Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Rozvoj lidských zdrojů česko-polského Slezska“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Rozvoj lidských zdrojů česko-polského Slezska“"— Transkript prezentace:

1 „Rozvoj lidských zdrojů česko-polského Slezska“
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 „Rozvoj lidských zdrojů česko-polského Slezska“ Bielsko-Biala,

2 Vedoucí partner projektu – Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s. Zkušenosti vedoucího partnera s projekty EU Partner Wiodący – Wyższa szkoła socjalna i administracji, Insyitut edukacji Havířov Doświadczenia Partnera Wiodącego w realizacji projektów EU

3 Rok 2008 – polský partner WSA Bielsko-Biala a příprava projektu
„Překračujeme hranice“ – workshopy s polským partnerem Rok 2008 – partner polski WSA Bielsko-Biala i przygotowanie do projektu „Przekraczamy granice“ – warsztaty z partnerem polskim

4 Cíle projektu Schválení projektu a START 2009 ! Harmonogram projektu Rozpočet projektu ,43 EUR, kofinancování z ERDF Cele projektu Decyzja o projekcie i START 2009 ! Budżet projektu ,43 EUR, współfinancowanie z ERDF

5 Děkuji za pozornost/Dziękuję za uwagę
Ing. Václav Bezecný

6 Realizace projektu Realizacja projektu Ing. Milan Kolder
Bielsko-Biala,

7 Publicita projektu Milníky projektu Analýzy ekonomického, legislativního, podnikatelského prostředí, cestovního ruchu a životního prostředí Promocja projektu Planowane osiągnięcia Analizy środowiska ekonomicznego, legislacyjnego, przedsiębiorców, turystyki i środowiska naturalnego

8 Milník přípravy modulu pro úředníky a podnikatele
Modul pro pracovníky Poradensko-informačního centra Proškolení 3 pracovníků PIC Otevření PIC na Vysoké škole sociálně správní v Havířově Osiągnięcie przygotowań modułu dla urzedników i przedsiębiorców Moduł dla pracowników Centrum konsultacyjno-informacyjnego Przeszkolenie 3 pracowników CKI Otwarcie i dzialalność CKI na Wyższej szkole socjalnej i administracji w Havířově

9 Přípravy aktivity modulu pro 3 rekvalifikační kurzy:
Administrativní pracovník se zaměřením na česko-polskou spolupráci Cestovní ruch v oblasti Slezska Základy podnikání Przygotowania działań modułu dla 3 kursów rekwalifikacyjnych: Pracownik administracji z ukierunkowaniem na współpracę czesko-polską Ruch turystyczny na terenie Ślaska Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej

10 Publicita projektu: webové stránky vedoucího partnera novinové články v místním tisku Radniční listy, Glos ludu TV Portál – video k otevření PIC 7 workshopů s polským partnerem informační tabule Promocja projektu: strona internetowa Partnera Wiadącego informacje w prasie „Radniční listy“ i „Głos ludu“ TV Portal – video z okazji otwarcia CKI 7 warsztatów z partnerem polskim tabele informacyjne

11 osoby účastnící se školení nebo seminářů 134
Výstupy projektu: osoby účastnící se výměnných aktivit 10 osoby účastnící se školení nebo seminářů 134 realizované informační a komunikační technologie 5 Produkty projektu: osoby uczestniczące w projekcie podlegajace na wymianie 10 osoby uczestniczące w szkoleniach lub seminariach 134 realizowane systemy informacyjne oraz komunikacyjne 5

12 realizované vzdělávací kurzy 11
rozsah realizovaných školení, seminářů nebo rekvalifikačních kurzů 2054 Vedoucí partner 1704 zrealizowane kursy edukacyjne 11 zakres zrealizowanych szkoleń, seminariów lub kursów w zakresie przekwalifikowania 2054 Partner Wiodący 1704

13 Děkuji za pozornost/Dziękuję za uwagę
Ing. Milan Kolder

14 v Moravskoslezském kraji w Województwie Morawskośląskim
Komplexní analýza trhu práce, ekonomického prostředí, cestovního ruchu a životního prostředí v Moravskoslezském kraji Kompleksowa analiza rynku pracy, środowiska ekonomicznego, ruchu turystyczno – wypoczynkowego oraz środowiska naturalnego w Województwie Morawskośląskim Bielsko-Biala,

15 Dokumenty k analýze/Dokumenty do analizy
Silné a slabé stránky regionu/Silne i słabe strony regionu Ukazatele HDP/Wskaźniki PKB Demografický vývoj/Rozwój demograficzny Ekonomická aktivita obyvatel/Aktywność ekonomiczna mieszkańców Zaměstnanost/Zatrudnienie Nezaměstnanost/Bezrobocie Vývoj trhu práce v roce 2009/Rozwój rynku pracy w roku 2009

16 Organizační struktura/struktura organizacyjna
Průmysl/przemysł Stavebnictví/budownictwo Přímé zahraniční investice/ bezpośrednie inwestycje zagraniczne Cestovní ruch/ turystyka Vzdělávání/kształcenie Závěry/wnioski Životní prostředí/środowisko naturalne

17 Shrnutí/výstupy Podsumownie/produkty
Makroekonomické ukazatele/wskaźniki makroekonomiczne Oblast „velkého“ průmyslu/Dziedina „wielkiego“ przemysłu Podíl HDP v roce 2008 – 10,9% - 3. místo v ČR/ podział PKB w roku 2008 – 10,9% - 3. miejsce w Republice Czeskiej Hlavní podíl terciárního a sekundárního sektoru/zasadniczy podział trzeciego i drugiego sektora

