Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAS Sdružení SPLAV. aktuální situace v MAS základní údaje zapsaný spolek založený v roce 2004, sídlo Skuhrov n/B, kancelář Rychnov n/K. pracuje na území.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAS Sdružení SPLAV. aktuální situace v MAS základní údaje zapsaný spolek založený v roce 2004, sídlo Skuhrov n/B, kancelář Rychnov n/K. pracuje na území."— Transkript prezentace:

1 MAS Sdružení SPLAV

2 aktuální situace v MAS základní údaje zapsaný spolek založený v roce 2004, sídlo Skuhrov n/B, kancelář Rychnov n/K. pracuje na území 31 obcí Rychnovska se souhlasem obecních zastupitelstev 53 členských subjektů, zastoupeny všechny sektory, všechny obce orgány – předseda, místopředsedové, Programový výbor, Výběrová komise, Kontrolní výbor, Valná hromada zaměstnanci – 2,6 PÚ realizace projektů aktuální projekty Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (vlastní), Strategie meziobecní spolupráce v území ORP (SMO). Strategie spolupráce obcí na platformě MAS(SMS), Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP (MŠMT) Nabízíme využití zpracovaných dokumentů obcím na území MAS; každé obci dopracujeme strategii na míru.

3 MAS Sdružení SPLAV vazby strategických dokumentů STRATEGIE KRAJE STRATEGIE ČR spolupráce STRATEGIE OBCE 1 Projekt SMO Projekt SMS spolupráce obcí STRATEGIE OBCE 2 STRATEGIE OBCE 3 spolupráce různých subjektů STRATEGIE MAS (SCLLD)

4 MAS Sdružení SPLAV Strategický plán MAS 1. MAS v Královéhradeckém kraji 1. v zahájení LEADER Nejvyšší hodnocení MZE Od r. 2007 certifikát jakosti ISO 9001 PriorityOpatřeníPodopatření A.Občané A1. Výchova a vzděláníA1.1 Předškolní výchovaA1.2 Školní vzděláváníA1.3 Celoživotní vzdělávání A1.4 Věda a výzkum A2. BydleníA2.1 Nová bytová výstavba A2.2 Opravy a rekonstrukce bytů A2.3 Sociální bydlení (startovací a sociální byty) A3. Zdraví a sociální péčeA3.1 Zdravotnická zařízeníA3.2. Zařízení sociální péče A3.3 Aktivity zdravotní a sociální péče A4. Kultura a památkyA4.1 Kulturní zařízení A4.2.Objekty, vybavení a plochy památkového významu A4.3 Kulturní aktivity A5. Sport a volnočasové aktivity A5.1 Sportovní zařízeníA5.2. Volnočasová zařízení A5.3 Sportovní a volnočasové aktivity A6. Veřejná správa, bezpečnost a ostatní A6.1 Zařízení pro veřejnou správu A6.2. Zařízení pro bezpečnost a záchranný systém A6.3 Zařízení ostatní A.Prostředí B1. Prostředí ve volné krajině B1.1 Domácí i volně žijící živočichové B1.2 Vodoteče, vodní plochy, protipovodňová opatření B1.3 Lesy, zeleň, půdy v extravilánu B1.4 Opatření k ochraně životního prostředí B2. Prostředí v sídlechB2.1 Nakládání s odpady B2.2 Veřejná prostranství,parky, hřbitovy, zeleň v intravilánu B2.3 Ochrana ovzduší A2.4 Akce k ochraně životního prostředí B3. Dopravní infrastrukturaB3.1 Pěší stezky, chodníky B3.2 Cyklo a hypostezky, běžecké trasy B3.3 Silnice a železnice B3.4 Veřejná doprava B4. Technická infrastruktura B4.1 Vodovody a vodní zdroje B4.2 Kanalizace a ČOV B4.3 Plynofikace, elektrifikace B4.4 telefon, rozhlas, nové komunikační technologie B4.5 Alternativní zdroje energie C. Podnikání C1. ZemědělstvíC1.1 Rostlinná výrobaC1.2 Živočišná výroba C1.3 Zpracování zemědělských produktů C2. PrůmyslC2.1 Strojírenský průmysl C2.2 Těžba a zpracování dřeva C2.3 Textilní a potravinářský průmysl C2.4 Ostatní průmysl C3. Služby, obchod a řemesla C3.1 Ubytovací a stravovací služby C3.2 Obchod C3.3 Řemesla a ostatní služby C4. Marketing a spolupráceC4.1 Marketing regionální výroby a služeb C4.2 Propagace pro cestovní ruch C4.3 Spolupráce

5 MAS Sdružení SPLAV formy spolupráce SCHEMA PŮSOBENÍ ORP SCHEMA PŮSOBENÍ DSO SCHEMA PŮSOBENÍ MAS

6 MAS Sdružení SPLAV spolupráce obcí v rámci ORP a DSO Projekt SMO: Podpora meziobecní spolupráce - institucionalizace Strategie zpracovávána pro území ORP Rychnov nad Kněžnou Úkoly: 1. Institucionalizace meziobecní spolupráce 2. návrh společných projektů Stávající stav spolupráce – školení a odborná pomoc Úřadu ORP, neformální porady a školení v rámci DSO ve většině potřebných záležitostí spokojenost obcí Žádaná témata poradenství dotační management, výběrová řízení Možné změny v organizaci spolupráce: Posílení kapacity DSO – odborní zaměstnanci Posílení kapacity ORP nebo jiné obce – smluvní vztah Založení servisní organizace Využívání služeb poradenských agentur Výsledky projednávání: Zachování stávající praxe, rozlišení a využití předností ORP, DSO a MAS

