Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 14. října 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 14. října 2015."— Transkript prezentace:

1 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 14. října 2015

2 1. Pojem správy daní 2. Pojem daň podle daňového řádu 3. Zásady správy daní 4. Subjekty správy daní 5. Řízení a postupy při správě daní 6. Některé postupy při správě daní 7. Řízení při správě daní 8. Jednotlivá dílčí řízení a postupy 9. Prostředky ochrany při správě daní 2

3  správa daní zahrnuje ◦ postup správců daně ◦ realizaci práv a povinností osob zúčastněných na správě daní  správa daní x daňové řízení  cíl správy daní  vztah ke správnímu řízení (§ 262) 3

4  daň zahrnuje ◦ peněžité plnění označené jako daň, clo, poplatek ◦ peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle daňového řádu (odvody, příspěvky, úhrady, penále) ◦ peněžité plnění v rámci dělené správy (pouze v platební rovině) ◦ daňový odpočet, daňovou ztrátu, jiný způsob zdanění (není- li stanoveno jinak) ◦ příslušenství daně (není-li stanoveno jinak)  záloha na daň  veřejné rozpočty 4

5 1. zásada zákonnosti 2. zásada legální licence (zásada enumerativnosti státních pretenzí) 3. zásada přiměřenosti (proporcionality) a zásada šetření práv osob zúčastněných na správě daní 4. zásada procesní rovnosti 5. zásada součinnosti (spolupráce) 6. zásada/povinnost poučovací 7. zásada vstřícnosti a slušnosti 5

6 8. zásada rychlosti (bezprůtažnosti) 9. zásada hospodárnosti a procesní ekonomie 10. zásada volného hodnocení důkazů 11. zásada legitimního očekávání (předvídatelnosti) 12. zásada materiální (objektivní) pravdy (neformálnosti) 13. zásada neveřejnosti a mlčenlivosti 14. zásada oficiality a zásada vyhledávací 15. zásada shromažďování údajů 6

7 I. Správce daně Úřední osoby 7 Osoby zúčastněné na správě daní II. Daňové subjektyIII. Třetí osoby

8  § 10  orgán veřejné moci (správní orgán, jiný státní orgán) v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní ◦ správní orgán  úřední osoby (§ 12) 8

9  § 20  osoba, kterou zákon označuje za ◦ daňový subjekt ◦ poplatníka ◦ plátce daně (nikoliv plátce)  plátcova pokladna 9

10  § 22  obecná negativní definice  např. svědci, znalci, tlumočníci, ručitelé, poddlužníci, orgány veřejné moci, provozovatelé platebních služeb, poskytovatelé poštovních služeb, osoby povinné k součinnosti, osoby povinné strpět zásah či omezení ze strany správce daně, osoby podávající vysvětlení atd. 10

11 A. Obecně k řízením a postupům při správě daní B. Vztah řízení a postupů C. Postupy při správě daní D. Řízení při správě daní

12 12 Postupy při správě daní Řízení Jiné postupy Formalizované Neformalizované

13 13 Probíhají postupy nezávislé na existenci řízení Fáze před řízením Probíhají postupy nezávislé na existenci řízení např. vyhledávací činnost Probíhají postupy závislé na existenci řízení např. dokazování Fáze řízení Probíhají postupy nezávislé na existenci řízení Fáze po řízení

14 14 Formalizované postupy daňová kontrola postup k odstranění pochybností Neformalizované postupy vyhledávací činnost místní šetření vysvětlení dokazování dožádání doručování vedení spisu evidence daní vybírání daní protokolace

15 Registrační řízení Řízení o závazném posouzení vyměřovací řízení doměřovací řízení řízení o posečkání daně řízení o zajištění daně exekuční řízení Daňové řízení 15 řízení o vyloučení úřední osoby řízení o delegaci řízení o ustanovení zástupce řízení o navracení lhůty v předešlý stav řízení o prodloužení lhůty řízení o vyloučení neúčinnosti doručení další Další

16 I. Vyhledávací činnost II. Místní šetření III. Daňová kontrola IV. Postup k odstranění pochybností V. další 16

17  § 78 a 79  vyhledávání důkazních prostředků a daňových subjektů  zjišťování plnění povinností při správě daní  požadování vysvětlení  místní šetření, součinnost 17

18  § 80 a násl.  správce daně zejména vyhledává důkazní prostředky a provádí ohledání  pravomoc správce daně  povinnosti daňového subjektu a dalších osob 18

19  § 85 a násl.  postup, kterým správce daně prověřuje tvrzení daňového subjektu a jiné skutečnosti mající vliv na stanovení jeho daňové povinnosti  předmět  rozsah  zahájení daňové kontroly  opakování daňové kontroly  ukončení daňové kontroly 19

