Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RODINNÉ PRÁVO Zákon o rodině. Definice Je tvořeno normami, které upravují otázky manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi a vztahy vznikající při náhradní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RODINNÉ PRÁVO Zákon o rodině. Definice Je tvořeno normami, které upravují otázky manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi a vztahy vznikající při náhradní."— Transkript prezentace:

1 RODINNÉ PRÁVO Zákon o rodině

2 Definice Je tvořeno normami, které upravují otázky manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi a vztahy vznikající při náhradní rodinné péči ( osvojení, pěstounská péče) Pojem rodina není v českém právu přesně definován

3 Povaha rodinného práva Rodinné právo je odvětvím práva tradičně řazeným mezi soukromé právo. Historicky se vyvinulo vydělením z obecného práva soukromého, tedy z práva občanského. Na rozdíl od občanského práva je možné vymezit rodinné právo jako souhrn právních norem upravujících vztahy výrazně osobní povahy a s nimi spojené vztahy majetkové. I když má rodinné právo má jen něco přes 100 paragrafů, je velmi významnou normou.

4 Hlavní zásady Základní zásady rodinného života. Rovnost ženy a muže v manželství. Podpora mateřství. Odpovědnost rodičů za celkový rozvoj dětí Ochrana rodiny…

5 Manželství Manželství je trvalé společenství ženy a muže založené zákonným způsobem, jehož hlavním cílem je založení rodiny a řádná výchova dětí. Uzavírá se svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, že spolu vstupují do manželství učiněným před matričním úřadem. Prohlášení se děje veřejně, slavnostní formou za účasti dvou svědků. Před uzavřením manželství musí být partneři obeznámeni se svým zdravotním stavem, dohodnuti o uspořádaní bydlení a hmotného zajištění a také jaké budou používat příjmení. Tzv. svatební obřad. Manželství se uzavírá sňatkem, a to buď občanským před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, nebo církevním představitelem. V cizině lze sňatek uzavřít před českým zastupitelským orgánem. Oba manželé mají stejná práva a povinnosti. Jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí.O záležitostech rodiny rozhodují společně. Pečují společně o dítě, mají vyživovací povinnost. Poskytování peněžních prostředků na náklady domácnosti může být vyváženo osobní péčí o dítě nebo domácnost. Manželé se mohou v běžných záležitostech vzájemně zastupovat. Majetkové vztahy řeší občanský zákoník tzv. společné jmění manželů. Manželství zaniká smrtí, prohlášení za mrtvého nebo rozvodem.

6 Registrované partnerství Trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví. Vzniká formou svobodného, souhlasného a úplného prohlášení před matriční,m úřadem ( pouze osoby starší 18-ti let). Do partnerství nemohou vstoupit příbuzní, osoby vdané/ženaté a jsou-li již v jiném registrovaném partnerství. Zánik viz. manželství.

7 Vztahy mezi rodiči a dětmi Vyživovací povinnost Rodič je povinen přispívat na výživu a životní úroveň dítěte. Vyživovací povinnost platí také mezi manžely navzájem a recipročně tj: děti mají vyživovací povinnost vůči rodičům, pokud to oni potřebují. Pokud není vyřešen rozsah vyživovací povinnosti obou manželů, nelze manželství rozvést.

8 Vztahy mezi rodiči a dětmi. Rodičovská zodpovědnost. Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností při péči o dítě, která zahrnuje péči o jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, zastupování dítěte a správa jeho majetku. Náleží oběma rodičům bez výjimky, nekončí tedy rozvodem. Ve výjimečných případech může být rozhodnutím soudu rodičovská zodpovědnost odebrána.

9 Práva a povinnosti dětí Vychází ze zákona o rodině a mezinárodních smluv. Dítě má právo na život a jméno, nebýt odděleni od rodičů, právo na vlastní názor a svobodu projevu. Dítě má právo být živeno (dokud se není schopno samo uživit), soukromí a také na ochranu cti a pověsti. Naopak má povinnost ctít a respektovat rodiče, pomáhat dle svých schopností, přispívat na úhrady rodiny (pokud je výdělečně činné) a přispívat rodičům na jejich životní úroveň ve stáří.

10 Náhradní výchova a péče o děti - ústavní dětské domovy kojenecké ústavy

11 Náhradní výchova a péče o děti- rodinná Osvojení - Osvojitel přijme dítě za své a tím zanikají vztahy a povinnosti k původní rodině dítěte. Osvojitel je způsobilý k právním úkonům. Osvojit si lze jen nezletilé dítě, kterému je však více jak 1 rok. Pěstounská péče - Stát zajišťuje hmotné zabezpečení dítěte a přiměřenou odměnu pro pěstouny. Vzniká rozhodnutím soudu a zaniká zletilostí nebo také rozhodnutím soudu. Dítě může být v kontaktu se svou původní rodinou. Poručnictví - Ustanovuje soud pokud rodiče dítěte zemřou nebo jsou zbavení rodičovské zodpovědnosti. Obvykle je jím ustanovena osoba určená rodiči pokud to neodporuje zájmům dítěte, zpravidla se jedná o příbuzné nebo osobu blízkou. Poručník je zákonným zástupcem dítěte spravujícím jeho majetek, ale při závažných rozhodnutích je povinen se poradit se soudem. Poručník nemá k dítěti vyživovací povinnost a pokud je správa majetku dítěte spojeny se značnou námahou má právo na odměnu. Zaniká dosažením plnoletosti dítěte nebo rozhodnutím soudu. Opatrovnictví - Opět určuje soud, který vydá ustanovení co smí a co nesmí opatrovník dělat. Zbývá se například správou majetku během řízení o osvojení.

12 Určení mateřství Mater certa, pater incertus est-matka jistá, otec nejistý. Nemusí však platit vždy. Za matku se považuje osoba jež dítě porodila.

13 Určení otcovství Pokud otec otcovství popírá, určuje se otcovství na základě zákona tzv. vyvratitelných domněnek. To jsou:1. manžel matky, 2. svobodným určením a zápisem otce na matrice ( u svobodných matek – ne v manželství), 3. Stanoví soud dle různých kriterií testy otcovství, plodnost/neplodnost, genetika…

14 Sociálně-právní ochrana dětí Upravena s účinností od 1.4.2000 samostatným zákonem. Sleduje ochranu práv nezletilých dětí. Orgány sociálně-právní ochrany dětí jsou krajské úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodně- právní ochranu dětí v Brně.

15 Kontrolní otázky 1. Jak vzniká manželství? 2. Které okolnosti vylučují uzavření platného manželství? 3. Jak zaniká manželství? 4. Kdo se považuje za otce dítěte? 5. Co je osvojení?

16 Použité zdroje Vlastní C.H. Beck

17


Stáhnout ppt "RODINNÉ PRÁVO Zákon o rodině. Definice Je tvořeno normami, které upravují otázky manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi a vztahy vznikající při náhradní."

Podobné prezentace


Reklamy Google