Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Novela zákona o vysokých školách Zákon č. 137/2016 S., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a některé další zákony Ministerstvo školství,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Novela zákona o vysokých školách Zákon č. 137/2016 S., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a některé další zákony Ministerstvo školství,"— Transkript prezentace:

1 1 Novela zákona o vysokých školách Zákon č. 137/2016 S., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a některé další zákony Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

2 2 Obsah prezentace 1.Proces přijetí novely 2.Prováděcí předpisy k novele 3.Zajišťování kvality vzdělávací a související tvůrčí činnosti 4.Systém akreditací; Národní akreditační úřad pro vysoké školství

3 3 1.Proces přijetí novely Poslanecká sněmovna – 27. ledna 2016 Senát – 2. března 2016 Prezident – 11. března 2016 Zveřejnění – 2. května 2016 Účinnost – 1. září 2016

4 4 2.Prováděcí předpisy k novele Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství – Předpokládaná účinnost: 1. září 2016 Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství – Předpokládaná účinnost: 1. září 2016 Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami – Předpokládaná účinnost: 1. září 2016 Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace – Předpokládaná účinnost: 1. ledna 2017 Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů – Předpokládaná účinnost: 1. ledna 2017 Meziresortní připomínkové řízení- konec 24. června

5 5 2.Prováděcí předpisy Vyhláška č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách – Nenavrhuje se její novelizace Vyhláška č. 42/1999 Sb., o obsahu žádostí o akreditaci studijního programu, ve znění vyhlášky č. 312/2011 Sb. – zrušena

6 6 3.Zajišťování kvality vzdělávací a souvisejících tvůrčích činností  Každá vysoká škola je povinna zavést a udržovat systém zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací činnosti  Tento systém je založen na součinnosti orgánů vysoké školy v souladu s postupy upravenými zákonem a vnitřními předpisy vysoké školy  Vysoká škola je při zajišťování kvality povinna mj. postupovat podle standardů a stanovených postupů vnitřního hodnocení kvality

7 7 3.Zajišťování kvality vzdělávací a souvisejících tvůrčích činností Zajišťování kvality - soustavná činnost vysoké školy, která prostřednictvím zákonem stanovených a dalších činností směřuje ke zlepšování a udržení požadovaného standardu ve kvalitě vzdělávací činnosti [např. vymezení poslání a strategie VŠ, vymezení povinnosti ved. zaměstnanců, finanční zdroje, organizace… upravují pravidla systému zajišťování kvality- nový vnitřní předpis] Hodnocení kvality – kontrola nastaveného systému zajišťování kvality vzdělávací činnosti prostřednictvím zákonných výstupů (zpráva o vnitřním hodnocení kvality→ MŠMT, AÚ)  Novela zákona rozlišuje dvojí hodnocení kvality – vnitřní a vnější  Vnitřní hodnocení kvality je prováděno samotnou vysokou školou  Vnější hodnocení kvality je prováděno Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (dále jen „Akreditační úřad“), nebo prostřednictvím všeobecně uznávané hodnoticí agentury (vysoká škola si může zajistit na vlastní náklady)

8 8 3.Zajišťování kvality vzdělávací a souvisejících tvůrčích činností Rada pro vnitřní hodnocení kvality 12a Složení rady  Předsedou je rektor  Místopředsedu jmenuje rektor z akademických pracovníků veřejné vysoké školy- musí být docent nebo profesor  Předseda akademického senátu je obligatorním členem rady pro vnitřní hodnocení  Ostatní členy jmenuje rektor : 1  3 na návrhy vědecké rady, 1  3 na návrh akademického senátu  1 člen musí být z řad studentů dané veřejné vysoké školy  V případě, že rektor nejmenuje členem rady, toho kdo byl navržen, je povinen toto navrhovateli zdůvodnit

9 9 3.Vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a souvisejících tvůrčích činností Působnost Rady  Schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací činnosti a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací činnosti veřejné vysoké školy přeložený předsedou rady před následným předložením návrhu akademickému senátu veřejné vysoké školy ke schválení (vnitřní předpis)  Řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací činnosti veřejné vysoké školy  Zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací činnosti veřejné vysoké školy a dodatky k této zprávě  Vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací činnosti veřejné vysoké školy  Vykonává další činnosti v rozsahu stanoveném statutem veřejné vysoké školy

