Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dlouhodobý výcvik v Integrativní psychoterapii pro pomáhající profese plán na roky 2018-2021 (poslední aktualizace - duben 2017) garant: MUDr. Jan Kubánek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dlouhodobý výcvik v Integrativní psychoterapii pro pomáhající profese plán na roky 2018-2021 (poslední aktualizace - duben 2017) garant: MUDr. Jan Kubánek."— Transkript prezentace:

1 Dlouhodobý výcvik v Integrativní psychoterapii pro pomáhající profese plán na roky (poslední aktualizace - duben 2017) garant: MUDr. Jan Kubánek Prof. Stanislav Kratochvíl (čestný, program pro zdravotníky) PhDr. Svatopluk Morávek (program pro zdravotníky) trenéři: Mgr. Jakub Majetný Mgr. Monika Novotná supervize: PhDr. Lenka Turková MUDr. Jan Kubánek

2 Zkrácená varianta Dluhodobého výcviku v integrativní psychoterapii tentokrát pro nezdravotníky*
0. Úvod A. Teoretická východiska B. Modality práce C. Sebezkušenost D. Teorie E. Supervize F: Terapeutické dovednosti G. Ukončení výcviku H. Další orgnizační info

3 0. Úvod Hodiny: 420 hodin sebezkušenosti 50 hodin teorie
50 hodin skupinové supervize Celkem 520 hodin Trvání: 3,5-4 roky *Program je odvozen od pro zdravotnictví schváleného (dříve akreditovaného) programu. Přestože je program kratší a poskytuje méně výcvikové supervize a méně teorie, než by měl program schválený pro zdravotnictví poskytovat, nabízí opravdu hodně sebezkušenosti, která je pro kvalitní sebepoznání nezbytná. Navíc se domníváme, že pro potřeby nezdravotníků je poskytovaný objem supervize a teorie solidní. Lidi pracující v sociální sféře mají navíc často přístup k supervizi přímo na pracovišti. Program schválený pro zdravotníky plánujeme otevřít až v roce V současnosti se připravují přísnější kritéria pro psychoterapeutické programy pro zdravotnictví které frekventantům přinesou i vyšší náklady a větší časovou náročnost (např. navíc povinné hodiny individuální psychoterapie a individuální supervize) a menší přístup nezdravotníků do pro zdravotnictví schválených programů.

4 Pro koho Výcvik je primárně určen pro nezdravotnické pracovníky, kteří ve své praxi pracují s lidmi a potřebují více rozumět sobě a lidem okolo sebe. Pro „neklinické“ psychology, sociální pracovníky, popř. pro další humanitně, nejlépe vysokoškolsky vzdělané profesionály, kteří působí v pomáhajících profesích. Dále pro terapeuty, ko-terapeuty a jiné profesionály v krizových či komunitních centrech. A pro studenty (mají-li alespoň 23let), kteří se připravují na takovou dráhu. Zařazení do výcviku předchází výběr. Součástí výběru je sepsání podrobného strukturovaného životopisu a osobní pohovor s posouzením motivace budoucího frekventanta. Spádovou oblast předpokládáme Moravu, ale ne pouze.

5 Vymezení Eklekticko–integrativní směr.
Členství v SEPI (Society for the exploration of psychotherapy integration) Naše pojetí integrace vychází z obecných účinných faktorů, dále kombinuje prvky asimilativní, prvky teoretické integrace, a pochopitelně i prvky eklektické Výchozí výcviky: Integrovaná psychoterapie, Integrativní psychoterapie, KBT, EFT.

6 A. Teoretická východiska:
1. Terapeutický vztah 2. Interpersonální pojetí 3. Dynamický rozměr 4. Emoce 5. Originální koncept práce s kruhy 6. Další integrace 7. Nevědomí 8. Neverbální a expresivní přístupy

7 1. Terapeutický vztah: Obecné účinné faktory psychoterapie
Budování a udržování kvalitního terapeutického vztahu je pro nás základnou, ze které vychází jakákoli další terapeutická práce a snaha.

