Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z ADLUŽENÍ A E XEKUCE 17.05.2016 Antonín Toman. E XEKUČNÍ PRÁVO – OBECNÝ ÚVOD Vykonávací řízení – „druh“ civilního soudního řízení ( x nalézací řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z ADLUŽENÍ A E XEKUCE 17.05.2016 Antonín Toman. E XEKUČNÍ PRÁVO – OBECNÝ ÚVOD Vykonávací řízení – „druh“ civilního soudního řízení ( x nalézací řízení."— Transkript prezentace:

1 Z ADLUŽENÍ A E XEKUCE 17.05.2016 Antonín Toman

2 E XEKUČNÍ PRÁVO – OBECNÝ ÚVOD Vykonávací řízení – „druh“ civilního soudního řízení ( x nalézací řízení ) 1. realizace monopolu státu na nalézání, zajištění i vynucování práva 2. nárok občanů na poskytnutí účinné právní ochrany proti osobám, které odmítají plnit právní povinnosti Nelze se omezit pouze na stanovení práv, současně je třeba zajistit jejich prosazení (v mezích přesně stanovených právním řádem)

3 E XEKUČNÍ PRÁVO – OBECNÝ ÚVOD II exekuce x výkon rozhodnutí účel – právo na spravedlivý proces, právo na soudní ochranu, krajní prostředek řešení sporu personální x reálná - předmět naturální x peněžní – způsob uspokojení věřitele přímá x nepřímá - způsob donucení individuální (speciální) x univerzální (generální)

4 P OSTAVENÍ SOUDNÍHO EXEKUTORA

5 Soudní exekutor: - fyzická osoba - předpoklady - plná svéprávnost - vysokoškolské vzdělání v oboru právo - je bezúhonný - vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi - složil exekutorskou zkoušku - pověřená státem exekutorským úřadem => výběrové řízení

6 P OSTAVENÍ SOUDNÍHO EXEKUTORA - exekuční činnost (peněžité i nepeněžité plnění) - tzv. další činnost právní pomoc po vydání exekučního titulu provádění autorizované konverze zápisy úschovy doručování písemností dobrovolné dražby správa majetku zajištěného v trestním řízení

7 I NTERMEZZO

8 Z PŮSOBY PROVEDENÍ EXEKUCE - provést exekuci je možné pouze způsoby uvedenými v zákoně (§ 257 OSŘ, § 58 odst. 1 EŘ) => taxativní výčet => realizace zásady ochrany povinného a třetích osob => realizace zásady formalizace předpokladů exekuce EXEKUCE k vymožení peněžitého plnění k vymožení nepeněžitého plnění (EŘ 2013) cca 830.000 řízení (EŘ 2013) cca 2.500 řízení (EŘ 2014) cca 860.000 řízení (EŘ 2014) cca 2.000 řízení (EŘ 2015) cca 732.000 řízení (EŘ 2015) cca 1.800 řízení

9 Z PŮSOBY PROVEDENÍ EXEKUCE – PENĚŽITÉ - srážkami ze mzdy a jiných příjmů, - přikázáním pohledávky, - prodejem movitých věcí a nemovitých věcí, - postižením závodu, - do 7/2015 zřízením soudcovského či exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech (nemá uhrazovací funkci, ale pouze zajišťovací) - správou nemovité věci, - pozastavením řidičského oprávnění (pouze EŘ)

10 Z PŮSOBY PROVEDENÍ EXEKUCE – PENĚŽITÉ II - exekuci k vymožení peněžitého plnění lze provádět více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby (§ 263 odst. 2 OSŘ, § 58 odst. 2 EŘ) K OREKTIV : zásada ochrany povinného (zamezení libovůli vymáhajícího věřitele, resp. vymáhajícího orgánu), odůvodněné požadavky v. věřitele x chráněné zájmy povinného => P ŘIMĚŘENOST – zajistit majetek k provedení exekuce lze nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství včetně příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů exekuce (§ 263 odst. 1, § 58 odst. 1 EŘ – modifikovaná ve prospěch efektivity)

