Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAS Sdružení SPLAV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAS Sdružení SPLAV."— Transkript prezentace:

1 MAS Sdružení SPLAV

2 Nabízíme využití zpracovaných
MAS Sdružení SPLAV aktuální situace v MAS Nabízíme využití zpracovaných dokumentů obcím na území MAS; každé obci dopracujeme strategii na míru. základní údaje zapsaný spolek založený v roce 2004, sídlo Skuhrov n/B, kancelář Rychnov n/K. pracuje na území 31 obcí Rychnovska se souhlasem obecních zastupitelstev 53 členských subjektů, zastoupeny všechny sektory, všechny obce orgány – předseda, místopředsedové, Programový výbor, Výběrová komise, Kontrolní výbor, Valná hromada zaměstnanci – 2,6 PÚ realizace projektů aktuální projekty Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (vlastní), Strategie meziobecní spolupráce v území ORP (SMO). Strategie spolupráce obcí na platformě MAS(SMS), Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP (MŠMT)

3 MAS Sdružení SPLAV vazby strategických dokumentů spolupráce
Projekt SMO STRATEGIE OBCE 1 spolupráce obcí STRATEGIE KRAJE STRATEGIE ČR Projekt SMS STRATEGIE OBCE 2 spolupráce různých subjektů STRATEGIE MAS (SCLLD) STRATEGIE OBCE 3

4 MAS Sdružení SPLAV Strategický plán MAS
Priority Opatření Podopatření Občané A1. Výchova a vzdělání A1.1 Předškolní výchova A1.2 Školní vzdělávání A1.3 Celoživotní vzdělávání A1.4 Věda a výzkum A2. Bydlení A2.1 Nová bytová výstavba A2.2 Opravy a rekonstrukce bytů A2.3 Sociální bydlení (startovací a sociální byty) A3. Zdraví a sociální péče A3.1 Zdravotnická zařízení A3.2. Zařízení sociální péče A3.3 Aktivity zdravotní a sociální péče A4. Kultura a památky A4.1 Kulturní zařízení A4.2.Objekty, vybavení a plochy památkového významu A4.3 Kulturní aktivity A5. Sport a volnočasové aktivity A5.1 Sportovní zařízení A5.2. Volnočasová zařízení A5.3 Sportovní a volnočasové aktivity A6. Veřejná správa, bezpečnost a ostatní A6.1 Zařízení pro veřejnou správu A6.2. Zařízení pro bezpečnost a záchranný systém A6.3 Zařízení ostatní Prostředí B1. Prostředí ve volné krajině B1.1 Domácí i volně žijící živočichové B1.2 Vodoteče, vodní plochy, protipovodňová opatření B1.3 Lesy, zeleň, půdy v extravilánu B1.4 Opatření k ochraně životního prostředí B2. Prostředí v sídlech B2.1 Nakládání s odpady B2.2 Veřejná prostranství,parky, hřbitovy, zeleň v intravilánu B2.3 Ochrana ovzduší A2.4 Akce k ochraně životního prostředí B3. Dopravní infrastruktura B3.1 Pěší stezky, chodníky B3.2 Cyklo a hypostezky, běžecké trasy B3.3 Silnice a železnice B3.4 Veřejná doprava B4. Technická infrastruktura B4.1 Vodovody a vodní zdroje B4.2 Kanalizace a ČOV B4.3 Plynofikace, elektrifikace B4.4 telefon, rozhlas, nové komunikační technologie B4.5 Alternativní zdroje energie C Podnikání C1. Zemědělství C1.1 Rostlinná výroba C1.2 Živočišná výroba C1.3 Zpracování zemědělských produktů C2. Průmysl C2.1 Strojírenský průmysl C2.2 Těžba a zpracování dřeva C2.3 Textilní a potravinářský průmysl C2.4 Ostatní průmysl C3. Služby, obchod a řemesla C3.1 Ubytovací a stravovací služby C3.2 Obchod C3.3 Řemesla a ostatní služby C4. Marketing a spolupráce C4.1 Marketing regionální výroby a služeb C4.2 Propagace pro cestovní ruch C4.3 Spolupráce 1. MAS v Královéhradeckém kraji 1. v zahájení LEADER Nejvyšší hodnocení MZE Od r certifikát jakosti ISO 9001

5 MAS Sdružení SPLAV formy spolupráce SCHEMA PŮSOBENÍ ORP
SCHEMA PŮSOBENÍ MAS SCHEMA PŮSOBENÍ DSO

6 MAS Sdružení SPLAV spolupráce obcí v rámci ORP a DSO
Projekt SMO: Podpora meziobecní spolupráce - institucionalizace Strategie zpracovávána pro území ORP Rychnov nad Kněžnou Úkoly: 1. Institucionalizace meziobecní spolupráce 2. návrh společných projektů Stávající stav spolupráce – školení a odborná pomoc Úřadu ORP, neformální porady a školení v rámci DSO ve většině potřebných záležitostí spokojenost obcí Žádaná témata poradenství dotační management, výběrová řízení Možné změny v organizaci spolupráce: Posílení kapacity DSO – odborní zaměstnanci Posílení kapacity ORP nebo jiné obce – smluvní vztah Založení servisní organizace Využívání služeb poradenských agentur Výsledky projednávání: Zachování stávající praxe, rozlišení a využití předností ORP, DSO a MAS

