Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Publicistický styl Tvorba VY_32_INOVACE_KARBULOVA.CEJJAZ.19.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Publicistický styl Tvorba VY_32_INOVACE_KARBULOVA.CEJJAZ.19."— Transkript prezentace:

1 Publicistický styl Tvorba VY_32_INOVACE_KARBULOVA.CEJJAZ.19

2 Publicistika publicistika (latinsky publicius – obecní, veřejný)
oblast, v níž se jazyka užívá ve veřejném stylu, zaměřena na veřejnost a určena k publikování styl médií (sdělovacích prostředků) noviny, televize, rozhlas, internet v útvarech řečnického stylu

3 Publicistický styl forma mluvená (projev veřejný, monologický i dialogický, řečnické projevy, rozhlas, televize ) X psaná (denní tisk, časopisy) funkce publicistického stylu sdělovací, informační - podává aktuální informace o událostech a dění ve společnosti, agitační- ovlivňuje, přesvědčuje a získává adresáta poučovací, vzdělávací,zábavná slohové postupy převažuje informační, objevuje se i úvahový a výkladový, umělecký funkční styl publicistický je velice nesourodý (nehomogenní) velmi náročný

4 Vlastnosti publicistického stylu
aktuálnost a pravdivost v obsahu, objektivita všeobecná přístupnost a srozumitelnost (v obsahu i ve formě) přesvědčivost, informovanost variabilnost a působivost, originalita (ve formě) výrazová úspornost (stručnost, přesnost, jednoznačnost) připravenost, promyšlenost tématu v písemném projevu – gramatická správnost kompozice publicistických útvarů: logická výstavba v čele nejdůležitější informace, pak doplňující fakta

5 Jazykové prostředky publicistického stylu
publicismy - specifické vyjadřování, ustálené slovní spojení, které vznikly v novinařině (tunelovat, praní špinavých peněz) důležitá je osobnost novináře vyznačuje se spisovným jazykem proměnlivý a dynamický, občas hovorová slova ( k oživení textu) slovní druhy podstatná a přídavná jména, slovesa, příslovce metaforické, expresivní věty

6 automatizované výrazy ustálené, běžně používané výrazy, často se opakující konstrukce a obraty, srozumitelné, ale únavné aktualizované výrazy nová, neobvyklá spojení (např. dát něčemu zelenou), která se ujala, často v nadpisech používá-li se příliš často, stává se z něho klišé nevhodné odborné výrazy v malé míře používat cizí slova text musí být veřejnosti srozumitelný (globalizace aj.)

7 Výrazové prostředky automatizované výrazy aktualizované výrazy
mít rezervy setrvat v rozhovoru neznámý pachatel unikl /….byl dopaden ožehavý problém společenská poptávka dopravní kolaps podnikatelské aktivity korunovat úspěchem škoda byla vyčíslena masy se hnuly informovaná veřejnost hlas lidu frazémy - udělat čáru přes rozpočet, horký favorit, mít hlad jako vlk neobvyklá spojení - dopravní infarkt, město krvácí využití kontrastů slovní hříčky (vážně, převážně, nevážně) používání hovorových výrazů (škodováci) knižní výrazy módní slova – spotřební koš, patová situace, baby boom obrazová vyjádření (metafory) – politický arzenál, srdce města vsuvka (parenteze) – uvozuje přímou řeč. („jak zaznělo v diskuzi“)

8 Slohové útvary publicistického stylu
a) informační- zpravodajské – např. zprávy, oznámení, komuniké, inzerát, plakát, komuniké, novinářský referát, lokálka b) analytické - úvahové – např. kritika, úvodník, komentář, poznámka, úvahové články (zamyšlení) recenze, posudek, pamflet, kritika, projev, proslov, diskuze, polemika, beseda, publicistické interwiev c) beletristické - umělecké – např. črta, causerie, sloupek, kurzíva, glosa, fejeton, beseda, umělecká reportáž, soudnička, cestopisné články, v dialogizované podobě interview