18 Demografický vývoj/rozwój demograficzny
Snížení středního stavu obyvatelstva regionu/obniżenie średniego stanu mieszkańców regionu Zvyšování podílu obyvatelstva SŠ a VŠ/wzrost udziału mieszkańców ze średnim i wyższym wykształceniem Nutnost podmínek pro další růst VŠ obyvatelstva/ konieczność stworzenia warunków dla dalszego wzrostu liczby obywateli z wyższym wykształceniem

19 Ekonomická aktivita obyvatel/ aktywność ekonomiczna mieszkańców
Zvyšování počtu obyvatel důchodového věku (starobní a invalidní důchodci)/wzrost liczby mieszkańców w wieku emerytalnym (emeryci i renciści) Snížení míry ekonomické aktivity ve věkových skupinách 55 – 59 let/ spadek stopnia aktywności ekonomicznej w grupach wiekowych 55 – 59 lat Zvýšení míry ekonomické aktivity na všech stupních vzdělání/Wzrost stopnia aktywności ekonomicznej na wszystkich poziomach wykształcenia

20 Zaměstnanost/zatrudnienie
Snížení zaměstnanosti v letech 2006 – 2009/spadek zatrudnienia w latach 2006 – 2009 Snížení v oborech zpracovatelského průmyslu, těžebním,dopravě, obchodu, ubytování a stravování/ spadek w przemyśle przetwórczym, wydobywczym, transporcie, handlu, noclegach i gastronomii Zvýšení ve veřejné správě, zemědělství, zdravotnictví, vzdělávání/wzrost w administracji publicznej, rolnictwie, służbie zdrowia, edukacji největší podíl technických, zdravotnických, pedagogických pracovníků a obslužného personálu/największy udział pracowników technicznych, pedagogów, służby zdrowia i personelu usługowego Zahraniční pracovníci – nárust Korejců (Hyundai a subdodavatelské společnosti)/pracownicy zagraniczni – przybyło Koreańczyków (Hyundai i kooperujące spółki)

21 Nezaměstnanost/bezrobocie
Snižování nezaměstnanosti v letech /Spadek bezrobocia w latach Příliv investorů/napływ inwestorów II. Polovina 2008 – globální hospodářská krize/II połowa 2008 – ogólnoświatowy kryzys gospodarczy Prudký nárust nezaměstnanosti/szybki wzrost bezrobocia

22 Prognóza vývoje trhu práce v roce 2009/prognoza rozwoju rynku pracy w roku 2009 – cz. I
Snížení projektových záměrů domácích a zahraničních investorů/spadek planów projektowych inwestorów krajowych i zagranicznych Nedostatek zakázek/brak zamówień Zrušení některých směn, výpovědi smluv/likwidacja niektórych zmian, wypowiadanie umów Omezení výroby včetně subdodavatelů/ograniczenie produkcji, co dotyczy również dostawców

23 Prognóza vývoje trhu práce v roce 2009/prognoza rozwoju rynku pracy w roku 2009 - cz. II
K – nezaměstnaných v regionu/ do – bezrobotnych w regionie Scénář poloviny roku 2009 – cca nezaměstnaných/ scenariusz dla połowy roku 2009 – cca bezrobotnych

24 Průmysl/przemysł Dominantní postavení zpracovatelského průmyslu, dále těžebního a energetického/dominująca pozycja przemysłu przetwórczego, wydobywczego i energetycznego V roce 2008 zvýšení tržeb o 15%/w roku 2008 zwiększenie wpływów o 15% Podíl tržeb 70% zpracovatelského průmyslu/udział wpływów 70% przemysł przetwórczy

25 Zahraniční investice/inwestycje zagraniczne
2000 – 2008 trvale zvýšení o 34 mil. Kč/stały wzrost o 34 mil. Kč Investoři z Korejské republiky, Taiwanu, USA, Velké Británie, Německa, Nizozemska a Itálie/inwestorzy z Korei, Tajwanu, USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii i Włoch V roce 2009 snižování investic a zeštíhlení expanze/w roku 2009 spadek inwestycji i uszczuplenie ekspansji

26 Cestovní ruch/turystyka

27 relaxace Důvody návštěvy regionu/powody odwiedzenia regionu: sport
poznávací turistika/turystyka poznawcza Ostravsko-Karvinsko Beskydy-Valašsko

28 Vzdělávání/Kształcenie
Zvyšování počtu studentů středních škol a vysokých škol/wzrost liczby uczniów szkół średnich i studentów wyższych uczelni Pokles studentů středních odborných škol (učilišť)/spadek liczby uczniów średnich szkół zawodowych

29 Životní prostředí v Moravskoslezském kraji/środowisko naturalne w Moravskoslezskim kraju
Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – MSK/rejony ze zwiększonym zanieczyszczeniem powietrza Jakost povrchových vod – pokles znečištění v regionu/jakość wód powierzchniowych – spadek zanieczyszczenia regionu Neinvestiční výdaje na ochranu ŽP – 55 mil. Kč (nadprůměr v rámci ČR)/wydatki nieinwestycyjne na ochronę środowiska naturalnego – 55 mil. Kč (powyżej średniej w Republice Czeskiej) Produkce průmyslového odpadu – 1. místo v ČR/produkcja odpadów przemysłowych – 1 miejsce w Republice Czeskiej

30 Děkuji za pozornost/Dziękuję za uwagę


Stáhnout ppt "„Rozvoj lidských zdrojů česko-polského Slezska“"

Podobné prezentace


Reklamy Google