Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 6. 10. 2015 Kroměříž 8. 10. 2015 Vsetín 13. 10. 2015 Zlín 14.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 6. 10. 2015 Kroměříž 8. 10. 2015 Vsetín 13. 10. 2015 Zlín 14."— Transkript prezentace:

1 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 6. 10. 2015 Kroměříž 8. 10. 2015 Vsetín 13. 10. 2015 Zlín 14. 10. 2015 Uherské Hradiště 15. 10. 2015

2 1. Právní předpisy 2. Ostatní dokumenty k přijímacímu řízení 3. Podmínky přijetí na střední školu 4. Přijímací řízení 5. Přihlášky na střední školu 6. Přijímací zkouška 7. Další kola přijímacího řízení 8. Hodnocení přijímacího řízení a způsob vyhlášení 9. Doručování rozhodnutí 10. Odvolání 11. Zápisový lístek 12. Informační zdroje, odkazy 13. Podpora odborného vzdělávání Osnova

3 Právní předpisy  Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;  Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách (dále jen vyhláška), ve znění pozdějších předpisů;  Zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění.

4 Ostatní dokumenty k přijímacímu řízení Pro přijímací řízení na školní rok 2016/2017 platí: Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů (dále jen pokusné ověřování) V souladu s § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), a § 3 odst. 3 Vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění.

5 Podmínky přijetí na SŠ § 59 – podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole  Splněná povinná školní docházka;  Ukončené základní vzdělání před splněním PŠD;  O přijetí rozhoduje ředitel příslušné střední školy (stanovuje další podmínky, kritéria...).

6 Přijímací řízení § 60 - přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole 1. Přijímací řízení - přijímací zkoušky  Ředitel střední školy je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení a v rámci přijímacího řízení může stanovit přijímací zkoušku.  Jestliže se přijímací zkouška nekoná, informuje o této skutečnosti písemně uchazeče nebo zákonného zástupce bez zbytečného odkladu (včetně přiděleného registračního čísla).

7 Přijímací řízení  Pokud se přijímací zkouška koná, zveřejní ředitel střední školy:  termíny přijímacích zkoušek (je-li škola zapojena do pokusného ověřování, půjde jen o jeden termín);  jednotná kritéria;  předpokládaný počet přijímaných uchazečů;  Zveřejnění na webových stránkách školy:  do 31. 1. („střední školy“);  do 30. 10. (obory s talentovou zkouškou).

8 Přihlášky 2. Přihlášky na střední školy  Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč o studium nebo jeho zákonný zástupce podat 2 přihlášky.  Přihláška se podává na platném tiskopise přímo řediteli příslušné střední školy.  Upozorňujeme na tiskopis přihlášky platný pro přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 (denní forma, obory vzdělání s talentovou zkouškou)  Ve výjimečných případech může u nezletilého uchazeče s „ústavní výchovou“ podat přihlášku ke studiu ředitel příslušného zařízení (o této skutečnosti musí informovat zákonného zástupce).

9 Přihlášky  Termíny podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení:  denní forma – do 15. března;  ostatní formy vzdělávání – do 20. března;  talentové zkoušky – do 30. listopadu.  Součástí přihlášky jsou ostatní dokumenty, které jsou uvedeny v kritériích podle zaměření střední školy: např. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, posudek školského poradenského zařízení včetně vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové zkoušky.

10 Přijímací zkouška 3. Přijímací zkouška  Pokud ředitel školy rozhodl o konání přijímací zkoušky, lze ji konat prostřednictvím: a) zkoušek zadávaných ředitelem školy b) centrálně zadávaných a vyhodnocených testů nebo c) kombinací způsobů podle a) a b)

11 Přijímací zkouška Všechny SŠ zřizované ZK budou zapojeny do pokusného ověřování, bude se tedy na nich konat přijímací zkouška z matematiky a její aplikace a českého jazyka a literatury do oborů zakončených maturitní zkouškou. Do pokusného ověřování budou zapojeny i některé soukromé SŠ a církevní SŠ.  Přijímací zkoušky (v rámci pokusného ověřování) se budou konat: 15. 4. 2016 pro čtyřleté obory vzdělání 18. 4. 2016 pro šesti a osmileté obory gymnázia (v souladu s §3 odst. 3 Vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění)  Náhradní termín 13. 5. 2016

12 Přijímací zkouška  Pokusné ověřování se netýká:  oborů s talentovou zkouškou;  gymnázia se sportovní přípravou;  nástavbového studia;  zkráceného studia;  ostatních forem vzdělávání.

