Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu: VY_32_INOVACE_8_PRAVO_11 Právo vlastnické Téma sady:Právo Obor, ročník:Veřejnosprávní činnost, 1.ročník Datum vytvoření:květen 2013 Anotace: Definice pojmu právo vlastnické dle občanského zákoníku, vymezení pojmu vlastnictví, spoluvlastnictví, společné jmění, vyvlastnění. Metodický obsah: Výklad nového učiva, vysvětlení pojmu vlastnické právo, přiřazování pojmů k příkladům z praxe.

2 PRÁVO VLASTNICKÉ PRÁVO VLASTNICKÉ - DEFINICE  Zajišťuje moc osoby nad věcí - nejvýznamnější absolutní právo. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKA VĚCI  Právo vlastníka - plná moc nad věcí - tzn. nakládat se svými věcmi v mezích právního řádu libovolně.  Omezení vlastnického práva – tzv. „sousedské právo“.  Povinnosti vlastníka ze zákona – řádně se o věc starat, užívat ji tak, aby jiného neohrožoval, vlastnictvím nesmí ohrožovat veřejný zájem, lidské zdraví a životní prostředí.

3 PŘÍKLADY VLASTNICTVÍ PŘÍKLADY VLASTNICTVÍ OHROŽUJÍCÍ JINÝ SUBJEKT  Vlastnictví ohrožující životní prostředí – např. fyzická osoba provozující autoservis – např. únik ropných produktů do půdy a spodní vody.  Vlastnictví ohrožující zdraví – např. fyzická osoba vlastnící psa nedostatečně zajistila dozor nad ním – např. zvíře nemělo náhubek – došlo k pokousání jiné osoby.  Vlastnictví ohrožující veřejný zájem – vlastník pronajímající byt nedostatečnou údržbou objektu způsobil výskyt plísně na zdech – např. ohrožen veřejný zájem (zdraví nájemců).

4 NABÝVÁNÍ VLASTNICTVÍ NABÝVÁNÍ VLASTNICTVÍ - ZPŮSOBY  Smlouvou.  Rozhodnutím státního orgánu - např. rozhodnutí soudu vypořádání společného jmění manželů.  Jinou skutečností, vyděděním.  Smlouva o převodu vlastnictví – písemná, vlastnictví přechází z jednoho majitele na druhého vkladem do katastru nemovitostí. Úkol: Uveďte příklady neoprávněného držitele věci.

5 OMEZENÍ VLASTNICTVÍ VYVLASTNĚNÍ OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA  Se souhlasem vlastníka (vlastník věc přenechá na přechodnou dobu jinému, zřídí k věci věcné břemeno).  Na základě zákona, a to především ve veřejném zájmu. VYVLASTNĚNÍ - DEFINICE  Na základě zákona ve veřejném zájmu, který nelze uspokojit jinak.  Vlastníkovi náleží plná náhrada. Úkol: Uveďte příklady vyvlastnění majetku.

6 SPOLUVLASTNICTVÍ SPOLUVLASTNICTVÍ - DEFINICE  Věc ve vlastnictví dvou či více osob.PLATÍ  Často vzniká děděním, ale též společnou investicí.  Každý ze spoluvlastníků je úplným vlastníkem svého podílu (nakládat dle své vůle).  Při rozhodování o správě společné věci – váha hlasů dle velikosti podílů společníků - podílové spoluvlastnictví. Úkol: Uveď příklady možných sporů při spoluvlastnictví. Obr.1 listina (1)

7 SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ SPOLEČNÉ JMĚNÍ - DEFINICE  Zákonný manželský majetkový režim, který vzniká mezi manžely ode dne uzavření sňatku.  Je to majetek získaný za trvání manželství. DO SPOLEČNÉHO JMĚNÍ NEPATŘÍ  Věci sloužící osobní potřebě, majetek získaný darem, děděním, náhradou za vlastní majetek.  Dále též dluhy spojené s majetkem jen jednoho z manželů, převzaté bez souhlasu druhého manžela. Obr. 2 snubní prsten (2)

8 SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ ODDĚLENÍ, ROZŠÍŘENÍ, ZÚŽENÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ  Smlouvou - veřejná listina – zpravidla formou předmanželské smlouvy (před uzavřením sňatku). ZRUŠENÍ, ZÁNIK, VYPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ  Zrušit, zúžit společné vlastnictví - soudním rozhodnutím z vážných důvodů (např. hazard jednoho z manželů).  Zaniká ukončením manželství nebo pravomocným odsouzením.  Vypořádání – rozdělením majetku dohodou, rozhodnutím soudu nebo ze zákona – do 3 let.

9 KONTROLNÍ OTÁZKY  Vysvětlete, co v běžné praxi znamená vlastnické právo.  Jaká práva má vlastník věci?  Jakým způsobem lze nabývat vlastnictví?  Co to je spoluvlastnictví? Uveďte příklady.  Charakterizujte pojem vyvlastnění majetku.  Jak byste definovali pojem společné jmění manželů. Existuje nějaký nástroj, prostřednictvím kterého mají manželé možnost blíže specifikovat svá majetková práva při vstupu do manželství?  Co nepatří do společného jmění manželů?

10 ZDROJE OBRÁZKŮ  Obr. 1 online]. [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/24/17/40/note-40600_640.png  Obr.2 [online]. [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: http://rlv.zcache.co.kr/%ED%99%A9%EA%B8%88_%EA%B2%B0%ED%98%BC_% EB%B0%98%EC%A7%80_%EC%8A%A4%ED%8E%99_%EC%BC%80%EC%9D %B4%EC%8A%A4-p176245819790957814envin_400.jpg

11 AUTORSKÁ PRÁVA A CITACE  MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Nový občanský zákoník. [online]. [cit. 30.11.2012]. Dostupný na WWW: http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html  RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. 7. vyd. Praha: Eduko první, přepracované, 2012, 88 s. ISBN 978-80-87204-573.  ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 12., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 406 s. ISBN 978-80-7179-343-4.  Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Tato prezentace je autorským dílem.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google