20  § 89 a 90  konkrétní pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti podaného řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení a dalších písemností předložených daňovým subjektem nebo o pravdivosti údajů v nich uvedených  výzva správce daně 20

21 a) Registrační řízení b) Řízení o závazném posouzení c) Daňové řízení ◦ dvě roviny daňového řízení  nalézací  platební d) další 21

22 22  § 125 a násl.  vznik registrační povinnost  přihláška k registraci  oznamovací povinnost  rozhodnutí  DIČ

23 23  § 132 a 133  na žádost subjektu  rozhodnutí o závazném posouzení daňových důsledků, které pro něj vyplynou z daňově rozhodných skutečností již nastalých nebo očekávaných  pouze, když tak stanoví zákon  pokud se nezmění stav, je rozhodnutí závazné

24  daňový řád nedefinuje výslovně, ale implicitně ◦ § 134  širší x užší smysl  dílčí daňová řízení 24

25 25 Nalézací rovina Platební rovina Doměřovací řízení Vyměřovací řízení Vybírání Evidence Zajištění Ručení a bankovní záruka Zajišťovací příkaz Zástavní právo Vymáhání Soudem (do 31.12.2012) Soudem (do 31.12.2012) Soudním exekutorem Daňovou exekucí Přihlášením do veřejné dražby Přihlášením do veřejné dražby Uplatněním v insolvenčním řízení Uplatněním v insolvenčním řízení Nalézací řízení je ukončeno uplynutím lhůty pro stanovení daně Nalézací řízení je ukončeno uplynutím lhůty pro stanovení daně Možnost placení je ukončena uplynutím lhůty pro placení daně

26 a) Vyměřovací a doměřovací řízení (řízení o stanovení daně) b) Evidence daní c) Vybírání daní d) Zajištění daní e) Vymáhání daní 26

27 27  § 135 a násl.  řádné daňové tvrzení  splatnost daně  opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování  vyměření daně  dodatečné daňové tvrzení  doměření daně  lhůta pro stanovení daně

28 28 Řádné daňové tvrzení Daňové přiznání Vyúčtování Hlášení Dodatečné daňové tvrzení Dodatečné daňové přiznání Dodatečné vyúčtování Následné hlášení

29 29  § 149 a násl.  předmět evidence daní  osobní daňové účty  nedoplatek  přeplatek/vratitelný přeplatek

30 30  pořadí úhrady daně (§ 152)  způsob placení daně (§ 163 a násl.)  den platby (§ 166)  posečkání (§ 156 a násl.)

31 31  zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň (§ 167 a násl.)  zástavní právo (§ 170)  ručení (§ 171 a 172)  zajištění daně ručením nebo finanční zárukou (§ 173)  zálohy (§ 174)

32 32  § 175 a násl.  způsoby vymáhání ◦ daňovou exekucí  postižením majetkových práv  srážkami ze mzdy (a jiných příjmů)  přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb  přikázáním jiných majetkových práv  přikázáním jiné peněžité pohledávky  prodejem nemovitých věcí  prodejem movitých věcí ◦ soudním exekutorem ◦ uplatněním v insolvenčním řízení ◦ přihlášením do veřejné dražby

33 Dozorčí prostředky largo sensu Opravné prostředky largo sensu 33 Další prostředky ochrany Další prostředky ochrany Opravné prostředky stricto sensu Opravné prostředky stricto sensu Dozorčí prostředky stricto sensu Dozorčí prostředky stricto sensu Prostředky soudní ochrany Prostředky soudní ochrany Při správě daní Mimo správu daní

34 34 Dozorčí prostředky II. Přezkumné řízení Nařízení přezkoumání rozhodnutí Nařízení přezkoumání rozhodnutí Opravné prostředky Mimořádné opravné prostředky III. Obnova řízení Řádné opravné prostředky I. Odvolání (rozklad) Návrh na povolení obnovy řízení Návrh na povolení obnovy řízení Nařízení obnovy řízení Nařízení obnovy řízení

35 35  § 109 a násl.  odvolání  zásada dvouinstančnosti  odvolání nemá odkladný účinek, nestanoví-li zákon jinak  lhůta pro odvolání  postup správce daně prvního stupně  postup správce daně druhého stupně

36 36  § 117 a násl.  vymezení obnovy řízení  2 fáze ◦ obnovovací řízení ◦ obnovené řízení  předpoklady pro zahájení obnoveného řízení

37 37  § 121 a násl.  vymezení přezkumného řízení  zahájení  důvody k nařízení  nařízení přezkoumání rozhodnutí  provedení přezkumného řízení

38 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 38


Stáhnout ppt "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 14. října 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google