13 Přijímací zkouška  Do pokusného ověřování zapojeny obě uchazečem vybrané školy, výsledky z pokusného ověřování se přenesou na druhou školu uvedenou v přihlášce. Tento přenos zajistí Centrum.  Zapojena pouze škola č. 1, vykoná zde uchazeč přijímací zkoušky ve stanoveném termínu (15. 4. nebo 18. 4. 2016) a na škole č. 2 proběhne přijímací řízení dle kritérií stanovených danou školou a v souladu se školským zákonem a vyhláškou.  Zapojena pouze škola č. 2, koná zde uchazeč přijímací zkoušky ve stanoveném termínu (15. 4. nebo 18. 4. 2016) a na škole č. 1 proběhne přijímací řízení dle kritérií stanovených danou školou a v souladu se školským zákonem a vyhláškou.

14 Přijímací zkouška  Ředitel školy rozhodne o uplatnění výsledků jednotných testů v dalších kolech přijímacího řízení a zohlední tuto skutečnost v kritériích přijímacího řízení.  Pozvánka k přijímací zkoušce se zasílá 14 dnů před konáním přijímací zkoušky (platí pro 1. kolo PŘ).

15 Přijímací zkouška  Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví:  jen vážné důvody (zdravotní);  písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy;  náhradní termín nejpozději do 1 měsíce (podle zákona). Školy zapojené do pokusného ověřování mají náhradní termín stanoven na 13. 5. 2016.

16 Další kola přijímacího řízení  Počty volných míst oznamuje ředitel střední školy KÚ informace zveřejňovány na www.zkola.czwww.zkola.cz  Přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola.  Pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

17 4. Hodnocení přijímacího řízení a způsob vyhlášení výsledků V jednotlivých kolech PŘ hodnotí ředitel školy uchazeče podle:  hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání;  výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce;  výsledků hodnocení PZ, je-li stanovena a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Hodnocení přijímacího řízení

18  Hodnocení přijímacího řízení do 3 pracovních dnů.  U škol zapojených do pokusného ověřování budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny v souladu s vyhlášením pilotního ověřování zveřejněny nejdříve 22. dubna.  ROZHODNUTÍ – se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (ve škole + internet – min. 15 dnů) a nepřijatým uchazečům se zašle rozhodnutí o nepřijetí.  V případě nekonání přijímací zkoušky (obory vzdělání s výučním listem) – výsledky nejdříve 22. dubna. Hodnocení přijímacího řízení

19  Doručování rozhodnutí (o nepřijetí):  Obálku označit razítkem „Uložit jen 7 dnů“.  Rozhodnutí, které nelze doručit, se vkládá po uplynutí doby 5 pracovních dnů (7 dnů kalendářních) do domovní schránky, pak se považuje za doručené. Doručování

20 5. Odvolání V případě rozhodnutí o nepřijetí Ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání

21 Odvolání se podává písemně prostřednictvím ředitele střední školy k Odboru školství, mládeže a sportu KÚ ZK. Ředitel Autoremedura postoupí celý spis KÚ (§ 183 odst. 3 (30 dnů) školského zákona a § 87 správního řádu)

22 § 60a – Zápisový lístek K čemu slouží zápisový lístek:  Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.  Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje: Pouze na uchazeče o denní formu studia (nevztahuje se – NS, ZKMZ, ZKVL a OFV). Zápisový lístek

23 Kde uchazeč obdrží zápisový lístek:  Uchazeč, který je žákem ZŠ, obdrží zápisový lístek na této základní škole (do 15. března /30. listopadu u TZ).  V ostatních případech na žádost vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.  U cizinců KÚ dle místa pobytu, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Zápisový lístek

24 Postup při odevzdávání zápisového lístku:  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním ZL řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí. U uchazečů s „ústavní výchovou“ může potvrdit ředitel příslušného zařízení.  ZL se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

25 Zápisový lístek Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět to neplatí v případě kdy: - uchazeč chce uplatnit zápisový lístek v rámci přijímacího řízení, kde byl přijat na základě odvolání; - uchazeč již uplatnil ZL na některý z oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“ střední školu.

