Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHIATRIE VY_52_INOVACE_220203 10. února 2013 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHIATRIE VY_52_INOVACE_220203 10. února 2013 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava,"— Transkript prezentace:

1 PSYCHIATRIE VY_52_INOVACE_220203 10. února 2013 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám.

2 P SYCHIATRIE  Psychiatrie je v klasickém pojetí lékařskou vědou, která se zabývá příčinami, diagnózou, léčbou a prevencí duševních poruch a chorob.  Psychiatrie je lékařský obor, který léčí nemoci mozku, které se projevují v myšlení, emocích, vnímání a také chování nemocných.  Z ostatních lékařských oborů má nejblíže k neurologii, která se také zabývá nervovou soustavou včetně mozku, propojením neurologie a psychiatrie vznikl nový obor neuropsychiatrie.

3 P SYCHIATRIE  Z nelékařských oborů je jí nejblíže psychologie, se kterou také psychiatrie úzce spolupracuje jak při diagnostice, tak i při léčbě.  Zakladatelem moderní psychiatrie je Emil Kraepelin, který definoval prvou nosologickou jednotku (nemoc), kterou nazval dementia praecox, což lze přeložit jako „předčasné zblbnutí.  Jako univerzitní obor začala fungovat poměrně pozdě, v 19. Století.  Základní uznávané okruhy psychiky, kterými se zabývá obecná psychiatrie: vědomí, vnímání, myšlení, paměť, emoce, inteligence, jednání, osobnost.

4 D UŠEVNÍ PORUCHA  je označení pro některé psychické procesy, projevující se v myšlení, prožívání a chování člověka, znesnadňující jeho fungování ve společnosti  -Mezi duševní poruchy se řadí ty z poruch, které se prvotně týkají myšlení, prožívání nebo vztahů k ostatním lidem.  -Duševní zdraví a duševní porucha jsou pojmy značně kulturně i názorově podmíněné a tím i proměnlivé (tj. co je v dané společnosti ještě považováno za normu a co už ne)

5 D UŠEVNÍ PORUCHA  Psychopatologie - nauka popisující symptomatiku duševních poruch  Za duševní poruchy se označují jak stavy podmíněné zejména tělesnou (vrozenou) organickou (zpravidla neurologickou, často též genetickou) specifickou výbavou člověka, tak stavy, u nichž se za rozhodující příčinu vzniku pokládá vliv prostředí a životních událostí.  Podíl a vztah vrozených dispozic a dalších vlivů u jednotlivých typů poruch jsou předmětem zkoumání a diskusí.-Léčba může spočívat buď v odstraňování příčin poruchy, nebo v úpravě jejích následků. K léčbě se užívají medikamenty, psychoterapie včetně úpravy životního stylu a další způsoby.

6 K LASIFIKACE V PSYCHIATRII  Uspořádání do skupin na základě podobnosti charakteristických znaků  V Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN) je psychiatrie jako samostatný obor od r. 1948. V současnosti pro ČR platná Mezinárodní klasifikace nemocí MKN 10 rozpoznává tyto kategorie:  F00–F09 Organické duševní poruchy včetně symptomatických  F10–F19 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek  F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy  F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)  F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy  F50–F59 Syndromy poruch chování‚ spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory  F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých  F70–F79 Mentální retardace  F80–F89 Poruchy psychického vývoje  F90–F98 Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v dospívání  F99 Neurčená duševní porucha

7 N EURÓZY  Neuróza je duševní porucha, při které jedinec trpí stavy úzkosti, emoční tísně a duševní nerovnováhou.  Příčinou neuróz může být silný dlouhodobý stres (úmrtí v rodině, šikana, znásilnění…) nebo silný otřes (šok) nebo dlouhodobé působení traumatických vlivů (špatná výchova – nedostatek citu).  Neurózy se projevují často jako zlozvyky – okusování nehtů, stereotypní pohyby, tiky, grimasy, koktavost, noční pomočování, bolest hlavy, podrážděnost, nerozhodnost, agresivita.  Vážnější neurózy se léčí obvykle psychoterapií.

