Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní setkání ředitelů PO ZK Adamantino 9. 4. 2014 - sekce SŠ Lenka Janalíková oddělení organizační a správní odboru ŠK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní setkání ředitelů PO ZK Adamantino 9. 4. 2014 - sekce SŠ Lenka Janalíková oddělení organizační a správní odboru ŠK."— Transkript prezentace:

1 Pracovní setkání ředitelů PO ZK Adamantino 9. 4. 2014 - sekce SŠ Lenka Janalíková oddělení organizační a správní odboru ŠK

2 Přijímací řízení - přihlášky  Počet vycházejících žáků z 9. roč. ZŠ: 4 652 (loni 4 554)  Celkový počet přihlášek (adekvátní DE): 9 601 (loni 9 219)  Odhad vývoje v počtu vycházejících žáků z 9. roč. ZŠ ve ZK: 2014 → 4 652 2019 → 4 770  V období po vyhlášení přijímacího řízení nelze odmítnout přijmout přihlášku z důvodů nedostatků v ní – postupovat podle §37 odst. 3 SŘ  Častý nedostatek – přihláška není podepsaná – zkontrolovat a napravit  Problematika přijímacích zkoušek nanečisto a přípravných kurzů

3 Přijímací řízení – přijímací zkoušky  Termíny: 1. kolo ÚT – ST 22. – 23. 4. (náhradní ÚT 6. 5.) 2. kolo ÚT 20. 5. (náhradní ÚT 27. 5.)  Další kola individuálně – k naplnění předpokládaného stavu (ŠZ)  V rámci 1. kola nejsou výsledky testů SCIO přenosné  Výsledky z 1. kola jsou přenosné do dalších kol (škola musí obdržet hash kód uchazeče + souhlas s jeho použitím)  Lhůty pro přijímací zkoušky v dalších kolech (14 dní po vyhlášení, 7 dní pozvánka)  Do konce března byl termín pro požadavky na SCIO ohledně uzpůsobení zkoušek pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami  Doporučení: před přijímací zkouškou uchazeči potvrdí, že se cítí zdrávi k vykonání zkoušky, poučit je o možnosti náhradního termínu

4 Přijímací řízení  Přijímací řízení jako správní řízení  NSS → informace k přijímání na webu MŠMT  „Rozhodnutí vydává škola jako subjekt veřejné správy, nikoliv ředitel, jenž je vykonavatelem veřejné správy.“ ← SO je právnická osoba  V rozhodnutí lze užívat „zkratky“ (dále jen „škola“, dále jen „uchazeč“)  Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů podle § 183 odst. 2 ŠZ → má právní důsledky (oznamuje se rozhodnutí, ode dne následujícího po dni zveřejnění začíná plynout 10tidenní lhůta pro odevzdání ZL) název PO, školní rok, obor, x. kolo, datum zveřejnění uchazeč pod registračním číslem, ne jména! výsledek řízení u každého uchazeče poučení o právních následcích neodevzdání ZL

5 Přijímací řízení  Seznam všech uchazečů v pořadí podle výsledků PŘ podle §4 vyhlášky 671/2004 – obsahuje kritéria - nemá právní důsledek ve smyslu ŠZ (oznámení rozhodnutí)  Oba seznamy – na veřejně přístupném místě + dálkový přístup (pozor na shodné datum vyvěšení seznamu podle §183 ŠZ na obou místech)  V dokumentech užívat terminologii podle ŠZ/vyhlášky (registrační číslo ne kód nebo č. j.; uchazeči přijatí nebo nepřijatí)  Nepřijatí uchazeči: Rozhodnutí je doručováno (spec. upravena ukládací doba na poště) Pro odvolací řízení je nutno doložit datum doručení Rozhoduje se vždy – i při nesplnění kritérií pro přijetí – nelze zastavit řízení usnesením Ale: nelze autoremedurou následně přijmout uchazeče, který nesplnil kritéria

6 Přijímací řízení – odvolací řízení  Povinnosti prvostupňového SO: nevyhazovat obálku kontrola 3 denní lhůty pro podání odvolání ↔ není-li podáno včas předává se odvolání + spis na KÚ do 10 dnů! zkontrolovat, zda má všechny náležitosti podání (chybí podpis nebo je podepsáno jen nezletilým uchazečem, neuvedeno jméno ZZ a podpis je nečitelný,...), obratem vyzvat odvolatele k doplnění přečíst odvolání vyjádřit se ke konkrétním námitkám, popř. doložit své stanovisko autoremedura – nutno zachovat a respektovat kritéria a pořadí zpětvzetí odvolání (nemusí být odůvodněno) → řízení škola zastaví usnesením – nelze odvolatele k tomuto postupu nutit odvolání + spis na KÚ do 30 dnů od doručení odvolání (bez vyzvání)

7 Přijímací řízení Jednotné přijímací zkoušky v novele školského zákona ? Zabezpečení přijímacích zkoušek ve školním roce 2014/2015 ve ZK

8 Změny ve vzdělávací nabídce SŠ a VOŠ U nových oborů nebo zvyšování kapacit (denní forma):  Podmínky MŠMT (vyplývá z DZ, v Souboru ped.–org. informací): Výměna aktivního oboru za aktivní obor, nové kapacity za dosavadní využívanou kapacitu (zejména MAT, VOŠ) Ale: v kontextu priorit DZ ZK Celkové snížení v MAT oborech v kraji o 15 – 20% Přijatí do NS-DE max. do 20% absolventů oborů s VL (ZK cca 26%)  Vyjádření sociálních partnerů - spíše zaměstnavatelů, než ÚP (to ale neznamená, že zřizovatel automaticky odsouhlasí – splnění podmínek ↑ ↑  Plán otevírání tříd a oborů (celkový) - nelze předpokládat navyšování  Ekonomické dopady – vyčíslit skutečné dopady na vybavení apod.  Vyčistěte si rejstřík od nadbytečných oborů a kapacit! Navrhněte do 31. 5.

