Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Připraveno s podporou programu Erasmus+ Evropské unie. Provázanost výsledků učení, vyučovacích a hodnoticích metod Zkušenosti ZČU Brno 20. 4. 2016 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Připraveno s podporou programu Erasmus+ Evropské unie. Provázanost výsledků učení, vyučovacích a hodnoticích metod Zkušenosti ZČU Brno 20. 4. 2016 Praha."— Transkript prezentace:

1 Připraveno s podporou programu Erasmus+ Evropské unie. Provázanost výsledků učení, vyučovacích a hodnoticích metod Zkušenosti ZČU Brno 20. 4. 2016 Praha 21. 4. 2016

2 Implementace metodiky propojení výsledků učení a metod vyučování a hodnocení na úroveň dílčích témat předmětů Formulace předpokládaných výsledků učení vybraných předmětů. Formulace předpokládaných vyučovacích a hodnoticích metod. Rozpracování popisu ve stejné struktuře na úroveň témat. Detailní rozpracování sylabů předmětů. Ověřování ve výuce (od ZS 2012/2013) Revize výsledků a metod. Opakované ověřování.

3 Vývoj českého jazyka Studenti charakterizují vývoj jazykové situace na našem území od počátků do poloviny 20. století, vysvětlí vývojové proměny funkcí češtiny v závislosti na vývoji historického kontextu, vyjmenují a popíší nejdůležitější prameny poznání každé vývojové etapy. Studenti s porozuměním čtou transliterovaný text z kteréhokoliv období vývoje češtiny, hodnotí užité jazykové prostředky z hlediska jejich funkčnosti a z hlediska kontextu vývoje češtiny v daném období.

4 Vyučovací metody Přednáška: Interaktivní přednáška, výklad, prezentace. Problémové otázky - jejich řešení v přednášce. Seminář: Četba a rozbor textů. Řešení problémových otázek – samostatná a skupinová práce studentů. Diskuze. Samostudium.

5 Hodnoticí metody Formativní: Demonstrace řešení zadaného problému. Skupinová prezentace řešení zadaného problému. Hodnocení přípravy studentů (vyučující, studenti). Průběžné testy – rozbor chyb. Sumativní: testy.

6 Zpracování tématu TémaOdborné znalosti Vyučovací metody Hodnoticí metody Staroslověn- ské období v české jazykové situaci. Vztah staroslověn- štiny a češtiny Vysvětlí základní jazykové znaky starosl. Vysvětlí význam staroslověnštiny pro českou kulturu. Vysvětlí význam stsl. pro vývoj jazykové situace na našem území. Interaktivní přednáška. Řízená domácí příprava. Demonstrace na semináři. Diskuze. Formativní: autoevaluace. Sumativní: Otázky zařazené do zkušebního testu.

7 Zpracování tématu TémaOdborné znalosti Vyučovací metody Hodnoticí metody Staroslověn- ské období v české jazykové situaci. Vztah staroslověn- štiny a češtiny Předpoklad: Charakterizuje postavení staroslov. mezi slovanskými jazyky. Vysvětlí význam staroslověnštiny pro českou kulturu. Vysvětlí význam stsl. pro vývoj jazykové situace na našem území. Interaktivní přednáška. Řízená domácí příprava. Diskuze: rozbor textu Proglas – dedukce (ideový význam staroslověnské kultury pro jazykovou situaci Slovanů. Formativní: Hodnocení samostatné práce (domácí příprava studentů). Hodnocení práce výsledků práce v semináři. Sumativní: Otázky zařazené do zkušebního testu.

8 Zkušenosti - přínosy Důkladná reflexe vzdělávacího procesu ze strany vyučujícího. Verifikace reálnosti předpokládaných výstupů z učení na úrovni předmětu i celého oboru. Jasné a konkrétní informace pro studenty (požadavky). Přínos formativního hodnocení. Motivace studentů. Nástroj pro revizi studijní zátěže vyjádřené v kreditech (ECTS).

9 Hodnocení studenty Vážená studentko, vážený studente, prosíme Vás o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit, zda a v jaké míře bylo v předmětu KČJ/HIG dosaženo tzv. výsledků učení. Výsledky učení jsou předpokládané znalosti a dovednosti, které student absolvováním předmětu získá a které jsou ověřovány a zkoušeny. Děkujeme za pravdivé vyplnění. Informace budou využity pro zlepšení kvality výuky. A) Po absolvování předmětu KČJ/HIG jste schopen/schopna: Vysvětlit vývoj českého hláskosloví od pračeštiny do současnosti. NE SPÍŠE NE ČÁSTEČNĚ SPÍŠE ANO ANO NEROZUMÍM OTÁZCE Vysvětlit vývoj českého morfologického systému jmen a sloves. NE SPÍŠE NE ČÁSTEČNĚ SPÍŠE ANO ANO NEROZUMÍM OTÁZCE Charakterizovat slovní zásobu češtiny v pračeském a staročeském období. NE SPÍŠE NE ČÁSTEČNĚ SPÍŠE ANO ANO NEROZUMÍM OTÁZCE Napište své připomínky, náměty ke zlepšení:

10 Hodnocení studenty B) Po absolvování předmětu KČJ/HIG dovedete: Samostatně interpretovat vybrané jazykové prostředky ve staročeském textu. NE SPÍŠE NE ČÁSTEČNĚ SPÍŠE ANO ANO NEROZUMÍM OTÁZCE Hodnotit vývojové tendence jazykového systému češtiny. NE SPÍŠE NE ČÁSTEČNĚ SPÍŠE ANO ANO NEROZUMÍM OTÁZCE Napište své připomínky, náměty ke zlepšení: D) Ve výuce byly použity metody, které vedly k dosažení stanovených výsledků učení: NE SPÍŠE NE ČÁSTEČNĚ SPÍŠE ANO ANO NEROZUMÍM OTÁZCE Napište své připomínky, náměty ke zlepšení: E) Hodnocení prováděné v průběhu výuky přispělo k dosažení výsledků učení: NE SPÍŠE NE ČÁSTEČNĚ SPÍŠE ANO ANO NEROZUMÍM OTÁZCE Napište své připomínky, náměty ke zlepšení:

11 Hodnocení studenty Je pro úspěšné absolvování předmětu KČJ/HIG nezbytné, aby student na základě předchozího studia dokázal: Charakterizovat základní vývojové etapy češtiny. Popsat základní vývojové procesy češtiny v rovině hláskoslovné. Popsat základní rozdíly v morfologickém systému češtiny doby staré a střední a novočeštiny. Vysvětlit foneticko-fonologický a morfologický systém současné češtiny. Číst s porozuměním vybrané transkribované texty z historického období vývoje češtiny. Analyzovat jazykové prostředky všech jazykových rovin v textech současné češtiny.

12 epasacko@kcj.zcu.cz


Stáhnout ppt "Připraveno s podporou programu Erasmus+ Evropské unie. Provázanost výsledků učení, vyučovacích a hodnoticích metod Zkušenosti ZČU Brno 20. 4. 2016 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google