11 Z PŮSOBY PROVEDENÍ EXEKUCE – PENĚŽITÉ III => PRIORITA MÉNĚ INVAZIVNÍCH ZPŮSOBŮ ( EŘ ) - provedení exekuce některým ze způsobů až pokud předcházející způsoby nepostačují (§ 58 odst. 2 EŘ) a) přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, b) a nepostačuje-li to, pak přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu, c) přikázáním jiné peněžité pohledávky s výjimkou pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, postižením jiných majetkových práv, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovité věci nebo pozastavením řidičského oprávnění, d) prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých věcí, které povinný nepoužívá k bydlení sebe a své rodiny, postižením závodu nebo přikázáním pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, e) prodejem nemovitých věcí, které povinný používá k bydlení sebe a své rodiny.

12 Z PŮSOBY PROVEDENÍ EXEKUCE – PENĚŽITÉ IV => VHODNOST – povinnost zvolit způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše dluhů povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo (§ 264 odst. 1 OSŘ, § 47 odst. 1 EŘ); hospodářký výsledek x újma Výše uvedeného dbá vymáhající orgán z úřední povinnosti i k návrhu účastníka řízení (typicky povinného – návrh na zastavení - § 268 odst. 4 OSŘ).

13 P RO PŘEDSTAVU Počet nařízených výkonů rozhodnutí 1981 1996 1999 2004 - srážkami ze mzdy105 22957 17275 91679 019 (97,1%)(27%)(24%)(24%) - přikázání pohl.13850 92036 41822 238 - movité věci77997 342194 748220 920 - nemovité věci2152 6453 4932 544 Zdroj: A. Tripes, Exekuce v soudní praxi, 3 vyd., str. 5

14

15 E XEKUČNÍ TITUL - autoritativní uznání vymáhaného nároku za oprávněný a nepochybný - pravomocný (vykonatelný) exekuční titul tvoří předěl mezi nalézacím a vykonávacím - bez exekučního titulu není exekuční řízení např. vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, vykonatelné rozhodnutí a jiný exekuční titul orgánu veřejné moci - pojmy: právní moc, vykonatelnost, pariční lhůta

16 E XEKUČNÍ ŘÍZENÍ - INICIACE - exekuční řízení se zahajuje na návrh - účastníky exekučního řízení jsou oprávněný a povinný + také manžel povinného, je-li exekucí postihován jeho majetek nebo majetek ve společném jmění manželů - jen na návrh oprávněného nebo na návrh toho, kdo prokáže, že na něho přešlo nebo bylo převedeno právo z exekučního titulu - exekutor požádá exekuční soud nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu o pověření k vedení exekuce - soud vydá pověření do 15 dnů

17 E XEKUČNÍ ŘÍZENÍ – Z ( A ) JIŠŤOVÁNÍ - dohledávací činnost (součinnostní dotazy) - zajišťování postižitelného majetku (vydávání exekučních příkazů) - notifikace povinného (po zajištění majetku x zmaření účelu exekuce ) - generální inhibitorium - povinný po doručení vyrozumění nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku

18 E XEKUČNÍ ŘÍZENÍ - REALIZACE - poslední možnost k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti (30 dnů od doručení výzvy), příp. k vhodné procesní obraně - realizace zvoleného způsobu provedení exekuce

19 E XEKUČNÍ ŘÍZENÍ – NETYPICKÝ PRŮBĚH - zastavení exekuce např. rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným, rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno, k návrhu oprávněného, pro nemajetnost povinného, po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané - odklad exekuce – sociální důvody či očekávání zastavení exekuce - přerušení exekuce (např. střet exekucí) či jiná nemožnost provedení (insolvenční řízení)

20 D ĚKUJI ZA POZORNOST !


Stáhnout ppt "Z ADLUŽENÍ A E XEKUCE 17.05.2016 Antonín Toman. E XEKUČNÍ PRÁVO – OBECNÝ ÚVOD Vykonávací řízení – „druh“ civilního soudního řízení ( x nalézací řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google