9 Uplatnění absolventů SŠ, VOŠ Jak škola sleduje další studijní a profesní dráhu svých absolventů? Je zpětná vazba vypovídající? Jak škola pracuje se zpětnou vazbou od absolventů?

10 Dny otevřených dveří ve školním roce 2014/2015  pokračovat v systému společných dvou dnů PÁ – SO v rámci jednoho města (regionu) 1x v průběhu podzimu;  10 oblastí – 10 aktivních koordinátorů Zlín – Vizovice (p. řed. Charvát) Otrokovice (p. řed. Basel) Uherské Hradiště – Kunovice – Staré Město (p. řed. Durďák) Uherský Brod – Bojkovice (p. řed. Šmíd) Kroměříž (p. řed. Hajný) Holešov – Bystřice p. H. (p. řed. Zapletal) Valašské Klobouky – Luhačovice – Slavičín (p. řed. Milička) Vsetín (p. řed. Slovák) Valašské Meziříčí – Kelč (p. řed. Pavlůsek) Rožnov p. R. (p. řed. Trefil)

11 Seminář Celoživotní učení – Kroměříž 2014  23. a 24. dubna 2014  zahájení ve středu 23. dubna ve 13 hodin  Témata: Spolupráce škol a zaměstnavatelů v počátečním vzdělávání, možnosti využití prvků duálního systému v ČR, prostupnost vzdělávacího systému, vztahy „žák-škola-firma“, financování Přínosy národní soustavy kvalifikací Celoživotní vzdělávání na Slovensku, transformace odborného vzdělávání a přípravy v SR, rozvoj polytechnické výchovy na ZŠ, národní soustava kvalifikací na Slovensku

12 Daňové zvýhodnění pro firmy zapojené do odborného vzdělávání žáků SOŠ a VOŠ  Připravuje se přednáška na uvedené téma  Termín: úterý 13. května 2014  Místo: Zlín, Baťův institut  Skladba účastníků

13 Podpora řemesel v odborném školství  Veškeré informace na www.zkola.cz – odkaz přímo z home pagewww.zkola.cz  Pravidla doplněna o modelové situace, v ostat. případech rozhoduje ŘŠ  Motivační nástroj pro volbu oboru ze strany uchazečů ze ZŠ + jejich setrvání v oboru s důrazem na výsledky hl. v odborném výcviku  Ve školním roce 2013/2014 celkem 14 oborů, z toho nově (vždy počínaje 1. ročníky): 2013/2014 obor Zemědělec – farmář 2014/2015 obor Pekař  Informační leták – nyní informuje o stavu v daném školním roce →→ návrh: přejít na funkci spíše náborovou (kdo nabízí podporované obory)  Informace o výuce v daném školním roce budou zveřejněny jiným způsobem (ne formou letáku)

14 Předsedové zkušebních komisí - změny  Jmenování předsedů ZK (ZZ, MZ) je platné pro zkoušky v daném kalendářním roce  Pro termín opravných a náhradních zkoušek může KÚ na žádost ŘŠ omezit počet zkušebních komisí a určit žákovi v dané škole jinou komisi, než před kterou konal nebo měl konat zkoušku v řádném termínu  Nejedná se o povinnou úpravu ze strany KÚ u všech ZK, ale pouze o možnost  Připomeneme začátkem června – termín pro jmenování předsedy je do 30. června

15 Maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky, přezkumy  §82 ŠZ se týká MZ i ZZ, odkaz je na něj i u absolutorií  Každý má právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby – vyřizovat už ve škole, neodmítat, předložit, popř. vysvětlit.  Nepodcenit podmínky pro konání zkoušek (k dispozici slovníky, pomůcky, zajištění klidu, správné instrukce a poučení, nezapomenout na správné uzpůsobení podmínek...)  Přítomnost členů komisí při zkoušení  Přezkumy: didaktické testy na MŠMT, ostatní na KÚ  Termíny žádostí o přezkum: do 20 dnů od konce období stanoveného vyhláškou pro konání příslušné zkoušky + 30 dnů na rozhodnutí ↔ nutná součinnost školy  Možnost vykonat ZZ/MZ do 5 let od ukončení studia → pozor při výmazech neaktivních oborů

16 Vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami  Individuálně integrovaný žák = žák se zdravotním postižením vzdělávaný v běžné třídě/studijní skupině  Individuálně integrovaný žák se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) – §§16, 18 ŠZ + vyhláška 73/2005  IVP pro zdravotně postiženého žáka povoluje ředitel na základě: žádosti zákonného zástupce písemného doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření  ŘŠ vydá rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP, na dobu platnosti doporučení ŠPZ (v intencích SŘ); po ukončení platnosti doporučení ŠPZ je třeba na základě nového doporučení ŠPZ o IVP znovu žádat  Změny ve financování (normativně)  Správně vykazovat žáky se zdravotním postižením, hlásit změny

17 Děkuji za pozornost Lenka Janalíková pevná linka: 577 043 705 služební mobil: 731 555 178 e-mail: lenka.janalikova@kr-zlinsky.cz


Stáhnout ppt "Pracovní setkání ředitelů PO ZK Adamantino 9. 4. 2014 - sekce SŠ Lenka Janalíková oddělení organizační a správní odboru ŠK."

Podobné prezentace


Reklamy Google