Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo na informace Zák. č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo na informace Zák. č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím."— Transkript prezentace:

1 Právo na informace Zák. č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

2 Právo na informace představuje na straně jedné právo veřejnosti na získávání informací, které má obec a další povinné subjekty k dispozici, a na straně druhé povinnost těchto subjektů poskytovat, či alespoň zpřístupnit, informace o své činnosti. představuje na straně jedné právo veřejnosti na získávání informací, které má obec a další povinné subjekty k dispozici, a na straně druhé povinnost těchto subjektů poskytovat, či alespoň zpřístupnit, informace o své činnosti.

3 Informace jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informací není počítačový program. jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informací není počítačový program.

4 Povinné subjekty státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány, veřejné instituce, a dále subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány, veřejné instituce, a dále subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy

5 Žádost o informaci je podání, kterým se zahajuje rozhodovací proces, jehož výsledkem je poskytnutí či neposkytnutí požadované informace. je podání, kterým se zahajuje rozhodovací proces, jehož výsledkem je poskytnutí či neposkytnutí požadované informace.

6 Žádost Žádost může být podána dvojím způsobem, a to buď ústně nebo písemně (připouští se i prostřednictvím e-mailu nebo faxu). Žádost může být podána dvojím způsobem, a to buď ústně nebo písemně (připouští se i prostřednictvím e-mailu nebo faxu).

7 Lhůta k vyřízení žádosti lhůta 15 dnů od jejího přijetí nebo doplnění, ze závažných důvodů může být prodloužena o 10 dnů lhůta 15 dnů od jejího přijetí nebo doplnění, ze závažných důvodů může být prodloužena o 10 dnů

8 Neposkytnutí informace je potřeba učinit formou správního rozhodnutí (správní rozhodnutí o odmítnutí žádosti), které vydává vždy obecní úřad bez ohledu na to, zda se jedná o oblast samostatné či přenesené působnosti. Takto je nutné postupovat i v případě, kdy žádosti není vyhověno pouze z části. je potřeba učinit formou správního rozhodnutí (správní rozhodnutí o odmítnutí žádosti), které vydává vždy obecní úřad bez ohledu na to, zda se jedná o oblast samostatné či přenesené působnosti. Takto je nutné postupovat i v případě, kdy žádosti není vyhověno pouze z části.

9 Omezení práva na poskytnutí informace 1 Utajované skutečnosti 1 Utajované skutečnosti 2 Obchodní tajemství 2 Obchodní tajemství 3 Duševní vlastnictví 3 Duševní vlastnictví 4 Další omezení 4 Další omezení

10 Utajované skutečnosti informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací. informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací.

11 Obchodní tajemství Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.

12 Duševní vlastnictví Právní úprava je stanovena řadou právních předpisů, např. zákon č. 101/2000 Sb. Právní úprava je stanovena řadou právních předpisů, např. zákon č. 101/2000 Sb.

13 Další omezení Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem. Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem. Informace předané osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. Informace předané osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. Informace zveřejňované na základě zvláštního zákona. Informace zveřejňované na základě zvláštního zákona. Informace o probíhajících trestních řízeních, rozhodovací činnosti soudů, plnění úkolů zpravodajských služeb a přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nevyššího kontrolního úřadu. Informace o probíhajících trestních řízeních, rozhodovací činnosti soudů, plnění úkolů zpravodajských služeb a přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nevyššího kontrolního úřadu.

14 Hrazení nákladů Informace jsou poskytovány v zásadě bezplatně. Nicméně obec je oprávněna (zákon tak zdůrazňuje možnost, nikoli povinnost) žádat úhradu nákladů spojených s : vyhledáváním informací (obvykle sazba za 1 hodinu práce), vyhledáváním informací (obvykle sazba za 1 hodinu práce), pořízením kopií (kopírování, tisk), pořízením kopií (kopírování, tisk), opatřením technických nosičů dat (disketa, CD), opatřením technických nosičů dat (disketa, CD), odesláním informace (fax, poštovné a balné). odesláním informace (fax, poštovné a balné).

15 Ochrana osobních údajů Zákon 101/2000 Sb.

16 osobní údaj - jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu, apod. - jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu, apod.

17 Citlivý údaj osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě apod. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě apod.

18 zpracováním osobních údajů - se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, apod. - se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, apod.

19


Stáhnout ppt "Právo na informace Zák. č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím."

Podobné prezentace


Reklamy Google