8 2. Interpersonální pojetí:
viz Sullivan, Knobloch, Kratochvíl Vztahy teď a tam, tehdy a tam a teď a tady skupinová dynamika skupinová psychoterapie- interakční typ skupin skupinová psychoterapie- biografický typ skupin

9 Zkoumáme jedince jako součást malé společenské skupiny.
Stále jsme součástí skupiny, ať reálných osob nebo představovaných. „Psychiatrie je studium jevů, které se odehrávají v interpersonálních situacích, v konfiguracích dvou nebo více lidí, z nichž až na jednoho všichni mohou být více či méně imaginární (Sullivan, 1940, 1953, in Knobloch 1999).“

10 3. Dynamický rozměr: Minulé události – zpracování křivky životní spokojenosti Důležité, významné osoby, tzv. skupinové schéma (Integrovaná psychoterapie)= nedokončené záležitosti (Gestalt, EFT)= Skupina významných osob našeho života, současných i minulých, které jsou rozděleny do rolí + naše vztahy k nim. Zkušenosti s těmito osobami ovlivňují naše fungování ve skupinách. Významné osoby fungují jako přenosové zdroje. Přenos, protipřenos Osobnost je podstatně formována zkušenostmi s významnými lidmi "Osobnost je téměř zcela produktem interakce s významnými lidmi (Sullivan, 1940, 1953, in Knobloch 1999).“

11 4. Emoce: Na emoce zaměřená terapie (EFT, prof. Greenberg)
Primární emoce jsou ty, které se objevují jako první. Primární adaptivní emoce jsou smutek ze ztráty a protektivní asertivní zmocňující hněv. Dostat se do kontaktu s nimi je dobré a léčivé. Primární maladaptivní emoce jsou staré, známé pocity, které se vyskytují opakovaně, a nemění se. Jsou to pocity, jako je smutek ze ztráty, strach anebo stud, které trápí jedince po celý jeho život. Pocházejí z předcházejících zážitků. Sekundární emoce jsou reakcí na myšlenky a pocity spíše než na situaci, jako např. vztek jako reakce na pocit ublížení, nebo pocit viny, nebo obav při prožívání vzteku. Když se lidi cítí zraněni, mohou vyjadřovat hněv, muži často vyjadřují hněv a zuřivost, když cítí hanbu nebo úzkost. Ženy často místo hněvu pláčí (smutek). Sekundární emoce je obrannou reakcí (psychodynamika). Instrumentální emoce jsou předstírané a slouží nějakému dalšímu cíli.

12 Akceptace, puštění, nechání být
Start Model emocionálního zpracování Celkový distres Pascual-Leone & Greenberg 2007 SEKUND. EMOCE nízká Míra emocionálního zpracování Obviňující vztek strach / stud PRIM. MALADAPTIVNÍ.EMOCE potřeba negativní hodnocení Pozitivní hodnocení Asertivní hněv / Sebe-utišení smutek / zranění PRIM.ADAP. EMOCE vysoká Akceptace, puštění, nechání být 12 12

13 5. Originální koncept práce s kruhy
Prvek teoretické integrace

14 Tělesné prožitky a příznaky
Práce s kruhy Emoce Tělesné prožitky a příznaky Chování Reakce Myšlenky Rozšiřuje pojetí sebepodrývajícího chování (dynamická a interpersonální tradice)‏ Blízký schématu užívaného v KBT, je však formulován v interpersonální rovině. Středem teorie je opakování cyklu interakcí (vzájemného ovlivňování) lidí a reciproční, cirkulární kauzalita. Práce s kruhy integruje pohledy z interpersonální, psychodynamické, behaviorální i rodinné (systemické) tradice. Kolik %? Osoby:

15 sebepodrývající chování 1
angl. self-defeating behavior; nutkání k opakování, osudová neuróza (Freud, 1933, in Knobloch 1999)‏ bludný či ďábelský kruh neurózy (Schultz- Hencke, 1942, in Knobloch 1999)‏ neurotický paradox (Mowrer, 1948, in Knobloch 1999)‏ cyklická psychodynamika (Wachtel, 1977, 1993, in Knobloch 1999)‏ „Sebepodrývající chování je druh maladaptivního chování, kdy jedinec nevědomky dociluje opak toho, co si přeje uskutečnit ve svých vztazích k lidem (Knobloch, 1979,1999).“

