Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právnické osoby podle NOZ § 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právnické osoby podle NOZ § 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku."— Transkript prezentace:

1 Právnické osoby podle NOZ § 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

2 od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických osob čítá 301 paragrafů (§§ 118 až 418 NOZ) ▫obsahuje celou právní regulaci existence právnické osoby  od jejího ustavení  její vznik až po zánik  včetně problematiky přeměn právnických osob  a jejich likvidace

3 Ustavení a vznik právnické osoby § 122: Právnickou osobu lze ustavit ▫zakladatelským právním jednáním, ▫zákonem, ▫rozhodnutím orgánu veřejné moci, ▫popřípadě jiným způsobem, který stanoví jiný právní předpis. § 123 (1): Zakladatelské právní jednání určí alespoň ▫název, ▫sídlo právnické osoby, ▫předmět činnosti, ▫statutární orgán (2) Pro zakladatelské právní jednání se vyžaduje písemná forma.

4 Vznik PO § 126 (1): Právnická osoba vzniká ▫dnem zápisu do veřejného rejstříku. (2) Je-li právnická osoba zřízena zákonem, ▫vzniká dnem nabytí jeho účinnosti…

5 Název PO § 132 (1) Jménem právnické osoby je její název. (2) Název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a obsahovat označení její právní formy.  Název nesmí být klamavý.  Může obsahovat jméno člověka, k němuž má právnická osoba zvláštní vztah.  Je-li člověk živ, lze užít jeho jméno v názvu právnické osoby jen s jeho souhlasem;  zemřel-li, aniž dal souhlas, vyžaduje se souhlas jeho manžela, a pokud není, souhlas zletilého potomka, a pokud není on, souhlas předka.

6 Účel právnických osob § 144 (1) Právnickou osobu lze ustavit ▫ve veřejném ▫nebo v soukromém zájmu.  Tato její povaha se posuzuje podle hlavní činnosti právnické osoby. § 145 (1) Zakazuje se založit PO jejímž účelem ▫je porušení práva nebo ▫dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem…  a) popření nebo omezení osobních, politických nebo jiných práv osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení,  b) rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti,  c) podpora násilí nebo  d) řízení orgánu veřejné moci nebo výkonu veřejné správy bez zákonného zmocnění. ▫(2) Zakazuje se založit právnickou osobu ozbrojenou nebo s ozbrojenými složkami,…

7 Veřejná prospěšnost § 146 Veřejně prospěšná je právnická osoba, ▫poslání přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním  vlastní činností  k dosahování obecného blaha, ▫pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, ▫pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a ▫pokud hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu. ▫právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku a ▫právo uvést ve svém názvu, že je veřejně prospěšná.

8 Zrušení právnické osoby § 168 (1) Právnická osoba se zrušuje ▫právním jednáním, ▫uplynutím doby, ▫rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo ▫dosažením účelu, pro který byla ustavena, ▫a z dalších důvodů stanovených zákonem. § 169 (1) Po zrušení právnické osoby se vyžaduje její likvidace…  Likvidace, § 187 (1): Účelem likvidace je  vypořádat majetek (likvidační podstatu),  vyrovnat dluhy věřitelům  a naložit s čistým majetkovým zůstatkem (s likvidačním zůstatkem)

9 Zánik právnické osoby § 185 Právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku. § 186 Právnická osoba, která nepodléhá zápisu do veřejného rejstříku, zaniká skončením likvidace.

10 Členění právnických osob soukromého práva: 1/ podle jejich podstaty ▫(osobní nebo majetkové hledisko):  1.1/ Korporace  1.2/ Fundace ▫Nadace (§ 306 a násl.) ▫Nadační fond (§ 396 a násl.) ▫Ústav (§ 402 a násl.) ▫zrušený zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech ▫Obecně prospěšná společnost (§ 3050 NOZ) 2/ podle účelu: ▫2.1/ za účelem výdělečným (za účelem podnikání) ▫2.2/ za účelem nevýdělečným (jiným než podnikání)

11 Korporace s nevýdělečným účelem (existující za jiným účelem, než podnikáním) ▫NOZ  Spolek (pobočný spolek)  Odborová organizace (§ 3025)  Organizace zaměstnavatelů (§ 3025)  Společenství vlastníků jednotek (§ 1204 a násl.) ▫ZOK  Společnost s ručením omezeným (§ 132 a násl.)  Akciová společnost (§ 256 a násl.)  Družstvo (§ 552 a násl.)  Družstvo bytové (§ 727 a násl.)  Družstvo sociální (§ 758 a násl.)

