Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Neruda "Časy zaživa pohřbených" Jaké č asy to budou? Co myslíte, že se d ě lo?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Neruda "Časy zaživa pohřbených" Jaké č asy to budou? Co myslíte, že se d ě lo?"— Transkript prezentace:

1 Jan Neruda "Časy zaživa pohřbených" Jaké č asy to budou? Co myslíte, že se d ě lo?

2 Česká literatura v druhé polovině 19.století „Bach ů v absolutismus“ – císa ř František Josef I., jeho ministr Alexandr Bach, pronásledování, policejní útlak, perzekuce, cenzura oKarel Sabina odsouzen k trestu smrti, K. H. Borovský poslán do Brixenu, B. N ě mcová poslána mimo Prahu, J. K. Tyl zakázán pobyt v Praze …proto „ Č asy zaživa poh ř bených“ P ř esto vychází t ř i významná literární díla: Kytice, Babi č ka a almanach Máj

3 Májovci 1858 almanach Máj (výbor z díla n ě kolika autor ů Mladá generace: Karolína Sv ě tlá, Božena N ě mcová, Karel Sabina, Karel Jaromír Erben Snažili se p ř iblížit č eskou literární tvorbu na úrove ň moderní evropské literatury – č eská tvorba, ale ne p ř ehnan ě vlastenecká P ř evážn ě realistická tvorba

4 Jakub Arbes Noviná ř a spisovatel Jako noviná ř psal fejetony, zápisy ze soudních síní, denní zprávy, č lánky v ě nované divadlu, portréty spisovatel ů, herc ů, výtvarník ů, zpracoval Mách ů v životopis Jako spisovatel: sociální romány – Štrachpudlíci, Moderní upí ř i (život d ě lník ů ) Nejv ě tší popularity dosáhl tvorbou romanet ROMANETO = kratší román plný nap ě tí D: Svatý Xaverius, Newton ů v mozek, …

5 Ruchovci Almanach Ruch vydán ku p ř íležitosti položení základního kamene Národního divadla (1868) Vlastenectví – oprášili myšlenku slovanské vzájemnosti, která byla typická pro Národní obrození Pod ř izují literaturu národním zájm ů m – historická témata Svatopluk Č ech, Eliška Krásnohorská, č áste č n ě Josef Václav Sládek

6 Svatopluk Čech „brou č kiády“: Pravý výlet pana Brou č ka do M ě síce a Nový epochální výlet pana Brou č ka, tentokráte do XV. Století o Ob ě díla jsou satirická, vysmívají se malosti, p ř ízemnosti, vlasten č ení a zbab ě losti Eliška Krásnohorská Autorka libret k operám Hubi č ka, Tajemství, Č ertova st ě na Mluv č í ruchovc ů – obhajovala národní poslání literatury

7 Lumírovci Č asopis Lumír od roku 1851 – spojoval mladou a starší spisovatelskou generaci Když se stal redaktorem J. V. Sládek zm ě nil se jeho charakter = obdiv k západní literatu ř evyhrocené nap ě tí mezi „národním sm ě rem“ (ruchovci) a „kosmopolitním sm ě rem“ (lumírovci) Josef Václav Sládek, Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer

8 Josef Václav Sládek Redigoval Lumír 21 let obhájce tvorby mladých autor ů Básník – zejména lyrické básn ě D: Sluncem a stínem, Na prahu ráje – sbírky básní Tvorba pro d ě ti – je považován za zakladatele moderní d ě tské poezie D: Zlatý máj, Zvony a zvonky (Znám k ř iš ť álovou studánku…) P ř ekládal Shakespeara

9 Jaroslav Vrchlický Za svého života vydal 270 knih, básnických sbírek: zpo č átku básn ě pesimistické ovlivn ě né H ř bitovním kvítím Jana Nerudy, pak optimistické oslavující jaro, život, lásku, pozd ě ji v dob ě životní krize p ř evažuje melancholie, pesimismus, zklamání, bolest D: Okna v bou ř i (Za trochu lásky šel bych…) P ř ekladatel – ješt ě více p ř eklad ů než Sládek

10 Julius Zeyer Proslul hlavn ě romány: Román o v ě rném p ř átelství Amise a Amila, Jan Maria Plojhar, D ů m u tonoucí hv ě zdy Drama: Radúz a Mahulena

11 Česká moderna 1895 manifest mladé nastupující generace Č eská moderna – kriticky se postavili v ůč i tvorb ě starší generace, p ř edevším Lumírovc ů, zvlášt ě Jaroslava Vrchlického, vymezovali se i proti realismu P ř ijímali moderní proudy evropského um ě ní: symbolismus, impresionismus, expresionismus, dekadence, naturalismus


Stáhnout ppt "Jan Neruda "Časy zaživa pohřbených" Jaké č asy to budou? Co myslíte, že se d ě lo?"

Podobné prezentace


Reklamy Google