16 sebepodrývající chování 2
Reakce okolí Potvrzení falešného názoru o lidech Porucha chování jedince Schultz-Hencke (1942, in Knobloch 1999). „Určitá porucha chování jedince provokuje druhé k takové reakci, jež podpoří utvrzení a zhoršení původní poruchy. Jestli se tato porucha zakládala na nějakém falešném názoru o lidech, tento falešný názor se tím ještě víc utvrzuje (Schultz-Hencke,1942, in Knobloch 1999).“ Schultz-Hencke, 1892 – 1953, německý psychoanalytik

17 Kruh sebepodrývajícího chování
Chování klienta vyvolává reakci okolí. Na základě těchto reakcí si klient vytváří, ale především si potvrzuje již obvykle v dětství vytvořené hypotézy o sobě a svém okolí. Následně se podle těchto hypotéz i chová a hypotézy se stávají pevnými přesvědčeními. Ve spojitosti s reakcí okolí klient také prožívá emoce a případně reaguje i klientovo tělo. Mohou se objevit tělesné reakce (např. bušení srdce, pocení) či tělesné příznaky (např. bolesti hlavy, bolest na hrudi, vyčerpanost). Práce s emocemi je jistě nedílnou součástí práce s klientem. "Emoce mají rozhodující úlohu v evoluci, ontogenezi, fungování a adaptaci na fyzikální a sociální prostředí (Izard in Valdés, Dagnino et all, 2010, str. 136)". Tělesné reakce a různé tělesné příznaky jsou zase to, co klienti často a rádi sdělují a co chtějí „řešit“. Kolik % ?

18 Kruh sebepodrývajícího chování
Schultze-Henckeho schéma můžeme tedy doplnit o emoce a tělesné reakce a příznaky (ve schématu používám zjednodušené označení tělo). Máme tak před sebou doplněné cirkulární schéma, které má část intrapsychickou – emoce a myšlenky, má část somatickou – tělesné reakce a tělesné příznaky a má část interpersonální – chování a reakce druhé osoby či osob na toto chování. Pořadí může být i jinak. Schéma je vyjádřením cyklických interpersonálních dějů, ve kterých platí cirkulární kauzalita. „Tento mechanismus cirkulární kauzality bývá často nazýván jako sebenaplňující proroctví (Kiesler, Anchin in Yalom, 1999, str.42).“ Kolik % ? I. Yalom, *1931, americký psychiatr a psychoterapeut ruského původu

19 + kruh, - kruh Dále viz: Prezentace: Kruhy

20 6. Další integrace : EFT (na emoce zaměřená terapie) KBT Focusing
Práce s tělem Arteterapie, imaginace, muzikoterapie, terapie tancem, terapie zaměřená na schémata…

21 Podobnosti : EFT, emocionální schéma
Mínus kruh Emocionální schéma je komplexní biosociální integrace kognice, afektu, motivace a vztahového chování, které funguje automaticky mimo uvědomění a produkuje významy a tendence konat, přičemž produkuje afektivní reakce zhodnocením situace vzhledem k potřebám a hodnotám. (Halamová, 2013) Osoby: Les Greenberg, * 1945, v USA působící psycholog jihoafrického původu

22 Emocionální schéma = kruh
Mínus kruh Tělo tachykardie tachypnoe napětí v čelisti Myšlenky cokoli nyní řeknu, způsobí křik otce chci utéct Chování držení rukou před ústy mlčení nutkání utéci Reakce kritika, křik Emoce strach, úzkost Příkladem jednoho specifického emocionálního schématu může být současný výskyt zrychlené srdeční frekvence, rychlého povrchního dýchání, svalového napětí v čelisti, dotykového vjemu držení rukou před ústy, vizuální představy tváře otce, neartikulovaného přesvědčení, že cokoli nyní řeknu, způsobí křik otce a silného nutkání se rychle vytratit pryč. (Halamová, 2013) Osoby: otec