12 Korporace za jiným účelem, než podnikáním – v dalších práv. předpisech 1/ zákon č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech ▫církve, náboženské společnosti, církevní právnické osoby (evidované) 2/ zákon č. 424/1991 Sb. o politických stranách a politických hnutích ▫politické strany, politická hnutí 3/ zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti ▫ honební společenstva

13 Korporace s výdělečným účelem (ZOK) ▫VOS ▫KS ▫AS ▫SRO

14 Nová úprava některých právních forem právnických osob § 210 (1): Korporaci vytváří jako právnickou osobu společenství osob. (2) Na právnickou osobu tvořenou jediným členem se hledí jako na korporaci. Spolek (doposud občanské sdružení) ▫NOZ zavádí jako obecnou korporaci spolek a využívá většinu pravidel obsažených doposud v zákoně o sdružování občanů  Zákon č. 83/1990 Sb. který se dnem účinnosti NOZ ruší.  Dosavadní občanská sdružení se považují za spolky  Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav nebo sociální družstvo (ZOK)  Mohou podnikat, pokud to bude v rámci jejich vedlejší činnosti,  Spolky také mohou i nadále poskytovat sociální služby.

15 Zavádí se ▫detailnější regulace organizace spolku, ▫možnost neplatnosti usnesení nejvyššího orgánu, ▫majetková kontrola spolku a ▫jeho přeměny. Nově se stanoví, že spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku  (doposud neexistoval veřejný rejstřík a občanská sdružení vznikala registrací). ▫Nebude-li pak do 30 dnů od podání návrhu na zápis spolku rozhodnuto, považuje se spolek zapsaný 30. dnem od podání návrhu.

16 Spolkové právo je tak subsidiární ▫pro všechny ty další entity soukromého práva, které mají spolkový základ Zájmová sdružení právnických osob vzniklá na základě zákona č. 40/1964 Sb. se i nadále řídí dosavadními právními předpisy. ▫Mohou však změnit svoji formu na spolek. Ustanovení občanského zákoníku o spolcích se použijí na obchodní korporace, ▫jen stanoví-li tak zákon o obchodních korporacích.

17 Pobočný spolek může být vytvořen jako odvozená právnická osoba – ▫jeho existence však váže funkčně i věcně na existenci hlavního spolku.  Pobočných spolků může být i více. organizační jednotky sdružení ▫způsobilé jednat svým jménem podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů se nově budou považovat za pobočné spolky podle NOZ.

18 Spolkový rejstřík ▫je veřejným rejstříkem ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb. Zapisují se – ▫ spolky  (popř. pobočné a zahraniční spolky),  činnost spolku,  statutární orgán, název,  vedlejší činnost,  označení nejvyššího orgánu,  rozhodčí komise. Součástí názvu spolku musí být obligatorně slovo „spolek“ nebo zapsaný spolek „z.s.“.

19 Nadace do 31.12. 2013 obsažena v zákoně č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ▫který se dnem účinnosti NOZ ruší od 1.1.2014 je nově obsažena přímo v NOZ v § 303 a násl. nadace a nadační fondy souhrnně označuje jako fundace ▫(protiklad korporací).

20 NOZ: ▫rozšiřuje dovolený účel nadací  z výlučně veřejně prospěšného účelu i na účel dobročinný,  spočívá v podpoře určitého okruhu osob určených jednotlivě či jinak, čímž se umožňuje zakládání i tzv. rodinných nadací (např. k podpoře studia vlastních dětí). Nadacím se nezakazuje podnikání, ▫nesmí však jít o hlavní činnost nadace a ▫výnos z podnikání může být použit  jen k podpoře jejího účelu.

21 Nadační rejstřík s vlastnostmi veřejného rejstříku Zapisují se – ▫nadace, ▫nadační fondy. Zapisuje se – ▫nadační kapitál, ▫vklad zakladatele, (přitom je-li vyžadován zápis zakladatele, i jeho splacení), ▫omezení pro dar, ▫evidence zakladatele, ▫identifikace převodu/přechodu závodů, ▫správní rada nadace (členové).

22 Ústav NOZ nově zavádí právnickou osobu ústav ▫(§ 402 a násl.) je nový typ právní formy ▫kombinuje prvky základních typů právnických osob,  korporace a fundace

23 Ústav provozuje ▫činnost užitečnou společensky nebo hospodářsky, ▫její výsledky mají být každému rovnocenně dostupné za předem stanovených podmínek ▫poskytuje určitou službu a určující pro něj je, že má příjemce této služby. Tato forma právnické osoby je využitelná např.  pro školy,  muzea,  nemocnice,  vědecké nebo výzkumné ústavy apod.

24 Provozuje-li ústav obchodní závod nebo jinou vedlejší činnost, ▫nesmí být provoz na újmu  jakosti,  rozsahu a  dostupnosti ▫služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu. Platí že název ústavu musí obsahovat slova „zapsaný ústav“, postačí však zkratka „z. ú.“


Stáhnout ppt "Právnické osoby podle NOZ § 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku."

Podobné prezentace


Reklamy Google