9 a) informační - zpravodajské
zpravodajství – žurnalistika - organizované informování velkého publika zpráva - stručná, základní informace o události, která již proběhla; administrativním stylu mohou být zprávy informační (informují o situaci, věci, události), kontrolní (přinášejí kritický pohled na situaci, věc, událost), rozborové (mají komplexnější charakter, jsou rozsáhlejší, odůvodňují, dokládají, vysvětlují) oznámení - informuje o události, která teprve proběhne výzva - oznámení vyzývající k rychlé akci či jednání komuniké - druh oznámení, má odborný charakter inzerát - úspornost vyjádření, srozumitelnost, zkracování slov

10 plakát rozměrný list papíru vystavovaný na veřejných místech text, obraz nebo obojí agituje, upoutává, nabízí zboží, umělecké dílo či produkci, zábavu aj. vylepován na frekventovaných místech typografický plakát - jen text (koncerty, kina) grafický plakát - obraz doplněný stručným textem fotografický - čistá fotografie, v interiérech

11 Historie plakátu již ve starověkém Egyptě, Řecku, Římě
texty původně ryty do kamenných, měděných desek vystavovány na veřejných místech první tištěné plakáty byly v Anglii r. 1480 textové plakáty běžné od 17. století ( upoutávky na představení her Williama Shakespeara). 18.století - vynález litografie 19. století - Henri de Toulouse-Lautrec přelom 19. a 20. století český malíř Alfons Mucha, některé secesní plakáty vyšly mezi roky 1895 a 1900 v tištěné sérii 60.léta – rozmach filmových plakátů

12 Informační - zpravodajské
článek - delší příspěvek publicistického stylu, někdy má povahu kritické úvahy novinářský referát - rozsáhlejší zpráva, hodnotící písemný dokument, často v časopisech, ve veřejném životě, základní údaje, upozorňuje na nějakou akci, poskytuje základní poučení, údaje o díle novinová zpráva - má tzv. sestupnou perspektivu, postupuje od nejdůležitějších věcí k méně důležitým, nejdůležitější informace obsahuje titulek, v závěru se shrnou závažné údaje ze začátku, sdělujeme, nevysvětlujeme

13 Zpravodajství je jedna ze základních novinářských činností, nejstarší součást žurnalistiky organizované informování velkého publika o událostech a informacích, jejich výběr třídění a základní interpretaci mělo by být rychlé, přesné, vyvážené, nepředpojaté, poctivé při výběru, objektivní jednou z klasických zásad zpravodajství je „5 W“ – z anglického: Who? What? When? Where? and Why? – česky: Kdo? Co? Kdy? Kde? a Proč?. zásadou žurnalistiky je také přísné dělení na zprávu a komentář oproti publicistice zpravodajství nesmí obsahovat novinářův názor některé internetové zpravodajské portály: Aktuálně.cz iDNES.cz Novinky.cz Mediafax.cz RegionyČR.cz

14 b) analytické - úvahové
kritika - něco posuzuje (dílo, činnost, lidi), vytýká chyby, ale má uvádět i přednosti, naznačit , jak chyby odstranit; musí být jasná a účinná; důležitá je nestrannost, objektivnost úvodník - obsahuje nejdůležitější aktuální informaci,shrnuje aktuální témata komentář - autor vyjadřuje názor, fakta, zaujímá stanovisko k nějakému problému poznámka úvahové články (zamyšlení) recenze - kritika uměleckého díla, očekává se odborné a objektivní zhodnocení publicistické interwiev

15 posudek -odborné stanovisko či vyjádření, není rozhodnutím
pamflet - hanopis je kratší literární dílo s hanlivým, kritizujícím obsahem projev - či proslov, veřejná řeč, projev, rétorická forma, text určený k veřejnému pronesení a mající za cíl přesvědčit posluchače o pravdě a argumentech autora diskuze -program se důkladně probírá, nezesměšňovat, vyvracet názory jiných, věcné důvody debata - formalizovaný způsob vedení sporu polemika - odborný, politický nebo umělecký spor vůbec, cílem je názor protivníka vyvrátit nebo zpochybnit ( na rozdíl od diskuse a dialogu, které hledají spíše shodu) beseda -přátelské setkání s rozhovory, přátelská diskuse, v historii - lidová zábava nebo spolek pro pořádání přednášek, schůzí, uměleckých vystoupení

