Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY"— Transkript prezentace:

1 PRÁVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY
Mgr. Michal Oblouk

2 ZÁKLADNÍ DRUHY PRÁVA subjektivní – právo určitého subjektu na něco, oprávnění, možnost chovat se určitým způsobem, zákonem garantovaná míra možného chování objektivní - subjektivní práva umožňuje, vyplývají z něj nebo je nezakazuje, zakládá postupy, kterými se subjektivní právo vynucuje, pokud je porušeno, např. podáním žaloby k soudu, dělí se: hmotné – stanoví, jaká práva a povinnosti komu přísluší, soubor právních norem procesní – popisuje postupy, které jsou pro uplatnění práva užívány, např. jak se postupuje v občanskoprávním řízení veřejné soukromé mezinárodní vnitrostátní

3 PRÁVNÍ ŘÁD Ústava a ústavní zákony zákony zákonná opatření Senátu
souhrn všech právních předpisů, které platí v určité době na území určitého státu – v ČR: Ústava a ústavní zákony zákony zákonná opatření Senátu vládní nařízení vyhlášky ministerstev obecně závazné vyhlášky krajů a obcí právní předpisy jsou uveřejňovány ve Sbírce zákonů

4 ÚSTAVA základní a nejvyšší zákon státu platí od 1. 1. 1993
upravuje nejdůležitější vztahy ve státě – uspořádání státu, rozdělení státní moci, základní práva a svobody občanů skládá se z preambule a 8 hlav součástí ústavního pořádku České republiky je také Listina základních práv a svobod

5 PRÁVNÍ ŘÁD ČR ústavní zákon = právní předpis nejvyšší právní síly, mění nebo doplňuje ústavu, přijímá je Parlament České republiky (třemi pětinami hlasů všech poslanců a zároveň třemi pětinami hlasů přítomných senátorů), prezident je nemůže vetovat zákonné opatření Senátu = zvláštní forma právního předpisu podobného zákonu, které přijímá Senát v době rozpuštění Poslanecké sněmovny, pokud věc nesnese odkladu, je potřeba nadpoloviční většiny přítomných senátorů, má pouze podmíněnou a dočasnou platnost, protože dodatečně musí být schváleno Poslaneckou sněmovnou nařízení vlády = vláda může vydávat nařízení k provedení konkrétního zákona, pokud to uzná za vhodné a bez zákonného zmocnění vyhlášky = ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy vydávají vyhlášky s celostátní působností, a to na základě zákona a v jeho mezích, v samostatné působnosti mohou vydávat vyhlášky obce a kraje - schvalují je zastupitelstva obcí a krajů

6 právo občanské, rodinné, autorské, obchodní, pracovní
PRÁVNÍ ODVĚTVÍ právní předpisy jsou podle obsahu roztříděny do odvětví: 1) soukromoprávní – upravuje vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami právo občanské, rodinné, autorské, obchodní, pracovní 2) veřejnoprávní – upravuje právní vztahy jednotlivců s mocenskými orgány právo ústavní, trestní, správní, živnostenské, finanční, mezinárodní, Evropské unie, sociálního zabezpečení, životního prostředí, občanské právo procesní

7 PRÁVNÍ ODVĚTVÍ občanské právo – nejrozsáhlejší, upravuje majetkoprávní vztahy, věcná práva, závazkové právo, dědické právo, ochranu osobnosti, duševní vlastnictví, pramen – občanský zákoník rodinné právo – zabývá se vztahy mezi manžely, rodiči a dětmi, náhradní rodinnou péčí, pramen – občanský zákoník autorské právo – zabývá se právními vztahy uživatelů a tvůrců autorských děl k příslušným dílům, pramen – autorský zákon

8 PRÁVNÍ ODVĚTVÍ obchodní právo – týká se podnikání, upravuje obchodní společnosti, obchodní rejstřík, účetnictví, obchod, některé smlouvy, směnky a další cenné papíry, nekalé soutěže, kapitálový trh, průmyslové vlastnictví, pramen – zákon o obchodních korporacích + občanský zákoník pracovní právo – upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, pracovní podmínky zaměstnanců a ochranu jejich zdraví, pramen – zákoník práce + zákon o kolektivním vyjednávání + zákon o zaměstnanosti mezinárodní právo – může být soukromé nebo veřejné, upravuje soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem a vzájemné vztahy států a jiných subjektů, pramen – zákon o mezinárodním právu soukromém + mezinárodní smlouvy

9 PRÁVNÍ ODVĚTVÍ ústavní právo – souhrn právních norem nejvyšší právní síly, určuje formu státu a vlády, rozdělení a výkon státní moci a základní práva a svobody , pramen – Ústava a ústavní zákony správní právo – týká se veřejné správy a územní samosprávy, upravuje působnost výkonné moci ve státě, činnost státu a veřejnoprávních korporací, pramen – Ústava, správní řád + další zákony trestní právo – může být hmotné (stanoví, co je trestným činem, podmínky trestní odpovědnosti, jaké sankce lze za trestný čin uložit) a procesní (stanoví postup příslušných orgánů státu při zjišťování trestných činů, prokazování jejich spáchání konkrétním osobám, ukládání a výkon trestů a ochranných opatření), pramen – trestní zákoník + trestní řád

10 PRÁVNÍ ODVĚTVÍ finanční právo – upravuje finanční činnost státu, vztahy vznikající v procesu tvorby, rozdělování a používání peněz, pramen – zákony právo Evropské unie - základ evropské integrace, nezávislý právní systém, který je nadřazen právním systémům jednotlivých států, na jeho vzniku, zavedení a dohledem nad ním se podílí řada institucí EU, pramen – smlouvy + nařízení + směrnice živnostenské právo – upravuje živnostenské podnikání a podmínky oprávnění k němu, pramen – zákon o živnostenském podnikání

11 PRÁVNÍ ODVĚTVÍ právo sociálního zabezpečení – upravuje pojištění, zabezpečení v mateřství, penzijní připojištění, státní sociální podporu a pomoc rodinám, sociální pomoc a sociální služby, pramen – zákony právo životního prostředí – zaměřuje se na ochranu životního prostředí, pramen – Ústava + zákony občanské právo procesní - upravuje závazný postup soudů při řešení sporů a poskytování ochrany ohroženým a porušeným právům účastníků řízení, pramen – občanský soudní řád

12 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_odv%C4%9Btv%C3%AD


Stáhnout ppt "PRÁVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google