zurückkommen auf etwas (4. p.) vrátit se k něčemu zweifeln an j-m, etwas pochybovat o kom, čem

15 předložkové vazby podstatných a přídavných jmen
s Angebot an etw. (3.p) nabídka něčeho e Angst vor j-m / etw. strach z někoho / něčeho böse auf j-n / j-m böse sein zlobit se na někoho stolz auf j-n / etw. hrdý na někoho / něco zufrieden mit j-m / etw. spokojený s někým / něčím

16 zájmenná příslovce Zájmenná příslovce jsou spojením předložky a zájmena, které zastupuje věc, abstraktní pojem. Tázací zájmenná příslovce tvoříme spojením wo + předložky. Pokud předložka začíná samohláskou, vkládáme -r: wovon - o čem, womit - čím, worauf - nač, wozu - k čemu, worin - v čem Ukazovací zájmenná příslovce tvoříme spojením da + předložky: dabei - při tom, davon - o tom, darunter - pod tím, daran - na to, daraus - z toho

17 lokální příslovce

18 lokální příslovce Příslovce místa
wokdeda, hiertady, zdedorttamobennahoře(nach) linksvlevo, dolevaüberallvšudeuntendole(nach) rechtsvpravo, dopravairgendwoněkdevornvpředudrinnenuvnitřanderswojindehintenvzadudraußenvenkunirgendwonikdewohinkamdorthin, hintamweit und breitširoko, dalekovorwärtsdopředurückwärtsdozadu, pozpátkuher, hierhersemzurückzpátkyfort, wegpryčirgendwohinněkamwoherodkudvon hierodsudanderswohinjinamumhersem a tamherumkolem dokolanirgendwohinnikamdrübenna druhé straněnirgendwoherodnikudirgendwoherodněkudČeskému příslovci tam odpovídá v němčině dort (na otázku kde?), označuje stálý stav a hin, dorthin (na otázku kam?), označuje pohyb: Er sitzt dort im Zimmer. Ich gehe auch dorthin. Směrová příslovce  her a hin se váží ke slovesu a stávají se jeho odlučitelnou předponou, her označuje směr k mluvící osobě, hin označuje směr od mluvícího.  Komm! Pojď sem!heraufnahoruGeh! Jdi tam!hinaufherunterdolůhinunterhereindovnitřhineinherausven hinausherüberna druhou stranuhinüber

19 II. PŘÍČESTÍ PŘÍTOMNÉ A MINULÉ (PARTIZIP I UND II)
tvoření příčestí přítomného a minulého trpný rod (Passiv) průběhové pasívum (Vorgangspassiv) stavové pasívum (Zustandspassiv)

20 tvoření příčestí přítomného a minulého

21 Příčestí přítomné většinou má činný význam (stále je činný)
v přívlastku se skloňuje jako přídavné jméno, překládá se pomocí příd. jména - tvoří se připojením – d k infinitivu (die kochenden Kartoffeln)

22 Příčestí přítomné kochen – kochend die kochenden Kartoffeln
vařící se brambory fliegen – fliegend das fliegende Flugzeug letící letadlo besuchen – besuchend die besuchenden Touristen navštěvující turisté

23 Příčestí minulé má trpný význam (už dokonáno)
pomocí něj se tvoří perfektum, plusquamperfektum, trpný rod zpravidla vznikne pomocí ge + kmen slovesa + t (die gekochten Kartoffeln – uvařené brambory)

24 Příčestí minulé kochen – gekocht die gekochten Kartoffeln
uvařené brambory fliegen – geflogen das geflogene Flugzeug letěné letadlo (někým letěné letadlo – tedy někým řízené letadlo) besuchen – besucht der besuchte Berg navštívená hora

25 kochen – kochend die kochenden Kartoffeln vařící se brambory fliegen – fliegend das fliegende Flugzeug letící letadlo besuchen – besuchend die besuchenden Touristen navštěvující turisté kochen – gekocht die gekochten Kartoffeln uvařené brambory fliegen – geflogen das geflogene Flugzeug letěné letadlo (někým letěné letadlo – tedy někým řízené letadlo) besuchen – besucht der besuchte Berg navštívená hora

26 trpný rod (Passiv) Ich werde Du wirst Er wird Wir werden Ihr werdet
Sie werden zu Hause beim Direktor an der Kasse am Eingang im Betrieb von Bekannten erwartet.