23 Podobnosti : EFT, emocionální schéma
Mínus kruh V definici emočního schématu nalezneme souvztažnost kognicí, afektů, motivace a vztahového chování. Tedy myšlenky, emoce a chování, ovšem s focusem na emoce, realizovaným především v následné individuální či párové terapii. Plus kruh Osoby: Osoby:

24 Podobnosti : KBT, schéma a psychický modus
Mínus kruh "… pojem schéma označuje základní přesvědčení, na jejichž základě si člověk organizuje svůj pohled na sebe, svět a na budoucnost… relativně stabilní způsob organizace myšlení a hodnocení událostí" (Praško et al., 2007). V Beckově pojetí zůstává schéma především na myšlenkové rovině, ale ne na vždy!!! "Každé schéma - ve svých posledních pracích používá Beck pojmu psychický modus - má určitý kognitivní obsah, je spojeno s určitou emocí, určitou motivací a určitým zjevným jednáním." (Praško et al., 2007). Osoby: Aaron Temkin Beck , *1921 americký psychiatr

25 Podobnosti : KBT, psychický modus
Mínus kruh Plus kruh Znovu se nám objeví ve vzájemném vztahu ne jen myšlenky, ale i emoce a chování, ovšem tentokrát s focusem na myšlenky a chování, realizovaným především v následné terapii – individuální, skupinové i párové. Osoby: Osoby:

26 7. Nevědomí Kromě vědomé verbální roviny zkoumáme v rámci sebezkušenosti i nevědomí a to prostřednictvím práce se sny. Frekventantům nabízíme jeden z možných způsobů práce se sny kombinující psychodrama s prací s kruhy. Další možností, jak oslovit nevědomí jsou imaginativní techniky, arteterapie či focusing.

27 8. Neverbální, pohybové a expresivní přístupy
Přístupy zaměřené spíše do nitra. Relaxace Imaginace Focusing I. Práce s tělem Přístupy zaměřené spíše ven = expresivní přístupy. Terapeutický tanec Arteterapie Muzikoterapie Expresivní techniky.

28 B. Modality práce Práce se skupinou (biografický a interakční typ skupin) Práce s jedincem Specifické postupy vhodné pro práci s jedincem: Technika dvou židlí (EFT), focusing, relaxační, koncentrativní a imaginativní techniky, technika přepisu v imaginaci, arteterapie, postupy KBT. Práce s párem

29 C. Sebezkušenost Sebezkušenost je nejdůležitější součástí výcviku a věnuje se jí celkem 420 hodin. Frekventanti pracují v rámci velké skupiny, ale i v malých skupinách, ve dvojicích, trojicích, ale i s vlastní introspekcí (např. práce s deníkem).

30 Sebezkušenost 2 Následující rozdělení je didaktické, protože jednotlivé způsoby práce do sebe organicky prorůstají. 1. práce s “teď a tady” Zkoumáme a reflektujeme aktuální prožitek frekventanta, jeho emoce, reakce jeho těla, jeho myšlenky, tendence k chování nebo proběhlou interakci s reakcí členů skupiny. Práce s „teď a tady“ vyvstává: při zkoumání skupinové dynamiky při práci se sny, při práci s problémem, při konstrukci mínus a plus kruhu, při práci s emocemi (EFT), při práci s tělem (focusing), při práci s hypotézami klienta (KBT), při práci s chováním klienta (KBT). 2. práce s “minulostí”. Minulost nás zajímá, nakolik se odráží v přítomnosti. Do minulosti se obracíme při práci s křivkou životní spokojenosti, při práci s ranou vzpomínkou, při řešení nedokončených vztahů atd. 3. práce s “budoucností” Zahrnuje např. nácvik budoucího chování, otázku na situaci v budoucnosti pro osvětlení přítomnosti atd.

