Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnitřní správa Přednáška M. Horáková. Obecná charakteristika vnitřní správy Klasické odvětví veřejné správy Dříve tzv. správa policejní Vydělení tzv.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnitřní správa Přednáška M. Horáková. Obecná charakteristika vnitřní správy Klasické odvětví veřejné správy Dříve tzv. správa policejní Vydělení tzv."— Transkript prezentace:

1 Vnitřní správa Přednáška M. Horáková

2 Obecná charakteristika vnitřní správy Klasické odvětví veřejné správy Dříve tzv. správa policejní Vydělení tzv. pečovatelských činností (liberální stát) Oddělení správy bezpečnostní Vnitřní správa v moderním pojetí

3 Členění vnitřní správy Zabezpečení osobního stavu obyvatelstva (matriky, jméno a příjmení, evidence obyvatel, ochrana osobních údajů, informační systémy ve veřejné správě, občanské průkazy, cestovní doklady, pobyt cizinců, azylové právo, státní občanství ČR) Právo shromažďovací Archivnictví Územní členění státu. Státní symboly. Sčítání lidu. Správa při mimořádných událostech, integrovaný záchranný systém, Požární ochrana

4 Organizace vnitřní správy Ministerstvo vnitra ČR Krajské úřady a magistráty Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Specializované správní úřady Další: Ministerstvo zahraničí ČR, Policie ČR…

5 Vybrané právní předpisy 1/2 Z.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení … v platném znění Z.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech…v platném znění Z.č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy… v plat. z nění Z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů … v plat. znění Z.č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v plat. znění Z.č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v plat. Znění

6 Vybrané právní předpisy 2/2 40/1993 Sb., o státním občanství ČR, v plat. znění Z.č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR… v plat. znění Z.č. 325/1999 Sb., o azylu, v plat. znění Z.č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v plat. znění

7 Matrika jako státní evidence matriky jako veřejné listiny matriční úřady výkon funkce matrikáře matriční knihy matrika jako sbírka listin – matriční doklady oprávnění osob nahlížet do matričních knih archivace matričních knih

8 Matrika jako veřejná listina funkce matriky: registrační, evidenční, osvědčovací, listinná matriční události a matriční skutečnosti

9 Matriční úřady charakteristika matričních úřadů ministerstvo vnitra, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností kontrola na úseku matrik výkon funkce matrikáře

10 Instituty: matriční knihy: narození,úmrtí,manželství, registrovaného partnerství forma provádění zápisů matriční doklady: rodný list, oddací list, list registrace partnerství, úmrtní list matrika jako sbírka listin

11 Nahlížení do matričních knih okruh oprávněných osob archivace matričních knih a oprávnění nahlížet do nich, tzv. „starší“ matriční knihy

12 Správní řízení na úseku matrik postup podle § 9 s.ř., výsledkem je vydání správního rozhodnutí postupy podle § 154 s.ř., výsledkem je vydání osvědčení, nebo ověření postupy podle § 87 z. o matrikách... v případě nevyhovění žádosti je správní orgán povinen vydat rozhodnutí ve správním řízení úkony podle č. IV. s.ř.

13 Jméno a příjmení jméno příjmení užívání více jmen a příjmení užívání ženského příjmení v mužském tvaru změna jména a příjmení oprava jména a příjmení

14 Evidence obyvatel příslušnými správními úřady jsou Ministerstvo vnitra, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností (vč. magistrátů), obecní úřady evidují se údaje o obyvatelích, tedy státních občanech ČR, cizincích s povolením k pobytu na území ČR, cizincích, kterým byl udělen azyl...

15 Informační systém evidence obyvatel jde o informační systém VS podle z.č. 365/2000 Sb., v plat. znění správcem je Ministerstvo vnitra zpracovatelem jsou krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností – např. ohlašovny uživatelem jsou kraje a krajské úřady, obce a obecní úřady

16 Evidované údaje např. jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, místo a okres narození, rodné číslo, státní občanství, adresa místa trvalého pobytu, omezení svéprávnosti, zákaz pobytu, rodné číslo otce, matky, rodinný stav, rodné číslo manžela nebo partnera, rodné číslo dítěte, záznam o poskytnutí údajů, datum, místo a okres úmrtí

17 Poskytnutí osobních údajů z informačního systému oprávněny jsou Ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností na základě písemné žádosti obyvateli staršímu 15 let (18 let) údaje k jeho osobě subjekt není oprávněn získané informace shromažďovat, předávat a využívat jinak, než umožňuje zákon, je povinen zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem

18 Rodné číslo identifikátor fyzické osoby (10/9 místné číslo) určuje jej Ministerstvo vnitra nakládat s ním může pouze nositel rodného čísla nebo jeho zákonný zástupce

19 Registr rodných čísel 1/2 je informačním systémem VS spravuje jej Ministerstvo vnitra vedeno je číslo, příp. změna, blokace, důvod změny, jméno a příjmení nositele rodného čísla, datum přidělení rodného čísla registr pro identifikaci využívá další údaje, a to jméno a příjmení obyvatele, den, měsíc a rok narození, místo a okres narození, pohlaví, jméno a příjmení rodičů, státní občanství, údaje o osvojitelích

20 Registr rodných čísel 2/2 jsou vedena rodná čísla určená, přidělená a aktuálně nepřidělená výdejovými místy jsou matriční úřady, zvláštní matrika, Policie ČR, Ministerstvo vnitra dokladem o rodném čísle je rodný list, samostatný doklad o přiděleném r.č., občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu cizince, průkaz k povolení pobytu azylanta.

21 Občanský průkaz jako veřejná listina Veřejná listina: skutečnosti zapsané v OP není povinen občan prokazovat jiným způsobem (zvl. práv. předpis) Občan prokazuje jméno, příjmení, RČ, podobu, státní občanství ČR a další údaje podle zákona Další údaje: rodné příjmení, datum, místo a okres narození, pohlaví, trvalý pobyt, doba platnosti OP, datum vydání, úřad, který OP vydal

22 Povinnost „mít“ OP Občan ČR Trvalý pobyt na území ČR Svéprávnost nebo soudem omezená svéprávnost Dosažení věku 15 let OP je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky Zákaz kopírovat OP bez výslovného souhlasu občana

23 Údaje zapisované do OP Se strojově čitelnými údaji a čipem, se strojově čitelnými údaji, bez strojově čitelných údajů Údaje povinné a nepovinné a digitální zpracování fotografie občana a podpisu Povinné: jméno, příjmení, RČ, pohlaví, státní občanství, adresa místa trvalého pobytu, datum, místo a okres narození, doba platnosti, číslo a datum vydání OP a označení úřadu, který jej vydal

24 Údaje v OP 1/2 Povinné, strojově čitelné zapisované do strojově čitelné zóny: typ dokladu, kód vydávajícího státu, příjmení, jméno, číslo OP, státní občanství, datum narození, pohlaví, doba platnosti OP, koncovka RČ, a kontrolní číslice (vyjadřují číselně vybrané údaje ve strojově čitelné zóně)

25 Údaje v OP 2/2 Nepovinné: zapisované na žádost občana Akademický titul, titul nebo vědecká hodnost (zkratka) Stav Jméno, příjmení a rodné číslo manžela (partnera) Jméno, příjmení a rodné číslo dítěte do nabytí zletilosti

26 Vydávání OP 1/2 Vydávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Magistráty… v jejichž obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu Na žádost občana (tiskopis MV, vyplnit, předložit vč. dokladů) Za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce (60 dnů před dovršením 15 let věku, max. v tento den)

27 Vydávání OP 2/2 OP se vyhotoví do 30 dnů ode dne předložení žádosti Podpis: vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jména a příjmení Digitální zpracování fotografie a podpisu První OP: žádost zákonného zástupce (RL, další doklady)

28 Vydání OP doklad o rodném čísle, další doklady Originály dokladů, příp. ověřené kopie nebo ověřené opisy Titul nebo vědecká hodnost: doklad o získání Povinnost převzít OP občanem osobně, potvrzení převzetí podpisem na žádosti

29 Bezpečnostní osobní kód Autentizace při elektronické identifikaci držitele OP při komunikaci s informačními systémy VS Volí si občan při převzetí OP Kombinace 4-10 číslic

30 Platnost OP 1/2 5 let u občanů ve věku 15 – 20 let 10 let u občanů starších 20 let § 10: 6 měs., 3 měs., 1 měs. Skončení platnosti OP: uplynutí doby, ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení, pozbytím státního občanství, rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti Oú rozhodne o skončení platnosti: OP obsahuje neoprávněně provedené změny, nesprávné údaje, podstatná změna podoby

31 Povinnosti Občana: chránit OP před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím, ohlásit výše uvedené, změny, požádat o vydání nového OP ze zákonných důvodů, po obdržení nového OP odevzdat dřívější Dalších osob: odevzdat nalezený OP, další doklady, dále OP zemřelého či prohlášeného za mrtvého

32 Povinnosti subjektů VS Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad: úschova, zadržení OP Policie: zadržení OP