16 c) beletristické - umělecké
črta - stojí na pomezí analytického a beletristického stylu, přináší přesná fakta i beletristické prvky causerie - (kózri)- stručná, vtipná, lehce ironická novinářská úvaha o nějakém nezávažném problému, lehčí tón, duchaplnost, zábavnost ( Neruda, Čapek) sloupek - vtipná časová úvaha v jednom sloupci (Karel Čapek, František Nepil, za zakladatele je považován Karel Poláček kurziva - aktualizující nebo zábavná stať tištěná obvykle kurzivou ( skloněné písmo) glosa - stručná kritická a mnohdy i ironická poznámka k aktuálním událostem a názorům; krátký útvar soudnička

17 Beletristické - umělecké
reportáž - odborná, umělecká, očité svědectví autora ( pozorovací talent), informace o zajímavých místech nebo událostech, podstatné události cestopisné články esej - literární odborně publicistický žánr středního či kratšího rozsahu, úvaha na určité téma ( literatura, politika, věda, umění), přemýšlení o faktech a jejich hodnocení, jakýsi dialog autora se sebou samým i se čtenářem, živý, obrazný jazyk; zakladatel eseje jako žánru Michel de Montaigne; u nás František Xaver Šalda, Jan Patočka, Jan Mukařovský, Václav Havel aj. fejeton - viz dále interview - viz dále

18 Žurnalistika popisuje novinářské povolání a produkty této činnosti, které přinášejí informace o aktuálním společenském dění a poskytují komentáře, názory, souvislosti investigativní žurnalistika- získává a odhaluje informace, které se někdo snaží utajit

19 Titulky a popisky musí být působivé, musí zaujmout ( často vynechání sloves nebo slovesa v přítomném čase) konkrétní, stručné, výstižné obsah textu jen naznačují grafická úprava - velmi důležitá, barva, typ a velikost písma, tučnost písma např. – Sáblíková královnou ledu doprovod ke grafům, fotografiím aj.

20 První české noviny v Praze na počátku 18. století
jmenovaly se Český postilion - Noviny české a od je vydával pražský knihtiskař Karel František Rosenmüller vycházely 2x týdně, události ze zahraničí a o životě pražské společnosti najdeme je v Knihovně Národního muzea v červenci 1789 vydal Václav Matěj Kramerius pravděpodobně první, ryze české, vlastenecké noviny Krameriusovy c. k. pražské poštovské noviny; připravil je prakticky celé sám, vypomáhal i při jejich tisku a distribuci

21 Noviny periodikum - pravidelně vycházející publikace - deníky, nedělní noviny deník - denně kromě neděle týdeník - 1 x týdně, nejnovější události ze všech oblastí internetové noviny - elektronická verze tištěných novin –nahradily ranní, polední a večerní noviny („večerníky“), které vycházely kameloti - pouliční prodavači tisku; prodej na stáncích, v automatech, nebo se doručují předplatitelům místní, regionální, celostátní a nadnárodní velký formát, novinový papír, místo vazby se skládají

22 Typy novin noviny seriózní a bulvární tisk
bulvár - noviny, časopisy, šíření senzačních, laciných a pochybných zpráv ze soukromí známých osobností ; vyznačuje se nápadnou barevnou úpravou, velikými a senzačními titulky, krátkými texty a množstvím obrázků všeobecné zpravodajské noviny - politická orientace noviny pro určité skupiny obyvatel (profesní a zájmové skupiny, věřící určitých církví, národnostní menšiny a pod.) při významných veřejných událostech se někdy vydávají např. festivalové, olympijské nebo veletržní noviny v rámci volební kampaně vydávají politické strany volební noviny

23 Struktura novin rozlišují se typickou grafickou úpravou a záhlavím, graficky zdůrazněné novinové titulky na první stránce hlavní úvodník - pevně stanoveno, zprávy, stručný přehled důležitých článků uvnitř obsah - zpravodajství, publicistika (úvahy, komentáře), další rubriky - politika, hospodářství, počasí, kultura, sport (buď v každém čísle, nebo jednou týdně, nebo zvláštní přílohy -věda a technika, školství, hobby, motorismus, hodnocení výrobků aj.) noviny jsou často doplněny vkládanou týdenní přílohou s programy televize a čtením na víkend, tematické přílohy, často barevné a tištěné na lepším papíře, vkládání reklam a letáků důležitou částí novin je také reklama ( financuje noviny) fejeton pod čarou sportovní rubrika na poslední straně