31 Sebezkušenost 3 Sebezkušenost při provádění „velkých technik“, které považujeme za obligátní - práci s Vancouverským dotazníkem problémových okruhů a tzv. skupinovým schématem, kdy za pomocí psychodramatu zkoumáme vztahy k autoritám, podřízeným, souřadným osobám, intimním partnerům a provádíme i inventuru vlastní osobnosti ( např. i s využitím techniky dvou židlí, jako transpozici do individuální psychoterapie), - práci s křivkou životní spokojenosti jako reflexi životní dráhy od rané vzpomínky s důrazem na analýzu rodinného, školního, pracovního a vztahového kontextu a to jak se minulé promítá v současném životě frekventanta, - práci s vlastním problémem, jako nejvíce se blížící způsobu práce s reálným klientem v reálné psychoterapeutické situaci, a dále zkušenosti při provádění dalších dílčích technik - psychogymnastiky, psychodramatu, arteterapie, muzikoterapie, focusingu, imaginací… Sebezkušenost s vlastní introspekci (např. práce s deníkem – kde je možné zachytit prožívání a reflektovat momenty z výcviku a vlastní osobnostní a vztahové proměny).

32 Sebezkušenost 4 Důležitou součástí sebezkušenosti je reflexe chování ve skupině – skupinová dynamika s případným odhalením a korekcí vzorců sebepodrývajícího chování s využitím léčebného vlivu skupiny. Interakční skupiny

33 Sebezkušenost 5 Frekventant event. získává během výcviku náhled (rozšíření vědomí), případně prochází abreakcí a korektivní zkušeností (složka – emocionální, kognitivní, konativní). Dochází k jeho „osobnostním“ proměnám a k proměnám v kvalitě jeho vztahů. Prohloubení emoční inteligence (terapeutické dovednosti, terapeutický vztah - více program pro zdravontíky)

34 D. Teorie Účinné faktory Terapeutický proces
Konceptualizace případu (program pro zdravotníky) Orientace v základních terapeutických směrech (více v programu pro zdravotníky) Důraz na EFT (Na emoce zaměřená terapie, prof. Greenberg), KBT.

35 Použitelnost u různých diagnóz
Orientace v psychiatrické nosologii. (více v programu pro zdravotníky) Specifika při terapii u různých diagnóz. (více v programu pro zdravotníky)

36 Všeobecné znalosti Účinné faktory v psychoterapii 1. na straně klienta
- tíže a charakter poruchy a očekávání – orientace v nosologii, práce s motivací klienta 2. terapeutický vztah – sebezkušenost, supervize 3. techniky - terapeutické dovednosti Terapeutický proces Konceptualizace případu (program pro zdravotníky)

37 Doporučená literatura
Možný P., Praško J. (1999), Kognitivně behaviorální terapie, úvod do teorie a praxe, Triton Prochaska J. O., Norcross,J.G.(1999). Systémy psychoterapie. Praha: Grada. Kratochvíl S. (2005). Skupinová psychoterapie v praxi. 3.vyd. Praha: Galén. Kratochvíl S. (2006). Manželská terapie. 4. vyd. Praha: Portál. Kratochvíl S. (2012). Základy psychoterapie. 6. vyd. Praha: Portál. MKN – 10, Duševní choroby a poruchy chování, CD-ROM Vybíral Z. Roubal J. (2010) Současná psychoterapie, Portál

38 Teoretická témata, klinická témata, přednášky a prezentace
1.rok 25hodin Referáty frekventantů+přednášky MUDr. Jan Kubánek: Co nás čeká? Kruhy Účinné faktory Rogersovská psychoterapie Empatie EFT (Emotion focused therapy) Skupinová psychoterapie Terapeutický proces další přednášky a workshopy: Mgr. Vojtíšková: Arteterapie Focusing MUDr. Šumberová a Mgr. Kořínková: Práce s tělem

39 2. rok 5 hodin přednášky a workshopy: Mgr. Vojtíšková: Arteterapie
Focusing PhDr. Svatopluk Morávek: Imaginativní techniky Doc. Julia Halamová: Párová EFT

40 3. rok 5 hodin Terapie zaměřená na schémata, Přepis v imaginaci další přednášky a workshopy: Mgr. Matěj Lipský: Muzikoterapie Mgr. Monika Novotná: KBT; Sociální témata v psychoterapii Mgr. Regina Valentíková: Terapeutický tanec

41 4. rok 15 hodin; celkem 50 hodin
Přednášky a workshopy: Mgr. Monika Novotná: KBT MUDr. Elena Křivková: Hraniční porucha osobnosti