26 Způsob žádosti o zápisový lístek:  Osobně (KÚ Zlínského kraje – Baťův institut 14|15) - s ověřením totožnosti žadatele;  Písemná žádost zaslaná na adresu KÚ (ne e-mailem) (veškeré informace k ZL naleznete na www.zkola.cz).www.zkola.cz V žádosti je třeba uvést:  Jméno a příjmení uchazeče o studium;  Datum a místo narození uchazeče o studium;  Adresu bydliště uchazeče o studium, telefonní číslo;  Případně jméno zákonného zástupce nezletilého uchazeče. Zápisový lístek

27  K vyplnění těchto údajů je možné použít přiložený formulář žádosti na www.zkola.cz v sekci přijímací řízení na SŠ.www.zkola.cz  Zápisový lístek bude na základě těchto údajů zaevidován v databázi žadatelů. Evidenci ZL si vede i ZŠ.  Při vydávání ZL je ověřena totožnost žadatele nebo zákonného zástupce. Zápisový lístek

28 Náhradní zápisový lístek vydává orgán, který jej vydal  Na základě písemné žádosti;  Čestné prohlášení, že nebyl a nebude ZL uplatněn;  Podpis uchazeče a zákonného zástupce nezletilého. Zápisový lístek

29 Informační zdroje Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje www.zkola.czwww.zkola.cz  Kalendář dnů otevřených dveří;  Elektronická publikace „Kam na školu ve Zlínském kraji“;  Podpora řemesel v odborném školství;  2. a další kola přijímacího řízení.

30 Informační zdroje Burza škol www.burzaskol.czwww.burzaskol.cz Virtuální nabídka středních škol Zlínského kraje všech zřizovatelů. Členění:  Podle oborového zaměření;  Podle okresů; Propojení s dalšími informačními zdroji  Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017;  Elektronická publikace „Kam na školu ve Zlínském kraji“;  Kalendář dnů otevřených dveří.

31 V oblasti přijímacího řízení doporučujeme sledovat:  www.zkola.cz v sekci Přehled školských předpisů/ zákony, vyhlášky a nařízení vlády; www.zkola.cz  www jednotlivých středních škol;  www.msmt.cz www.msmt.cz Odkazy

32 Podpora odborného vzdělávání „Podpora řemesel v odborné školství“  Zařazeno celkem 16 oborů (převážně stavební a strojírenské obory).  Žáci obdrží finanční příspěvek z rozpočtu ZK: (při splnění stanovených podmínek)  1. roč. – 300Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 1 500Kč  2. roč. – 400Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 2 500Kč  3. roč. – 500Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 5 000Kč  Přehled podporovaných oborů a podmínky pro vyplácení jsou uveřejněny na www.zkola.cz v sekci „podpora řemesel v odborném školství“.www.zkola.cz

33 Podpora odborného vzdělávání Poslední zařazené obory do podpory řemesel  ve šk. roce 2013/2014 byl do podpory zařazen obor vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec – farmář;  ve šk. roce 2014/2015 byl do podpory zařazen obor vzdělání 29-53-H/01 Pekař;  ve šk. roce 2015/2016 byl do podpory zařazen obor vzdělání 28-52-H/01 Chemik.

34 Děkujeme za pozornost Pracovníci OŠMS, oddělení organizační a správní


Stáhnout ppt "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 6. 10. 2015 Kroměříž 8. 10. 2015 Vsetín 13. 10. 2015 Zlín 14."

Podobné prezentace


Reklamy Google