24 Výroba novin redakce - zde vzniká obsah novin
šéfredaktor – řídí redakci hlavní redaktoři – řídí jednotlivé redakce redaktoři píší články na základě zpráv zpravodajských agentur, vlastní četby, rozhovorů a šetření atd. seriozní noviny zařazují i články, úvahy a komentáře čelných politiků, umělců, vědců a myslitelů, kteří nejsou zaměstnanci redakce reportáže a rozhovory dělají často externí spolupracovníci zpravodajské redakce - časový tlak tisk novin přechází na rotační ofset a sazba se dnes provádí na počítači

25 Periodický tisk u nás oficiální noviny a časopisy bulvární tisk Aha
Blesk Deník (regionální) Hospodářské noviny Lidové noviny METRO (zdarma) Mladá fronta DNES Právo Sport Haló noviny

26 Slohové útvary, kterými se budeme zaobírat blíže
interview fejeton reportáž inzerát reklama

27 Interview interview (z francouzského entrevoir, přeneseno doo anglického inter a view) – čteme intervjú metodicky vedený rozhovor ( dialog) – písemně zpracovaný, otázky - odpovědi publicistický, někdy i zpravodajský žánr téma - aktuální, zajímavé pro čtenáře nebo diváka cílem je autentickým způsobem informovat o různých skutečnostech, získat potřebné informace novinář je tazatelem, určuje témata, otázky snaží se reprodukovat slova dotyčné osoby, atmosféru, typické charakteristiky osobnosti a smysl jejích výpovědí plynulá návaznost, stručnost, výstižnost, zajímavosti

28 Interview - kompozice interview se může uskutečnit mluvenou i psanou formou úvod – dotazovaná osobnost je představena, uvedena do situace vlastní interview- normální i provokující otázky ( tematicky je usměrňovat) - odpovědi (měly by tvořit kompaktní celek) závěr- shrnutí, poděkování, rozloučení jazyk: konkrétní otázky, odpovědi vtipné může se publikovat doslovně, nebo zkráceně, může mít více vlastností zprávy, ale i reportáže nebo fejetonu

29 Fejeton z franc. feuilleton respektive feuille [fœj] = lístek (původně označení zvláštní literární přílohy novin - vkládaná jako volný lístek) útvar stylu publicistického a uměleckého základem fejetonu bývá vyprávěcí slohový postup, který se kombinuje s postupem úvahovým i popisným specifický publicistický žánr, obvykle používaný v tisku jako protějšek k hlavním článkům spojuje se v něm konkrétní událost s fantazií, autor je hodně subjektivní a vychází z vlastních zážitků drobná zábavná, ale aktuální témata všedního života v novém světle, zpracováno zábavným, ironickým nebo humorným tónem, vtipně a duchaplně, pružný styl, nadhled

30 fejeton nemá mít otevřený konec, měl by být gradován do pointy a obsahovat nové, nečekané pohledy na věc a vést čtenáře k zamyšlení nad tématem, proto často obsahuje nezodpovězené otázky nerozvíjet víc témat současně - fejeton má být zaměřený na jeden předmět, fakt, myšlenku při psaní fejetonu použijeme metodu od jednoduchého ke všeobecnému a naopak (od něčeho konkrétního ke zevšeobecnění), využití monologu i dialogu titulek fejetonu – musí být kreativní, aby upoutal kompozice si dává za cíl kritikou jevu vyvolat reakci u čtenářů, dovést je k nějaké myšlence a věc napravit syntaktické jazykové prostředky - tázací a krátké rytmické věty (často jednočlenné), přímá řeč a dialogy, nepoužívat složitá souvětí

31 využívá mnohoznačnosti jazyka - neotřelé slovní obraty, nadsázka, hyperbola, obraznost, hovorové prostředky, ironie, satira, působivý titul, metafory, rčení, hra se slovy, komické spojování slov, slova citově zabarvená

32 Typy fejetonu fejeton – beseda: autor se obrací na čtenáře, věty jako „co myslíte...“, „co byste dělali, kdyby...“, „to vám jistě nemusím vysvětlovat“ polemický fejeton: autor odlehčeným tónem vyvrací názory, je mírně útočný, seznamuje čtenáře se svým názorem, snaží se je získat na svou stranu satirický fejeton: adresnost, vtip, satira, kritika lidských chyb ( hloupost, chtivost, marnotratnost, zbabělost aj.)