7 Vše zapracujeme do strategie MAS
MAS Sdružení SPLAV spolupráce obcí v rámci ORP a DSO Projekt SMO: Podpora meziobecní spolupráce – společné projekty Stávající stav – nákup drobné techniky, propagace, akce, účelová seskupení (vodovod, plynovod) Možná témata projektů – vzdělávání, sociální péče, odpadové hospodářství, regionální doprava Vybrané záměry pro obd (zapojení více obcí): Výstavba komunitního centra sociálních služeb v Rychnově n/K. Výstavba domova pro seniory společně s péčí v domácnosti v Záměli Výstavba útulku pro opuštěná zvířata Zpracování studie odpadového hospodářství na území ORP Zpracování studie proveditelnosti provozuschopnosti regionální tratě Doudleby n/O.-Rokytnice v O.h. Zpracování studie území ORP – Nakládání s vodami, Krajinný ráz, apod. Propagační kampaň učňovského vzdělávání Vše zapracujeme do strategie MAS

8 MAS Sdružení SPLAV spolupráce obcí v rámci MAS
Projekt SMS: Meziobecní spolupráce na platformě MAS–společné projekty Stávající stav – spolupráce na projektech MAS (drobné stavby, pořádání akcí, poskytování a odběr služeb), neformální setkávání členů MAS, exkurze Možná témata projektů – vzdělávání, sociální služby, odpadové hospodářství, regionální doprava, zaměstnanost, krizové situace Vybrané záměry (zapojení více různých subjektů) : Výstavba a provozování komunitní zahrady a komunitního centra Výstavba a provozování sociálního podniku (technické služby, útulek pro zvířata,..) Výstavba a provozování kompostárny Vybavení a provozování mobilní tělocvičny, laboratoře, dílny,.. Nákup a sdílení dopravního prostředku, drobné techniky a dalšího vybavení Osvětové a vzdělávací kampaně (třídění odpadu, ..) Zpracování strategických plánů obcí, studií, projektů (MAP,..) Uskutečnění průzkumů veřejného mínění, projednávání Neformální přenos dobré praxe z jiných regionů ČR a zahraničí

9 MAS Sdružení SPLAV Místní akční plány
Místní akční plány rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov n/K. MAP koncepční dokument připravovaný místní komunitou (zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání) min. pro období   Účel MAP : naplnit 3 priority vzdělávací politiky státu : Předškolní vzdělávání a péče – dostupnost, inkluze, kvalita Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem navrhnout systém vzdělávání založený na využití kapacit na území ORP připravit pro školy a další organizace rozvojové náměty a projektové záměry zpracovat pro školy a další organizace žádosti o dotační prostředky umožnit financování projektových záměrů škol z dotač. progr. EU a ČR  Účastníci tvorby MAP - Ŕídící výbor, Realizační tým, složené z těchto subjektů : ORP Rychnov n/K., MAS Sdružení SPLAV, DSO mikroregion Rychnovsko, obce, školy a vzdělávací subjekty, MPSV, KH kraj, veřejnost, přizvaní odborníci 

10 MAS Sdružení SPLAV Místní akční plány
Místní akční plány rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou Obsah MAP : Analytická část – vyhodnocení údajů, vymezení problémů, dohoda na prioritách Opatření k naplnění priorit: Aktivity jednotlivých škol - vzdělávání žáků a učitelů plánované na úrovni škol (šablony) Aktivity spolupráce – společné projekty více vzdělávacích subjektů Infrastruktura – investice pro naplnění cíle kvalitního a inkluzívního vzdělávání do 15 let : Excelentní vzdělávací prostor (nutná dohoda o potřebnosti investice-DPI, soulad s MAP) Výstavba nového nebo navýšení kapacity stávajícího vzdělávacího zařízení (DPI, MAP) Výstavba, přestavba a vybavení vzdělávacích prostor pro školské zařízení,NNO (MAP) Výstavba mateřských škol (odůvodněná potřebnost) Výstavba neformálních zařízení pro předškolní vzdělávání do 5 let Výstavba, přestavba a vybavení pro inkluzívní vzdělávání

11 MAS Sdružení SPLAV Místní akční plány
Místní akční plány rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou Akční plán – seznam odsouhlasených záměrů připravených pro nejbližší období Dohoda o potřebnosti investice – souhlas se záměrem od min. 70% zřizovatelů škol v ORP, Soulad s MAP – záměr musí být uveden v akčním plánu MAP Zpracování projektových žádostí v souladu s výzvami OP Podmínky vzniku MAP : Vytvoření partnerství - zapojení min.70% škol a zřizovatelů Dotace na realizaci projektu pro MAS je 100% Pro území MAS Sdružení SPLAV je možné požádat o 2 260 000 Kč Projekt bude realizován 2 roky

12 MAS Sdružení SPLAV pakt spolupráce
„My, zástupci obcí v MAS Sdružení SPLAV, tímto deklarujeme, že budeme spolupracovat na obnově a rozvoji svého regionu. K tomuto nám bude sloužit Strategie spolupráce obcí. Naším cílem je zlepšení chodu obecních a městských úřadů a vzájemné partnerství veřejné správy s neziskovým a podnikatelským sektorem v Místní akční skupině Sdružení SPLAV“.

13 MAS Sdružení SPLAV Děkuji za pozornost. Kateřina Holmová


Stáhnout ppt "MAS Sdružení SPLAV."

Podobné prezentace


Reklamy Google