Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled nejčastějších nedostatků zjištěných při veřejnosprávních kontrolách škol a školských zařízení Zlínského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled nejčastějších nedostatků zjištěných při veřejnosprávních kontrolách škol a školských zařízení Zlínského kraje."— Transkript prezentace:

1 Přehled nejčastějších nedostatků zjištěných při veřejnosprávních kontrolách škol a školských zařízení Zlínského kraje

2 Osnova: 1. Přehled porušování rozpočtové kázně 2
Osnova: 1. Přehled porušování rozpočtové kázně 2. Porušování právních předpisů 3. Ostatní nedostatky 4. Vyjádření MŠMT k pracovní době pedagogů

3 1. Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) § 160 odst. 1 písm. d)
chybné vyplácení zvláštního příplatku za výkon práce třídního učitele příplatku za neuropsychickou zátěž příplatku za přesčasovou práci příplatku za vedení specializačního příplatku v případě nesplnění kvalifikačních předpokladů vyplacení odměny z dohody o provedení práce ve vyšší částce než sjednané chybné zařazení zaměstnance do platové třídy

4 1. Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) § 160 odst. 1 písm. d)
chybné proplacení neodpracovaných hodin, jako by byly odpracované přečerpaných dnů samostudia pedagogickým pracovníkům přestávky na jídlo a oddech, která se do pracovní doby nezapočítává samostudia nepedagogické pracovnici dohody o provedení práce v rozporu s legislativou a ujednáním v dohodě o provedení práce náhrady platu při vyšetření ve zdravotnickém zařízení ve volitelné pracovní době

5 2. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Pracovní smlouva (§ 34, § 37) neobsahovala povinné náležitosti (druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce) změny pracovního poměru nebyly sjednány písemně změny pracovního poměru byly sjednány jednostranně chybějící nebo neúplné informace o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance – posuzování nároků

6 2. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Jmenování (§ 33) – vazba na vnitřní předpisy - institut jmenování – pouze v souvislosti se vznikem pracovního poměru chybně používán – pro ustanovení zástupce statutárního orgánu pro ustanovení předsedů předmětových komisí rozpor se zřizovací listinou

7 2. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr I. (§ 74 - § 77) sjednání činností stejně druhově vymezených jako druh práce sjednaný v pracovní smlouvě vyplácení „mimořádných“ odměn nebo cestovních náhrad, přestože nebylo v dohodách sjednáno odměna z dohody sjednána pod výši minimální mzdy

8 2. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr II. (§ 74 - § 77) časová jednotka pro vyučovací hodinu – 1 hodina / 45 minut chybí rozvržení pracovní doby do dnů v týdnu práce konané na základě dohod nejsou vykazovány odměna z dohody vyplacena za práce konané na pracovní cestě dohody s vlastními zaměstnanci uzavírány na totožné činnosti, zajišťované duplicitně externí firmou

9 2. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Pracovní doba I. (§ 78 - § 97) chybné stanovení pracovních režimů (dvousměnný, třísměnný, nepřetržitý) není zpracován písemný rozvrh týdenní pracovní doby chybně stanovená týdenní pracovní doba při směnném provozu výplata složek platu neodpovídala sjednané kratší pracovní době přestávka na jídlo a oddech nebyla stanovena přestávka na jídlo a oddech byla započtena do odpracované doby

10 2. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Pracovní doba II. (§ 78 - § 97) délka směny přesahovala 12 hodin nebyl dodržen nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami ani v týdnu zaměstnavatel nevedl evidenci odpracované doby vyznačením začátku, konce směny a přestávek (práce přesčas, noční práce…) chybná výplata náhrady platu za překážky na straně zaměstnance při uplatnění pružné pracovní doby nedostatečná nebo neprůkazná evidence nadúvazkových hodin

11 2. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Vyplácení příplatku za vedení (§ 124) zaměstnanci, který nebyl vedoucím pracovníkem který vedl pouze metodicky (např. výchovný poradce) v nesprávné výši pod zákonem stanovené minimum chybně stanovené stupně řízení (vazba na vnitřní předpisy, jmenování)