33 Průkopníci fejetonů Karel Čapek Karel Poláček
Fejeton - poznámka pod čarou, v češtině také tzv. podčárník (v roce 1800 začal J. Geoffroy v pařížském listě Journal des Débats (Deník debat) otiskovat své divadelní referáty na spodní části stránky, aby je oddělil od zpravodajské části listu, vkládal před ně výraznou grafickou linku).

34 Současní autoři fejetonů
Rudolf Křesťan Michal Viewegh Ludvík Vaculík Ondřej Neff Karel Kyncl Radek John

35 Reportáž z franc. reporter – přinášet
autor reportáže – reportér či reportérka psaná + obrazová (noviny), rozhlasová či televizní smíšený útvar pohybuje na hranici zpravodajství a publicistiky (událost popisuje a zároveň ji i hodnotí) publicistický, umělecký nebo odborný styl, popisný postup informuje o zajímavých místech, událostech, cílem je názorná představa prostředí, události podmínkou je očité svědectví autora, sběr faktů, konfrontace pohledů, důraz na detail

36 Reportáž věcnost, objektivnost, živé, poutavé a zajímavé líčení
slovní zásoba - expresivní obrazné a aktualizované prostředky, přirovnání, opakování slov, oslovení, metafory, hyperboly, kontrasty může mít i podobu interview novodobí reportéři - Ivan Klíma, Karel Kyncl, Rudolf Křesťan, Ludvík Aškenazy, Ladislav Mňačko, Radek John aj.

37 Známí reportéři Egon Ervín Kisch - „zuřivý reportér“ je dodnes uznávanou legendou pro svůj smysl pro detail a čtivé reportáže Ernest Hemingway - žurnalistou a reportérem během 1. světové války, objektivistický přístup a tzv. metodu špičky ledovce (autor použije v reportáži jen zlomek svých znalostí o problému, ten zbytek je „pod hladinou“, ale kdyby tam nebyl, tak by ta špička nebyla tak vysoko)

38 Inzerát inzerování - zadání inzerátu
inzerát - krátké textové či obrazové sdělení, které je obvykle za úplatu zveřejněno v nějakém vhodném informačním médiu - např. v tisku – v specializovaném inzertním tisku, na veřejné vývěsce, na internetu, někdy i v rozhlase či v televizi apod. inzerce - soubor všech inzerátů inzerent - zadavatel inzerátu základní prvky - kdo, co, kde,kdy a proč důležitá je volba grafických prostředků - typ, čitelnost, výraznost, odlišnost písma úspornost vyjádření, srozumitelnost, zkracování slov

39 Typy inzerátu občanské inzeráty
podnikatelské inzeráty - souvisí s propagací a reklamou výrobků, služeb, nabídky volných pracovních míst, výběrových řízení, vyhlášení veřejných soutěží aj.) státní a veřejná inzerce

40 Reklama reklamní slogan – úkol upoutat, zaujmout, motivovat, donutit koupit To je máslíčko!! Alfa delikatesse

41 Reklamní slogany – pokuste se doplnit
Always Ultra Azurit Calgon Kofola Hyundai IPB Fernet Stock Mluví řečí Vašeho těla! Najdeš všude tam, kde je krásně měkoučko. Dlouhý život pro Vaši pračku, Váš Calgon! Když ji miluješ, není co řešit. Řídím svůj svět! Lev na Vaší straně ve světě financí. Výjimečně hořký. Výjimečně dobrý. I muži mají své dny!

42 Reklamní slogany – pokuste se doplnit
A co teď? Dobrá voda- Evropa 2 - Pečení je radost. Kdo nečte blesk, Dej si pauzu, Astor - Hornbach Jama-já-já-jupi-jupi-jé Teď si dáme Deli. Příroda regeneruje. MaXXimum muziky. Hera je pečení. ví kulový! dej si Kit Kat. je krásné být sama sebou S námi to zvládnete!

43 Použité zdroje: Sochrová, Marie:Český jazyk v kostce, Fragment 1997
Výpisky, přípravy


Stáhnout ppt "Publicistický styl Tvorba VY_32_INOVACE_KARBULOVA.CEJJAZ.19."

Podobné prezentace


Reklamy Google