Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. 3. 2015 Ekologické dlažby DRAINSTON protect, GEOSTON protect a VP systémy dlažeb (vodopropustné DE-gd) Proč ekologické dlažby DRAINSTON protect a GEOSTON.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. 3. 2015 Ekologické dlažby DRAINSTON protect, GEOSTON protect a VP systémy dlažeb (vodopropustné DE-gd) Proč ekologické dlažby DRAINSTON protect a GEOSTON."— Transkript prezentace:

1 Ekologické dlažby DRAINSTON protect, GEOSTON protect a VP systémy dlažeb (vodopropustné DE-gd) Proč ekologické dlažby DRAINSTON protect a GEOSTON protect A) Ekologie – chrání a zlepšují kvalitu vody, půdy a ovzduší B) Cena – snižují náklady na stavbu C) Kvalita - povrchová úprava, vzhled a využití Srážky Česká republika jako vnitrozemský stát situovaný na rozvodnici tří moří nemá žádný jiný zdroj vody než srážky. Ročně dopadá na její povrch v dlouhodobém průměru zhruba 54 miliard m3 vody. Udávané průměrné roční srážky na území České republiky 685 mm, přinášejí na 1 m2 průměrně 685 litrů vody ročně, tedy asi tolik co denně spotřebuje asi 6 lidí v průměrné české domácnosti. Většinu srážek vypaří rostlinstvo, půda a vodní plochy, velká část se dostává do říční sítě a odtéká poměrně rychle na území sousedních států. Navíc srážky se nevyskytují pravidelně a nejsou rozloženy rovnoměrně na ploše státu. U nás vydává krajina mnohem více vody výparem než odtokem. Z ČR odteče v průměrném roce 28,8 % spadlých srážek vody. HORKA stavební, spol. s r.o.

2 A) EKOLOGIE Chrání a zlepšuje kvalitu vody, půdy a ovzduší
Většina zákonů, vyhlášek a doporučujících ustanovení se věnuje čištění odpadních splaškových vod. To, že dešťové vody ze zpevněných ploch, komunikací a parkovišť jsou značně znečištěné provozem motorové dopravy je pomíjené. Proto dochází ke kontaminaci potoků, vodních nádrží, řek a následně moří. Presentované dlažby propustí do půdy veškerou dešťovou vodu v místě dopadu a okamžitě ji čistí. Absorbují ropné a další nebezpečné látky vypouštěné na zpevněné plochy z dopravních motorových prostředků Nedochází k odvodu dešťových vod mimo území trubními systémy a tím vysoušení půdy, úbytku podzemních vod a vody, která se následně odpařuje do ovzduší. Nezatěžuje blízké vodoteče a vodní plochy nárazovými přítoky dešťových vod a tím snižují tvorbu povodní. "Česká republika je významnou zásobárnou podzemní vody v Evropě a proto bychom měli hledat a vyžívat prostředky k ochraně tohoto bohatství.“ HORKA stavební, spol. s r.o DRAINSTON protect, GEOSTON protect a vp systémy

3 B) Snižuje náklady na realizaci
B) Snižuje náklady na realizaci Není třeba stavět dešťovou kanalizaci. Není třeba stavět lapoly a jiná zařízení na zachytávání ropných látek tedy těžkých kovů a uhlovodíků. Retenční nádrže, složité trubní retenční systémy a další systemy regulující odtok vody do potoků a řek není také třeba navrhovat a realizovat. Vyloučením výše uvedených investičních celků není třeba řešit stavební přípravu, projektováni, realizaci, investorskou činnost a následně jejich provoz a údržbu. Tím se výrazně snižují náklady investorů, majitelů a následných provozovatelů ploch. Minimalizujete zákonem stanovené daně ze zpevněných ploch. Zpevněné plochy jako nový předmět daně z nemovitostí v roce 2012 V letošním roce mají nově povinnost podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání vlastníci zpevněných ploch na druzích pozemků „ostatní plocha“ a „zastavěná plocha a nádvoří“, kteří je využívají k podnikatelské činnosti. Povinnost podat přiznání má také každý nový poplatník nebo ten, u něhož došlo oproti minulému roku k nějaké změně, např. nabytím nebo prodejem nemovitosti, kolaudací, případně jinou změnou. Posledním dnem pro podání přiznání k dani z nemovitostí na rok 2012, podle stavu platného k , je 31. leden Bližší informace naleznete zde. DRAINSTON protect Výhody DRAINSTON protect Šetrny k životnimu prost ředi  chrání půdu a spodní vodu  redukuje odtok z povrchu  snižuje záplavy  podporuje obměnu spodní vody  zlepšuje přirozené funkce půdy  oživuje mikroklima v urbanistické oblasti  je schopný regenerace, a tím je udržitelný Ekonomicky  splňuje všechny vodoprávní požadavky i technické požadavky na stavbu silnic  šetří nákladné systémy na odvodnění díky hodnotě odtoku Ψ 0,0  redukuje následné škody zapečetění ploch  umožňuje prominutí poplatků za srážkovou vodu (platí pouze v Německu)  zjednodušuje povolení  garantuje jistotu plánování a provedení HORKA stavební, spol. s r.o DRAINSTON protect, GEOSTON protect a vp systémy