42 Forma výuky Výuka probíhá formou přednášek, prezentací nebo krátkých workshopů. Součásti teoretické výuky je i komentování probíhající nebo proběhlé terapeutické práce a její zasazení do teoretického rámce. Každý rok výcviku je ukončen testem k prověření teoretických znalostí. Na konci výcviku probíhá závěrečný celkový test (program pro zdravotníky). Součástí hodnocení znalostí je i teoretická práce. Frekventant teoreticky zhodnotí vybraný psychoterapeutický směr (min. 3 strany A4). Z tohoto hodnocení bude patrné, že frekventant rozumí rozdílům a podobnostem mezi teorií a praxí vyučovaného směru a srovnávaného směru. (program pro zdravotníky) Frekventanti také zpracovávají referáty z doporučené literatury a probíraných témat. (program pro zdravotníky)

43 E. Supervize Supervizi se v tomto výcvikovém programu věnuje jen 50hodin.

44 Výcviková supervize (program pro zdravotníky)

45 Supervize Supervizi provádí absolventka výcviku ČIS (Český institut pro supervizi) PhDr. Lenka Turková event. MUDr. Jan Kubánek Supervize pomáhá frekventantovi vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy s klienty, s členy týmu a nacházet nová řešení problematických situací. Supervize může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování.

46 Forma Nejjednodušší způsob je prezentování případu vyprávěním, případně přehrávání případu s využitím členů skupiny.

47 F: Terapeutické dovednosti
Tento výcvikový program není primárně určen k budování terapeutických dovedností, přesto věříme že na jeho konci budou jeho frekventanti schopni lépe vykonávat svoji původní profesi, v které pracují s lidmi. Budou totiž lépe rozumět sobě i lidem okolo sebe. (více program pro zdravotníky)

48 G. Ukončení výcviku Na závěr obdrží frekventanti Osvědčení.
Pro zdárné ukočení výcviku je nezbytné: Mít předepsaný počet hodin (sebezkušenost, teorie, supervize), tolerováno je 20% absencí. Zvládnout alespoň na 60% průběžné testy a závěrečný test vědomostí z teorie (program pro zdravotníky). Projít obligátní sebezkušeností (rozbor snu, Vancouverský dotazník problémových okruhů, skupinové schéma, křivka životní spokojenosti, konstrukce svého mínus a plus kruhu, práce s vlastním problémem). Být schopen reflexe vlastního prožívání a osobnostních změn či vztahových změn během výcviku (emoční inteligence) – sepsání autobiografické kazuistiky.

49 kazuistika Během výcviku každý frekventant vypracuje kazuistiku, která se bude týkat jeho vlastní osoby a odevzdá ji před koncem 4. ročníku. Popíše změny, které u něj nastaly v rámci výcvikového procesu. (Zdarma bude mít k dispozici videonahrávky vlastní terapeutické práce, pokud bude mít zájem je během výcviku pořídit.) V tomto výcvikovém programu, druhou kazuistiku nepožadujeme.

50 H. Další orgnizační info
Cena: 130,-/hodinu vč. krátké supervize 520 hodin = 67600,- +inflační navýšení v 4. ročníku o 500,- (jak k plnému kurzovnému, tak k zlevněnému) Muži, pregraduální studenti a ženy samoživitelky sleva 10%; Platbu za ročník je možné rozdělit do dvou splátek.

51 Setkání 5 výcvikových setkání za každý ročník, čt večer-so večer, resp. ne dopoledne (26výcvikových hodin, 1výcviková hodina=45min) V Lipové-lázních nebo v Jeseníku, bude upřesněno Změna termínů setkání, jejich místa, počtů a rozložení na dny je vyhrazena.

52 Další info Další informace a přihlášky
MUDr. Jan Kubánek, vedoucí výcviku


Stáhnout ppt "Dlouhodobý výcvik v Integrativní psychoterapii pro pomáhající profese plán na roky 2018-2021 (poslední aktualizace - duben 2017) garant: MUDr. Jan Kubánek."

Podobné prezentace


Reklamy Google