27 trpný rod (Passiv) Trpný rod se tvoří pomocí slovesa werden a příčestí minulého významového slovesa. Příčestí se nemění a stojí až na konci hlavní věty, stejně jako u perfekta. Předmět aktivní věty se stává v pasivní větě podmětem.

28 trpný rod (Passiv) Diese Fabrik stellt Autos her.
Diese Fabrik produziert Autos. Autos werden von dieser Fabrik hergestellt. Autos werden von dieser Fabrik produziert.

29 Übung Muster: Man ruft mich. – Ich werde gerufen.
Man zwingt mich dazu. Man bittet dich darum. Man erwartet Sie am Eingang. Man bewundert diesen Sänger.

30 průběhové pasívum (Vorgangspassiv) x stavové pasívum (Zustandspassiv)
Das Programm wird gerade vorbereitet. Das Programm ist gerade vorbereitet. Der Direktor wird jeden Tag informiert. Der Direktor ist schon informiert. Program je právě připravován. (Program se právě připravuje.) Program je již připraven (připravený). Ředitel je každý den informován. Ředitel je již informován.

31 Vybrané kapitoly z gramatiky
II.část Vybrané kapitoly z gramatiky

32 přehled nepravidelných sloves VII.část

33 umziehen přestěhovat se Piepenbrocks zogen um. Piepenbrocks sind umgezogen. sich umziehen převléknout se Hans zog sich in der Umkleidezelle um. Hans hat sich in der Umkleidezelle umgezogen. verbieten zakázat Das Parlament verbot das Rauchen. Das Parlament hat das Rauchen verboten. verbinden spojit Die EU verband viele Nationen. Die EU hat viele Nationen verbunden. verbringen trávit, strávit Nena verbrachte viel Zeit in Prag. Nena hat viel Zeit in Prag verbracht. verderben zkazit Er verdarb es. Er hat es verdorben. zkazit se Das Obst verdarb. Das Obst ist verdorben. vergehen uběhnout, uplynout Seit 1945 verging viel Zeit. Seit 1945 ist viel Zeit vergangen. vergessen zapomenout Man vergaß langsam, warum dieser Tag zum Feiertag wurde. Man hat vergessen, warum dieser Tag zum Feiertag wurde. sich verhalten chovat se Der Hund verhielt sich komisch. Der Hund hat sich komisch verhalten.

34 verlieren ztratit; prohrát Schumi verlor. Schumi hat verloren. verschieben odsunout, odložit Uschi verschob die Party auf morgen. Uschi hat die Party auf morgen verschoben. verschwinden zmizet Ute verschwand. Ute ist verschwunden. versprechen slíbit Uwe versprach es. Uwe hat es versprochen. verstehen rozumět Uli verstand alles. Uli hat alles verstanden. verwenden použít, užít, upotřebit Jörg verwendete das Auto. Jörg hat das Auto verwendet. Jörg verwandte das Auto. Jörg hat das Auto verwandt. verzeihen prominout Henri verzieh mir. Henri hat mir verziehen. sich vorkommen připadat si Klara kam sich wie Alice im Wunderland vorr. Klara hat sich wie Alice im Wunderland vorgekommen. sich vornehmen předsevzít si, umínit si Die Katze nahm sich vor, die Maus zu fressen. Die Katze hat sich vorgenommen, die Maus zu fressen. vorschlagen navrhnout, navrhovat Karl schlug etwas Besseres vor. Karl hat etwas Besseres vorgeschlagen.

35 Test – kjc_varianta_nj4.pdf
III.část Test – kjc_varianta_nj4.pdf

36 Konec


Stáhnout ppt "Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA VII"

Podobné prezentace


Reklamy Google