4 C) Kvalita – povrchová úprava, vzhled a využití
Dlažby DRAINSTON protect, GEOSTON protect a další vp dlažební systémy jsou vyráběny nejmodernější technoliogíí a z nejkvalitnějších materiálů zaručující kvalitu, trvanlivost a stálobarevnost produktů. Vytvoření takto kvalitních produktů předcházelo dlouholeté zkušební a testovací období. Po docílení požadovaných výsledků kvality a funkčnosti výrobků byly tyto uvedeny na trh. V Německu jsou tyto produkty velmi žádané z několika důvodů. Chrání a zlepšují životní prostředí a stát finančně podporuje stavby, které přispívají ke zlepšení životního prostředí. Dále nejenom v Německu, ale také již u nás existuje poplatková povinnost ze zpevněných ploch. Provedením ploch z ekologických dlažeb minimalizujete tyto poplatky. Více jak 30 let zkoumání a více jak 10 let praxe a realizací dávají záruku, že tyto doporučené systémy splňují požadované hodnoty a náročná kritéria na ekologii a kvalitu. Výrobce tyto systémy průběžně zkoumá, vyhodnocuje a zlepšuje. HORKA stavební, spol. s r.o DRAINSTON protect, GEOSTON protect a vp systémy

5 Prezentované dlažby propustí více jak 270 l/s/ha, při zkouškách až 500 l/s/ha Snímek ukazuje, že takto realizované plochy mají shodné vlastnosti a ukazatele, jako kdyby voda dopadala do přírody, vsakuje se, ukládá se, odpařuje se. Ve městech je teplota ovzduší cca o 4-6 °C vyšší než ve volné krajině. Důvod je odvádění vody z ploch a měst a tím snižování vláhy Srážky (Koloběh vody) SUCHO Sucho znamená v zásadě nedostatek vody v půdě, rostlinách, vzduchu, nebo také v korytech řek, ve vodních nádržích apod. Na rozdíl od povodní, u kterých jde většinou o krátkodobý výskyt nadprůměrného množství vody, je sucho opačný extrém. Podle trvání se může nedostatek vody vyskytovat po omezenou dobu (s délkou v řádu několika dnů, měsíců či sezón) anebo se může projevovat dlouhodobě (např. v jednom roce nebo ve více letech až i trvale). Druhy sucha Deficit vody může být vyvolán např. odebíráním více vody než je příroda schopna doplnit nebo špatným hospodařením s vodními zásobami, a nebo s trvalými, nevratnými následky, způsobenými např. rozsáhlým odlesňováním nebo totálním vyčerpáním vodního zdroje. Důsledky lidské činnosti se obvykle projeví s delším časovým posunem.  Dá se sucho předpovídat? Vzhledem ke stále neúspěšné dlouhodobé předpovědi srážek na více než 10 dní dopředu se zatím nedaří sucho předpovídat. Jak se bránit proti suchu? Rostoucí požadavky na množství vody jsou způsobeny růstem populace a zvýšenými nároky na potřebu vody pro jednoho obyvatele. Vodní zásoby je také možno zvětšit díky zlepšování technologií např. výstavbou vhodných vodních nádrží, recyklací vody a průmyslu, dokonalejším čištěním odpadních vod atd. Poroste-li poptávka po vodních zdrojích rychleji než zdroje samotné, počet případů výskytu sucha poroste. Ochranná opatření je třeba provádět předem. V průběhu sucha jsou méně účinná a nákladnější. Hospodaření s vodou v období drastického sucha je třeba usměrňovat a vodou šetřit Aby bylo docíleno požadovaných ukazatelů musí být splněny podmínky výrobce při provádění Koloběh dešťové vody HORKA stavební, spol. s r.o DRAINSTON protect, GEOSTON protect a vp systémy

6 V čem jsou jedinečné tyto dlažby
Chrání podzemní vodu a půdu proti znehodnocení těžkými kovy a uhlovodíky. Propustí veškerou dešťovou vodu v celé ploše, nebo speciálně tvořenými spárami. Princip ochrany vod a půdy tkví v tom, že prezentovaná dlažba má podkladní vrstvu a spáry vyplněné speciální směsí sypkých materiálů, které absorbují škodlivé látky. Dešťová voda dopadající na plochu se v celé ploše čistí, ukládá, vsakuje a odpařuje. Tím se tyto systémy odlišují od používaných systémů, které vodu centralizují, akumulují a následně odvádí z území, které je měněno na zpevněné plochy. V čem jsou jedinečné tyto dlažby HORKA stavební, spol. s r.o DRAINSTON protect, GEOSTON protect a gd systémy