7 MAS Sdružení SPLAV spolupráce obcí v rámci ORP a DSO Projekt SMO: Podpora meziobecní spolupráce – společné projekty Stávající stav – nákup drobné techniky, propagace, akce, účelová seskupení (vodovod, plynovod) Možná témata projektů – vzdělávání, sociální péče, odpadové hospodářství, regionální doprava Vybrané záměry pro obd.2016-18 (zapojení více obcí):  Výstavba komunitního centra sociálních služeb v Rychnově n/K.  Výstavba domova pro seniory společně s péčí v domácnosti v Záměli  Výstavba útulku pro opuštěná zvířata  Zpracování studie odpadového hospodářství na území ORP  Zpracování studie proveditelnosti provozuschopnosti regionální tratě Doudleby n/O.- Rokytnice v O.h.  Zpracování studie území ORP – Nakládání s vodami, Krajinný ráz, apod.  Propagační kampaň učňovského vzdělávání Vše zapracujeme do strategie MAS

8 MAS Sdružení SPLAV spolupráce obcí v rámci MAS Projekt SMS: Meziobecní spolupráce na platformě MAS–společné projekty Stávající stav – spolupráce na projektech MAS (drobné stavby, pořádání akcí, poskytování a odběr služeb), neformální setkávání členů MAS, exkurze Možná témata projektů – vzdělávání, sociální služby, odpadové hospodářství, regionální doprava, zaměstnanost, krizové situace Vybrané záměry (zapojení více různých subjektů) :  Výstavba a provozování komunitní zahrady a komunitního centra  Výstavba a provozování sociálního podniku (technické služby, útulek pro zvířata,..)  Výstavba a provozování kompostárny  Vybavení a provozování mobilní tělocvičny, laboratoře, dílny,..  Nákup a sdílení dopravního prostředku, drobné techniky a dalšího vybavení  Osvětové a vzdělávací kampaně (třídění odpadu,..)  Zpracování strategických plánů obcí, studií, projektů (MAP,..)  Uskutečnění průzkumů veřejného mínění, projednávání  Neformální přenos dobré praxe z jiných regionů ČR a zahraničí

9 MAS Sdružení SPLAV Místní akční plány Místní akční plány rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov n/K. MAP koncepční dokument připravovaný místní komunitou (zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání) min. pro období 2015-20. Účel MAP :  naplnit 3 priority vzdělávací politiky státu : Předškolní vzdělávání a péče – dostupnost, inkluze, kvalita Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  navrhnout systém vzdělávání založený na využití kapacit na území ORP  připravit pro školy a další organizace rozvojové náměty a projektové záměry  zpracovat pro školy a další organizace žádosti o dotační prostředky  umožnit financování projektových záměrů škol z dotač. progr. EU a ČR Účastníci tvorby MAP - Ŕídící výbor, Realizační tým, složené z těchto subjektů : ORP Rychnov n/K., MAS Sdružení SPLAV, DSO mikroregion Rychnovsko, obce, školy a vzdělávací subjekty, MPSV, KH kraj, veřejnost, přizvaní odborníci

10 MAS Sdružení SPLAV Místní akční plány rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou Obsah MAP :  Analytická část – vyhodnocení údajů, vymezení problémů, dohoda na prioritách  Opatření k naplnění priorit: Aktivity jednotlivých škol - vzdělávání žáků a učitelů plánované na úrovni škol (šablony) Aktivity spolupráce – společné projekty více vzdělávacích subjektů Infrastruktura – investice pro naplnění cíle kvalitního a inkluzívního vzdělávání do 15 let : Excelentní vzdělávací prostor (nutná dohoda o potřebnosti investice-DPI, soulad s MAP) Výstavba nového nebo navýšení kapacity stávajícího vzdělávacího zařízení (DPI, MAP) Výstavba, přestavba a vybavení vzdělávacích prostor pro školské zařízení,NNO (MAP) Výstavba mateřských škol (odůvodněná potřebnost) Výstavba neformálních zařízení pro předškolní vzdělávání do 5 let Výstavba, přestavba a vybavení pro inkluzívní vzdělávání Místní akční plány

11 MAS Sdružení SPLAV Místní akční plány rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou  Akční plán – seznam odsouhlasených záměrů připravených pro nejbližší období Dohoda o potřebnosti investice – souhlas se záměrem od min. 70% zřizovatelů škol v ORP, Soulad s MAP – záměr musí být uveden v akčním plánu MAP  Zpracování projektových žádostí v souladu s výzvami OP Podmínky vzniku MAP :  Vytvoření partnerství - zapojení min.70% škol a zřizovatelů  Dotace na realizaci projektu pro MAS je 100%  Pro území MAS Sdružení SPLAV je možné požádat o 2 260 000 Kč  Projekt bude realizován 2 roky Místní akční plány

12 MAS Sdružení SPLAV pakt spolupráce „My, zástupci obcí v MAS Sdružení SPLAV, tímto deklarujeme, že budeme spolupracovat na obnově a rozvoji svého regionu. K tomuto nám bude sloužit Strategie spolupráce obcí. Naším cílem je zlepšení chodu obecních a městských úřadů a vzájemné partnerství veřejné správy s neziskovým a podnikatelským sektorem v Místní akční skupině Sdružení SPLAV“.

13 MAS Sdružení SPLAV Děkuji za pozornost. Kateřina Holmová


Stáhnout ppt "MAS Sdružení SPLAV. aktuální situace v MAS základní údaje zapsaný spolek založený v roce 2004, sídlo Skuhrov n/B, kancelář Rychnov n/K. pracuje na území."

Podobné prezentace


Reklamy Google