33 Přestupky FO: § 16 a) z. o OP: porušení povinnosti chránit OP…, nepožádá o vystavení nového, nevyzvedne si nový OP, úmyslně zničí, poškodí….OP, pořídí kopii OP a neprokáže souhlas Pokuta do výše 10 000 Kč

34 Cestovní doklad jako veřejná listina VL, která opravňuje občana k překračování státních hranic (vnitřní, vnější hranice EU), hraniční přechody OP jako náhrada CD Prokazuje se jím jméno a příjmení, RČ, podoba, státní občanství… CD je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat při vstupu do objektu nebo na pozemky (zástava ani v zahraničí) Zákaz pořizování kopií CD bez souhlasu občana

35 Druhy cestovních dokladů Cestovní pas Diplomatický pas Služební pas Cestovní průkaz Náhradní cestovní doklad EU Jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy

36 Údaje zapisované do CD Jsou stanovené zákonem, přímo použitelným předpisem EU Podpis občana a fotografie Strojově čitelné, biometrické a další údaje (platnost delší 1 roku) Povinné: jméno, příjmení, RČ, pohlaví, státní občanství, datum a místo narození, územní a časová platnost cestovního dokladu, číslo dokladu, datum vydání, označení úřadu, který jej vydal

37 Údaje v CD Povinné: strojově čitelné údaje zapisované do strojově čitelné zóny Nepovinné: titul nebo vědecká hodnost Policie: na hraničním přechodu: rok, měsíc, den, hodinu a směr překročení hranice, název hraničního přechodu

38 Územní a časová platnost Cestovní pas, diplomatický pas a služební pas se strojově čitelnými údaji a biometrickými údaji se vydá s územní platností do všech států světa s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let, 10 let občanům starším 15 let Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat biomet. ú. Do všech států světa na dobu 6 měsíců

39 Cestovní pas Obecní úřad obce s rozšířenou působností, magistrát (trvalý pobyt občana) Digitální zpracování podpisu a fotografie občana

40 Diplomatický pas Vydává MZV Prezidentu republiky, poslanci a senátorovi, členovi vlády, soudci Ústavního soudu, předsedovi NS, NSS, prezidentovi NKÚ (manželu prezidenta rep., manželu předsedy PSP a SP ČR, diplomatickému pracovníku MZV, manželu a nezaopatřenému dítěti…) Jiným osobám dle mez. zvyklostí se souhlasem ministra ZV

41 Služební pas MZV Nejvyššímu státnímu zástupci, náměstkovi ministra… Zaměstnanci MZV k cestám při plnění pracovních úkolů v zahraničí Jiným osobám se souhlasem ministra ZV na žádost potvrzenou vedoucím Kanceláře PSP, S…. Lze použít pouze ke služební cestě, po jejím skončení je povinností SP vrátit

42 Cestovní průkaz Vydává zastupitelský úřad Občanovi, který nemá jiný CD, např. při ztrátě CD v zahraničí K jednotlivé cestě s územní a časovou platností Omezení dané účelem cesty Max. 6 měsíců

43 Náhradní CD EU Zastupitelský úřad je oprávněn za účelem zmocnění k vydání náhradního CD EU požádat MZV nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností o potvrzení správnosti nebo doplnění údajů uváděných v žádosti

44 Jiný CD na základě mezinárodní smlouvy Vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu

45 Postup při vydávání CD Podmínky vydání CD Žádost, místo podání, náležitosti Pořizování biometrických údajů Převzetí CD Odepření vydání CD Odnětí CD

46 Povinnosti občanů Držitel je povinen: ochrana CD před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím, odevzdat neplatný CD, ohlásit neprodleně ztrátu… Každý, kdo získá CD jiného občana, je povinen odevzdat jej příslušnému orgánu

47 Přestupky FO: § 34 a) zákona: chránit CD před ztrátou, poškozením… Neoprávněně provede zápis Úmyslně poškodí, zničí… Neodevzdá neplatný CD… Úmyslně se vyhne nebo odmítne podrobit se kontrole při překročení státních hranic Pokuta do 10 000 Kč Za neoprávněné zpracování biometrických údajů pokuta do 1 000 000 Kč (Úřad pro ochranu o.ú.)

48 Správní delikty PO nebo podnikající FO: neoprávněné zpracovávání údajů zpracovaných v nosiči dat s biometrickými údaji Pokuta: do 10 000 000 Kč


Stáhnout ppt "Vnitřní správa Přednáška M. Horáková. Obecná charakteristika vnitřní správy Klasické odvětví veřejné správy Dříve tzv. správa policejní Vydělení tzv."

Podobné prezentace


Reklamy Google