10 10 3.Vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a souvisejících tvůrčích činností Zpráva o vnitřním hodnocení  Vypracovává rada pro vnitřní hodnocení  Projednává vědecká rada veřejné vysoké školy po předložení předsedou rady  Schvaluje akademický senát veřejné vysoké školy po projednání vědeckou radou  Po schválení v akademickém senátu projednává zprávu správní rada veřejné vysoké školy  Termín vypracování zprávy se stanoví vnitřním předpisem, nejméně však jednou za 5 let  Aktualizace zprávy - každoročně formou dodatku, který popisuje změny v kvalitě a řídicích opatřeních  Povinnost zpřístupnit zprávu - orgánům a členům orgánů vysoké školy a jejích součástí, Akreditačnímu úřadu a Ministerstvu

11 11 4.Systém akreditací Akreditace § 78 = oprávnění vysoké školy uskutečňovat za podmínek stanovených zákonem studijní programy, které vyplývá z institucionální akreditace nebo z akreditace studijního programu  Nový systém udělování akreditací zavádí tři druhy akreditací: institucionální akreditace, akreditace studijního programu a akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Institucionální akreditace  Vysoké škole se uděluje oprávnění samostatně vytvářet a uskutečňovat určený typ nebo určené typy studijních programů v určené oblasti nebo v určených oblastech vzdělávání  Vysoká škola je oprávněna na základě institucionální akreditace uskutečňovat kombinovaný studijní program, pokud má institucionální akreditaci pro všechny oblasti vzdělávání, do nichž studijní program náleží

12 12 4.Systém akreditací Akreditace studijního programu  pokud oprávnění uskutečňovat určitý studijní program daného typu a případného profilu nevyplývá z institucionální akreditace vysoké školy, může vysoká škola toto oprávnění získat udělením akreditace daného studijního programu Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem  Oprávnění vysoké školy nebo její součásti konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem podléhá akreditaci, kterou uděluje Akreditační úřad

13 13 4.Systém akreditací Studijní program vs. Studijní obor v žádosti o akreditaci § 44 studijní program- novelou bylo zrušeno, že se studijní program člení na studijní obory→ tzn. Účinností novely studijní obory zanikají! Stanovisko MŠMT „Po účinnosti novely zákona o VŠ nebude možné podat žádost o prodloužení platnosti stávající akreditace. Stávající akreditace se fikcí prodlouží minimálně na 3 roky, avšak automaticky ze zákona. Zároveň se nechají tyto stávající akreditace doběhnout do konce své platnosti a nové žádosti o akreditace již budou v probíhat v režimu nové právní úpravy. Po účinnosti novely zákona o VŠ tedy již nebude možné podávat žádosti o prodloužení stávajících akreditací. Všechny žádosti podané po dni účinnosti novely budou považovány za žádosti nové a akreditovat bude možné pouze studijní program, nikoli studijní obor, který účinností novely zaniká. Studijní programy akreditované po účinnosti novely zákona jsou považovány za nové studijní programy.“

14 14 4.Akreditační úřad § 83 -Ustanovení týkající se jmenování Rady AÚ nabyla účinnost předběžně- k 17. 5. 2015 -V současné době je předložen návrh paní ministryně na jmenování členů Rady AÚ vládě na schválení [dostupný v celém znění na webových stránkách MŠMT] Působnost:  Rozhoduje o institucionálních akreditacích, akreditacích studijních programů, o akreditacích habilitačního řízení a akreditacích řízení ke jmenování profesorem  Provádí vnější hodnocení vzdělávací činnosti vysokých škol  Vydává stanoviska k udělení státního souhlasu a poskytuje ministerstvu na vyžádání součinnost při posuzování podmínek u poskytování zahraničního vzdělání na území České republiky  Posuzuje záležitosti týkající se vysokého školství, které předloží ministr  Vykonává další činnosti stanovené zákonem


Stáhnout ppt "1 Novela zákona o vysokých školách Zákon č. 137/2016 S., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a některé další zákony Ministerstvo školství,"

Podobné prezentace


Reklamy Google