12 2. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Příplatek za noční práci (§ 125), zvláštní příplatek (§ 129), příplatek za rozdělenou směnu (§ 130) úprava příchodů zaměstnanců do časového úseku noční práce, příplatek za noční práci proplacen nebyl zvláštní příplatky vypláceny bez krácení vzhledem k výši úvazku vypláceny pod zákonem stanovenou hranici (podle rozsahu hodin) Příplatek za práci v sobotu a neděli (§ 126), plat za práci ve svátek (§135) nebyl vyplácen zaměstnancům konajícím pracovní cestu v sobotu a neděli nebyl vyplácen zaměstnancům konajícím pracovní cestu ve svátek

13 2. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Příplatek za práci přesčas (§ 127) - práce přesčas byla proplácena na základě neprokazatelně odpracované doby (dodatečně přepisovány příchody/odchody a odpracované hodiny) čerpání náhradního volna za „přesčasovou práci“, která nebyla evidovaná příplatek za práci přesčas vyplacen současně za práce konané na základě dohody o provedení práce

14 2. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah (§ 132) - neoprávněné vyplácení plynoucí z nedostatečné evidence - vyplácení příplatků zaměstnancům s kratší pracovní dobou Specializační příplatek (§ 133) - příplatek vyplácen zaměstnanci, který nesplňoval kvalifikační předpoklady příplatek vyplácen výchovnému poradci příplatek nebyl krácen poměrně k výši úvazku v náplni práce nebyly uvedeny činnosti zakládající nárok na příplatek

15 2. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Vyplácení odměn (§ 134) za práce zcela totožné s vykonávaným druhem práce odměny vyplaceny za práce nesouvisející s činností organizace (příprava plesu) nebylo zdůvodněno vůbec (za mimořádný úkol, za vstřícnost plnit úkoly) zdůvodněno neprůkazně (jedna částka za více úkolů) Platový výměr (§ 136, § 334) vyhotovení po dni účinnosti organizace neoznámila změny v platu, příp. platový výměr nebyl vystaven vůbec neprokazatelné předání/doručení platového výměru zaměstnanci nebyl uveden termín a místo výplaty (ani ve vnitřním předpisu)

16 2. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Dovolená (§ § 218) chybné stanovení nároku na dovolenou u kratší pracovní doby nebo u kratšího týdenního rozvržení pracovní doby rozvrh čerpání dovolené nebyl stanoven v celém nároku či nebyl stanoven vůbec u plánů dovolené chyběl předchozí souhlas odborové organizace čerpání dovolené nebylo určeno v celém nároku (převody zůstatků dovolené uklízeček, kuchařek, učitelů ….) - zaměstnanci vyslaní na pracovní cestu tuto konali na úkor dovolené

17 2. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (§ 3, 4, 6) chybné stanovení platové třídy – kolize s náplní práce chybné stanovené platového stupně chybné nebo chybějící zápočty praxe, chybný zápočet MD chybně nastavený zvláštní způsob určení platového tarifu kolize s vnitřním platovým předpisem (počítání praxe nad určitý počet odpracovaných let X stanovení paušálního stupně)

18 2. Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
Shromažďování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu (§ 5 odst. 1, písm. d) osobní spisy a pracovněprávní dokumenty obsahovaly osobní i citlivé údaje zaměstnanců v nadbytečném rozsahu fotografie zaměstnanců (možné pouze se souhlasem zaměstnance, s definicí přesného účelu a časového úseku využití) rozhodnutí soudu o rozvodu manželství kopie vkladních knížek atd.

19 2. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (§24) nárok na samostudium pedagogů nebyl krácen poměrně k úvazku nebyl krácen poměrně k délce trvání pracovního poměru byl stanoven na období kalendářního roku čerpání nebylo řádně evidováno v evidenci odpracované doby studijní volno přednostně čerpáno místo dovolené

20 2. Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů ČR
Stanovení podmínek používání malého státního znaku (§ 5) dokumenty v oblasti pracovně právní (pracovní smlouvy, platové výměry, náplně práce) a provozní (faktury a další) byly opatřeny razítkem s malým státním znakem