8 K NEURÓZÁM ŘADÍME NAPŘ.:  Fobické úzkostné poruchy (agorafobie, sociální fobie, arachnofobie…)  Panickou poruchu – opakované záchvaty pocitu strachu bez zjevné příčiny.  Obsedantně kompulzivní poruchu - nutkání vykonávat určitý soubor činností, kompulze, které jsou také běžně nazývány rituály (př. opakované mytí rukou).  Akutní reakce na stres – duševní porucha vznikající jako reakce na mimořádnou událost (požár, únos, autohavárie…), většinou během několika dní odezní.  Hypochondrická porucha – strach jedince, že trpí závažnou nemocí i přesto, že byl opakovaně vyšetřen s negativními výsledky.

9 P SYCHÓZY  Patří k nejzávažnějším duševním onemocněním.  Psychózy jsou stavy, při kterých dochází k poruše kontaktu s realitou. Znamená to, že v psychóze jinak vnímáme, myslíme a prožíváme.  Jde o širokou skupinu příznaků, která je charakterizovaná hlavně tím, že duševní stav pacienta se zásadním způsobem změní a současně si pacient této změny není vědom, nebo je si jí sice vědom, ale považuje ji za zdravou přínosnou změnu.  Během psychotického onemocnění dochází v různé míře ke změně všech základních kvalit našeho duševního života. Změny v myšlení, vnímání a citech dosahují takové intenzity, že člověk nedokáže odlišit, co je skutečné a co není.

10 P SYCHÓZY  Z biologické stránky jde o výraznou nerovnováhu neurotransmiterů (přenašečů nervových vzruchů)  K propuknutí první ataky psychózy je třeba vrozené dispozice, kterou má asi 1,5-2% lidí a potom současně silný stres  Psychóza se léčí především léky, po odeznění akutní ataky se doplňuje psychoterapií.

11 S CHIZOFRENIE  Nejznámější psychózou je schizofrenie.  Lidé nemocní schizofrenií ztrácejí kontakt s realitou, slyší nebo vidí věci, které nejsou skutečné a pod vlivem svých představ pak jednají neobvykle a nepřiměřeně.  Přítomné jsou halucinace a bludy.  Objevuje se asi u 1% populace a vzniká v období pozdní adolescence a rané dospělosti.

12 D ALŠÍ PSYCHÓZY  Schizotypální poruchy (zjednodušeně „slabá chronická schizofrenie“)  Duševní poruchy s bludy  Akutní a přechodné psychotické poruchy  Schizoafektivní poruchy (poruchy nálad)  Maniodepresivní porucha  Organické a symptomatické psychózy

13 O RGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE  akutní lůžková péče - (psychiatrické kliniky v rámci fakultních nemocnic, psychiatrická oddělení nemocnic, psychiatrické léčebny)  ústavní péče (psychiatrické léčebny - dlouhodobá resocializace a rehabilitace)  ambulantní (z ekonomických důvodů se preferuje postupný přesun diagnostiky a léčby do odborné ambulantní péče)  intermediární (umožňuje přechod z hospitalizace do života ve společnosti, překrývá se s komunitní péčí, př.: denní stacionáře, krizová centra, domácí péče, kluby  komunitní (systém léčby, pomoci a podpory, umožňující žít nemocným v podmínkách běžného života co nejuspokojivějším způsobem)

14 PRAMENY  MENTZOS, Stavros. Dynamika duševní nemoci: vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 127 s. Spektrum (Portál). ISBN 80-717-8992-5.  RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie – minimum pro praxi. Vyd.3. Praha: Triton, 2003, 211s. ISBN 80-7254-423-3.


Stáhnout ppt "PSYCHIATRIE VY_52_INOVACE_220203 10. února 2013 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava,"

Podobné prezentace


Reklamy Google