7 DRAINSTON protect DRAINSTON protect je dlažba k čištění a vsakování dešťové vody, která obsahuje minerální oleje. Systém se skládá z ložního materiálu, dlažby a spárovacího materiálu. Všechny komponenty jsou dodávány jedním dodavatelem a zaručují maximální jistotu v plánování i realizaci. HORKA stavební, spol. s r.o DRAINSTON protect, GEOSTON protect a vp systémy

8 Propustí veškerou dešťovou vodu v celé ploše.
GEOSTON protect Propustí veškerou dešťovou vodu v celé ploše. Dlažba je natolik porézní, že umožní infiltrovat veškerou dopadající dešťovou vodu celým svým povrchem a tělem dlažby. Dlažba propustí více jak 270 l/s/ha. V laboratorních podmínkách bylo naměřeno více jak 500 l/s/ha. Dlažba se nedoporučuje instalovat tam, kde může docházet k výraznému znečišťování ploch a tím omezení funkčnosti dlažeb (např. zemědělské provozy, lomy a podobná zařízení). Tato dlažba má výhody v tom, že nemusí mít potřebnou plochu spár pro zachování infiltrace vody do podloží. Vytvořené plochy jsou s minimálními spárami a tím pohodlné pro chůzi a provoz. HORKA stavební, spol. s r.o DRAINSTON protect, GEOSTON protect a vp systémy

9 uhlíky voda záležitost měď zinek fosfát odřenina písek špína snadno
kapalina závazky HORKA stavební, spol. s r.o DRAINSTON protect, GEOSTON protect a gd systémy

10 Legislativa v ČR Vodní zákon - č. 254/2001 Sb.
Hlava I – Úvodní ustanovení § 1 Účel a předmět zákona (1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství1). Účelem tohoto zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů. Hlava IX – Ochrana před povodněmi Díl 1 – Ochrana před povodněmi § 63 (1) Ochranou před povodněmi se rozumí činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Zajišťuje se systematickou prevencí a operativními opatřeními. HORKA stavební, spol. s r.o DRAINSTON protect, GEOSTON protect a gd systémy

11 Hlava II – Nakládání s vodami Díl 1 – Základní povinnosti § 5 odst
Hlava II – Nakládání s vodami Díl 1 – Základní povinnosti § 5 odst. (3) Při provádění staveb4) nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se stavebním zákonem4). Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby. HORKA stavební, spol. s r.o DRAINSTON protect, GEOSTON protect a vp systémy

12 Pokračování legislativa v ČR
§ 23 (1) Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát, a jeho účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy a) ochrany vod jako složky životního prostředí, b) snížení nepříznivých účinků povodní a sucha § 23a Cíle ochrany vod jako složky životního prostředí (1) Cíli ochrany vod jako složky životního prostředí (dále jen "cíle ochrany vod") jsou a) pro povrchové vody 1. zamezení zhoršení stavu všech útvarů těchto vod, včetně vodních útvarů ležících v téže mezinárodní oblasti povodí, 2. zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod a dosažení jejich dobrého stavu, s výjimkou útvarů uvedených v bodu 3, 3. zajištění ochrany, zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných vodních útvarů a dosažení jejich dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu, 4. snížení jejich znečištění prioritními látkami a zastavení nebo postupné odstraňování emisí, vypouštění a úniků prioritních nebezpečných látek, b) pro podzemní vody 1. zamezení nebo omezení vstupů nebezpečných, zvlášť nebezpečných a jiných závadných látek do těchto vod a zamezení zhoršení stavu všech útvarů těchto vod, 2. zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod a zajištění vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem dosáhnout dobrého stavu těchto vod, 3. odvrácení jakéhokoliv významného a trvajícího vzestupného trendu koncentrace nebezpečných, zvlášť nebezpečných a jiných závadných látek jako důsledku dopadů lidské činnosti, za účelem účinného snížení znečištění těchto vod, HORKA stavební, spol. s r.o DRAINSTON protect, GEOSTON protect a vp systémy

13 Finanční prostředky státu
§ 102 Úhrada výdajů na opatření ve veřejném zájmu Odst. p) vsakování, zadržování a odvádění srážkových vod. (2) Finanční prostředky na opatření ve veřejném zájmu poskytuje stát správcům povodí, České inspekci životního prostředí, správcům vodních toků, vlastníkům vodních děl a pověřeným odborným subjektům (§ 21 odst. 3) a jiným fyzickým a právnickým osobám; na finanční prostředky není právní nárok. (3) Vláda připraví každoročně závazná pravidla poskytování finančních prostředků a způsobu kontroly jejich užití, která jsou přílohou státního rozpočtu. Finanční prostředky státu HORKA stavební, spol. s r.o DRAINSTON protect, GEOSTON protect a gd systémy


Stáhnout ppt "3. 3. 2015 Ekologické dlažby DRAINSTON protect, GEOSTON protect a VP systémy dlažeb (vodopropustné DE-gd) Proč ekologické dlažby DRAINSTON protect a GEOSTON."

Podobné prezentace


Reklamy Google