21 3. Vnitřní předpisy Vnitřní předpisy obsahují odkazy na již neplatnou legislativu, jsou ve vzájemné kolizi Organizační řád – je v rozporu se skutečnou praxí v organizaci organizační struktura – neaktuální, nevypovídá o vztazích nadřízenosti a podřízenosti Kolektivní smlouva – obsahuje nároky v organizaci neuplatnitelné (očista těla), Vnitřní platový předpis – je v rozporu se skutečnou praxí v organizaci ustanovení v rozporu s legislativou (např. příplatky pod zákonem stanovený limit) ustanovení v organizaci neaplikovatelné zvláštní způsob určení platového tarifu – chybně nastaven

22 4. Vyjádření MŠMT k pracovní době pedagogů
Rozvrh přímé pedagogické činnosti není totožný s rozvržením pracovní doby. Pracovní doba pedagogických pracovníků a pracovnic se rozpadá na přímou pedagogickou činnost a práce související s přímou pedagogickou činností. Poměr těchto činností je různý, u učitele střední školy je např. 21:19. Mezi pedagogy a pedagožkami vzniká častý omyl, že jejich pracovní doba je totožná s rozsahem přímé pedagogické činnosti, zde např. 21 týdně. Fakt skončení přímé pedagogické činnosti v žádném případě neznamená skončení pracovní doby. Aby byla pedagogům a pedagožkám situace zřejmá, ředitelé a ředitelky často po skončení přímé pedagogické činnosti nařizují přestávku na oběd a potom po jistou dobu pobyt na pracovišti. Proti takovému postupu nelze cokoliv namítat, pokud tuto dobu nařídí a určí v souladu se zákoníkem práce (viz § 22a odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a viz též dále) a ponechá zaměstnancům a zaměstnankyním určitý čas na vlastní rozvrhování prací souvisejících. Vysvětlení: Není pravda, že zaměstnavatel nemá pravomoc rozvrhovat pedagogům a pedagožkám nepřímou činnost. Poslední novelou bylo do zákona o pedagogických pracovnících vloženo ustanovení § 22a, které v odst říká: (2) Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem jeho přímé pedagogické činnosti, v době stanovené rozvrhem jeho dohledu nad dětmi a žáky, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka a v případech, které stanoví v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel.

23 4. Vyjádření MŠMT k pracovní době pedagogů
(3) Jde-li o výkon jiné práce než podle odstavce 2, vykonává pedagogický pracovník sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, a na místě, které si sám určí. Náklady, které pedagogickému pracovníkovi vzniknou výlučně v souvislosti s výkonem práce na jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele podle věty první, se nepovažují za náklady vzniklé v souvislosti s výkonem závislé práce, a není-li dohodnuto jinak, hradí je pedagogický pracovník. Odstavec 2 výslovně předpokládá, že zaměstnavatel bude určovat pracovní dobu i v rámci doby připadající na práce související s přímou pedagogickou činností. Odst. 3 pak dává zaměstnanci/zaměstnankyni možnost, aby o zbylé době "rozhodovali sami". Mezi odst. 2 a 3 je možné vysledovat jistý rozpor, který vede k otázce: Může zaměstnavatel nařídit v souladu se zákoníkem práce (nejde o konkrétní ustanovení, ale zásady, na kterých zákoník spočívá, jako např. zásada rovného zacházení apod.) pracovní dobu tak, že zaměstnanci/zaměstnankyni nezbyde žádný čas na vlastní rozvrhování? Podle nás nikoli, výkon práv podle odst. 3 by neměl být znemožněn, ale podle MŠMT má zaměstnavatel širokou pravomoc nařizovat pobyt na pracovišti - pouze by neměl zcela eliminovat dobu pro vlastní rozvrhování. V této souvislosti si dovoluji upozornit, že autorem tohoto ustanovení, které v praxi způsobuje jisté výkladové problémy, není MŠMT, ale odbory, které ho přes nesouhlas MŠMT do zákona prosadily.

24 Děkujeme za pozornost. Oddělení kontrolní
Odbor Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje Hedvika Mlčáková, PhDr. Julie Zaydlarová


Stáhnout ppt "Přehled nejčastějších nedostatků zjištěných při veřejnosprávních kontrolách škol a školských zařízení Zlínského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google